5 Οκτ 2014

Ἰσλαμικὰ τάγματα, μασονία καὶ ἡ κρίση τῆς μέσης Ἀνατολῆς

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
«Τὸν καιρὸ τοῦ Μωάμεθ ζοῦσε κοντὰ στὴν Μέκκα ὁ πολὺ ἡλικιωμένος Ben Chasi ποὺ δίδασκε τὸν Προφήτη. Μία μέρα μόλις τελείωσε τὸ μάθημά του, ἔδωσε στὸν Μωάμεθ ἕνα μεταλλικὸ πίνακα στὸν ὁποῖο ἦταν γραμμένοι οἱ τύποι ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων τὴν σημασία εἶχε μάθει ὁ 30ετής Προφήτης. Λίγο μετὰ πέθανε ὁ γέροντας καὶ ὁ Μωάμεθ δίδασκε σὲ πολὺ στενὸ κύκλο τοὺς τύπους αὐτούς. Ο Abu Bekr, ὁ πρῶτος Χαλίφης, κληρονόμησε μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Προφήτη τὸν πίνακα καὶ τὴν Γνώση ποὺ διδάσκονταν πάντα μόνο σὲ στενὸ κύκλο. Αὐτὴ εἶναι ἡ Μυστικὴ Γνώση τῶν Μασόνων τῆς Ἀνατολῆς» (Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Οἱ Μυστικὲς Ἀσκήσει τῶν Τούρκων Ἐλευθεροτεκτόνων», τοῦ Rudolf Von Sebottendorf).
Τὸ θέμα τῶν ἰσλαμικῶν ταγμάτων καὶ ὁ γενικότερος ρόλος τους στὴν ἱστορία εἶναι πολὺ μεγάλο. Τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ τὸ πρόβλημα τῆς ἰσλαμικῆς ἐπεκτατικότητας νὰ μεγαλώνει συνεχῶς καὶ μὲ τὰ γεγονότα τῆς τελευταίας κρίσης τῶν Τζιχαντιστῶν, παρουσιάζει μεγάλο ἐνδιαφέρον νὰ γνωρίσουμε κάποια βασικὰ στοιχεῖα τοῦ λεγομένου «ἐσωτερικοῦ» Ἰσλάμ, τὸ ὁποῖο γιὰ πολλοὺς εἶναι ἡ ἀφετηρία τῆς σύγχρονης ἰσλαμικῆς ἐπεκτατικότητας, καθὼς καὶ τῶν σχέσεών του μὲ τὴν μασονία. Ἡ μελέτη τῆς δημιουργίας καὶ λειτουργίας τῶν ἰσλαμικῶν ταγμάτων καὶ ἰδιαίτερα αὐτῶν ποὺ ἱδρυθῆκαν καὶ....
ἔδρασαν στὴν Μικρὰ Ἀσία μετὰ τὴν ἐπικράτηση τῶν μουσουλμάνων Ὀθωμανῶν, ἀποδεικνύει αὐτὴ τὴν στενή τους σχέση μὲ τὴν μασονία. Τὸ στοιχεῖο αὐτὸ μας ὁδηγεῖ σὲ μιὰ ἁλυσίδα ἀλληλοσχετισμῶν  τοῦ  παγκοσμίου μασονικοῦ κινήματος μὲ τὸ ἀποκαλούμενο «ἐσωτερικὸ Ἰσλάμ», τὸ ὁποῖο ἐκτὸς ἀπὸ τὸν μασονικό του χαρακτήρα ἔχει πολλὲς ρίζες καὶ στὸ κίνημα τῶν Γνωστικῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους ἐπίσης ἔχουν γραφτεῖ πολλὰ γιὰ τὸν ρόλο τους σὰν ἀφετηρία καὶ σὰν δάσκαλοι τῶν μασονικῶν στοῶν.
Τὰ πιὸ γνωστὰ καὶ πιὸ «ἐσωτερικὰ» ὀθωμανικὰ ἰσλαμικὰ τάγματα ποὺ ἔδρασαν στὴν Μικρὰ Ἀσία εἶναι οἱ Μπεκτασῆδες, οἱ Μεβλεβηδες καὶ τὸ πιὸ μυστήριο τάγμα, οἱ Ἀχῆδες, μὲ καθαρὰ μασονικὴ διάταξη καὶ τελετουργία. Ἕνα σημαντικὸ χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο ποὺ ἀποδεικνύει τὴν σχέση τῶν ἰσλαμικῶν ταγμάτων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μὲ τὴν μασονία, εἶναι ὁ ἀναγνωριστικὸ τρόπος χαιρετισμοῦ μέσω τοῦ ὁποίου κάποιο μέλος ἀναγνωρίζει τὸ ἄλλο σὰν μέλος τοῦ τάγματος. Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικὸ σύστημα ἀναγνώρισης τῶν μασόνων, δηλαδὴ τὸ Σημεῖο, ἡ Λαβὴ καὶ ἡ Λέξη.  