14 Νοε 2014

Γιὰ τὸν Νεοκλὴ Σαρρὴ (τρία χρόνια μετά....)

Γράφει ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης
Ἀγαπητέ μου Νεοκλη,   
Ὑπῆρξα ἕνας ἀπὸ τοὺς χιλιάδες φοιτητές σου καὶ συνδέθηκα, ὅπως ἄλλωστε τὸ συνήθιζες, γιατί ἔτσι ἦταν ἡ παιδεία σου, μὲ δεσμοὺς (ἐκ)παίδευσης, ἐκτίμησης καὶ φιλίας.
Εἶναι οἱ πολλὲς οἱ στιγμές, ὅπου πραγματοποιήσαμε συζητήσεις γιὰ ἁπλὰ καὶ σύνθετα ζητήματα ποὺ ἀπασχολοῦν κάθε ἄνθρωπο καὶ Ἕλληνα.
Οἱ ὧρες ποὺ πέρασα μαζί σου μοῦ ἄνοιξαν ἕνα διαφορετικὸ κόσμο σκέψης, λόγου καὶ ἔργου. Τὰ χαρακτηριστικά σου ἀναλλοίωτα, Ἑλληνικά,  Ρωμαίικα, Οἰκουμενικά, τοῦ Γένους μας.
Μὲ στήριξες, μὲ βοήθησες, μοῦ ἔδωσες τὰ ἐφόδια νὰ κατανοήσω πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὁ ἴδιος καὶ πρῶτος εἶχες μιλήσεις καὶ γράψει στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.
Εἶναι βέβαιο ὅτι στὴ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου, ἡ γνωριμία μὲ ὁρισμένους συνανθρώπους του, ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα να  αλλάξει τὴν πορεία του. Διαμορφώνεται μία νέα στάση ζωῆς καὶ ἀναδεικνύεται λογος καὶ πράξη ποὺ μέχρι προτινὸς οὔτε καν εἶχε σκεφτεῖ ἡ ἀνθρώπινη ὀντότητα. Καὶ ἀπὸ τότε φανερώνεται ἕνας ἄλλος κόσμος  καὶ ὁ σπόρος βγάζει καρπούς.
Γιὰ μένα εσαι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους πού ἄλλαξαν τη ζωή μου, μὲ τοὺς ὁποίους ἄνοιξε μία νέα πραγματικότητα ἰδεῶν καὶ πολιτισμοῦ, πολιτικῆς καὶ...
ἀνθρώπινης δραστηριότητας.
  
Ἡ γνωριμία μὲ σένα, μὲ τὸν Κωνσταντινουπολίτη δασκαλο στὰ ἀμφιθέατρα, στὶς αἴθουσες ἐκδηλώσεων, ὅπου πολλὲς φορὲς ἀξιώθηκα νὰ μιλήσουμε μαζὶ σὲ κοινές επιστημονικες καὶ ἄλλες συναντήσεις, σὲ ἀνθρώπινες καὶ φιλικὲς στιγμές, μοῦ ἔδωσε τὴ δυνατότητα νά κατανοήσω πολλὰ ἀπὸ τὰ ζητήματα ποὺ ἀπασχόλησαν καὶ ἀπασχολοῦν τοὺς Ἕλληνες καὶ τὶς Ἑλληνίδες ἐδῶ αἰῶνες.  Κωνσταντινούπολη, ἡ Ἴμβρος καὶ ἡ Τένεδος, ἡ Μικρὰ Ἀσία, ἡ Θράκη, ὁ Πόντος καί  Καππαδοκία, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ Ὀθωμανικὸ κράτος καὶ ἡ Τουρκία, ἡ Γενοκτονία καὶ ἡ ἀναγνώριση, ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ἡ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Γιὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ παραπάνω θέματα εἶχες ὁλοκληρωμένη, τεκμηριωμένη, ἐμπεριστατωμένη ἄποψη καὶ θέση, ἀλλὰ ταυτόχρονα ἄκουγες ὅπως ὄφειλε καὶ ὀφείλει νὰ κάνει κάθε ἐπιστήμονας καὶ ἄνθρωπος τοῦ μεγέθους σου.
Ἡ ἐπιστημονική σου κατάρτιση  συνδυαζόταν  με βαθιὰ ἀνθρώπινα καὶ ἑλληνικὰ συναισθήματα.
Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ βεβαίως, ποὺ ἀνέδειξες τουλάχιστον στὴν Ἑλλάδα, δὲν ἔτυχαν ἀνάλογης ἀποδοχῆς τῆς βαρύτητας καὶ τῆς σπουδαιότητάς τους ποὺ τοὺς εἶχες προσδώσει. Τί γίνεται ἄλλωστε σ΄ αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπο γνωστὸ καὶ ἀποδεκτὸ στὴν ὥρα του; 

