14 Απρ 2016

Ἀγιορεῖτες Πατέρες δηλώνουν ὅτι ἀρνοῦνται τὴν παραλαβὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἤ οἱασδήποτε ἄλλης ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος

Κείμενο ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Παρακαταθήκη», φωτογραφία: «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Καρυές, Ἅγιον Ὄρος, 4/17-4-2016 
Θέμα: Ἄρνησις Παραλαβῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη 
ἤ οἱασδήποτε παρεμφεροῦς ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος 
Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε τῆς Κυβέρνησης, Ἀξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές, 
Μετά βαθείας θλίψεως καί μεγίστης ἐκπλήξεως πληροφορούμεθα τήν πρόθυμον καί ἐσπευσμένην πρόθεσιν τῆς Κυβερνήσεως νά ὑλοποιήσῃ τίς ἔξωθεν ἐντολές σκοτεινῶν κέντρων, διά τήν ἐπιβολήν τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Προς δημιουργίαν δέ συγχύσεως καί παραπλανήσεως τῆς ἀντιδρώσης συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, δρομολογεῖ καί τήν παράλληλον προώθησιν τῆς λεγομένης Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ὑψηλῆς ἀσφαλείας. Καί ὅλα αὐτά κάτω ἀπό ἕνα πέπλο μυστικότητος, ἀσάφειας καί διαχεομένων ἀντιφατικῶν πληροφοριῶν, ὅσον ἀφορᾶ τίς προδιαγραφές τους. 
Θεωροῦμε τά ἀνωτέρω ὡς τά πλέον Ἀντίχριστα, ἀνθελληνικά, ἀντιλαϊκά, ἀντιδημοκρατικά (φασιστικά) καί ἀντισυνταγματικά νομοθετήματα ἐξ ὅλων ὅσα ἡ παροῦσα Κυβέρνησις, ἀλλά και οἱ πρό αὐτῆς, ἔχουν νομοθετήσει, ἀποσκοποῦσαι στήν...
πνευματικήν καί σωματικήν ἐξόντωσιν τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ μας. 

Τήν ἔκπληξίν μας κορυφώνει τό γεγονός ὅτι μόλις πρό ἔτους τό ἐν λόγῳ νομοσχέδιον εἶχε δεχθεῖ εἰς ποσοστόν 98% (!) ἀρνητικά σχόλια κατά τήν σχετικήν διαβούλευσιν, πού εἶχαν ἀναγκάσει τήν Κυβέρνησιν νά ἀποσύρῃ τίς ἐπίμαχες περί «Κάρτας τοῦ Πολίτη» διατάξεις!

Τήν δέ βεβαιότητά μας περί ὑποταγῆς ἄνευ ὅρων σέ ἔξωθεν ἐντολές ἐπισφραγίζει, ἀφ’ ἑνός μέν, τό ὅτι ὁ νῦν Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας –μόλις πρόὀλίγων ἐτῶν (2010)– εἶχε ἐντόνως ἀντιδράσει, καταθέτοντας σχετικήν ἐπερώτησιν μεθ’ ἱκανῆς ἐπιχειρηματολογίας,στήν προσπάθειαν ψηφίσεως τῆς ἐνλόγῳ «Κάρτας τοῦ Πολίτη», ὑπό τῆς τότε Κυβερνήσεως τοῦ Γ. Παπανδρέου, ἀφ’ ἑτέρου δέ, τό ὅτι τό συγκυβερνῶν κόμμα, τό παρουσιαζόμενον πρός ψηφοθηρίαν ὡς Ὀρθόδοξον καί Πατριωτικόν, ἔχει ἐν προκειμένῳ κυριολεκτικῶς «καταπιεῖ τήν γλῶσσαν του». 

Ἀκολουθώντας τίς θεόπνευστες διδασκαλίες τοῦ Ἁγίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Παϊσίου –τοῦ πλέον λαοφιλοῦς συγχρόνου Ἁγίου μας, ὄχι μόνον πανελληνίως, ἀλλά καί παγκοσμίως– δηλοῦμεν ὅτι, χάριτι καί βοηθείᾳ Χριστοῦ, δέν πρόκειται –διά λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως καί προσωπικῆς ἐλευθερίας– νά παραλάβωμεν τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη», οὔτε οἱανδήποτε ἄλλην παρεμφερῆ ἠλεκτρονικήν ταυτότητα. 


Σᾶς ἐνημερώνουμε δέ ὅτι μαζί μας ἀντιδροῦν ὄχι μόνον οἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμμονασταί μας (βλ. ἐπανειλημμένας ἀνακοινώσεις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους στά συνημμένα), ὄχι μόνονἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (βλ. σχετικήν ἐγκύκλιόν της ὡς και ἑτέραν ἀνακοίνωσίν της στά συνημμένα), ὄχι μόνον ὁ πιστός Ἑλληνικός λαός [ἤδη ἄνω τῶν 100.000 ἔχουν ἐνυπογράφως δηλώσει στό διαδίκτυο (βλέπε orthros.eu) ὅτι δέν θά παραλάβουν τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη»], ἀλλά καί ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἀδιαφόρων γιά λόγους πίστεως ἢ ἀκόμα καί δεδηλωμένων ἀθέων, πού ἀντιδροῦν διά τήν κατάφορον παραβίασιν τῆς προσωπικῆς τους ἐλευθερίας (ἐνδεικτική ἡ προαναφερθεῖσα πρόσφατος ἀρνητική διαβούλευσις σε ποσοστόν 98%).

