12 Μαρ 2015

Ἡ ΠΕΘ διαφωνεῖ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὸ θέμα τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ

θήνα 10 Μαρτίου 2015
Ἀριθμ. Πρωτ.: 31
Δελτίο Τύπου
Σὲ Δελτίο Τύπου ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ κόμμα τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑλλήνων, ἀνακοινώθηκε, ὅτι στὴ συνάντηση τῆς Βουλευτοῦ Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης τοῦ ἀνωτέρω κόμματος, κας Σταυρούλας Ξουλίδου μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, στὶς 5 Μαρτίου 2015, ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος μεταξυ τῶν ἄλλων θεμάτων, ἀναφέρθηκε καὶ στὶς Μουσουλμανικὲς Σπουδὲς στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ καὶ ὅπως σημειώνεται «τάχθηκε ὑπὲρ τῆς τροποποίησης τῆς λειτουργίας τοῦ συγκεκριμένου Τμήματος σὲ Πρόγραμμα Σπουδῶν, ὅπου οἱ ἕλληνες μουσουλμάνοι θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα φοίτησης καὶ ἐπιμόρφωσης». Ἡ δήλωση αὐτὴ δὲν διαψεύστηκε, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν. Καθόσον λοιπὸν ἰσχύει, θεωροῦμε ἱστορικὸ καὶ θεολογικὸ χρέος μας νὰ τοποθετηθοῦμε ἔναντι αὐτῆς.
Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων ἐκφράζει τὴ ριζικὴ ἀντίθεσή της στὴν πρόταση νὰ ὀργανωθοῦν οἱ Ἰσλαμικὲς Σπουδὲς ἀπὸ καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ της, τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», θεμελιώθηκε μὲ ἐπιστημονικὰ καὶ θεολογικὰ ἐπιχειρήματα, ὄτι προκειται γιὰ μία ἄστοχη...
καὶ πρωτόγνωρη στὴν Ἱστορία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ Θεολογίας μεθόδευση συμφυρμοῦ τῆς Χριστιανικῆς μὲ τὴν Ἰσλαμικὴ Θεολογία, ἀφοῦ εἶναι διαπιστωμένο καὶ διατυπωμένο ἤδη πρὸ πολλῶν αἰώνων ἀπὸ Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ ἀγεφύρωτο χάσμα τῆς πίστεως τοῦ Εὐαγγελίου μὲ τὴν πίστη τοῦ Κορανίου.
Ὁ συμφυρμὸς αὐτός, ποὺ ἐπιχειρεῖται στὴ Θεολογικὴ Σχολή, προωθεῖται ἀπὸ γνωστοὺς γιὰ τὴν ἀποδομητικὴ τους δράση θεολογικοεκκλησιαστικοὺς κύκλους, οἱ ὁποῖοι σκόπιμα προβάλουν τὴν πολυθρησκειακὴ ποικιλία ὡς συμβατὴ μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ διδασκαλία. Ἡ μεθόδευση αὐτὴ ἡ ὁποία προωθεῖται, ἀπὸ τοὺς ἴδιους κύκλους, στὴν Πρωτοβάθμια καὶ στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, ὡς μοντέλο συγγραφῆς καὶ ἐφαρμογῆς τῶν Νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (Δημοτικοῦ - Γυμνασίου - Λυκείου), ἐπεκτείνεται τώρα καὶ στὸ θεολογικὸ χῶρο τῆς Τριτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης.
Σκοπὸς τῶν προαναφερόμενων μεθοδεύσεων δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἀνίερη ἀνάμειξη τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὶς ἄλλες θρησκεῖες, στὸ πλαίσιο τῆς συρρίκνωσης τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἐπιβολῆς καὶ ἐπικράτησης τῆς Πολυθρησκείας ἢ τῆς Πανθρησκείας στὴ χώρα μας.

Μὲ τὴν παραπάνω δήλωση τοῦ Αρχιεπισκόπου, δίνεται ἡ ἐντύπωση, κατὰ τὴν γνώμη μας, ὅτι ἡ ἐπιχείρηση τῆς πνευματικῆς ἀποδόμησης τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης, μέσω τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων τῆς χώρας μας, ἐγκρίνεται καὶ ἐπιδοκιμάζεται, ἀντὶ νὰ προκαλεῖ τὴν ἀντίδραση καὶ τὴν ἀφύπνιση τῶν πνευματικῶν Πατέρων καὶ Ἡγητόρων τῆς Διοικοῦσας Ἐκκλησίας μας.
Ἡ Ἕνωσή μας ἔχει ἐκφράσει ἐπανειλημμένως τὶς ἀνησυχίες της, αἰτούμενη διαρκῶς τὴν παρέμβαση τῆς Διοικοῦσας Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία, ὡστόσο, ἕως σήμερα, ὡς πρὸς τὴ μετατροπὴ τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ πολυθρησκειακὸ μάθημα, σιωπᾶ. Στὴν περίπτωση ὅμως τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, ποὺ ἤδη ἐπίκειται ἡ ἐγκαθίδρυσή τους ἐντός τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, παρατηροῦμε ὅτι δὲν σιωπᾶ ἁπλῶς, ἀλλὰ καὶ ἐπικροτεῖ καὶ εὐλογεῖ!!