Συγκεκριμένα στὸ σύστημα ἀναγνώρισης τῶν ἰσλαμικῶν ταγμάτων, τὸ Σημεῖο παίρνει τὸ σχῆμα τῆς γροθιᾶς καὶ μετὰ τεντώνεται ὁ δέκτης. Ἂν κινήσουμε τὸ χέρι ὥστε ὁ δέκτης νὰ εἶναι στραμμένος πρὸς τὰ πάνω, ἔχουμε τὸ Σημεῖο ποὺ σύμφωνα μὲ τὰ μέλη τῶν ἰσλαμικῶν ταγμάτων ἀπεικονίζει ἕνα τζαμὶ μὲ τὸν τροῦλο καὶ τὸν μιναρέ του. Ἡ Λαβὴ «ἐκφράζεται» ὡς ἑξῆς : Τοποθετοῦμε τὸ χέρι στὸν λαιμὸ ἔτσι ὥστε ὁ ἀντίχειρας νὰ ἀκουμπᾶ στὴ δεξιὰ ἀρτηρία, ὁ δέκτης νὰ ἐφάπτεται στὴν καρωτίδα καὶ τὰ ἄλλα δάχτυλα νὰ βρίσκονται στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τὸν δεκτή. Στρίβουμε τὸ χέρι πρὸς τὸν δεξιὸ ὦμο καὶ μόλις φτάσει σὲ αὐτὸν τὸ κατεβάζουμε κάτω. Αὐτὴ εἶναι ἡ κλασικὴ χειρονομία τῆς μασονικῆς τελετουργίας. Ἡ Λέξη, ἢ καλυτέρα οἱ λέξεις εἶναι τὰ σύμβολα ποὺ παρατίθενται στὶς ἀρχὲς κάθε σούρας τοῦ Κορανίου καὶ ἔχουν εἰδικὴ ἐκφώνηση ἀπὸ τοὺς «μυημένους». 
Σύμφωνα μὲ τὸν Rudolf Von Sebottendorf, εἶναι ἄρρηκτη ἡ σχέση τῶν ἰσλαμικῶν ταγμάτων μὲ τοὺς Ροδοσταυρούς, τοὺς Ἀλχημιστές, τὸ Magnus Opus καὶ γενικότερα μὲ τὶς μασονικὲς στοές. Ἐδικὰ γιὰ τοὺς Ἀχῆδες, ἀναφέρεται ὅτι εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἴσως καὶ τὸ πιὸ μασονικὸ τάγμα τῆς Ὀθωμανικῆς ἐποχῆς, μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἰσχυρὲς ἀλλὰ καὶ πιὸ μυστηριώδεις ἀδελφότητες ποὺ ἐμφανίστηκε κατὰ τοὺς πρώτους χρόνους τῆς ἔλευσης τῶν Σελτζούκων καὶ στὴ συνέχεια τῶν Ὀθωμανῶν στὴ Μικρὰ Ἀσία. Σύμφωνα μὲ τὸν μεγαλύτερο Ρωμιὸ ἐρευνητὴ τῶν ἰσλαμικῶν ταγμάτων, τὸν Βλαδίμηρο Μιρμίρολου, στὸ μεγαλειῶδες  ἔργο του, «Οἱ Δερβίσαι», ἀλλὰ καὶ τὸν πολὺ γνωστὸ Τοῦρκο ἐρευνητὴ τῶν ἰσλαμικῶν ταγμάτων, Enver Behnan Sapolyo, στὸ βιβλίο του, «Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi», εἶναι ἕνα καθαρὰ μασονικὸ τάγμα μὲ  ἐσωτερικὴ μυστικὴ διαβάθμιση τῶν μελῶν του ποὺ εἶναι ἀνάλογη μὲ αὐτὴ τῶν μασόνων. Συγκεκριμένα οἱ βαθμοὶ τῶν Ἀχήδων διακρίνονται ὡς ἑξῆς : ἃ) Μαθητές, β) Μαστόρους (Οὐστά), γ) Βοηθοὺς Δερβίσηδων καὶ δ) Γέροντες, (Ντεντέ), δηλαδὴ Δασκάλους, σὲ ἕνα ἱεραρχικὸ σύστημα ἀδελφότητας τῶν μελῶν τοῦ τάγματος. Τὰ κέντρα τοῦ τάγματος ὅπου συγκεντρώνονταν τὰ μέλη τοῦ ὀνομάζονταν «Λόντζας», ἢ Ἑστίες, ἢ Στοές. Ἀλλὰ καὶ τὰ μυστικὰ κέντρα τῶν Μπεκτασήδων καὶ οἱ τελετουργίες τους, ὅπως αὐτὲς περιγράφονται στὸ βιβλίο τοῦ Μιρμίρολου, θυμίζουν πολὺ τὶς κλασικὲς μασονικὲς τελετές. 
Ὁ ρόλος τῶν ἰσλαμικῶν ταγμάτων ἰδιαίτερά της Ὀθωμανικῆς ἐποχῆς στὴν ἐπέκταση τοῦ Ἰσλὰμ καὶ στοὺς συχνὰ βίαιους ἐξισλαμισμοὺς μεγάλων χριστιανικῶν, κυρίως ἑλληνορθόδοξων πληθυσμῶν, εἶναι πολὺ μεγάλος ἂν καὶ δὲν ἔχει καταγράφει σὲ ὅλη τὴν ἱστορική του ἔκταση. Ἡ σημερινὴ  κρίση τῆς Μέσης Ἀνατολῆς μὲ τὶς σφαγὲς καὶ τοὺς διωγμοὺς τῶν χριστιανῶν καὶ  ἡ δημιουργία τοῦ Χαλιφάτου τῶν Τζιχαντιστῶν, ξαναφέρνει στὴ ἐπικαιρότητα τὸν ρόλο αὐτῶν τῶν ἰσλαμικῶν ταγμάτων καὶ τὴν σχέση τους μὲ τὴν διεθνῆ μασονία. Τὸ παρασκήνιο ἔχει πολὺ μεγάλο βάθος ἂν σκεφτεῖ κάνεις ποιὸς πραγματικὰ κυβερνᾶ σήμερα τὶς ΗΠΑ καὶ φυσικὰ ἕνα ἄρθρο σὰν αὐτὸ δὲν ἔχει τὴν ἀξίωση νὰ τὸ καλύψει στὴν πραγματική του ἔκταση.  

