9 Δεκ 2014

Ἐντείνονται οἱ νεοταξικές προσπάθειες γιὰ «ἄφυλα» παιχνίδια καὶ στὴν Ἑλλάδα!

Ἡ ἐκστρατεία γιὰ τὰ «ἄφυλα» παιχνίδια ἔχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στὴν «Δύση» (ἀπὸ ὅπου ὅλα τὰ νέα πολιτιστικὰ «φροῦτα» μᾶς ἔρχονται). Στήν Βρετανία π.χ. ἔγινε διάσημη μία μαμὰ ποὺ προκειμένου νὰ «προστατεύσει» τὴν κόρη της ἀπὸ τὴν «ρὸζ πανούκλα», ὅπως τὴν ἔλεγε, ἔκρυβε τὰ ρὸζ παιχνίδια της καὶ τῆς ἔβαζε μπλὲ «ἀγορίστικες» πάνες!
Τὸ θέμα ἔχει ἀρχίσει τελευταία να προβάλλεται καὶ στὴν Ἑλλάδα
μὲ θετικὸ τρόπο (τί ἔκπληξη) 
ἀπο mainstream ιστοσελίδες. 
Τὰ «ἐπιχειρήματα» μάλιστα ποὺ ἀκούγονται εἶναι περίπου τὰ ἴδια μὲ αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιήθηκαν στην πρόσφατη παιχνιδο-«διαμάχη» στὴν Αὐστραλία. Τὴν «ἐκστρατεία» μάλιστα, γιὰ τὰ «ἄφυλα» παιχνίδια στὴν χώρα μας κάλυψε τὸ Τμῆμα Ἐπιστημῶν Προσχολικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἐκπαίδευσης σὲ συνεργασία μὲ την Παιδαγωγικὴ Σχολὴ καὶ τὸ Τμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ - τὸ ὁποῖο πιστεύω ἔχει βαθύτερες προεκτάσεις – μὲ εἶχε ἐνημερώσει φίλος του ΚΟ με e-mail, ἀπὸ τὰ τέλη Ὀκτωβρίου, ἀλλὰ δὲν εἶχα βρεῖ τὴν εὐκαιρία νὰ τὸ παρουσιάσω.
Ἰδο πς μοῦ ἐστάλη:
Διαβάστε τὸ ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο καὶ τὰ σκοτεινὰ σχέδιά τους…Κόκκινε Οὐρανὲ καλημέρα!
Σοῦ βρῆκα "διαμαντάκι"! Μετὰ τὶς συνεχεῖς ἀτασθαλίες τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σειρὰ ἔχει τὸ Τμῆμα Ἐπιστημῶν Προσχολικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἐκπαίδευσης, ἡ Παιδαγωγικὴ Σχολὴ καὶ τὸ Τμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης. Τὸ θέμα; «”Κοριτσίστικα /ἀγορίστικα” ἢ “οὐδέτερα ὡς πρὸς τὸ φύλο” παιχνίδια;»
Γιὰ νὰ σοῦ ἀνοίξω τὴν ὄρεξη ἀπὸ τὸ ἐπίσημο δελτίου τύπου ποὺ θὰ βρεῖς μέσα στο σύνδεσμο: http://auth.gr/news/press/17772
"Κατὰ συνέπεια, οἱ διαχωρισμοὶ τῶν παιχνιδιῶν μὲ ἔμφυλα κριτήρια στεροῦν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς μεγαλύτερου εὔρους ἐμπειριῶν, μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἐκφοβισμὸ τῶν παιδιῶν ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς κοινωνικὲς προδιαγραφὲς τοῦ κυρίαρχου ἀνδρισμοῦ καὶ τῆς θηλυκότητας, ἀποτρέπουν την ἀποδοχὴ τῆς πολλαπλότητας καὶ πολυμορφίας στὸ ἐσωτερικό τοῦ κάθε φύλου καί τὴ δυνατότητα ἐλεύθερης συγκρότησης τῆς ἔμφυλης ὑποκειμενικότητας  τῶν παιδιῶν."
"Τὰ ἀγόρια ἀποκλείονται πιὸ συχνὰ ἀπὸ παιχνίδια ποὺ ἀπευθύνονται σὲ κορίτσια καὶ ἐδῶ ὁ ἀποκλεισμὸς εἶναι πολὺ πιὸ αὐστηρὸς καθὼς ὑπάρχει μεγαλύτερη πίεση  να ἀρνηθοῦν ὄψεις τοῦ χαρακτήρα τους ποὺ μπορεῖ νὰ μοιάζουν ‘’κοριτσίστικες’’ σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο τοῦ ἡγεμονικοῦ ἀνδρισμοῦ. Γιὰ παράδειγμα, πολὺ δύσκολα τα αγόρια μποροῦν νὰ βρεθοῦν στὴ ρὸζ πτέρυγα ἢ στὸν ὄροφο μὲ τὰ παιχνίδια ‘’γιὰ κορίτσια’’ καὶ νὰ ἀγοράσουν ἕνα ‘’κοριτσίστικο’’ παιχνίδι, ἀπὸ ὅτι τὸ ἀντίστροφο καθὼς καὶ μέχρι τὴν ἐφηβεία ἐπιτρέπεται στὰ κορίτσια νὰ εἶναι ἀγοροκόριτσα."
 Παρατηρεῖστε τὶς φράσεις «πολλαπλότητας καὶ πολυμορφίας στὸ ἐσωτερικό τοῦ κάθε φύλου» καὶ «ἡγεμονικοῦ ἀνδρισμοῦ» καὶ σκεφτεῖτε ποιά ιδεολογήματα μπορεῖ να βρίσκονται πίσω ἀπὸ τέτοιες πρωτοβουλίες ..

