2 Νοε 2014

Ἡ Ἀπελευθέρωση τοῦ Ἁγίου Ὅρους, σὰν σήμερα, 2 Νοεμβρίου 1912

Τὸ πρωὶ τῆς 2ας Νοεμβρίου 1912, ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Μούδρου τῆς Λήμνου, ἀποπλέει Μοίρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ θρυλικὸ Θωρηκτὸ «Γ. Ἀβέρωφ», ὑπὸ τὸν Ναύαρχο Παῦλο Κουντουριώτη, καὶ κατευθύνεται πρὸς τὸ Ἅγιο Ὅρος. Ἡ παρουσία τῶν πολεμικῶν σκαφῶν στὰ ἀνοικτά τς χερσονήσου τοῦ Ἄθω, γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπὸ τοὺς μοναχούς των παραθαλασσίων μοναστηριῶν καὶ κελλιῶν καὶ κάτω ἀπὸ τὶς χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες ἑκατοντάδων καμπάνων τὰ πλοῖα πλησιάζουν τὶς ἀκτὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Στὶς 11.30 οἱ Μονὲς φέρονται σημαιοστολισμένες ἐνῶ οἱ μοναχοὶ ἀλλαλάζοντας ἀπὸ χαρὰ κανονιοβολοῦν καὶ τυφεκιοβολοῦν. Τὸ Θωρηκτὸ "Γ. Ἀβέρωφ" ἀνταποδίδει μὲ 21 χαιρετιστήριες βολές.
Στὴ Δάφνη ἀγκυροβολεῖ τὸ Ἀντιτορπιλικὸ «Θύελλα» καὶ ἀποβιβάζει ἄγημα ἀπὸ 40 ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ἀνεβαίνουν καὶ ἀπελευθερώνουν τὶς Καρυές. Ὁ ἐπικεφαλῆς ἀξιωματικός το ἀγήματος «ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων» ἐπικυρώνει τὴν ἀποβατικὴ ἐνέργεια καὶ χαρακτηρίζει τὸν....
Καϊμακάμη, τοὺς ὑπαλλήλους καὶ τὴ μικρὴ τουρκικὴ δύναμη «ὡς αἰχμαλώτους πολέμου ἄνευ πολεμικῆς τινὸς ἐνεργείας». Ταυτόχρονα στὴ Δάφνη καὶ στὶς Καρυὲς ὑψώνεται ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία.
Τὸ «Γ. Ἀβέρωφ» μὲ τὰ ἀνιχνευτικὰ «Ἱέραξ» καὶ «Πάνθηρ» κατευθύνονται στὸν ὅρμο τοῦ Προβλάκα, κοντὰ στὰ Νέα Ρόδα, ὅπου ἀποβιβάζουν 200 ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι καταλαμβάνουν τὴν διώρυγα τοῦ Ξέρξη. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ αὐτή, στὶς 2 Νοεμβρίου 1912, μετὰ ἀπὸ 488 χρόνια ὑποδουλώσεως, ταπεινώσεων καὶ πολλῶν περιπετειῶν, τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀπελευθερώνεται. Στὶς 18.00 τὰ πλοῖα ἀποπλέουν γιὰ Λῆμνο, ἐκτός το "Θύελλα" ποὺ σπεύδει πρὸς Ἰκαρία.
Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, στὶς 3 Νοεμβρίου, συνῆλθαν σὲ συνεδρίαση οἱ ἀντιπρόσωποι ὅλων των Μονῶν, ἐκτός τς Ρωσικῆς, καὶ ὑπεγράφη στὸν κώδικα τῶν πρακτικῶν τς συνεδρίας πράξη, διὰ τῆς ὁποίας διαπιστωνόταν ἡ κατάλυση τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν. Ἡ ἐπίσημη δὲ πράξη ἔγινε στὶς 5 Νοεμβρίου 1912.
