26 Φεβ 2016

Προφητικὸ ἄρθρο τοῦ Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες

Εἰκόνα: «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Παραθέτουμε ἕνα προφητικὸ καὶ ἀρκετὰ ἐπίκαιρο ἄρθρο τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου ποὺ δημοσιεύτηκε στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο στὶς 23 Νοεμβρίου 2001 καὶ ποὺ ἀναφέρεται στὴν εἰσβολὴ τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα.
Τὸ ἄρθρο τοῦ Γέροντος Θεοκλήτου εἶχε τίτλο: «Μελαγχολικαὶ ἐνοράσεις»
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, μεταξὺ ἄλλων, λέγει, ὅτι «οἱ Μοναχοὶ εἶναι οἱ κήρυκες τῆς ἐρχομένης Βασιλείας, οἱ προφῆται τῆς Καινῆς Διαθήκης». Τήν φράση αὐτή μοῦ θύμισαν κάποιες συζητήσεις, πού εἶχα τελευταίως μὲ τρεῖς φίλους ἡσυχαστές, πού καὶ οἱ τρεῖς, ὡσὰν ἀπὸ προφητικὴ διαίσθηση, ἰσχυρίζοντο γιὰ τὴν ἐπέλευση ἀπιθάνων ἐθνικῶν καταστάσεων. Καὶ ποιὲς καταστάσεις εἶναι αὐτές; Ὅτι, τάχα, ἡ  Ἑλλάς, σταδιακῶς, δὲν θὰ συρρικνωθεῖ μὲν ἐδαφικῶς, ἀλλὰ θὰ κατακτηθεῖ ἐκ τῶν ἔνδον ἀπὸ τὸ  Ἰσλάμ! Καὶ ἐστήριζαν τὸν ἰσχυρισμὸν των, στὶς...
ἠλεγμένες πληροφορίες, ὅπως ἔλεγαν, πού τοὺς μετέδιδαν παλαιοὶ φίλοι τους κορυφαίων πολιτικῶν θέσεων, πού τοὺς ἐπεσκέπτοντο στήν  Ἔρημο τοῦ  Ἀθωνος ἢ τοὺς ἔγραφαν.

Καὶ στὴν ἐρώτησή μου·  Ὁ Θεὸς θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἀντικατάσταση τῆς ἁγίας  Ἐκκλησίας Του, πού «ἐπεριποιήσατο τῷ ἰδίῳ Αἵματι», μὲ τὸν σκοτεινὸ καὶ δαιμονικὸν μουσουλμανισμὸν μέσα στὴν Τοπικὴ  Ὀρθοδοξία τῆς  Ἑλλάδος; Μοῦ ἀπήντησαν μὲ ἕνα στόμα ὅτι, ὁ Θεὸς θὰ τὸ ἐπιτρέψει ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐκτεταμένης ἁμαρτίας. Καὶ ἀνεφέρθησαν στοὺς βυζαντινοὺς ρωμηούς, πού δὲν μετανοοῦσαν.

Καὶ ὅταν πάλιν τοὺς ἐρώτησα· πῶς θὰ συμβεῖ αὐτὸ καὶ πότε καὶ τί θὰ γίνουν οἱ Ἕλληνες;  Ἀπήντησαν, ὅτι ἤδη ἐνεργεῖται ἡ ἅλωση μὲ τὰ 2-3 ἑκατομμύρια τῶν μωαμεθανῶν, πού ὀνομάζονται μετανάστες, καὶ πού θὰ στερεώνονται σταδιακῶς μὲ τὴν ἑλληνικὴν ἰθαγένεια, πού θὰ τοὺς χορηγεῖ εὐχαρίστως τὸ Κράτος, δηλαδὴ ἡ ἄθεη κυβέρνηση.

