5 Οκτ 2014

Ἀπὸ μιὰ παιδεία ἑλληνοχριστιανικὴ σὲ μιὰ παιδεία ξερῶν γνώσεων

Γράφει ὁ Θανάσης Τσόκας, Μαθηματικὸς – Ἐρευνητὴς
Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς 2014 – 2015, δράττομαι τῆς εὐκαιρίας, νὰ ἐκθέσω δημόσια, τὶς παρακάτω σκέψεις καὶ θέσεις μου. Κατὰ τὴ μακρόχρονη σκλαβιὰ τῶν 400 ἐτῶν, ὑπὸ τὸ ζυγὸ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, οἱ Ἕλληνες κατάφεραν νὰ διατηρήσουν ἀναλλοίωτη, τόσο τὴν Ἐθνική τους ὅσο καὶ τὴν θρησκευτική τους, ταυτότητα! Αὐτὸ τὸ ἀναλλοίωτό τς Ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησής τους, ὀφείλετο σὲ δυὸ λόγους: 
1. Στὴν βαθειὰ πίστη τους, πρὸς τὸν ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ καὶ
2. Στὴν ἐπικράτηση μέσα στὴ ψυχή τους, τοῦ γεγονότος ὅτι: ὁ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ καὶ ὁ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ἀποτελοῦν ἕνα ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟ, μὲ ἄρρηκτους δεσμούς!
Αὐτὴ δέ, ἡ βαθειὰ πίστη ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ καὶ ἡ βαθειὰ πεποίθηση ὅτι ὁ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ἔχουν ἄρρηκτους δεσμοὺς μεταξύ τους, διακατεῖχε τόσο τὸν ἁπλὸ λαὸ ὅσο καὶ τὶς ἐπιφανεῖς προσωπικότητες, τοὺς ἀγωνιστικὲς καὶ τοὺς ἱστορικούς τς ἐποχῆς ἐκείνης.
Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, θὰ ἀναφέρω μερικὲς αὐτούσιες ρήσεις, ἐπιφανῶν προσώπων, ἀγωνιστῶν καὶ ἱστορικῶν, ποὺ ἔζησαν καὶ....
μεγαλούργησαν στοὺς δύσκολους χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας: 
«Ἐλᾶτε μ’ ἕνα ζῆλο σ’ ἐτοῦτον τὸν καιρό, νὰ κάμωμεν τὸν ὅρκον ἐπάνω στὸν Σταυρὸν» (Ρήγας Φερραῖος. Θούριος)
«Μόνον τοῦ Εὐαγγελίου ἡ διδαχὴ ἐμπορεῖ νὰ σώσει τὴν αὐτονομία τοῦ γένους. Οἱ Ἕλληνες πολέμησαν ὄχι μόνο ὑπὲρ πατρίδος ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ πίστεως» (Ἀδαμάντιος Κοραὴς)
«Τὸ ὄνομα τῆς Ἑλλάδος, ἄνευ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἴσως δὲν ἤθελεν ὑπάρχει σήμερον» (Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ἱστορικὸς)
«Ἡ ἡμέρα (τῆς ἐπανάστασης), τὴν ὁποίαν ἐπιθυμοῦσαν οἱ πατέρες μας νὰ τὴν ἰδοῦν, ἔφθασε… διὰ νὰ λάμψη πάλιν ὁ Σταυρὸς καὶ νὰ λάβη πάλιν ἡ Ἑλλάς… τὴν ἐλευθερίαν της… Ὅ,τι καὶ ἂν ἐκάμαμεν ἦτο ἔμπνευσις καὶ ἔργον τῆς Θείας Πρόνοιας» (Ἄνθιμος Γαζῆς)
«Ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα εἶναι γλώσσα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς)
«Ἀφοῦ ὁ θεὸς ὑπέγραψε τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος, δὲν παίρνει πίσω τὴν ὑπογραφὴ του» (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)

Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐξέθεσα παραπάνω, σὲ πολλοὺς θὰ  δημιουργηθεῖ τὸ εὔλογο ἐρώτημα: 
Πῶς οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες μέσα στὰ τόσα καὶ τόσα χρόνια σκλαβιᾶς καὶ καταπίεσης, διατήρησαν ἄσβεστον τὴν πίστη τοὺς ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ καὶ ἀκαταμάχητη τὴν πεποίθησή τους, ὅτι ὁ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ἔχουν κοινὴ πορεία; Ποιοὶ ἦταν ἐπιτέλους αὐτοί, ποὺ διαπαιδαγωγοῦσαν γενιὲς καὶ γενιὲς τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων, μὲ τέτοια ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ;  Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ εἶναι ἁπλὴ καὶ εὔκολη!