Στὶς 4 Νοεμβρίου 1912 ἡ Ἱερὰ Κοινότητα ἀποστέλλει εὐχαριστήριο τηλεγράφημα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὸν πρωθυπουργὸ Ἐλευθέριο Βενιζέλο, ὁ ὁποῖος καὶ ἀπάντησε ὡς ἑξῆς:
«Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου
Ἐν Ἀθήναις τῇ 25ῃ Νοεμβρίου 1912
Πανοσιολογιώτατοι,
Μετὰ βαθυτάτης συγκινήσεως ἀποδεχόμενος τὸν φιλόστοργον ὑμῶν ἀσπασμὸν εὐχαριστῶ ἀπὸ μέσης καρδίας ἐπὶ ταῖς τιμητικαῖς ἐκφράσεσι, δὶ' ὧν μὲ περιβάλλουσι αι ὑμέτεραι Ἁγιότητες.
Ἀντισυγχαίρων δὲ ἐπὶ ταῖς νίκαις, αἵτινες θεία συνάρσει στέψασαι τὰ ἑλληνικὰ ὅπλα ἀπελύτρωσαν καὶ τοὺς τῆς Ἀθωνιάδος τόπους, ἐπικαλοῦμαι τὰς πρὸς τὸν Ὕψιστον ὑμετέρας δεήσεις ὑπὲρ τῆς κατὰ τοὺς κοινοὺς πόθους περατώσεως τοῦ Ἱεροῦ ἀγῶνος.
Ἐλευθέριος Κ.Βενιζέλος».

Ἡ πλειοψηφία τῶν μοναχῶν, πλὴν τῶν Ρώσων, πανηγυρίζει τὸ τέλος τῆς ἀλλόθρησκης ὀθωμανικῆς κατοχῆς καὶ κυρίως γιὰ τὴν αὐτονόητη προοπτικὴ ἐνσωμάτωσης τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὸν Ἐθνικὸ Κορμό. Ὡστόσο ἡ de jure ἀναγνώριση τῆς Ἑλληνικῆς κυριαρχίας στὸν Ἄθω, ποὺ ἀρχικὰ ἐπιχειρήθηκε νὰ ἀποτραπεῖ ἀπὸ ἄλλα ὀρθόδοξα κράτη, ἔγινε τὸ 1919 μὲ τὴ Συνθήκη τοῦ Νεϊγὺ καὶ ὁριστικά το 1920 μὲ τὴ Συνθήκη τῶν Σερβῶν.
Καὶ ἐνῶ ὅλη ἡ Ἑλλάδα πανηγύριζε τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος τὴ δική του, φανερὰ πλέον καὶ ἀπροσχημάτιστα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωγράφου «βρέθηκε» ἐγκατεστημένος ὄχι εὐκαταφρόνητος σὲ ἀριθμὸ καὶ ὁπλισμὸ ἐπίλεκτος γιὰ τὴν ἀποστολή, βουλγαρικὸς στρατὸς καὶ ἡ Μονὴ ὑπὸ βουλγαρικὴ κυριαρχία καὶ κατοχή.
Οἱ βούλγαροι ἐπιδίωξαν μόνιμη ἐγκατάσταση στὴ Μονὴ Ζωγράφου καὶ στὸ ἐπίνειο αὐτῆς. Παράλληλα ἄρχισαν νὰ διεκδικοῦν μέρος τῆς Ἁγιορείτικης γῆς γιὰ τὸ βουλγαρικὸ κράτος. Ὕψωσαν τὴ βουλγαρικὴ σημαία στὴ μονὴ καὶ παρέμειναν καὶ ὅλο το χειμώνα καὶ τὴν ἄνοιξη τοῦ 1913. Ἐν τῷ μεταξύ το ἀπόσπασμα προχώρησε μέχρι τὶς Καρυές, πρωτεύουσα τοῦ Ὅρους, ἀλλὰ ἐκεῖ ἡ παρουσία Ἑλληνικῶν δυνάμεων συνετέλεσε στὴν ἐπιστροφὴ τῶν Βουλγάρων στὴ μονὴ Ζωγράφου χωρὶς νὰ δημιουργηθοῦν ἐπεισόδια.