Οἱ δὲ Ἕλληνες βαθμιαίως θὰ γίνουν μειονότης, ἕως ὅτου θὰ μείνουν ἐλάχιστοι χριστιανοὶ ὡς… δεῖγμα. Μὴ ἀπορεῖς, πάτερ Θ., ἔσπευσαν νὰ ἐξηγήσουν, αὐτὴν τὴν τραγωδία τοῦ λαοῦ μας. Πολλοὶ θὰ ἀποδεχθοῦν τὸν μουσουλμανισμὸν ἀβιάστως. Ἄλλοι, μὲ κάποιαν βίαν ποικίλης μορφῆς. Καὶ ἄλλοι «χριστιανοὶ» θὰ μεταναστεύσουν σὲ χριστιανικὲς χῶρες, μὴ δυνάμενοι νὰ συμβιώσουν μὲ τοὺς βαρβάρους αὐτούς, πού τοὺς χρησιμοποιεῖ ὁ Θεὸς ὡς μέσον παιδαγωγίας, ὅπως ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἐνεργοῦσε στούς  Ἰσραηλίτες καὶ στοὺς χριστιανούς, πού δὲν μετανοοῦσαν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους. Παράδειγμα ὁ Κατακλυσμός, τὰ Σόδομα, ὁ  Ἑλληνισμὸς τῆς  Ἀνατολῆς, τὸ Βυζάντιον.

Αὐτὰ ὅλα μὲ εἶχαν συντρίψει ψυχικῶς καὶ σκεφτόμουνα, τάχα θὰ ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς αὐτὴν τὴν ἀσύλληπτον συμφοράν;  Ἐπηκολούθησε σιωπὴ γιὰ ἀρκετὴ ὥρα. Στὴ συνέχεια, ἔθεσα τὸ ἐρώτημα· Πατέρες ἅγιοι καὶ ἀδελφοί, φανταζεσθε σεῖς, πῶς θὰ ἀνεχθεῖ ὁ Κύριος τὶς μουσουλμανικὲς δαιμονικὲς θυσίες, ἀντὶ τῶν ὀρθοδόξων θυσιαστηρίων; Τότε ἕνας ἡσυχαστής μοῦ ὑπενθύμισε τὴν περίπτωση τοῦ ἀσκητοῦ πού, μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἶδε ἐπάνω στὴν ἁγία Πρόθεση ἐρειπωμένου Ναοῦ, μία γουρούνα μὲ τὰ νεογνά της καὶ ἄρχισε νὰ κλαίει καὶ νὰ ὀδύρεται. Τότε ἐνεφανίσθη  Ἄγγελος Κυρίου καὶ τοῦ λέγει·  Ἀββᾶ, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ὅτι, αὐτὸ πού εἶδες, εἶναι πιὸ εὐάρεστον στὸν Κύριον ἀπὸ τὴν ἀναξιότητα τῶν ἱερέων, πού λειτουργοῦσαν; Καὶ ὁ Ἄγγελος ἐγένετο ἄφαντος.
Ἡ συζήτηση κράτησε περισσότερον ἀπὸ δύο ὧρες, ὁπότε οἱ ἡσυχαστὲς ἀνεχώρησαν καὶ μοῦ ἐτόνισαν νὰ εὐχαριστῶ τὸν Κύριον γιὰ ὅσα ἐπιτρέπει νὰ γίνωνται ἐξ ἀγάπης καὶ γιὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν. Καὶ νὰ μὴ παρασύρομαι συναισθηματικῶς ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῶν γεγονότων, ἀλλὰ νὰ εἰσδύω στὴν οὐσίαν των, ἀφοῦ εἶναι δεδομένον, ὅτι «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστι».

