8 Οκτ 2014

Ἡ ἐχθρική ἀντιμετώπιση τοῦ μοναχισμοῦ

Γράφει ὁ Ἱερομόναχος  Σάββας Ἁγιορείτης
Κατά τόν 19ο αἰῶνα τό νεοσύστατο Ἑλληνικό κράτος, ὑποτασσόμενο στά δυτικά ἀλλοτριωμένα καί ἀλλοτριωτικά πρότυπα τοῦ Διαφωτισμοῦ καί τῆς Γαλλικῆς ἐπανάστασης, ἐπεδίωξε νά ἐξευρωπαϊστεῖ μέ σκοπό τήν δῆθεν πρόοδο καί τόν ἐκσυγχρονισμό του. Αὐτή ἡ τακτική βέβαια ἐπηρέασε καταλυτικά τήν πορεία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί εἰδικότερα τοῦ μοναχισμοῦ.
«Ὁ κρατικός ἐκδυτικισμός πού ἐπιδιώχθηκε, ὅπως ἔχει ὑπογραμμιστεῖ, δέν θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ σε καμμία περίπτωση χωρίς ἐπιβολή δυτικῶν προτύπων στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διαφοροποιοῦσε ριζικά τίς ὀρθόδοξες ἐθνότητες τῆς Ἐθναρχίας ἀπό τήν πολιτισμική Παράδοση τῆς Εὐρώπης (πρᾶγμα ποὺ δὲν ἐξυπηρετοῦσε τὸν πονηρὸ αὐτὸν σκοπό). Ἡ δέ κατά τῆς Ὀρθοδοξίας “ἐπιβουλή” –γιά νά χρησιμοποιήσω τόν δικαιωμένο ἀπό τά πράγματα ὅρο τοῦ Κοσμᾶ Φλαμιάτου– ἐπικεντρώθηκε στόν μοναχισμό, τὸν χῶρο ποὺ συνεχίζει μέ αὐθεντικότητα τήν δομή καί τόν τρόπο λειτουργίας τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας.
Τήν ἔκταση δέ τῆς προοδευτικῆς διάβρωσης φανερώνει ἡ συνοδική “ἐπίσημη ἐκκλησιαστική” συμμετοχή στήν διάλυση τῶν Ἱερῶν Μονῶν, δηλώνοντας ξεκάθαρα τό....
πνεῦμα αὐτοκαταστροφῆς πού εἶχε κυριεύσει ἀπό τό 1833 καί τήν ἐκκλησιαστική Ἱεραρχία.
Ὁ ἀρχιμ. Θεόκλητος Φαρμακίδης, γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς ἐνεργό μέλος Ἑπταμελοῦς Ἐπιτροπῆς, καταθέτει “Ἔκθεση” (Μάρτιος 1833) περί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, ὅπου κατά τόν σημαντικότερο θεολόγο τοῦ 19ου αἰῶνα, πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο, “οἱ μοναχοί ὑπῆρξαν τά τελευταῖα θύματα τῆς Ἐκθέσεως”. Ἡ “Ἔκθεση” τῆς Ἐπιτροπῆς θά ὑλοποιηθεῖ ἀπό τήν Ἀντιβασιλεία (Μάουρερ), ἔστω καί ἄν πολλά ἄρθρα τῆς Ἐκθέσεως ἀθετοῦσαν τήν ὀρθόδοξη κανονική τάξη, τήν παραδεδομένη ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους.
Ὁ παραδοσιακός πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος, χαρακτηρίζει ὡς ἑξῆς τίς σχετικές ἀποφάσεις: τήν μετατροπή ξαφνικά ὅλων τῶν Mοναστηριῶν σέ κοινόβια τήν χαρακτηρίζει ὡς “πρῶτον τρόπον ἐνεργότατον εἰς διάλυσιν τῶν Mοναστηρίων”. Τήν ἀπαγόρευση συστάσεως κοινοβίου μέ λιγότερους ἀπό 30 μοναχούς, ὡς “δεύτερον τρόπον τῆς τῶν μοναστηρίων καταστροφῆς”. Καί τέλος, τόν ἀποκλεισμό ἀπό τόν μοναχισμό τῶν κάτω τῶν 30 ἐτῶν (τόν χαρακτηρίζει) ὡς “τρίτον τρόπον γενναιότερον πρός ἐξολόθρευσιν τῆς μοναχικῆς πολιτείας”. Ἡ στάση τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας στίς πνευματικές ἐπιδιώξεις τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, μεγάλου ἀσκητοῦ τοῦ 19ου αἰῶνα, δείχνει μιά συνεχιζόμενη συμπεριφορά, ἀπορρέουσα ἀπό τήν φαρμακίδεια νοοτροπία».
Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο:«Τά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας» (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου)

1 σχόλιο:

 1. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΣΤΑΣΗ11 Οκτωβρίου 2014 - 1:26 π.μ.


