17 Μαρ 2015

Ὄχι, δὲν τοὺς ἀρκεῖ ἡ κάρτα τοῦ πολίτη. Μὲ πρόσχημα τὴν ἐνδοσχολικὴ βία, θὰ περάσει στὸ τέλος καὶ τὸ ἐμφύτευμα...

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη, ἐξετάζεται ἡ ἐφαρμογὴ χρεωστικὴ ἔξυπνης κάρτας, ποὺ ἐπιβεβαιώνει ὅσα λέμε σχετικὰ μὲ τὶς δυνατότητες μίας ἔξυπνης κάρτας καὶ τὸ πὼς φυσικὰ μποροῦμε πολὺ γρήγορα νὰ φτάσουμε στὸ "μία κάρτα γιὰ ὅλες τὶς δουλειές". Σὲ ἕνα ἄρθρο μὲ τὸν ἀποκαλυπτικότατο τίτλο "Μετρητὰ τέλος – Ὅλες οἱ συναλλαγὲς μὲ κάρτα" τὸ newmoney.gr, κάνει λόγο γιὰ χρεωστικὴ κάρτα ἡ ὁποία θὰ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸν λογαριασμὸ τοῦ ἰδιοκτήτη της.
Καὶ τί πιὸ χρήσιμο ἀπὸ τὸ πλαστικὸ χρῆμα στὴ σημερινὴ ἐποχή...; Σὲ μία ἐποχή, μίας κατασκευασμένης οἰκονομικῆς κρίσης, λόγω ἰδιωτικῆς κρίσης τῶν τραπεζῶν, ὅπου ἡ χρήση τοῦ χρήματος ἑλλατώνεται καὶ ταυτοχρόνως προξενεῖ ἀμέτρητα καθημερινὰ προβλήματα στούς πολίτες. Δὲν μποροῦμε ν' ἀμφισβητήσουμε τὸ γεγονὸς τῆς ἐκμετάλλευσης τῆς ἀδυναμίας τῆς χώρας νὰ ἀνακάμψει ἀπὸ μία βαθιὰ καὶ πολυεπίπεδη κρίση ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, ἡ ὁποία πλέον ἔθεσε ὡς προτεραιότητά της τὸ μικροτσίπ, εἰς βάρος φτωχῶν καὶ κατατρεγμένων, κυνηγημένων ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος πολιτῶν.
Ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴ χρεωστικὴ κάρτα, τὸ πὼς συνδέεται ὁ πραγματικὸς πλοῦτος μὲ τὸ πλαστικὸ χρῆμα.
Ὁ πλοῦτος παράγεται μέσω τῆς ἐργασίας καὶ τὸ χρῆμα εἶναι ἀντίκρυσμα. Εἶναι ἀντιστοίχιση τοῦ πλούτου, δηλαδὴ τοῦ κάθε προϊόντος ποὺ παράγει ἡ κοινωνία σὲ μία μονάδα...
μέτρησης. Τὸ πλαστικὸ χρῆμα, δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸ χρῆμα ὡς πρὸς τὴ χρησιμότητά του, ἀλλὰ ἔχει ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό. Περιορισμένη πρόσβαση.

Ὁ πολίτης δὲν ἔχει τὴν ἴδια πρόσβαση στὸ πλαστικὸ χρῆμα, ὅπως ἔχει στὰ μετρητά. Αὐτὸ συμβαίνει, διότι τὸ πλαστικὸ χρῆμα συνδυάζεται μὲ ἠλεκτρονικὰ δίκτυα καὶ μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἰδιότητες ἑνὸς δικτύου, εἶναι ὅτι μπορεῖ νὰ προσφέρει δυνατότητες ἐντοπισμοῦ καὶ καταγραφῆς τῶν πολιτῶν καὶ τῶν συναλλαγῶν του. Ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς ἐλέγχει ἄμεσα τὶς συναλλαγὲς καὶ γνωρίζει ποιὸς ἔχει χρήματα καὶ ποιὸς ξοδεύει περισσότερα ἀπ' ὅσα βγάζει. Ξέρει ποιὸς "δικαιοῦται" καὶ ποιὸς "δὲν δικαιοῦται" προϊόντα, βασιζόμενο στὴν χρηματική τους ἀξία καὶ στὴν ἀντιστοίχιση αὐτῆς πρὸς τὰ στοιχεῖα τοῦ πολίτη, τὰ ὁποία εἶναι αὐτομάτως στὴ διάθεσή του. Αὐτὸ λοιπὸν δημιουργεῖ τουλάχιστον περιορισμούς. Αὐτὸ σημαίνει περιορισμένη πρόσβαση σὲ ὑπηρεσίες καὶ ἀγαθὰ καὶ ὅτι τὸ χρῆμα παύει νὰ διακινεῖται στὴν ἀγορὰ ὅπως τὸ ξέραμε. Σημαίνει ὅτι τὸ κράτος ἐπιχειρεῖ ν' ἀποκτήσει δικαίωμα στὸν ἔλεγχο τοῦ πολίτη μὲ σκοπὸ νὰ περιορίσει τὶς οἰκονομικές τους δραστηριότητες, μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται, ὅταν αὐτὲς δὲν μποροῦν νὰ συνδυαστοῦν μὲ τὶς οἰκονομικές του δυνατότητες, ὅπως αὐτὲς θὰ καταγράφονται ἀπὸ τὶς χρεωστικὲς κάρτες.