Στὸ Δελτίο Τύπου γίνεται λόγος γιὰ «ἔμφυλα στερεότυπα».

Τὸ θέμα ἐπρόκειτο νὰ ἀναπτύξει ἡ καθηγήτρια τῆς Παιδαγωγικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., Δήμητρα Κογκίδου, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι ἀγωνιᾶ μήπως ὑπάρχουν «ἐπιπτώσεις» ἀπὸ τὸν «ἔμφυλο διαχωρισμὸ τῶν παιχνιδιῶν». Καὶ συγκεκριμένα «Πῶς περιμένουμε νὰ ὑπάρχει καταμερισμὸς τῶν οἰκιακῶν εὐθυνῶν καὶ τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν καὶ νὰ ἐπιτευχθεῖ στὴν πράξη ἡ συμφιλίωση τῆς οἰκογενειακῆς καὶ ἐργασιακῆς ζωῆς ἂν αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες; Πῶς θὰ ἐνθαρρυνθοῦν οἱ ἄνδρες νὰ συμμετέχουν στὴ καθημερινότητα τῆς φροντίδας τῶν παιδιῶν, νὰ κάνουν χρήση τῶν μέτρων ἐναρμόνισης τῆς οἰκογενειακῆς καὶ ἐργασιακῆς ζωῆς -ἰδιαίτερα σὲ μία περίοδο μὲ σημαντικὲς κοινωνικοπολιτισμικὲς ἀλλαγὲς στὸν κόσμο καὶ μεταβολὲς στὴν οἰκογένεια πού ἐπιβάλλουν ἐπανεξέταση τοῦ νοήματος καὶ τοῦ τρόπου παροχῆς φροντίδας, τῆς μητρότητας καὶ ἰδιαίτερα τῆς πατρότητας;».

Ὑποστηρίζεται στὴν Ἀνακοίνωση ὅτι εἶναι σημαντικὸ νὰ πάψει ὁ αὐστηρὸς διαχωρισμὸς ἀνάμεσα σὲ ‘’ἀγορίστικα’’ καὶ ‘’κοριτσίστικα’’ παιχνίδια καὶ ὑπάρχει ἀναγκαιότητα γιὰ ‘’οὐδέτερα ὡς πρὸς τὸ φύλο’’ παιχνίδια.

Παρακάτω ἀναφέρεται τὸ «ἐλπιδοφόρο μήνυμα», ποὺ εἴναι «μία αὐξανόμενη ἀνησυχία, διεθνῶς, γιὰ τὸ ζήτημα τῆς πρώιμης διχοτόμησης τῶν ἐνδιαφερόντων καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῶν παιδιῶν μέσω καὶ τῶν παιχνιδιῶν καὶ ἔχουν ἀναληφθεῖ πρωτοβουλίες για τὴν κατάργηση τῆς ἔμφυλης διχοτόμησης τῶν παιχνιδιῶν. Γιά παράδειγμα, στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἡ ὀργάνωση «Let Toys Be Toys» ἔχει ἀναλάβει πολλὲς πρωτοβουλίες γιὰ νὰ σταματήσει ὁ αὐστηρὸς διαχωρισμὸς ἀνάμεσα σὲ «ἀγορίστικα» καὶ «κοριτσίστικα» παιχνίδια ὃπως καὶ στὴν Αὐστραλία ἡ ὀργάνωση «Play Unlimited». Στὴν Ἑλλάδα, ὑποστηρίζει ἡ Ἀνακοίνωση, ὑπάρχει αναγκαιοτητα γιά τὴν ὀργάνωση καμπάνιας γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς ἔμφυλης διχοτόμησης τῶν παιχνιδιῶν. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ δημιουργήθηκε, σὲ πρώτη φάση, σελίδα στὸ Facebook, μὲ θέμα «Ὅλα τὰ Παιχνίδια γιὰ Ὅλα τὰ Παιδιά».