Κὶ  ἔμεινα μόνος…
Μέσα στὸν συγκλονισμό μου γιὰ τὴν τραγωδία τοῦ λαοῦ μας, τὸν κλαυθμὸν καὶ τοὺς στεναγμούς μου πρὸς τὸν πανυπερεύσπλαγχνον Θεόν, ἄρχισα νὰ μελετῶ ὅσα εἶπαν μὲ βεβαιότητα οἱ ὅσιοι ἐκεῖνοι ἐρημίτες καὶ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀναλύω λογικῶς τοὺς ἰσχυρισμούς τους. Παρ΄ ὅτι καμιὰ ἀνησυχοῦσα φωνὴ δὲν ἀκούεται, ὅμως, κάποια σποραδικὰ δημοσιεύματα πρὸ μηνῶν στὸν γρηγορούντα «Ὀρθόδοξον Τύπον» ἤρχοντο νὰ ἐπαληθεύσουν σχεδὸν τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν φίλων μου ἡσυχαστῶν. Καὶ μάλιστα κάποια δημοσιεύματα τῶν τελευταίων ἡμερῶν, πάλιν στὸν «Ο.Τ.» ἀπὸ σώφρονες χριστιανούς, θεολόγους καὶ συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι μὲ πειστικὰ ἐπιχειρήματα κατέληγαν στὰ ἴδια συμπεράσματα, πού ἐβασίζοντο σὲ ἀντικειμενικὰ στατιστικὰ στοιχεῖα.

Ἀλλὰ τὸ σκάνδαλον εὑρίσκεται στὴν σιωπὴν τῶν κοινῆς πληροφορήσεως μέσων, τῶν λεγομένων μαζικῆς ἐνημερώσεως. Ὅμως, ὅσον καὶ ἂν φαίνεται περίεργη ἡ βαθειὰ σιγὴ ἐπὶ ἑνὸς βοῶντος ἐθνικοῦ κινδύνου, τὸ φαινόμενον δὲν εἶναι ἀνεξήγητον. Πρόκειται περὶ σχεδὸν καθολικῆς πωρώσεως τῶν συνειδήσεων. Καὶ εἶναι ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένον, ὅτι ὅταν ἡ ἁμαρτία καθολικοποιεῖται, γενικεύεται, ἀκολουθεῖ, δίκην συνδρόμου, ἡ ἄγνοια τοῦ κακοῦ. Ἰδοὺ ἡ ἀπόδειξη· Ὅταν ὁ Θεὸς εἶχεν ἀποφασίσει τὸν Κατακλυσμόν, μὲ τὸ αἰτιολογικόν· «Οὐ μὴ καταμείνη τὸ πνεῦμα μου εἰς τοὺς ἀνθρώπους του τούς, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας», ἔδωκεν ἐντολὴν στὸν δίκαιον Νῶε νὰ κατασκευάσει τὴν Κιβωτόν. Εἰργάζοντο οἱ τεχνίτες ἐπὶ ἕνα χρόνον. Βλέποντες οἱ ἀπονεκρωθέντες ἁμαρτωλοὶ τὴν κατασκευαζομένην Κιβωτὸν καὶ τὸν σκοπόν, πληροφορούμενοι, ἔλεγαν· καὶ τί κάνουμε ὥστε νὰ πνιγοῦμε; Καὶ ὅταν οἱ  Ἄγγελοι εἶπαν στὸν δίκαιον Λὼτ νὰ εἰδοποιήσει τοὺς συγγενεῖς του, γιατί θὰ ἔριχναν φωτιὰ νὰ κάψουν τὰ Σόδομα, ὅλην τὴν Πεντάπολιν, οἱ συγγενεῖς του γελοῦσαν μὲ τὸν γέροντα· καὶ τί κάνουμε, ὥστε νὰ μᾶς κάψει ὁ Θεός;