Ἡ κάρτα δὲν εἶναι χρῆμα. Ἐγκρίνει χρῆμα. Ἐγκρίνει τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτη ν' ἀγοράζει προϊόντα καὶ ὑπηρεσίες. Ἂν ἕνα ἄτομο δὲν ἔχει χρήματα στὸν λογαριασμό του, διακόπτεται ἡ πρόσβασή του σὲ ἀγαθά, μέσα ἀπὸ τὴν δυνατότητα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ συστήματος ν' ἀναγνωρίζει τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τοῦ πολίτη. Αὐτὸ ὅμως μπορεῖ νὰ ἐπεκταθεῖ. Μπορεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ πίστωση, μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς κάρτας καὶ τοῦ λογαριασμοῦ τοῦ πολίτη-πελάτη. Μπορεῖ δηλαδὴ νὰ ἀναβιώσει ὁ ὑπερδανεισμός, ποὺ ὅλοι στὴν Ἑλλάδα γνωρίζουν πόσο τοὺς ἔχει κοστίσει. Μπορεῖ δηλαδὴ ὁ κόσμος νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν κάρτα του, γιὰ ν' ἀγοράσει μὲ πίστωση καὶ νὰ δανείζεται χρῆμα, χωρὶς νὰ σκέφτεται τὴ ρευστότητα ἢ τὶς διαδικασίες δανεισμοῦ, ἀφοῦ ὅλα πλέον θὰ εἶναι ἠλεκτρονικὰ καὶ ὑπεραπλουστευμένα.

Αὐτὴ ἡ διαφαινόμενη "διευκόλυνση" ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ ἐφαρμόσει ἡ κυβέρνηση, ἔχει ἀρνητικὰ πέρα ἀπὸ κάθε φαντασία. Κατ' ἀρχὰς μὲ πίστωση, δὲν βοηθᾶς τοὺς πολίτες μίας οἰκονομίας διαλυμένης καὶ κυριολεκτικὰ πεθαμένης. Δὲν βοηθᾶς τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς ἀνέργους, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο, τοὺς χρεώνεις περισσότερα καὶ τοὺς ὁδηγεῖς σὲ περισσότερα ἀδιέξοδα. Δὲν δίνεις πρόσβαση σὲ ἀγαθά, διότι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ παραγωγὴ τῶν ἀγαθῶν δὲν βελτιώνεται. Πάλι τὰ δανεικὰ διευκολύνονται. Πάλι χρεωμένους πολίτες θὰ ἔχεις. Ἡ ἔξυπνη κάρτα μάλιστα, εἶναι προσωπική, ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ πᾶς φυλακὴ γιὰ χρέη. Τόσο ἁπλὸ καὶ τόσο "διευκόλυνση" τὸ νέο σχέδιο τῆς κυβέρνησης. Στὰ οἰκονομικὰ μηδέν, στὸ φακέλωμα ἄριστα!
Ἡ πίστωση δὲν εἶναι χρῆμα, διότι τὸ χρῆμα εἶναι ἀντιστοίχιση τοῦ πλούτου. Τὸ χρῆμα ποὺ δὲν ἀντιστοιχεῖ σὲ πλοῦτο, δὲν εἶναι τίποτα... Εἶναι ἀέρας! Γιὰ τὴν ἀκρίβεια εἶναι "συμφωνία". Συμφωνία μὲ τὸν πολίτη, ἡ ὁποία τὸν ὁδηγεῖ σὲ ὑπερδανεισμὸ καὶ ἐν τέλει σὲ καταστροφή. Μὲ δύο λόγια, φορτώνουν στὸν φτωχὸ Ἕλληνα, τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐργασία, χρεωστικὲς κάρτες καὶ κάρτες παρακολούθησης τῶν καθημερινῶν συναλλαγῶν του καὶ δραστηριοτήτων του.

