12 Μαρ 2015

Ἑλλάδα γιατί κλαῖς; Ἄφησες τὸ Θάρρος σου;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τρόικες- Μνημόνια - Θεσμοὶ - Ἀρχὲς καὶ Ἐξουσίες – Κοσμοκράτορες- Πνευματικὰ πονηρίας διαβούλια καὶ συμβούλια.
 Ἐπιστολὴ Προς Ἐφ. 6,12  Ἀπ. Παύλου  ¨ὃτι οὐκ ἔστιν ἠμὶν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.¨ imgap.gr
Ὅλα ΑΥΤΑ πέσανε πάνω μου…  γι΄ αὐτὸ κλαίω καὶ μονολογῶ σὰν τὸν Δαυὶδ
2 Ελέησόν με, ὁ Θεός, ὅτι κατεπάτησέ με ἄνθρωπος, ὅλην τὴν ἡμέραν πολεμῶν ἔθλιψέ με. 3 κατεπάτησάν με οἱ ἐχθροί μου ὅλην τὴν ἡμέραν, ὅτι πολλοὶ οἱ πολεμοῦντες με ἀπὸ ὕψους.
Ἀλλὰ δὲν ἔχω τὸ Θάρρος νὰ συνεχίσω καὶ νὰ ψάλλω
4ημέρας οὐ φοβηθήσομαι, ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σέ.   τῷ Δαυΐδ Ψαλμὸς 55ος
- Κατακαημένη μου Ἑλλάδα ..ἔλα δῶ καὶ ἄκου τί σοῦ λέει τὸ Ἀσκητικὸ Ἁγιορείτικο  Σπουργίτη – ὁ Πατέρας τῶν Πατέρων- ὁ Πατέρας τοῦ νηπτικοῦ ἐφησυχασμοῦ τῶν ἡμερῶν μας… Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ.
- Καὶ ἂν στὴν λέξη ἁμαρτία προσθέσεις ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δικά σου μεγάλα πνευματικὰ κενὰ καὶ ὅτι ἄλλο σοῦ φόρτωσε στὸ κεφάλι ¨ὁ Κοσμοκράτορας τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεώνος¨… θὰ κατανοήσεις γιατί ἔφτασες σὰν Ἔθνος σὲ τέτοιο χάλι.
¨Ἡ ἁμαρτία ἐπιδιώκει νὰ ἀπατήσει τὸν ἄνθρωπο, διότι ἡ φύση της, ἂν τὴν...
ἐρευνήσουμε, εἶναι ἀπάτη. Στὴν οὐσία δὲν ὑπάρχει κακό, ἀλλὰ τὸ νόημα εἶναι ποὺ τὸ μεταβάλλει. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς μεταβαλλόμενη διὰ τοῦ νοήματος μία πράξη γίνεται ἔνοχη, ἐὰν δὲν καλυφθεῖ ἀπὸ τὴν πρόφαση τῆς ἀπάτης, δὲν πλανᾶται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ βαδίσει κανεὶς στὴν καταστροφή του καὶ στὴν ἀπώλειά του, βλέποντας τὸν προκείμενο κίνδυνο. Γιὰ νὰ ἀψηφᾶ τὸν κίνδυνο, πρέπει αὐτὸς νὰ συγκαλυφθεῖ μὲ κάποιο τρόπο, οὕτως ὥστε νὰ ἀπατήσει τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ πέσει στὴν παγίδα.¨