Ἐπειδὴ στὸ ὑπόδουλο Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὸ κράτος ἦταν παντελῶς ἀνύπαρκτο, κρατικοὶ οἰκονομικοὶ πόροι, δὲν ὑφίσταντο.  Ἔτσι, στὰ κατώτερα καὶ ἀνώτερα σχολεῖα, χρέη δασκάλου (χωρὶς ἀμοιβή), ἐπιτελοῦσαν οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ Ἱερομόναχοι!
Γιὰ βιβλία δέ, στὰ κατώτερα καὶ ἀνώτερα σχολεῖα, χρησιμοποιοῦσαν ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ἁγία Γραφή, βιβλία τῶν Ἱεροψαλτῶν κ.λ.π.)
Αὐτὸ τὸ γεγονός, μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ἡ γνωστή, σὲ ὅλους μας, ἱστορικὸς Κὰ Ρεπούση, ὅπου μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ βιβλίου της, ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (τὸ ὁποῖο ἤδη ἔχει ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὰ σχολεῖα) διαβάζουμε ἐπὶ λέξει τὰ ἑξῆς: 
«Στὰ κατώτερα Ἑλληνικὰ σχολεῖα ἐπὶ Τουρκοκρατίας, δίδασκαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κληρικοί, χρησιμοποιώντας γιὰ βιβλία, τὰ βιβλία τῶν ἱεροψαλτῶν». 
Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς λέει ἡ Κα Ρεπούση στὸ ἐν λόγω βιβλίο της (παρὰ τὴν ἐχθρική της στάση πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἱερὸ κλῆρο της) εὔκολα συμπεραίνουμε ὅτι: ΣΤΗ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ἐπὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, Η ΠΑΙΔΕΙΑ ἦταν ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ!
Μὲ μιὰ τέτοια ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: κάθε μέρα στὰ σχολεῖα, τὰ Ἑλληνόπουλα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μέσα ἀπὸ ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, μαθαίνανε τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα!
Κάθε μέρα στὰ σχολεῖα τὰ Ἑλληνόπουλα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μέσα ἀπὸ ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, μὲ τοὺς εὐσεβεῖς δασκάλους τους (Ἱερεῖς καὶ Ἱερομόναχους) μιλοῦσαν γιὰ τὸ ΧΡΙΣΤΟ καὶ μιλοῦσαν ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ!
Κάθε μέρα στὰ σχολεῖα, τὰ Ἑλληνόπουλα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μέσα ἀπὸ ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ἀποθήκευαν στὰ νεανικὰ μυαλά τους, ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!
Μὲ μιὰ τέτοια ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, γαλουχήθηκαν γενιὲς καὶ γενιὲς τῆς σκλαβωμένης Ἑλλάδας. Καὶ ὅταν ἦλθε ἡ εὐλογημένη αὐτὴ ὥρα τοῦ ξεσηκωμοῦ, τὸ φρόνημα τῶν Ἑλλήνων (Ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ) χάρις στὴν Ἑλληνοχριστιανικὴ Παιδεία τους, βρίσκονταν σὲ ἀπαράμιλλα ὕψη!
Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 πολεμοῦσαν καὶ ὑπὲρ Πατρίδος καὶ ὑπὲρ Πίστεως! Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 ἐφορμοῦσαν κατὰ τῶν Ὀθωμανικῶν στρατευμάτων μὲ ἀκαταμάχητο καὶ φλογερὸ πάθος ἀναφωνώντας τὰ ἑξῆς: «ΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ!»

Οἱ ἀγωνιστές, στὶς Ἐθνοσυνελεύσεις, τοῦ 1821, τὶς ἀποφάσεις τὶς ἔπαιρναν, ξεκινώντας πάντα μὲ τὴ φράση: 
«ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ!»
Μὲ ἐφαλτήριο λοιπὸν καὶ κινητήρια δύναμη ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥΣ, οἱ σκλαβωμένοι Ἕλληνες τοῦ 1821 ξεσηκώθηκαν  καὶ φτάσανε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΘΗΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, τὴν ὁποίαν ἐμεῖς σήμερα ἀπολαμβάνουμε!
Θὰ ἀποτελοῦσε μεγάλη παράλειψή μου, ἐὰν δὲν ἀναφερόμουν καὶ στὴν τεράστια συμβολὴ ποὺ εἶχαν ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ στὸ οἰκοδόμημα αὐτό, τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παιδείας!!! Ἰδιαιτέρως αἰσθάνομαι  τὴν ἀνάγκη νὰ μιλήσω γιὰ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΛΛΗΝ0ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ τοῦ ἁγίου ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, ὅπου μέσα σὲ διάστημα 16 ἐτῶν ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΑΝΕΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ, χτίστηκαν 210 ἀνώτερα σχολεῖα καὶ ἄρχισαν τὴν λειτουργία τους, 1.100 κατώτερα!
Καὶ ἃς ἔλθουμε τώρα, ἀπὸ τὴν Ἑλληνοχριστιανικὴ παιδεία ΤΟΥ ΤΟΤΕ, ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ!
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ὡς πρὸς τὴν χριστιανικὴ δομή της, δὲν ἔχει καμμία σχέση, μὲ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ. 
Τὰ Ἑλληνόπουλα ΤΟΥ ΤΟΤΕ, μὲ μοναδικὰ βιβλία τους, ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ἐδιδάσκοντο καὶ μιλοῦσαν ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΚΑΘΕ ΩΡΑ, ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ, στὰ σχολεῖα τους, γιὰ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ καὶ γίνονταν κοινωνοὶ τῆς ὑπέροχης διδασκαλίας ΤΟΥ. Μιᾶς διδασκαλίας, ἡ ὁποία εἶναι πλημμυρισμένη, ἀπὸ ἀγάπη, ὑπομονή, ἀλληλεγγύη, ταπεινοφροσύνη, ἀπὸ πνευματικὲς ὑπερβάσεις ὑψηλοτάτου βαθμοῦ, καὶ ἀπὸ ἀναρίθμητα πνευματικὰ ἀγαθά, ποὺ καθ’ ἁγιάζουν τὸν ἄνθρωπο!
Τὰ Ἑλληνόπουλα ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, τὰ ὑποχρεώνουν νὰ συμμετέχουν, σὲ μιὰ φρενήρη κούρσα ἐκμάθησης ΞΕΡΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ἀφιερώνοντάς τους, ἐλαχιστότατο χρόνο, γιὰ τὸν ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΙΗΣΟΥ καὶ διδάσκοντάς τους, ἀπὸ ἀπαράδεκτα μὴ ὀρθόδοξα βιβλία τῶν θρησκευτικῶν στὰ ὁποῖα ἀπουσιάζει ὁ ὀρθόδοξος προσανατολισμὸς καὶ ὑποτιμᾶται Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ καθὼς καὶ Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ! (σύμφωνα μὲ ἐπίσημη δήλωση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος)
Τὰ Ἑλληνόπουλα ΤΟΥ ΤΟΤΕ διαπαιδαγωγοῦντο καὶ κατηχοῦντο ΣΤΗ ΜΙΑ – ΜΟΝΑΔΙΚΗ – ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ! Στὴ θρησκεία τοῦ "ἀγαπᾶτε ἀλλήλους" στὴ θρησκεία τοῦ "ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ἠμῶν"  στὴ θρησκεία το "μὴ θησαυρίζετε θησαυροὺς ἐπὶ  τῆς Γῆς", στὴ θρησκεία τῆς αἰωνιότητας τῶν ψυχῶν μας, στὴ θρησκεία τῆς Εἰρήνης καὶ στὴ θρησκεία ποὺ ἀγκαλιάζει ὅλους τους ἀνθρώπους  τοῦ πλανήτου μας.