1 σχόλιο:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ6 Οκτωβρίου 2014 - 12:00 μ.μ.

  Οι Δυτικοί Σταυροφόροι ήρθαν σε επαφή με αυτά τα Ισλαμικά Τάγματα όταν κατέλαβαν τους Αγίους Τόπους.

  Τα μεγάλα Ιπποτικά Τάγματα των Σταυροφόρων ( πχ οι Να'ί'τες ) επηρεάστηκαν από αυτά τα τελετουργικά και υπήρξαν οι προπομποί της Μασωνίας στην Δυτική Ευρώπη.

  Αυτή η "υπόγεια" σύνδεση εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το κοινό μίσος και τις συνεχείς επιδρομές των Δυτικών "Χριστιανών" και των Μουσουλμάνων εναντίον του Ελληνορθοδόξου κόσμου.

  Στις πανίσχυρες Σκοτεινές Λέσχες - Λέσχη Μπίλντερμπεργκ και Λέσχη της Ρώμης - μετέχουν όχι μόνο Δυτικοί ηγέτες, αλλά και κορυφαίες προσωπικότητες του Ισλαμικού κόσμου όπως ο βασιλιάς της Ιορδανίας, οι Σαουδάραβες πρίγκιπες, Τούρκοι τραπεζίτες κλπ κλπ.

  Γι'αυτό έχουμε επανειλημμένως μιλήσει για τον Σκοτεινό Άξονα Φραγκοσιωνισμού - Ισλαμισμού.

  Φαινομενικώς αυτοί οι δύο εμφανίζονται ως αντίπαλοι, αλλά στην πραγματικότητα η δήθεν "αντιπαλότητά" τους προωθεί την επικράτηση της Νέας Τάξης Πραγμάτων στον πλανήτη.

  Κοινός εχθρός τους ήταν - και είναι - ο Ελληνορθόδοξος κόσμος, ο οποίος εκπροσωπείτο από την Ρωμανία ( Βυζάντιο ) ως το 1453 , και σήμερα εκπροσωπείται από την Ορθόδοξη Ρωσία.

  Συνδυάστε τα παραπάνω με τα σημερινά τεκταινόμενα παγκοσμίως, και θα καταλάβετε πολλά για το πλανητικό γεωπολιτικό παιχνίδι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.