Τὸ ἑλληνικὸ κράτος ὅμως ἄρχισε νὰ ἀνησυχεῖ καὶ νὰ λαμβάνει μέτρα προληπτικῶς καθὼς οἱ σχέσεις Ἑλλήνων καὶ Βουλγάρων ὀξύνθηκαν τόσο ὥστε νὰ ἐπίκειται ἡ κήρυξη πολέμου μεταξύ τους, ποὺ ἄλλωστε συνέβη. Ἡ δύναμη τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ τῆς Χωροφυλακῆς, ποὺ εἶχε ἐγκατασταθεῖ στὸ Ἅγιον Ὅρος ἦταν μικρή. Ἔτσι ὕστερα ἀπὸ συνεννόηση τοῦ Ἕλληνα ἀστυνόμου μὲ δύο κελιῶτες μοναχούς, τοὺς Γέρομτα Ἀβέρκιο καὶ Ἰωάννη Κομβολογὰ δημιουργήθηκε ἐθελοντικὸ σῶμα στὶς Καρυὲς ἀπὸ 100 περίπου Ἕλληνες κελλιῶτες καὶ ἄλλους ἐργαζόμενους σὲ διάφορες μονές.
Μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Β' Βαλκανικοῦ πολέμου καὶ τὴν ἄρνηση τοῦ βουλγαρικοῦ στρατοῦ νὰ παραδοθεῖ σὲ μονάδα τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου, ὁμάδα κελλιωτῶν καὶ λαϊκῶν μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἀστυνόμο, πολιόρκησε τὴν ὀχυρωμένη μονὴ Ζωγράφου καὶ ἔριξε μερικὲς ἐκφοβιστικὲς βολές. Ἡ στενὴ πολιορκία καὶ ἡ πάροδος τοῦ χρόνου ἀνάγκασαν τὸ βουλγαρικὸ τμῆμα νὰ παραδοθεῖ στὶς 21 Ἰουνίου καὶ νὰ μεταφερθεῖ αἰχμάλωτο στὸν Πειραιά. Ἐν τῷ μεταξὺ εἶχε ἀναγγελθεῖ ἡ νικηφόρος προέλαση καὶ καταδίωξη τοῦ βουλγαρικοῦ στρατοῦ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ στὶς μάχες Κιλκὶς- Λαχανά. Κάτι παρόμοιο εἶχε συμβεῖ καὶ μὲ τὴν κατάληψη τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ στρατὸ ὅπου οἱ Βούλγαροι ἐξεδιώχθησαν μὲ μάχη.
Οἱ Ἕλληνες δὲν προέβησαν σὲ καμιὰ ἐνέργεια κατὰ τῶν Ζωγραφιτῶν μοναχῶν ἐφόσον εἶχαν ἀποχωρήσει καὶ τὰ στρατεύματα ἀπὸ ἐκεῖ.


ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ
τοῦ Παναγιώτη Μελικίδη

Τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀπελευθερώθηκε στὴ διάρκεια τῶν Βαλκανικῶν πολέμων καὶ συγκεκριμένα τὸν Νοέμβριο τοῦ 1912. Στὸ σημείωμα αὐτὸ θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ κάποιες πτυχές, ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσες πιστεύω, ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἄθωνα ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό, βασισμένοι κυρίως στὸ πόνημα τοῦ ἱστορικοῦ Α. Στιβακτάκη «Τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ἡ Κρήτη».