Μία χρεωστικὴ κάρτα σημαίνει:
- Ἔξυπνη κάρτα μὲ μικροτσίπ,
- Δίκτυο δεδομένων τὸ ὁποῖο καταχωρεῖ κάθε συναλλαγή,
- Ἄμεση ἀνάγκη συνδυασμοῦ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, τῆς χρεωστικῆς κάρτας, τῆς κάρτας συγκοινωνιῶν καὶ τῆς κάθε κάρτας ποὺ πλέον δὲν θὰ χωρᾶνε πουθενά, σὲ μία ὑπερκάρτα μὲ μικροτσίπ, ὡς ἀναγκαία τεχνικὴ παρέμβαση. Συνδυασμὸς ὅλων τῶν καρτῶν σὲ μία, σημαίνει συνδυασμὸς τῶν δεδομένων σὲ μία βάση δεδομένων, μίας ὑπηρεσίας.

Ὅποιος νομίζει ὅμως, ὅτι ἡ παράνοια ὁρισμένων θὰ "ξεθυμάνει" στὴν ἔξυπνη κάρτα, κάνει λάθος. Ἡ ἔξυπνη κάρτα, ἔχει ἕνα μειονέκτημα, ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς φανατικοὺς ὀπαδούς της. Μπορεῖ νὰ τὴν χάσεις. Μπορεῖ νὰ σοὺ τὴν κλέψουν...

Μικροτσὶπ-ἐμφύτευμα
Κάπου ἐδῶ, τὰ ἀστεία καὶ οἱ συνομωσίες πρέπει νὰ λάβουν τέλος καὶ νὰ ξεκινήσει μία σοβαρὴ στρατηγικὴ ὑπεράσπισης ἢ ἀνάκτησης τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν, διότι τὰ πράγματα εἶναι πιὸ σοβαρὰ ἀπὸ ποτέ. Ποτὲ πρὶν δὲν εἴχαμε ἀντιμετωπίσει αὐτὴ τὴν πραγματικὴ τρέλα τῆς παρακολούθησης τοῦ πολίτη καὶ τῆς ἀποκοπῆς του ἀπὸ ἀγαθὰ μὲ φασιστικὲς μεθόδους. Ποτὲ πρὶν οἱ πολίτες δὲν ἀχρηστοποιήθηκαν ἐξαναγκαζόμενοι σὲ ἀνεργία γιὰ νὰ "τσιπαριστοῦν" μετέπειτα, λὲς καὶ εἶναι λουκάνικα ποὺ συσκευάζονται σὲ ἐργοστασιακὴ μονάδα. Πῶς εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτό; Βασικὸ ἐργαλεῖο, εἶναι ὁ ἐκφοβισμός. Ἡ χρήση βίας καὶ ἡ ἀναγκαιότητα ποὺ θὰ προκύψει μέσα ἀπὸ τὴν ἔρευνα γιὰ τὶς δυνατότητες ἀντιμετώπισής της.