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ τώρα, σὲ κάποιο μέτρο· τὸ σύνδρομο τῆς πωρώσεως. Καμμία ἐφημερίδα δὲν ἔγραψε γιὰ τὸν ἐθνικὸν κίνδυνον μὲ ἐξαίρεση τὴν πολύτιμη ὀρθόδοξη ἔπαλξη, τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον», πού, καὶ μόνον γιατί ἀπὸ ἕνα χρόνο σχεδὸν σαλπίζει, τὸ σάλπισμα τῆς μετανοίας, ἀξίζει τὸν ἔπαινον τῆς  Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐκ Θεοῦ δικαίαν μισθαποδοσίαν. Οἱ ἀπόψεις καὶ οἱ ἀπελπιστικὲς ἐνοράσεις τῶν ἁγίων ἐκείνων ἐρημιτῶν, ὅσον καὶ ἂν δὲν εἶναι ἀποδεικτικές, δὲν στεροῦνται, ὅμως, σὲ κάποιον βαθμόν, πειστικότητος, γιατί βασίζονται σὲ ἁπτὰ δεδομένα, ἕνα τῶν ὁποίων, εἶναι οἱ ἐνεργούμενες ἁμαρτίες ἀγνοουμένης τῆς μετανοίας, σ΄ ὅλην την  Ἑλλάδα, παρὰ τὶς ἐλάχιστες νησίδες χριστιανικῆς ζωῆς καὶ ἠθικῆς ἀντιστάσεως. Δεύτερον ὅτι, ὁ προφητικὸς λόγος «ἁμαρτίαι, ἔθνη ἐλαττονούσι», ἔχει πολλάκις ἐπαληθευθεῖ.

Τρίτον, στὴν δραστηριότητα τῆς ἁμαρτίας, περιλαμβάνονται καὶ οἱ ἕνα ἑκατομμύριον ἐκτρώσεις κάθε τριετίαν· οἱ ὑπερτεροῦντες θάνατοι τῶν γεννήσεων· ναρκωτικὰ καὶ ἄλλες ἠθικὲς πληγές. Καὶ τέλος, τὸ κυριώτερον, εἶναι τὰ τρία σχεδὸν ἑκατομμύρια τῶν νομιμοποιούμενων μουσουλμάνων, πού αὐξάνονται καὶ πληθύνονται μὲ ταχύτατους ρυθμούς, ἕνα φαινόμενον, πού ἑρμηνεύει καὶ τὶς ἀπόψεις τῶν ἡσυχαστῶν, τῶν μουσουλμάνων ἐνεργούντων ὡς ὀργάνων ἀσυνειδήτων τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ἐπίσης ἀσυνείδητα ὄργανα —ὄχι ἀνεύθυνα, βεβαίως— εἶναι οἱ ἄθεοι κυβερνῆτες μας, πού ὑποδέχονται τοὺς δεδηλωμένους ἐχθροὺς τοῦ  Ἔθνους μας, γιὰ νὰ μὴ κατηγορηθοῦν, τάχα, ὡς ρατσιστὲς ἢ ἐθνικιστές. Αὐτὴ ἡ καραμέλλα ἔχει πολὺ πέραση στὴν ἐποχή μας, μεταξὺ τῶν ἐπιπολαίων καὶ ἀθέων, πού γίνονται καταγέλαστοι μὲ τὶς παραδοξολογίες των. Παράδειγμα, «τὸ ἀλβανάκι» πέρυσι καὶ τώρα ἡ γερμανιδούλα τοῦ Βόλου, πού ἂν εἶναι διαποτισμένοι, ὁ πρῶτος ἀπὸ τὸν ἀλβανικὸν ἀνθελληνικὸν σωβινισμὸν καὶ ἡ δεύτερη πιστεύει στὸ γερμανικὸ «οὖμπερ ἄλλες» τότε, στὰ χέρια των τὸ ἑλληνοχριστιανικὸν σύμβολον ἡ γαλανόλευκη μὲ Σταυρόν, εἶναι τιμωρία, δὲν εἶναι τιμή! Εἶναι ἀντίφαση.