Τὰ Ἑλληνόπουλα ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ διαπαιδαγωγοῦνται καὶ κατηχοῦνται (μέσα ἀπὸ ἕνα ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ τὸ ὁποῖο ξεκίνησε τὸ 2011) πάνω σε ἐννέα θρησκεῖες (ἡ μία ἐξ αὐτῶν εἶναι καὶ ἡ Χριστιανικὴ) κατὰ παράβαση τοῦ ἄρθρου 16 παράγραφος 2 τοῦ Συντάγματος, ποὺ ἐπιτάσσει, ἡ Ἑλληνικὴ νεολαία, νὰ διαπαιδαγωγεῖται κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀνάπτυξη τόσο τῆς ἐθνικῆς ὅσο καὶ τῆς Ὀρθόδοξης θρησκευτικῆς συνείδησης!
Τὰ Ἑλληνόπουλα ΤΟΥ ΤΟΤΕ, μέσα στὰ σχολεῖα τους, εἶχαν στὴ διάθεσή τους ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, κάθε στιγμὴ ποὺ αἰσθάνοντο τὴν ἀνάγκη νὰ προχωρήσουν στὸ Ἱερὸ μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης!
Τὰ Ἑλληνόπουλα ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ἀποκομμένα παντελῶς ἀπὸ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ στεροῦνται τῆς δυνατότητας μέσα στὰ σχολεῖα τους νὰ ἔλθουν σὲ ἐπικοινωνία μὲ ἕνα ΙΕΡΕΑ, ἀφοῦ ἡ σεβαστὴ πρώην, Ὑπουργὸς Παιδείας Κᾶ Μαριέτα Γιαννάκου μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφασή της, ἀπαγόρευσε τὴν εἴσοδο τῶν Ἱερέων στὰ σχολεῖα, γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τῶν θρησκευτικῶν τους καθηκόντων (κατήχηση, ἱερὰ ἐξομολόγηση κ.λ.π.)
Τὰ Ἑλληνόπουλα ΤΟΥ ΤΟΤΕ εἶχαν ΟΛΟΥΣ τοὺς δασκάλους τους, βαθύτατα θρησκευόμενους (ἀφοῦ ὅλοι οἱ δάσκαλοί τους, ἦταν ἱερεῖς καὶ ἱερομόναχοι). Τὰ Ἑλληνόπουλα ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ἔχουν ἐλάχιστους δασκάλους Νατσιούς, ὡσὰν τὸν ἠρωϊκὸ καὶ φλογερὸ δάσκαλο Δημήτρη Νατσιὸ ἀπὸ τὸ Κιλκίς, ὁ ὁποῖος, μπαίνοντας στὴν αἴθουσα διδασκαλίας κλείνει τὴν πόρτα πίσω του, καὶ ἀρχίζει νὰ διδάσκει στοὺς μαθητές του, ΧΡΙΣΤΟ, Ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ Ἑλληνικὴ Ἱστορία καὶ ὕστερα ὅλα τα ἄλλα μαθήματα!