Ἡ διαταγὴ γιὰ τὴν κατάληψη τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἀπευθυνόταν στὸ Πρῶτο Ἀνεξάρτητο Τάγμα Κρητῶν-Τάγμα Κολοκοτρώνη- ἐπικεφαλῆς τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ στρατηγὸς Ἰωάννης Σ. Ἀλεξάκης. Τὸ Τάγμα αὐτὸ εἶχε ὡς πεδίο ἐπιχειρήσεων τὴν περιοχὴ τῆς Χαλκιδικῆς καὶ πῆρε ἐντολὴ νὰ κινηθῆ πρὸς τὴν Ἱερισσό, τὴν πύλη τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τῆς χερσονήσου τοῦ Ἄθω. Ἀποστολὴ τῶν Κρητικῶν ἦταν νὰ ἀποτραπῆ πιθανὴ προσπάθεια τῶν βουλγαρικῶν στρατευμάτων νὰ καταλάβουν τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας μὲ τὴν πρόφαση ὅτι ἡ Ι.Μ. Ζωγράφου ἀνήκει στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας. Πράγματι ἡ παρουσία ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν πόλη τῆς Ἱερισσοῦ ἔπαιξε ἀποτρεπτικὸ ρόλο ἀκόμα καὶ στὴ σκέψη τῶν Βουλγάρων νὰ «ἐλευθερώσουν» πρῶτοι τὸν Ἄθωνα ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ δεύτερου στόχου ὁ λόχος τῶν Κρητῶν ξεκίνησε τὴν Κυριακὴ 4 Νοεμβρίου 1912 καὶ στὶς 10, περίπου, ἡ ὥρα γιὰ νὰ πραγματοποιήση τὴ δεύτερη φάση τοῦ σχεδίου ποὺ ἦταν ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Ὅρους, χωρὶς ὅμως νὰ γνωρίζη ὅτι δυὸ μέρες πρὶν τμήματα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ ναυτικοῦ κατέλαβαν τὴ μοναστικὴ πολιτεία. Ἀφοῦ, λοιπόν, προχώρησαν καὶ φτάσανε στὸν λεγόμενο Ἰσθμὸ τοῦ Ξέρξη, πληροφορήθηκαν ὅτι τὸ Ὅρος καταλήφθηκε ἤδη ἀπὸ ἑλληνικὲς δυνάμεις καὶ δίνονταν ἐντολὴ νὰ μὴν προχωρήσουν ἄλλο ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε πλέον λόγος.
Ἡ μεταφορὰ τῆς διαταγῆς στενοχώρησε τοὺς Κρῆτες, οἱ ὁποῖοι ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες ζοῦσαν μὲ τὴν ἐλπίδα, τὴν χαρὰ καὶ τὸ ὅραμα ὅτι αὐτοὶ πρῶτοι θὰ ἀπελευθέρωναν τὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἔτσι συγκεντρώθηκαν οἱ στρατιῶτες ἀνὰ ὁμάδες καὶ ἄρχισαν νὰ ἐκδηλώνουν τὰ συναισθήματά τους. Οἱ ζωηρότεροι, κατὰ τὴ μαρτρυρία τοῦ στρατηγοῦ Ἀλεξάκη, ἔλεγαν: «Ἴσαμε ἐπαὲ ναρθοῦμε, στὸ κατώφλι τοῦ Ἁγίου Ὅρους, καὶ νὰ μὴν πᾶμε παραμέσα, νὰ ἴδωμεν ἔστω μίαν Μονήν, ποιὸς Θεὸς τὸ θέλει;». Μάλιστα στὴν ἀναφορὰ τοῦ Λόχου (6 Νοεμβρίου 1912) παρουσιάστηκαν μερικοὶ στρατιῶτες ποὺ ζητοῦσαν νὰ μεταβοῦν στὴν Ἀθωνικὴ πολιτεία, ἀλλὰ ὁ λοχαγὸς τοὺς ἐξήγησε ὅτι βάσει τῶν διαταγῶν κάτι τέτοιο ἦταν ἀδύνατον.
Πῶς ὅμως ἐξηγεῖται ἡ ἀγάπη τῶν Κρητικῶν γιὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος; Πέρα ἀπὸ τὴν αἴγλη ποὺ ἔχει σ' ὅλη τὴν Χριστιανωσύνη, οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες συχνὰ ἔφερναν στὴ Κρήτη ἱερὰ ἄμφια, θαυματουργὲς εἰκόνες, ἱερὰ λείψανα κατὰ τὴ διάρκεια κυρίως τῶν συχνῶν καὶ αἱματηρῶν κρητικῶν ἐπαναστάσεων ἐναντίον τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ, προκειμένου νὰ ἀνυψώσουν τὸ ἠθικό των Κρητικῶν. Επίσης Ἁγιορεῖτες ἔφερναν τὸ ἐργόχειρά τους γιὰ νὰ τὰ πουλήσουν στὸ νησί. Ακόμη οἱ στρατιῶτες τοῦ λόχου εἶχαν ἀκούσει γιὰ τὴν ζωὴ ἁγιασμένων μοναχῶν του Ἄθω, γιὰ τὰ κειμήλια ποὺ φυλάσσει κάθε Μονή, γιὰ τὶς θαυματουργὲς εἰκόνες καὶ γιὰ τὰ ἅγια λείψανα, ὅπως ἐπίσης ξέρανε καὶ γιὰ τὸ μοναδικὸ φυσικὸ περιβάλλον τῆς περιοχῆς αὐτῆς.