  Eπιστολή Διαμαρτυρίας προς την Ιερά κοινότητα Αγίου Όρους και την Ι.Μονή μεγίστ
  > Παρ 10 Οκτ 2014, 20:08
  > ΜΑΣ ΕΣΤΑΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΙΛ
  >
  > Eπιστολή Διαμαρτυρίας προς την Ιερά κοινότητα Αγίου Όρους και την Ι.Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους
  >
  > Ἀνάβυσσος 2/10/2014
  > Πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
  >
  > Σεβαστοὶ Πατέρες,
  > Στὴν ἀγωνιστικὴ ἐφημερίδα « Ὀρθόδοξος Τύπος» (ἀρ. φύλ. 2038/26-9-2014), διάβασα τὸ ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἐπιστολὴ-Ὁμολογία Πίστεως ὑπὸ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους» καὶ μοῦ δημιουργήθηκαν συναισθήματα ἱερῆς ἀγανάκτησης γιὰ τὴν στάση ποὺ κρατήσατε, τόσο στὴν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὅσο καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας.
  > Αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε αὐτονόητα νὰ ἔχει γίνει ἀπὸ ἐσᾶς ἐδῶ καὶ πάρα πολὺ καιρὸ, δηλαδὴ νὰ ἐλέγξετε τὴν στάση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ποὺ μὲ τὶς πράξεις του μᾶς ὁδηγεῖ ταχύτατα στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ κατ’ ἐπέκταση στὴν κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου, ὄχι μόνο δὲν τὸ πράξατε, ἀλλὰ ἀντίθετα προσπαθήσατε νὰ φιμώσετε τὴν γενναία πράξη ὁμολογίας πίστεως, τοῦ Μοναχοῦ Γέροντα Σάββα Λαυριώτη.
  > Δὲν ἐπιθυμῶ νὰ μπῶ στὴ διαδικασία νὰ ἀποδείξω τὸ αὐτονόητο, δηλαδὴ ὅτι ἔπρεπε νὰ κρατήσετε τὴ στάση ποὺ κράτησαν στὸ παρελθὸν οἱ Ἅγιοι καὶ Θεοφόροι Πατέρες σὲ ἀνάλογες περιπτώσεις, ὅταν ἡ Ὀρθοδοξία κινδύνευε ἀπὸ τὶς αἱρέσεις. Αὐτά τὰ γνωρίζετε ἤδη. Πιστεύω ὅτι εἶναι κοροϊδία νὰ προσπαθοῦμε ἐμεῖς, οἱ ἁπλοὶ κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ, νὰ ἐνημερώσουμε ἐσᾶς τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες, γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία καὶ νὰ σᾶς πείσουμε γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ ἐνεργήσετε. Ἐσεῖς, οἱ Ἁγιορεῖτες Μοναχοὶ, εἶστε ὁ φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὀφείλετε νὰ καθοδηγεῖτε ἐσεῖς ἐμᾶς καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο.
  > Θεωρῶ ὅτι ἄλλος εἶναι ὁ λόγος ποὺ δὲν ἀντιδρᾶτε: ἤ εἶστε κι ἐσεῖς συνειδητὰ ταγμένοι στὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ στὸν Ἀντίχριστο, ἤ σᾶς ἔχουν δεμένους καὶ δὲν μπορεῖτε νὰ μιλήσετε γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἐσεῖς γνωρίζετε.
  > Ἔχετε ὑπόψιν σας ὅτι, ἡ σπίθα ποὺ ἔβαλε ὁ πατέρας Σάββας ἄναψε τὴ φωτιά σὲ κληρικούς καὶ λαϊκούς καὶ συνεπῶς δὲν πρόκειται νὰ μείνουμε μὲ σταυρωμένα χέρια. Σκοπεύουμε νὰ ἀντιδράσουμε μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο μποροῦμε, ὅποιο κι ἂν εἶναι τὸ τίμημα.
  > Κλείνοντας θέλω νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω, γιατὶ μᾶλλον τὸ ἔχετε ξεχάσει, ὅτι ὑπάρχει Θεὸς καὶ θὰ δώσετε λόγο σ’ Αὐτὸν. Ἀφενὸς μὲν γιὰ τὴν στάση ποὺ κρατᾶτε ἀπέναντι στὴν ἀπειλὴ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀφετέρου δὲ γιὰ τὴν προσπάθειά σας νὰ φιμώσετε ὁποιονδήποτε τολμᾶ νὰ κάνει ὁμολογία πίστεως.
  > Σᾶς εὔχομαι καλὴ μετάνοια.
  > Μετά τιμῆς,
  >
  > Πατὴρ Κωνσταντῖνος Σκόδρας
  >
  > Κοινοποίηση: Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας
  >
  > ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  > Σημείωση:
  > Το παραπάνω κείμενο, έχει δοθεί επίσης στην εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» και δημοσιευθει στο σημερινό φύλλο http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/2040%201.pdf (ΣΕΛΙΔΑ 6).
  > Ο λόγος που αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο, είναι για να προτρέψει κι άλλους να αντιδράσουν, στέλνοντας ανάλογες διαμαρτυρίες. Οποιοσδήποτε συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτής της επιστολής , μπορεί να την χρησιμοποιήσει αυτούσια, αλλάζοντας μόνο την υπογραφή, ή να συντάξει την δική του.
  > Είναι απαραίτητο να τονιστεί εδώ, ότι όσο περισσότερες φωνές διαμαρτυρίας ακουστούν, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται στην Ιερά Κοινότητα και στους Ηγουμένους του Αγίου Όρους, ότι οι απλοί κληρικοί και λαϊκοί είναι αφυπνισμένοι και ενήμεροι για την παναίρεση του Οικουμενισμού και απαιτούν από αυτούς να κρατήσουν την στάση που αρμόζει.
  >
  > Σας παραθέτω τις διευθύνσεις που μπορείτε να στείλετε τις επιστολές σας:
  > Προς την Ιερά Κοινότητα Αγ. Όρους
  > ΤΚ 63086
  > Καρυαί Αγ. Όρους
  >
  > Προς την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
  > Δια την Ιερά Σύναξη
  > ΤΚ 63086
  > Καρυαί Αγ. Όρους

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.