¨Ἡ ἁμαρτία ποτὲ δὲν ἐμφανίζεται ὅπως εἶναι, γυμνή, ἀφηρημένη, γιατί ἐὰν ἐμφανισθεῖ ἔτσι, δὲν ἀπατᾶ εὔκολα τὸ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νὰ ἁμαρτήσει. Ἔρχεται καλυμμένη ἀπὸ μία πρόφαση καὶ μὲ τὸ δόλο αὐτὸ ἀπατᾶ τὸν ἄνθρωπο.¨
-Τώρα ἀναρωτήσου Ἑλλάδα μου μὲ πόσες συγκαλύψεις- πράξεις ἀνήκουστες καὶ ἐνέργειες προδοσίας  ἔπεσες στοὺς σημερινοὺς μνημονιακοὺς  καιροὺς τῆς ἀποθάρρυνσης;
¨Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀπατηλὸς τρόπος τῆς προβολῆς τῆς ἁμαρτίας, τοῦ κακοῦ, καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο συλλαμβάνεται ὁ ἄνθρωπος…¨
¨Ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος εἶναι πονηρὸς καὶ γνωρίζει τὴ σημασία τῆς ἀποθαρρύνσεως πόσο ἰσχυρὴ εἶναι, δίνει τὸ μεγαλύτερο βάρος ἐδῶ, κατὰ τὴ γνώμη τῶν Πατέρων, στὸ νὰ προκαλέσει ἀποθάρρυνση, μετὰ τὸ λάθος τοῦ ἀγωνιστῆ ¨ΕΘΝΟΥΣ¨. Νὰ τοῦ κόψει τὸ θάρρος, γιατί τὸ θάρρος εἶναι ὅπως στὸ σῶμα τὸ κεφάλι, ποὺ εἶναι τὸ κεντρικότερο μέρος ἀπὸ τὸ ὁποῖο καὶ ἐξαρτᾶται ὁλόκληρο τὸ σῶμα. Ἔτσι καὶ στὴν ἐνεργητικότητα τοῦ ἀνθρώπου, τὸ μεγαλύτερο μέρος εἶναι ἀκριβῶς τὸ θάρρος, ὁ ζῆλος, ἡ ὁρμή, ἀπὸ ὅπου πηγάζει ἡ ἐνέργεια.¨

Καὶ τώρα τί γίνετε;
¨Τὸ θέμα τῆς μετανοίας καὶ τῆς πρακτικῆς πίστεως δὲν εἶναι ἀφηρημένο, εἶναι συγκεκριμένο. Πιστεύει κανεὶς καὶ βαδίζει· καὶ ὄχι μόνο βαδίζει, ἀλλὰ ἐντατικὰ ἀγωνίζεται, ἐπιμένει καὶ κτυπᾶ, περιμένοντας ὅτι θὰ τοῦ ἀνοίξουν. Ὅταν ὅμως χάσει τὸ θάρρος; Τότε σταματᾶ, δὲν βαδίζει πλέον, οὔτε κτυπᾶ, οὔτε ζητᾶ, οὔτε παρακαλεῖ καί, κατὰ κάποιο τρόπο, παραδίδεται ἄνευ ὅρων. Εἶναι πάρα πολὺ μεγάλης σημασίας τὸ θέμα τοῦ θάρρους, στὸ νὰ τὸ κρατᾶ κανεὶς καὶ νὰ τὸ ἀνακτά, ὅταν τὸ βλέπει νὰ κινδυνεύει καὶ ποτὲ νὰ μὴν τὸ προδίδει.¨
¨Ξέροντάς τὸ λοιπὸν αὐτό, ποτὲ δὲν προδίδουμε τὸ θάρρος μας ὑπὸ ὁποιανδήποτε μορφὴ καὶ ἂν γλιστρήσουμε.¨
Δὲν πρέπει τοὺς τοκογλύφους δυνάστες τῆς ζωῆς  μας νὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ χαροῦνε.