5 σχόλια:

 1. ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.

  Μια ειναι η Εκκλησια της Ελλαδος, ενας ειναι και ο αρχιεπισκοπος της.
  Μια ειναι η ιερα μονη εσφιγμενου ενας ειναι και  ο ηγουμενος της.
  Δυναμει αιρετικος και σχισματικος νεο-ημερολογιτης οικουμενιστης ο Ιερωνυμος,
  δυναμει παρασυναγωγος και παραταξιακος ο Μεθοδιος.
  Οπως δεν ειναι δυνατον να εχουμε ( 5 ) οικουμενικα πατριαρχεια στην Κωσταντινουπολη με ( 5 ) πατριαρχες, ( 6 ) πατριαρχεια ρωσιας με ( 6 ) πατριαρχες και  ( 7 ) αρχιεπισκοπες αμερικης με ( 7 ) αρχιεπισκοπους, ετσι δεν ειναι δυνατον να εχουμε τοσες εκκλησιες της ελλαδος με τοσους αρχιεπισκοπους  ελλαδος.
  Ενας ειναι ο κανονικος και νομιμος αρχιεπισκοπος Ελλαδος, διοτι ΜΙΑ  ειναι η Εκκλησια και μια ειναι η ΕΛΛΑΔΑ.
  Αφου δεν εχει γινει μεχρι σημερα Συνοδος ΑΓΙΑ  ΤΟΠΙΚΗ  απο το ΕΝΑ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,   η  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ απο το ΕΝΑ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ για να εξετασει και να δικασει τους αιρετικους και σχισματικους οικουμενιστες επισκοπους και να τοποθετησει στις μοναδικες τους θεσεις  ξανα ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ, εμεις παραμενουμε αποτειχισμενοι απο την κοινωνια  του υπερ-παν-αιρετικου οικουμενιστου, σχισματικου νεο-ημερολογιτη  και παρασυναγωγου παραταξιακου νεο-εσφιγμενιτη  πατριαρχη βαρθολομαιου και αρχιεπισκοπου ιερωνυμου, και  δεν αναγνωριζουμε, ουτε μνημονευουμε ουτε συγκοινωνουμε με κανεναν  αλλον  αρχιεπισκοπο μιας δευτερης οργανωμενης  εκκλησιας της ελλαδος οπως ειναι για παραδειγμα ο δυναμει παρασυναγωγος αρχιεπισκοπος καλλινικος.
  Οπως και στο Αγιον Ορος δεν ειναι δυνατον να εχουμε ( 5 )  ιερες μονες Γρηγοριου με ( 5 ) ηγουμενους ( 6 ) ιερες μονες Φιλοθεου με ( 6 ) ηγουμενους και ( 7 ) ιερες μονες Καρακαλου με ( 7 ) ηγουμενους, ετσι δεν γινεται να εχουμε και δευτερη μονη εσφιγμενου με δευτερο ηγουμενο.
  Μια ειναι η ιερα μονη Εσφιγμενου στο Ενα και Μοναδικο Αγιον Ορος ενας ειναι και ο ηγουμενος της μονης.
  Αφου οπως ειπαμε παρα-πανω δεν εχει γινει Συνοδος Αγια Τοπικη η Οικουμενικη απο το Ακαινοτομητο Πληρωμα της Μιας Ορθοδοξου Εκκλησιας για να δικασει μαζι με τους οικουμενιστες και τους παρασυναγωγους επισκοπους των παραταξεων, εμεις παραμενουμε αποτειχισμενοι και απο την συγκοινωνια των οικουμενιστων επισκοπων και απο την συγκοινωνια των παρασυναγωγων επισκοπων.