Ἰδιαίτερα σὲ ὅτι ἔχει σχέση μὲ τὴν Τουρκία ἀποτέλεσες τὸν ἐπιστήμονα καὶ κυρίως τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο, ποὺ συνέβαλλε μὲ μοναδικὸ τρόπο, ὥστε ἡ γνώση γιὰ τὴ γειτονικὴ χώρα νὰ γίνει ἐπιστήμη.
Ἡ Τουρκολογία στὴν Ἑλλάδα σο ὀφείλει πολλά, ὅπως ὀφείλει πολλὰ καὶ ἡ μεγάλη κοινότητα τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν, γιὰ τὴν ὁποία  καὶ στὴν ὁποία ἤσουν ὁ πρωταγωνιστής. Τὸ φανερώνουν οἱ συνεχεῖς μνημονεύσεις τῆς παρουσίας σου, σὲ ἐκδηλώσεις καὶ ἀλλοῦ. Ἀκόμη λένε καὶ γράφουν, καὶ θὰ λένε καὶ θὰ γράφουν  «αὐτὸ ἔλεγε ὁ Σαρρὴς» ἢ «ἔτσι ἔπραττε ὁ Σαρρής». 
  
Ἡ ἀναγνώριση τοῦ ἀνθρώπου καὶ δασκάλου, ὅπως ἐσὺ Νεοκλὴ Σαρρή, πέρασε ἀπὸ πολλὲς διακυμάνσεις καὶ ἐμπόδια. Σήμερα πλέον εἶναι διαπιστωμένο ὅτι ἡ ἐκτίμηση στὸ πρόσωπό σου εἶναι ὁλοκληρωμένη στὸν πυρήνα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ στοὺς στρατιωτικοὺς καὶ πολιτικοὺς κύκλους τῆς Τουρκίας, παρὰ στὴν ἑλλαδικὴ ὁμάδα ποὺ χρησιμοποιεῖ λαθραία τὸν τίτλο «ἐλίτ».

Τὰ κείμενα, οἱ παρεμβάσεις καὶ ἡ δραστηριότητά σου,  ἔβαλαν τὸ στίγμα τους σὲ πολλὰ κομμάτια τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ πολιτικῆς ἀνάλυσης γιὰ τεράστια ζητήματα   που ἀφοροῦν τὸν Ἑλληνισμό. Εἶναι ὄμως  χαρακτηριστικο τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐμβέλειας ὅπως ἡ δική σου, ἡ ἀποδοχὴ νὰ ἔρχεται ἀπὸ μή ομάδες καὶ προσωπικότητες τοῦ συστήματος καὶ τοῦ καθεστῶτος, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ Λαό. Τὴν πρωτογενῆ πηγὴ Δικαίου καὶ Ἀντικειμενικότητας. 

Ἦταν εὐλογία ἡ γνωριμία μου μὲ σένα Νεοκλὴ Σαρρὴ καὶ σχέση ποὺ ἀναπτύχθηκε. Εἶναι ἀναρίθμητες οἱ ὧρες διδασκαλίες σὲ συλλογικὸ καὶ προσωπικὸ ἐπίπεδο- πέρα ἀπὸ τὸ ἀμφιθέατρο ὑπῆρχε καὶ τὸ ἀνοιχτὸ γραφεῖο- ποὺ ἀφιέρωσες γιὰ νὰ μεταδώσεις τὶς ἰδέες σου καὶ τὶς γνώσεις σου. Ἡ σχέση ἦταν βαθιά, ἀνθρώπινη,  μὲ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη. Ὅπως πρέπει, κατὰ τὴ γνώμη μου, νὰ εἶναι κάθε ἀνθρώπινη σχέση καὶ κυρίως μεταξὺ δασκάλου καὶ μαθητή.

Εὔχομαι οἱ φοιτητές σου, οἱ ἀμέτρητοι Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες ποὺ σὲ παρακολούθησαν στὸ ἀμφιθέατρο καὶ σὲ αἴθουσες, μιλώντας γιὰ τὴν Τουρκία, τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴ Θράκη, τὴ Γενοκτονία, καὶ μία σειρὰ ἀπὸ ἄλλα ζητήματα ποὺ καθόρισαν τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ κοινωνία, νὰ ἀκολουθήσουν τὴ στάση καὶ τὴν πορεία ζωῆς ποὺ εἶχες. Εἰλικρίνειας, εὐθύτητας, ἀνθρωπισμοῦ, γνώσης, μετριοφροσύνης καὶ σεμνότητας, ταπεινότητας και ήθους.
Ἀγαπητὲ Νεοκλὴ σὲ εὐχαριστοῦμε γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς προσέφερες, σὲ εὐχαριστῶ γιὰ ὅσα μου ἔμαθες.
Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχή σου καὶ νὰ χαρίσει παρηγοριὰ στὴν ὑπέροχη οἰκογένειά σου, ἡ ὁποία σὲ ἀγαπᾶ χωρὶς ὅρια καὶ προσεύχεται γιὰ σένα.
Καλὴ ἀντάμωση καὶ Καλὴ Ἀνάσταση.

Δεῖτε πίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.