Πρόκειται ἄραγε ἁπλὰ γιά μία συμβολὴ στὴν προσπάθεια "καταμερισμοῦ τῶν οἰκιακῶν εὐθυνῶν" καὶ "συμφιλίωσης τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς";

Ἡ κα Κογκίδου – ποὺ ἔχει γράψει σχετικά ἄρθρα για τὴν ἀνάγκη ἀλλαγῆς τῶν σχολικῶν βιβλίων ὥστε νὰ περιλαμβάνονται οἱ "νέες οἰκογένειες" καὶ συμμετεῖχε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014, ὠς ὁμιλήτρια !! σέ ἐκδήλωση μὲ τίτλο: «Ἡ ἀγάπη δημιουργει τὶς οἰκογένειες» (ὄχι τὰ δύο φύλα) τῆς Μ.Κ.Ο. «Οἰκογένειες Οὐράνιο Τόξο» ποῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους γονεῖς - σὲ ἄρθρο της μὲ τίτλο «Θὰ ἀγοράσετε κούκλα στὸ ἀγοράκι σας;», γράφει: «Πάντως ὅταν προτρέπουμε ἔνα ἀγοράκι νὰ γίνει «ἀληθινὸς» ἄνδρας –μέσα ἀπὸ τὸ παιχνίδι ἢ ἄλλες δράσεις - ἡ προτροπὴ αὐτή γίνεται κατανοητὴ μέσα στὸ πλαίσιο ἑνὸς Λόγου περὶ ἐτεροσεξουαλικότητας ποὺ εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένος με Λόγους περὶ ὁμοφοβίας  καί μισογυνισμοῦ». Δηλαδή, τὸ νὰ λέμε σὲ ἕνα ἀγόρι νὰ «γίνει ἄντρας» εἶναι λόγος «ὁμοφοβικός»! Εἶναι γνωστὸν ὅτι οἱ λέξεις ποὺ κατὰ κόρον χρησιμοποιεῖ ἡ Ἀριστερὰ γιὰ νὰ στιγματίσει τούς «κακοὺς» (εἶναι «ρατσιστής», εἶναι «ὁμοφοβικὸς» κλπ) ἔχουν  ἀπὸ καιρὸ χάσει τὸ νόημά τους, ἀλλὰ εἰλικρινὰ δὲν ξέρω τί ἄλλο θὰ ἀκούσουμε.