  Ειμαστε αποτειχισμενοι απο  τον κανονικο, νομιμο και μοναδικο ηγουμενο της παλαιας μονης εσφιγμενου επειδη εχει κοινωνια με τους παρασυναγωγους επισκοπους της παραταξεως καλλινικου, οπως επισης  και δεν μνημονευουμε, ουτε αναγνωριζουμε, ουτε συγκοινωνουμε με τον αιρετικο, και σχισματικο οικουμενιστη    και παρασυναγωγο ηγουμενο κατσουλιερη  της δευτερης νεας μονης εσφιγμενου που ειναι παραλληλη,  διαφορετικη και ξεχωριστη ως προς την ΠΡΩΤΗ, την ΜΙΑ την  ΜΟΝΑΔΙΚΗ, την ΚΑΝΟΝΙΚΗ και ΝΟΜΙΜΗ  ΠΑΛΑΙΑ  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.
  Ετσι λοιπον ο πατριαρχης βαρθολομαιος και οσοι συγκοινωνουν μαζι του, ο αρχιεπισκοπος ιερωνυμος, ο μητροπολιτης θεσσαλονικης ανθιμος, το  καινοτομο  πληρωμα της εκκλησιας της ελλαδος,  οι ηγουμενοι του Αγιου Ορους,  ο κατσουλιερης της νεας μονης εσφιγμενου, και το καινοτομο πληρωμα της Μιας   Αγιας Καθολικης και Αποστολικης Εκκλησιας   εκτος απο αιρετικοι και σχισματικοι νεο-ημερολογιτες οικουμενιστες, ειναι και παρασυναγωγοι, νεο-εσφιγμενιτες παραταξιακοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἄλλο ἄν δέν κάνω λάθος νά ἀκολουθεῖς τό παλαιό ἠμερολόγιο καἰ ἄλλο νά ξεκόβεσαι ἀπό τήν ἐκκλησία καί νά ἔχεις ἐπισκόπους καί ἱερεῖς αὐτοχρισμένους-χωρίς τήν ἀποστολική διαδοχή.
   Μαζέψτε τά μυαλά καί λογικευθῆτε,ἄς λογικευτοῦμε ἐπιτέλους........ἐχθροί τοῦ ἐαυτοῦ μας ἔχουμε γίνει.....
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 2. Δυστυχώς το Άγιον Όρος αυτοβούλως επέλεξε στις μέρες μας να ξανασκλαβωθεί.
  Όταν οι ηγούμενοι όλων των μονών στήνονται στην ουρά για να υποδεχθούν προεκλογικά τον Σαμαρά -για να διασφαλίσουν μην φορολογούνται τα ακίνητά τους,
  όταν στήνονται και πάλι στη σειρά -με εξαίρεση δύο: της Κονσταμονίτου και της Εσφιγμένου- να υποδεχθούν τον Οικουμενσικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο παρά τις συμπροσευχές που κάνει με τους αιρετικούς
  όταν υποδέχονται τον Τσίπρα για να διασφαλίσουν τα προνόμιά της και στην περίπτωση που θα γίνει αυτός πρωθυπουργός
  τότε δεν μιλάει για απελευθέρωση αλλά για συνειδητή σκλαβιά:
  για "30 αργύρια".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΙ ΛΕΣ ΑΔΕΛΦΕ.
   ΤΙ ΓΚΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
   ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ,ΚΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  2. Οταν κάποιος έρχεται στο σπίτι μας απλά τον .....φιλοξενούμε!τόσο απλά,όσο για τις προσευχές του Παναγιοτάτου οικουμενικού Πατριάρχη μας μαζί με τους αιρετικούς μπορεί και σε μένα να μην αρέσει όμως το οτι υπάρχει κάποια επαφή δεν σημαίνει οτι γινόμαστε αιρετικοί.Οι Άγιοι Πατέρες Ηγούμενοι των μονών του Αγίου Όρους ξέρουν πολύ καλά οτι πρέπει να υπερασπίσουν το πνευματικό τους έργο.
   Και μην ξεχνάτε κατι ...η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.