Ἀγαπητοί μου φίλοι,
Κλείνοντας αὐτὴ τὴ δημόσια παρέμβασή μου, ποὺ εἶχε νὰ κάνει ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΞΕΡΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ἐπιθυμῶ νὰ προσθέσω καὶ αὐτὰ τὰ τελευταῖα: 
Εἶμαι βαθύτατα πεπεισμένος ὅτι, ἐὰν ἡ ἑλληνοχριστιανικὴ παιδεία τῆς ὑπόδουλης Ἑλλάδας ΤΟΥ ΤΟΤΕ, ἐφαρμοζόταν ἀναλλοίωτη καὶ στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, μὲ δασκάλους Νατσιούς, ποὺ θὰ δίδασκαν πρῶτα ΧΡΙΣΤΟ, ἑλληνικὰ καὶ Ἑλληνικὴ Ἱστορία, δὲν θὰ εἴχαμε φθάσει σ’ αὐτὴ τὴ ζοφερὴ οἰκονομικὴ καὶ ἀνθρωπιστικὴ κρίση, ποὺ βιώνουμε σήμερα!
Ὅταν ὅλες οἱ γενιὲς τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας εἶχαν διαπαιδαγωγηθεῖ μὲ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ὅταν ὅλες οἱ γενιὲς τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας εἶχαν σφιχταγκαλιάσει μέσα στὶς καρδιὲς τοὺς ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ καὶ εἶχαν ἀποθηκεύσει μέσα στὸ νοῦ τους, τὴν ἀπείρου κάλους διδασκαλία ΤΟΥ, οἱ γενιὲς τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας, ΔΕΝ θὰ εἶχαν καμμία σχέση μὲ τὶς λέξεις: διαφθορά, ἀνηθικότητα, συκοφαντία, μίζες, φακελάκια κ.λ.π. Δὲν θὰ εἶχαν καμμία σχέση μὲ τὶς φράσεις: βρώμικες συναλλαγές, κλοπὴ δημοσίου χρήματος ΔΕΝ θὰ εἶχαν καμμία σχέση μέ το: φάγωμεν, πίωμεν, αὔριο γὰρ ἀποθνήσκουμε!!! Δὲν θὰ εἶχαν τέλος καμμία σχέση μὲ τὴ περιβόητη φράση: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ» τοῦ κύριου Πάγκαλου!
Δυστυχῶς ὅμως, Ἀγαπητοί μου φίλοι, γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν εὐλογημένη αὐτὴ χώρα, τὰ πράγματα δὲν ἦλθαν βολικά, ὅπως ἐμεῖς θὰ τὰ θέλαμε καὶ αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ἑξῆς σημαντικὸ γεγονός: Ἀπ’ ὅλους τους κυβερνῆτες τῆς χώρας μας ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΤΕ μέχρι καὶ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ, ἕνας καὶ μοναδικὸς κυβερνήτης, διακρινόταν ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΕΙΑ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ καὶ αὐτὸς ἦταν, ὁ πρῶτος κυβερνήτης τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας, ὁ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ὁ μετονομαζόμενος ‘’ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ’’!
Ἔτσι λοιπὸν μετὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ἄρχισε ἡ κατεδάφιση τοῦ οἰκοδομήματος ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΔΕΙΑΣ! Καὶ αὐτὴ ἡ κατεδάφιση συνεχίζεται δυστυχῶς μέχρι καὶ σήμερα!

2 σχόλια:

  1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ!ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΝΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΛΡΦΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΑΠΛΑ!ΕΧΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,ΠΟΥ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ,ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΡΑΓΙΚΑ!ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΥΡΙΟΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΔΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ,ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ,ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΙΑ!ΤΕΤΟΙΑ ΚΤΗΝΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ!!!!!!ΓΙ'ΑΥΤΟ ΠΑΜΕ ΕΤΣΙ,ΓΙΑΤΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΛΛΟΙ...................................

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ,ΤΑ ΛΕΜΕ,ΤΑ ΞΑΝΑΛΕΜΕ,ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΑΝΑΤΙΝΑΧΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ-ΤΟΥΣ ΤΟΣΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ-ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ.
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.