Μὲ βάση τὸ πόσο ἔχουν "προχωρήσει" τὰ πράγματα στὴν "προοδευτικὴ" Δύση - ὅπου γίνεται προσπάθεια νά ἐπικρατήσει ἡ λεγόμενη "θεωρία τοῦ φύλου" (gender theory), ὅπου διαχωρίζεται τὸ "βιολογικὸ φύλο" (sex) ἀπὸ τὸ "κοινωνικὸ φύλο" (gender) καὶ μὲ βάση ὅσες εἰδήσεις ἀπὸ τὸ ἐξωτειρκὸ ἔχουν παρουσιαστεῖ κατὰ καιροὺς ἀπὸ τὸν ΚΟ, ἔχετε στὸ νοῦ σας ὅτι τὸ ριζοσπαστικό, «προοδευτικό», ἀριστερὸ/liberal, φεμινιστικό, ὁμοφυλοφιλικὸ λόμπι, δὲν πρόκειται νὰ σταματήσει στὰ «ἄφυλα παιχνίδια». Ὑπάρχει κάτι καλύτερο καὶ μεγαλύτερο. Τά «ἄφυλα παιδιά». Καί πάλι ἡ Δύση ἐδῶ "προηγεῖται". Γιὰ διαβάστε: ΚΑΝΑΔΑΣ: «Προοδευτικοὶ» γονεῖς δὲν λένε τὸ φύλο τοῦ νεογέννητου μωροῦ τους γιὰ νὰ «ἐπιλέξει» ἐκεῖνο τί θέλει νὰ εἶναι.
Στὴν Ἀμερικὴ ἕνας τρανσέξουαλ ἀκτιβιστὴς μὲ τὸ ὄνομα “Christin Milloy”, «προειδοποιεῖ» τοὺς γονεῖς γιὰ τὴν ἐπικίνδυνη πρακτικὴ «νὰ καταχωρεῖται στὸ βρέφος ἕνα φύλο» - ποὺ σημαίνει νὰ ὁρίζεται ἕνα νεογέννητο μωρὸ ὡς ἀγόρι ἢ κορίτσι..!
Στὸ ἄρθρο τοῦ/τῆς μὲ τὸ δραματικὸ τίτλο «Μὴν ἀφήσετε τὸν γιατρό σας νὰ τὸ κάνει αὐτὸ στὸ μωρό σας» (καὶ τὴν ἀνάλογη "τρομακτικὴ" φωτογραφία, ὅπου ἀναρωτιέσαι "τί τοῦ κάνει τοῦ μωροῦ ὁ γιατρός;") ἀποκαλεῖ τὸν καθορισμὸ τοῦ φύλου τοῦ παιδιοῦ κατὰ τὴ γέννηση μιά «ὕπουλη πρακτικὴ» ποὺ «θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μιά ρώσικη ρουλέτα γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ μωροῦ σας».

Σύμφωνα μὲ τὸν/τὴν Milloy, μαιευτῆρες, γιατροί, μαίες διαπράττουν «ἔγκλημα» κάθε μέρα, χωρὶς καν  να ζητήσουν τὴν «συναίνεση τῶν γονέων»! Εἶναι ἀπαράδεκτο ποὺ ὁ γιατρὸς κοιτᾶ ἀνάμεσα στὰ πόδια τοῦ μωροῦ καὶ δηλώνει τὴ «γνώμη» (sic) του: Εἶναι ἕνα ἀγόρι ἢ ἕνα κορίτσι. Κάτι ποὺ βασίζεται ἁπλὰ σὲ μία «βιαστικὴ ἐκτίμηση τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τοῦ ἀπογόνου σας».
Σύμφωνα μὲ τὴν λογική τοῦ/τῆς Milloy, (φωτο) «Μὲ αὐτὴ τὴν καταχώρηση φύλου, μέσα σὲ ἕνα λεπτὸ τὸ μωρό σας ἄμεσα καὶ βάναυσα στερεῖται ἀπο τόσες ἄπειρες δυνατότητες (εἶναι ἀκριβῶς ὁ ἴδιος συλλογισμὸς ποὺ εἴδαμε στὰ ‘ἄφυλα’ παιχνίδια) κάτω σὲ ἕνα συγκεκριμένο σύνολο προσδοκιῶν καὶ στερεοτύπων, ἐνῶ κάθε ἀπόκλιση συμπεριφοράς θα τιμωρεῖται ἐξαιτίας τῆς μισαλλοδοξίας καὶ τῆς ἄγνοιας».

Δὲν χρειάζονται περισσότερα. Νομίζω καταλάβατε τὸ νόημα καὶ τὶς προσδοκίες αὐτῆς τῆς λογικῆς. Ὁ ὅρος «μισαλλοδοξία» καὶ ὁ ὅρος «ἔγκλημα» διευρύνονται κάθε ἡμέρα. Δὲν εἶναι καθόλου μακριὰ ἡ ἡμέρα ποὺ ἕνας φυσιολογικὸς ἄνθρωπος θὰ λογίζεται «μισαλλόδοξος» καὶ ἐν δυνάμει «ἐγκληματίας» καὶ θὰ ὁδηγείται στά γκουλὰγκ τῆς Νέας Τάξης..

1 σχόλιο:

  1. Αλλο σχεση ,αλλο οικογενεια.Δυο ανθρωποι ιδιου φυλου ,μπορουν να φτιαξουν σχεση ,αλλα οχι οικογενεια ,για εντελως φυσικους λογους.Ισως η μονη αντισταση που μπορουμε να κανουμε σε ολα αυτα που μας πουλανε ,ειναι να προσπαθησουμε να εχουμε διακριση ,κοινη λογικη και πολλη προσευχη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.