Τώρα τὸ πρόβλημα, τὸ παμπρόβλημα, εἶναι ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, κατὰ παραχώρηση Θεοῦ, γιὰ τὴν ἀμετανοησία τῶν πιστῶν.  Ὁπότε ἀβιάστως ἀνακύπτει ἡ ὑποχρέωση τῆς ποιμαινούσης  Ἐκκλησίας νὰ κηρύξει μετάνοιαν στὸν λαόν.  Ἀλλοιῶς; «Ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὠσαύτως ἀπολεῖσθε» (Λούκ. ιγ 3). Τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα.

Θεοκλητὸς Μοναχὸς Διονυσιάτης
Πηγή: Ὀρθόδοξος Τύπος, 23 Νοεμβρίου 2001

15 σχόλια:

 1. Πόσοι σύγχρονοι κληρικοί συνυπογράφουν το παραπάνω κείμενο;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γνήσιο αγιορείτικο ύφος!!
  Τέτοιο λόγο ζητούμε Πατέρες: καθαρό και πατερικό!
  Δίχως μελιστάλακτους συναισθηματισμούς. Δίχως απόκρυψη των πραγματικών προβλημάτων αυτού του τόπου.
  Γέροντα Θεόκλητε, εύχου από εκεί ψηλά για την ΠΑΤΡΙΔΑ μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εμένα δε με ικανοποιεί το να λέμε είπε εκείνο εκείνος είπε το άλλο ο άλλος και ταυτόχρονα να χάνεται η πατρίδα μου και να μη κουνιέται φύλλο.Οι διαπιστώσεις είναι άριστες όταν προβάλλονται και οι λύσεις.Διαδραματίζεται στην εποχή μας.μπροστά στα μάτια μας ένα απόλυτα μεθοδευμένο σχέδιο άλωσης της πατρίδας και όλοι κοιτάζονται μεταξύ τους αποσβολωμένοι.Έτσι κερδίζονται οι μάχες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δέν γνωρίζετε,ὥ Ἕλληνες,τόν ἐαυτόν σας;;
  Ἐπιπόλαιοι καί ψυχοπονιάρηδες εἴμαστε καί δηλητηριασμένοι
  μέ τό ''πνεῦμα''τοῦ Γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ,ὄμως,
  ΕΛΛΗΝΕΣ εἴμαστε,ἀνάποδοι καί πολημήχανοι Ὀδυσσεῖς
  ἀπρόβλεπτοι καί μέσα μας στέρεοι,
  εἴμαστε παλαιότατοι καί πολιτισμένοιἀπό κούνια !!
  Καί ὅσο καί ἄν ξεχάσαμε καί περιφρονήσαμε
  Πατρίδα καί Χριστό,ξέρουμε στά δύσκολα ποὐ ἐπιτρέπει ὁ Θεός,
  ΠΟΥ νά καταφύγουμε !!

