17 Ιαν 2015

Ἁγιολόγιο τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου ποὺ ἑορτάζει σήμερα


Ὁ βίος τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου ποὺ ἑορτάζει καὶ τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας σὲ ἠχητικὴ μορφή. 
Ἀπολυτίκιον Μεγάλου Ἀντωνίου Ἦχος δ’
Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν τοῖς τρόποις μιμούμενος, τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόμενος, Πάτερ Ἀντώνιε, τῆς ἐρήμου γέγονας οἰκιστής, καί τήν οἰκουμένην ἐστήριξας εὐχαῖς σου· διό πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.
Κοντάκιον, Ἦχος β’. Τά ἄνω ζητῶν
Τούς βιωτικούς θορύβους ἀπωσάμενος, ἡσυχαστικῶς τόν βίον ἐξετέλεσας, τόν Βαπτιστήν μιμούμενος, κατά πάντα τρόπον Ὁσιώτατε. Σύν αὐτῷ οὖν σέ γεραίρομεν, Ἀντώνιε Πάτερ, τῶν Πατέρων κρηπίς.
Ἀκοῦστε τὸ ἁγιολόγιο…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.