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ὅποιος ἐξ ὑμῶν ὑπερψηφίσῃ τά ἐν λόγῳ νομοθετήματα, εἶναι πασιφανές ὅτι ἔχει ἐξαναγκασθῇ νά ψηφίσῃ τήν πολιτικήν του αὐτοκτονίαν. 
Πιστεύομεν ὅτι ἡ εὐσπλαχνία καί ἡμακροθυμία τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας, δυσωπουμένη ἀπό τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου –ἐφόρου τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου– καί τῶν Ἁγίων μας, δέν ἐγκατέλειψε τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα μας –παρά τίς ἁμαρτίες μας– καί ὅτι σύντομα θά διασκορπίσῃ τίς ἐπιβουλέςτῶν ἐχθρῶν της. 

Πρός λεπτομερεστέραν καί διεξοδικωτέραν ἐνημέρωσίν σας, 
πέραν τῶν ἄλλων, σᾶς συναποστέλλομεν συνημμένως καί τά: 

1. Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, «Ἀντίχριστος – 666 – Κάρτες – Ταυτότητες – Χάραγμα». 
2. Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου, «“Κάρτα τοῦ Πολίτη”: Ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο». 
3. Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱ. Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, «Ἡ ἄρνηση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως». 
4. Δημ. Χιωτακάκου, Διδάκτορος Πληροφορικῆς Πανεπιστημίου Μάντσεστερ, «Κάρτα Πολίτη, Γνωμάτευση διά τήν Κυβέρνησιν». 
5. Μίαν ἐκ τῶν Ἀνακοινώσεων τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
6. Μίαν ἐκ τῶν Ἐγκυκλίων τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Ἀναμένοντας τίς ἐπιβεβλημένες ἐνέργειές σας πρός ματαίωσιν τῶν ἀντιχρίστων σχεδιασμῶν,
Διατελοῦμεν μετά Τιμῆς,

• Γαβριήλ Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Ὁσίου Χριστοδούλου (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου), μετά τῆς συνοδείας.
• Γαβριήλ Ἱερομόναχος, Καψάλα.
• Ἀρσένιος Ἱερομόναχος, Γέρων τοῦ Ἱ.Κελλίου «Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου – Παναγούδα» (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου), μετά τῆς συνοδείας.
• Εὐθύμιος Ἱερομόναχος, Γέρων τοῦ Ἱ.Κελλίου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, (Ἱ. Μ.Σταυρονικήτα), μετά τῆς συνοδείας.
• Ἀντώνιος Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, (Ἱ. Μ.Παντοκράτορος).
• Νικόδημος Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ.Κελλίου Ἁγίου Νεκταρίου (Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα)
• Νικόδημος Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ.Κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου (Ἱ. Μ.Μεγίστης Λαύρας).
• Ἀρσένιος Μοναχός, Γέρων τῆς Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Γερασίμου, Ἱ. Σκήτης Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου).
• Συμεών Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Παναγία τοῦ Καζάν (Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα)

7 σχόλια:

 1. ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΑΦΟΥ ΕΠΕΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΝΑ ΦΥΛΆΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΔΩΣΑΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΟΝΤΕΣ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στην ηλεκτρονική κάρτα που παρουσιάζεται στη φωτογραφία, εμφανίζεται το όνομα Tobias δηλαδή Τωβίας.

  Μήπως έχει αυτό κάποια σχέση με το ιστορικό πρόσωπο Τωβίας της Παλαιάς Διαθήκης; (για όσους μπορούν να καταλαβαίνουν λίγο βαθύτερα όσα εξελίσσονται μπροστά μας).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ας ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ. ΑΝ ΕΜΕΙς ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπράβο στους Αγιορείτες Πατέρες που κρατούν την Ορθοδοξία ψηλά, κανένας να μη δεχτεί ούτε την καινούργια ταυτότητα ούτε την κάρτα του πολίτη...είναι του αντίχριστου. Καλό αγώνα αδέρφια, με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσουμε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΓΙΑΤΟ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ... Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ,ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος, βάσει προχθεσινής της απόφασης, περιμένει ακόμα να της σταλεί από την κυβέρνηση το προς διαβούλευση νομοσχέδιο και η σχετική εισηγητική έκθεση!!! Μέχρι να το παραλάβει, πρότεινε στους πιστούς να ηρεμούν και να αναμένουν!!!
  Καλά, δεν ξέρει κανείς εκεί στην Ιεραρχία, ότι το νομοσχέδιο για την κάρτα του πολίτη εκτέθηκε προς δημόσια διαβούλευση πριν από έναν ολόκληρο χρόνο, τον Μάρτιο του 2015;;;
  Βάλθηκαν να μας τρελάνουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΜΟΙΡΑΖΑΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΓΚΥΒΕΡΝΟΝΤΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΑΣ ΠΑΝΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΒΓΑΛΑΝΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.