  Ἐλπίς μου ὁ Πατήρ,καταφυγή μου ὁ Υἱός,σκέπη μου τό Πνεῦμα τό Ἅγιον,
  Τριάς Ἁγία,δόξα Σοι !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζειν και του Κυρίου Κυρίου αι διέξοδοι του θανάτου.Εμείς θα ελπίζουμε στον Κύριο ό,τι κι αν συμβεί,αυτός κρατάει τα κλειδιά του θανάτου και της ζωής και σε αυτόν εναποθέτουμε τις ελπίδες μας.Αμετακίνητοι στη πίστη σε ό,τι κι αν συμβεί.Αυτό το καιρό οι σκοτεινές αντίχριστες δυνάμεις της Ευρώπης και της αντίχριστης μουσουλμανικής λαίλαπας λυσσαλέα ορμούν στο ελληνικό κράτος με τους υποχείριους,τα όργανα του έσωθεν και έξωθεν να συνεργούν.Όλα μοιάζουν σκοτεινά και μελανά αλλά η υπομονή στο θέλημα του θεού και η υπακοή στο δικό του θέλημα είναι η βασιλική και αλάθευτη οδός της σωτηρίας μας.Οι ειδωλολάτρες δαιμονιόπληκτοι εταίροι μας και οι δαιμονιόπληκτοι της ανατολής νομίζουν ότι υπηρετούν τον άνθρωπο και υπηρετούν το θέλημα του Θεού,έστω του Θεού τους,αλλά ο αληθινός Θεός τους βλέπει και τους παρατηρεί στη πλάνη τους.Νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν,αλλά του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το ότι οι Έλληνες θα περάσουν μέσα από πολλές και σκληρές θλίψεις, αυτό είναι απόλυτα σίγουρο και αναμφισβήτητο.
  Έχω διαβάσει όμως πολλά κείμενα από τους σύγχρονους Οσίους: Παΐσιο Αγιορείτη, Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη, Αρχιμανδρίτη και Ηγούμενο Μονής- Σίμωνα Αρβανίτη, Αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο Σαχάρωφ του Έσσεξ.
  Σε κανένα από αυτά τα κείμενα, δεν διάβασα ότι οι Χριστιανοί Έλληνες θα γίνουν διωκόμενη μειονότητα μέσα στην (τελικά, υποτιθέμενη Μουσουλμανική) Ελλάδα.

  Είναι αλήθεια, ότι: ο μισθός της (χωρίς μετάνοια) αμαρτίας, είναι ο ΘΑΝΑΤΟΣ (πρώτα της ψυχής, και τελικά και του σώματος).
  Είναι επίσης αλήθεια, ότι οι λαθρομετανάστες προωθούνται ΕΠΙΤΗΔΕΣ μέσα στην Ελλάδα, για να προκαλέσουν τεχνητή αλλοίωση του πληθυσμού (κάποιοι διεθνώς, ενοχλούνται από τον ανόθευτο Χριστιανισμό, την Ορθοδοξία).
  Είναι επίσης σίγουρο, ότι οι πάμπολλοι λαθρομετανάστες (που αναφέρονται προφητικά και από τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό), θα δημιουργήσουν πολλά και σκληρά προβλήματα στην Ελλάδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχω διαβάσει δυο βιβλία που αναφέρονται στη ζωή του Οσίου Αρχιμανδρίτου και Ηγουμένου στην Εύβοια, Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη.
   Το ένα από τα δυο βιβλία γράφηκε από το Μοναστήρι του Οσίου.
   Σε κανένα από τα δυο βιβλία, δεν αναφέρεται ότι η Ελλάδα θα μετατραπεί (στην πλειονότητα) σε Μουσουλμανική χώρα.
   Αναφέρεται όμως, ότι θα γίνει ΠΟΛΕΜΟΣ, χωρίς να δίνονται άλλες σχετικές διευκρινήσεις και χωρίς να προσδιορίζεται κάποιος συγκεκριμένος χρόνος. Ο πόλεμος αποδίδεται στην πολλή αμαρτία που υπάρχει.

   Διαγραφή
 7. Προφήτες και προφητείες, μιλούν για τα μελλοντικά να συμβούν.

  Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, είναι τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, που αναφέρονται παρακάτω.