¨Δὲν πρέπει νὰ χάνει κανεὶς  τὸ θάρρος του, δηλαδὴ καὶ ἐκεῖ ποὺ ἁμαρτάνει ἀπὸ δική του ἀπροσεξία.  Ὅτι ποτὲ κανεὶς δὲν πρέπει νὰ ἀποθαρρύνεται, γιατί ἡ ἀποθάρρυνση, ὅπως εἶπα, εἶναι ἡ μεγαλύτερη χαρὰ τοῦ σατανᾶ, διότι βλέποντας αὐτὸς τὴν ἀποθάρρυνση ἀποκτᾶ προσωπικότητα, ἐνῶ δὲν ἔχει οὔτε θέση, οὔτε τόπο, οὔτε προσωπικότητα. Ὡς ὀντότητα ὑπάρχει, δὲν ἐννοῶ αὐτὴ τὴν προσωπικότητα. Προσωπικότητα ἐννοῶ, ὅτι δὲν ἔχει θέση, δὲν ἔχει μέτρο νὰ σταθεῖ ἀπέναντί μας. Ναί, διότι «ἔρχεται ὁ κυρίαρχος αὐτοῦ του κόσμου, ποὺ δὲν ἔχει πάνω μας καμιὰ ἐξουσία» (Ἰωάν. 14,30) καὶ «ἔφθασε ἡ ὥρα ποὺ ὁ ἄρχοντας αὐτοῦ του κόσμου θὰ διωχθεῖ ἔξω ἀπ’ αὐτὸν»(Ἰωάν. 12,31). Ὅταν ὅμως βλέπει τὸν ἄνθρωπο ὅτι ἀποθαρρύνεται καὶ ὑποχωρεῖ, τότε αὐτὸς παίρνει θέση. Τότε ἀρχίζει νὰ πιστεύει ὅτι ὄντως τὸν ὑπολόγισε ὁ ἄνθρωπος, τὸν φοβήθηκε καὶ παρέδωσε τὰ ὄπλα του. Αὐτὸ εἶναι ψέμα. Βλέπετε πόση μεγάλη σημασία ἔχει;¨
¨Ἐπομένως χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί οἱ τρόποι τῆς ἀποθαρρύνσεως εἶναι πάρα πολλοὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος χάνει τὸ θάρρος του, χάνει τὸ ζῆλο του καὶ μειώνει τὴν μαχητικότητά του. Τὸ ὅτι σκυθρωπάζει καὶ ἀλλοιώνεται, ὅλα αὐτὰ εἶναι εἶδος ἀποθαρρύνσεως, εἶναι εἶδος ἠττοπάθειας. Ὅλα αὐτὰ ὁ σατανᾶς τὰ ἐκμεταλλεύεται. Κανένα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν πρέπει νὰ ἔχει θέση. Δὲν συμβαίνει ἀπολύτως τίποτε.¨
¨Στὴ γραμμὴ τοῦ πυρός, ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει συνεχὴς μάχη, δὲν εἶναι παράδοξο νὰ ὑπάρχουν πληγές.¨
¨Όπως μᾶς παρέδωσαν οἱ Πατέρες, πολλὲς φορὲς καὶ ἡ ἴδια ἀκόμη ἡ Χάρις ἀφήνει τὸν ἀνθρωπο¨  …ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ;
 ¨Θέλοντας νὰ τὸ διδάξει καὶ νὰ τὸ ἀνεβάσει σὲ ψηλότερα ἐπίπεδα πρακτικῆς ἐμπειρίας- τὸ ἀφήνει ἐπίτηδες νὰ κινδυνεύσει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, γιὰ νὰ ἐρεθίσει ἔτσι περισσότερο τὸν θυμὸ τοῦ ἐναντίον της. Καὶ λαμβάνοντας πληγὲς ὁ ἄνθρωπος, μαθαίνει τοὺς τρόπους ἀπὸ ποὺ συνέβησαν αὐτὰ καὶ τότε τὸν μὲν Θεὸ ἀγαπᾶ γνησίως, διότι βλέπει τὴν στοργή Του, τὸν δὲ διάβολο βδελύσσεται ἀξίως, βλέποντας τὴν κακότητά του καὶ τὴν πονηριά του καὶ τὸ ἀδίστακτό του στὸ νὰ μᾶς καταστρέψει.¨
Ἀποσπάσματα ¨ (Γέροντος Ἰωσήφ, Διδαχὲς ἀπὸ τὸν Ἄθωνα, Ψυχωφελῆ Βατοπαιδινά, σ. 142-150) pemptousia.gr, agiosioannisprodromos
Αὐτὰ ποὺ βιώσαμε καὶ βιώνουμε τὰ τελευταία χρόνια εἶναι ἕνα ὁλόκληρο ¨Ἐθνικὸ Πανεπιστήμιο Ζωής¨ γιὰ ὅλους καὶ γιὰ τὸν καθένα χωριστὰ … εἶναι μία μοναδικὴ εὐκαιρία ¨Ἐθνικῆς Παιδαγωγίας¨.

ΕΛΛΑΔΑ μὴν κλαῖς ἄλλο … ὁ κανόνας τελειώνει καὶ ἕνα Παντοδύναμο ΧΕΡΙ ἑτοιμάζεται νὰ σὲ ταίσει ὄχι μόνο σπόρους Θάρρους ἀλλὰ καὶ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.