Τὰ φαινόμενα βίας αὐξάνονται στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Περιστατικὰ ἀπαγωγῶν καὶ δολοφονιῶν μὲ χαρακτηριστικότερο τὴ δολοφονία τοῦ φοιτητῆ Βαγγέλη Γιακουμάκη, ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ δράστες ἐπιλέγουν θύματα καὶ τὰ ΜΜΕ σιγοντάρουν στὸ παρασκήνιο. Ἡ δράση τῶν ΜΜΕ, μόνο τυχαία δὲν εἶναι στὴ Ἑλλάδα. Ἡ βία στοὺς τηλεοπτικοὺς δέκτες ἔχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ποτὲ στὴν Ἑλλάδα δὲν βρισκόταν σὲ τόσο ὑψηλὰ ἐπίπεδα ἡ βία καὶ ἡ ἀνομία. Ὑπάρχει λοιπὸν καθοδήγηση; Πολιτικὲς ἢ κομματικὲς σκοπιμότητες; Ἔχουν ὅλα αὐτὰ σχέση μὲ τὸ δημόσιο χρέος τῆς Ἑλλάδας. Ἔχουν μὲ τὶς σχέσεις τῆς Ἑλλάδας μὲ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ Ἀμερικανοὺς "συνεργάτες" της; Τὰ ἐρωτήματα πολλά: Γιατί ἡ δολοφονία τοῦ φοιτητῆ ἀπὸ τὰ Γιάννενα προβλήθηκε πολὺ περισσότερο ἀπ' ὁτιδήποτε; Γιατί ἡ μητέρα μὲ τὸν γιό της πού πήδηξαν ἀπὸ τὸ πάτωμα τοῦ 5ου ὀρόφου στὸ σπίτι τους στὴ Χαλκίδα δὲν "συγκίνησε" τὸ πανελλήλιο, ὅπως νυχθημερὸν μεταδίδουν γιὰ τὴν περίπτωση Γιακουμάκη τὰ μεγάλα μέσα ἐνημέρωσης τῆς χώρας; Μήπως ἐπειδὴ τὰ συναισθήματα στὶς δύο περιπτώσεις ἔχουν καὶ διαφορετικὲς κατευθύνσεις; Μήπως διότι τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς αὐτοκτονίες τῶν Ἑλλήνων τὴν ἔχουν οἱ ἄχρηστοι κυβερνῶντες; Μήπως ἐπίσης, διότι ἡ ἐνδοσχολικὴ βία ποὺ προβάλλεται ὡς μέγιστο πρόβλημα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καθημερινῶς, ὁδηγεῖ στὴν ἀναζήτηση λύσης πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ μικροτσὶπ καὶ ἤδη κάποιοι μιλοῦν γιὰ τὰ "ὑπαρκτὰ" πλέον φαινόμενα τῆς «ἐνδοσχολικῆς βίας», τοῦ «ἐκφοβισμοῦ», τοῦ «bullying»"; Μήπως μποροῦν νὰ δωθοῦν μικροτσὶπ στοὺς ἀνθρώπους, ὥστε οἱ μαθητὲς καὶ φοιτητὲς νὰ ἐλέγχονται σὲ ὅλους τούς χώρους ποὺ παρευρίσκονται καθημερινά, νὰ ἐλέγχονται οἱ κινήσεις τους καὶ νὰ ἐντοπίζονται οἱ κακοποιοὶ καὶ ἐγκληματίες; Γιὰ νὰ "προστατέψουμε" τὰ παιδιά μας ἀπὸ τὸ ἔγκλημα, ὅπως καὶ στὰ γήπεδα, ὅπου μὲ νόμο πλέον θὰ παρακολουθοῦνται ὑποχρεωτικὰ ἀπὸ κάμερες καὶ θὰ ἐκδίδουν ἠλεκτρονικὰ εἰσιτήρια; Καὶ τί καλύτερο ἀπὸ ἕνα μικροτσὶπ σὲ περίπτωση ποῦ ὑπάρξη ἀπαγωγή; Αὐτὴ τὴ φορὰ ὅμως, ὄχι μικροτσὶπ σὲ κάρτα, ἀλλὰ ἐμφυτευμένο μικροτσίπ, ποὺ εἶναι τὸ κατάλληλο γι' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις. Πού δὲν μπορεῖ νὰ κλαπεῖ ἢ νὰ χαθεῖ.

Δὲν εἶναι μόνο οἱ ἀπαγωγές, εἶναι ἡ βία στὰ γήπεδα, ἡ βία στὰ σχολεῖα, ἀλλὰ καὶ ἡ διεθνὴς τρομοκρατία καὶ ἡ λαθρομετανάστευση, ποὺ μποροῦν ν' ἀποτελέσουν τὸ φιτίλι γιὰ τὴν ἔκρηξη βίας σὲ ὅλη τὴ χώρα. Καὶ ἂν τὸ μικροτσὶπ ἐμφύτευμα φαντάζει σὲ κάποιους μακρινό, τί θὰ λέγατε νὰ ξεκινούσαμε ἀπὸ τὴν ἁπλὴ χρεωστικὴ κάρτα; Πόσο ἀπίθανο εἶναι, αὔριο τὸ πρωί, τὸ ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν νὰ ἐπιβάλλει χρεωστικὴ κάρτα στοὺς πολίτες ἐπικαλούμενο ἔλλειψη ρευστότητας; Ἡ μὴ πρακτικότητα μίας τέτοιας ἐφαρμογῆς, θὰ ὠθήσει σὲ σειρὰ ἀποφάσεων γιὰ ἐπανέκδοση καρτῶν ποὺ ἡ μία θὰ βελτιώνει τὶς ὑπηρεσίες τῆς προηγούμενης μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φτάσουμε μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες στὴν κάρτα γιὰ ὅλες τὶς δουλειές. Ποιὸς τολμᾶ νὰ διανοηθεῖ τὶς κοινωνικὲς συνέπειες τοῦ κλειστοῦ κυκλώματος στὸ ὁποῖο ἐπιχειροῦν νὰ βάλουν ὁλόκληρη τὴ χώρα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.