  http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=1936&obcatid=2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αυτά που συμβαίνουν τώρα είναι σχέδιο το οποίο ξεδιπλώνεται τώρα αλλά σχεδιάστηκε πολύ πριν την ανάληψη της ελληνικής κυβέρνησης,πολύ πριν ακόμη και από την υπογραφή του μνημονίου το καλοκαίρι.Πρωτοστάτης στο σχεδιασμό είναι η Γερμανία η οποία θέλει διακαώς να απαλλαγεί από την Ελλάδα αλλά οι Γάλλοι και οι Ιταλοί αντιτάχθηκαν στις προθέσεις της.Γιατί νομίζετε πάει κι έρχεται η Μέρκελ στη Τουρκία,της έδωσε το έναυσμα να αδειάσει όλο το προσφυγικό κύμα που βρίσκεται στις μικρασιατικές ακτές στην Ελλάδα ως μοχλό πίεσης.Και την Αυστρία χαλιναγωγεί εναντίον μας,κι εμείς τάχα ως πολιτική ηγεσία κάνουμε πως δε το βλέπουμε,χτυπάμε το σαμάρι κι αφήνουμε το γάιδαρο.Τα γνωρίζουν όλα,τα ήξεραν από την άνοιξη,αλλά δε περίμεναν να συνασπιστούν και οι βαλκανικές χώρες.Μας θέλουν ένα κλειστό επτασφράγιστο στρατόπεδο ψυχών που δε θα πρέπει επ ουδενί να μολύνει..τις δικές τους περιοχές σε αγαστή συνεργασία με τους Τούρκους φίλους τους.Έτσι προωθούν το σχεδιασμό τους και οι Τούρκοι και οι Γερμανοί.Θεωρώ ότι δεν είδαμε τίποτε ακόμη,αυτοί υπό τη καθοδήγηση πρακτόρων θα οργανωθούν κλπ αλλά κι όσοι θα μείνουν θα τους δώσουν δημόσια έγγραφα ελληνοποίησης.Αν πετύχει το πρώτο βήμα θα βαδίσουν σε δέυτερο βήμα το οποίο θα είναι διεκδικήσεις και απαιτήσεις που σήμερα μας φαίνονται αδιανόητες αλλά τότε θα είναι-ετσι θα τις παρουσιάσουν-δίκαιες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η «νόθευση» της (κάποτε Χριστιανικής) Ευρώπης, με σκουρόχρωμους αλλοεθνείς εποίκους, έχει εκπονηθεί σαν στρατηγικό σχέδιο από τους γνωστούς διεθνείς σατανολάτρες του χρήματος και της εξουσίας, πριν από πολλές δεκαετίες.
  Το σχέδιο όμως πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια, διότι τώρα οι λαοί είναι πολύ πεσμένοι πνευματικά και ηθικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΟΖΑΛ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ …ΒΟΥΛΑ!


  Τουργκούτ Οζάλ: «Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες, αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια από ΄δώ μεριά και να τελειώνουμε μ΄ αυτούς»!

  Το διαβάσαμε από το: ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΟΖΑΛ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ …ΒΟΥΛΑ! http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/06/blog-post_3609.html#ixzz41O9pIumM

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 11. Η μεγάλη ΑΠΑΤΗ..Δεν υπάρχει «δικαίωμα ασύλου» ως νομική έννοια!


  Πέφτοντας σε σχόλιο νομικού, που εργάζεται μάλιστα και στο γραφείο του Συνήγορου του Πολίτη, η οποία με εγκαλούσε για προηγούμενο σχόλιό μου, διότι, λέει και οι Αφγανοί και οι Σομαλοί δικαιούνται ασύλου, νομίζω ότι πρέπει να φωτίσω μια άλλη απάτη της αριστερής μπουρδολογίας: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "δικαίωμα ασύλου" ως νομική έννοια!
  Προκαλώ όποιον έχει αντίθετα επιχειρήματα να με διαψεύσει.

  Κανένα διεθνές κείμενο (σύμβαση Γενεύης 1951, πρωτόκολλο Ν. Υόρκης 1967, Οικουμενική Διακήρυξη
  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συνδιάσκεψη ΟΗΕ για το εδαφικό άσυλο 1977, κ.λπ.) δεν προβλέπει τέτοιο δικαίωμα. Η παροχή ασύλου σε πρόσφυγες πολέμου δεν είναι δεσμευτική για τα κράτη, τα οποία πρώτα σταθμίζουν το αν απειλείται η τάξη και η ασφάλειά τους.