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουμε τὴ βεβαιότητα, ὅτι, συνεχίζοντας τὴν παράδοση τῶν Ἁγίων Πατέρων, θὰ ἐκπληρώσουν τὸ χρέος τους καὶ θὰ ἀναλάβουν τὴν ἱστορική τους εὐθύνη, γιὰ τὴ στήριξη τῆς καλλιέργειας τῆς χριστιανικῆς καὶ θεολογικῆς παιδείας στὰ ἑλληνικὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα.

Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων ἐνεργώντας μὲ κριτήρια τὴν πίστη καὶ τὸ πνευματικὸ συμφέρον τοῦ γένους μας, δηλώνει ἀκόμη μία φορά, ὅτι δὲν εἶναι ἀντίθετη στὴ λειτουργία Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸν τρόπο καὶ τὸν τόπο ποὺ αὐτὲς ὀργανώνονται, διῬτι ειναι σαφὲς ὅτι ἡ ὀργάνωση αὐτὴ ὑποκρύπτει συμβολικὲς καὶ ὀντολογικὲς σκοπιμότητες ὡς πρὸς τὸν μελλοντικὸ ρόλο, τὸν χαρακτήρα καὶ τὸ σκοπὸ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.
Τὸ ἐγχείρημα ἀναμείξεως τῆς Ἀποκαλυπτικῆς Χριστιανικῆς Πίστης μὲ τὸ Κοράνιο καὶ τὴ θρησκεία τοῦ Ἰσλὰμ στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, θεωροῦμε ὅτι εἶναι πρωτόγνωρο καὶ ἀθεμελίωτο καὶ ἀπὸ ἐπιστημονικῆς καὶ ἀπὸ ἠθικῆς καὶ ἀπὸ θεολογικῆς πλευρᾶς.

Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω καὶ παρὰ τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ τρέφομε, πρὸς τὸ Σεπτὸ Πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, δηλώνουμε ὅτι, λυπούμαστε βαθύτατα και εκφράζουμε ἔντονα τὴ ριζικὴ διαφωνία μας γιὰ τήν ἀπρόσμενη δήλωσή του, ἡ ὁποία φανερώνει ὅτι, ὄχι μόνον δὲν προβληματίζεται, ἀλλὰ ἀντίθετα, υἱοθετεῖ καὶ ἐγκρίνει τὴν ἵδρυση εἰσαγωγικῆς κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ ἀπὸ ὁμάδα καθηγητῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας.
Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

2 σχόλια:

 1. Οπότε με το σκεπτικό του Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου, στην θεολογική σχολή θα πρέπει να έχουν "δυνατότητα φοίτησης και επιμόρφωσης" για την θρησκεία τους, και οι "έλληνες" Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι "έλληνες" Πεντηκοστιανοί, οι "έλληνες" Καθολικοί, οι "έλληνες" Εβραίοι κλπ κλπ.. Γιατί να έχουν την δυνατότητα μόνον οι "έλληνες μουσουλμάνοι"; Και γενικά η Θεολογική σχολή θα πρέπει να επιμορφώνει "έλληνες" κάθε σέκτας.
  (τι ωραία που βάζουμε το "έλληνες" μπροστά ε;! Έχετε γνωρίσει πολλούς αιρετικούς που αισθάνονται τόσο πολύ Έλληνες;)

  Αφού τάχθηκε "υπερ" ο αρχιεπίσκοπος..;
  Προσέξτε, δεν σιωπά απλώς, αλλά και επικροτεί και ευλογεί!! την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών.

  Η θεολογική σχολή λοιπόν θα παράγει αιρετικούς, ετερόδοξους και αλλόδοξους, για να προσηλυτίζουν στην θρησκεία τους.

  Όταν για να γίνει κάποιος μητροπολίτης, κριτήριο δεν είναι η πνευματικότητα του και η σχέση του με τον Θεό αλλά οι ικανότητά του στις δημόσιες σχέσεις, οι συσχετισμοί, οι ισορροπίες, αυτό είναι το αποτέλεσμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.