  Σε απλά Ελληνικά: το ότι στην πατρίδα σου γίνεται πόλεμος κι εσύ έφυγες από εκεί δεν υποχρεώνει ΚΑΝΕΝΑ κράτος να σε δεχθεί. Αν θέλει θα το κάνει. Όλα τα κείμενα που αφορούν στα δικαιώματα των πολιτικών προσφύγων αναφέρονται στην συμπεριφορά του κράτους προς τον πρόσφυγα ΑΦΟΥ του έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, το οποίο φυσικά μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

  Αν για παράδειγμα το ISIS ηττηθεί και οι καταδιωκόμενοι μαχητές του έρθουν στην Ευρώπη, θα τους χορηγήσουμε πολιτικό άσυλο; Το λέω διότι πολύ κεφαλομάντηλο και light μπούργκα πέφτει σε όσους μουσουλμάνους επέλεξαν την χριστιανική έως άθεη αλλά χειμαζόμενη Ευρώπη ως "δεύτερη πατρίδα τους" κι όχι την πάμπλουτη και ομόθρησκη Σαουδική Αραβία.

  Το ότι νομικοί μιλάνε για "δικαίωμα ασύλου" είναι ενδεικτικό της κατάντιας της Παιδείας και της επιστημονικής τους ανεπάρκειας. Πριν την εισβολή των δήθεν προσφύγων είχαμε την εισβολή των δήθεν επιστημόνων, αποφοίτων (ορθότερα: αποφύτων) των δήθεν Πανεπιστημίων και όσων με τέτοιες προδιαγραφές εκφέρουν δήθεν πολιτικό λόγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Από τον καιρό που δημιουργήθηκε το κρατικό μόρφωμα, εν είδει προτεκτοράτου, η Ελλάς, μασωνοκρατείται. Όλες οι κυβερνήσεις και κόμματα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, υπηρέτησαν και υπηρετούν τα σχέδια και τις εντολές του παγκόσμιου σιωνομασονισμού και των παραπλοκάμων του. Όλες οι θέσεις κλειδιά είναι στα χέρια τους, πολιτικοί, δικαστικοί, παιδεία, πανεπιστημιακοί, αλλά και μεγάλο μέρος της εκκλησίας, είναι πιστοί υπηρέτες, αρκετοί βέβαια χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Τα αντανακλαστικά του λαού δυστυχώς έχουν παραλύσει και είναι αδύνατον πλέον, στο σημείο που έχουμε φθάσει, να υπάρξει αντίδραση. Αυτά που λέγω δεν είναι σκέψεις, αλλά βαθιά γνώση. Πρώην 33ος, Μέγας Διδάσκαλος και ιδρυτής Τάγματος και αναφέρω αυτούς τους βαρύγδουπους και αλαζονικούς τίτλους, μόνον για να δείξω ότι γνωρίζω πολύ καλά. Κατά Χάριν Θεού κληθής και διασωθής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αληθινα προφητικο άρθρο.
  Εχει ομως ένα πρόβλημα...
  Το 2001 ειχαμε αλλοδαπούς λαθρομεταναστες ηδη αλλα όχι 2-3 εκατομμυρια...
  Ηταν οι Αλβανοί καμια 200.000 και περιπου καμια 100.000 Πακιστανοι κι Αφρικανοι... δεν ειχαν ακομα τοτε προκυψει οι υπολοιποι...
  2-3 εκατομμυρια και βαλε εχουμε σημερα... κι οδευουμε για τα 4 εκατομμυρια...
  600.000 με ενα εκατομμυριο περιπου εχει ΜΟΝΟ το κεντρο της Αθηνας... Αν βαλεις τα προαστια και ολη την επικρατεια εχουμε ακομα τουλαχιστον 1,5 εκατομμυριο Ασιατες κι Αφρικανους....
  Και μην ξεχναμε τους Αλβανους, Γεωργιανους, Πολωνους, Βουλγαρους, Ρουμανους κλπ... που ειναι κανα εκατομμυριο ολοι μαζι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.