11 Σεπ 2014

Οἱ Kούρδοι μετατρέπονται σὲ ὄργανα τῶν Ἀμερικανοσιωνιστῶν

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
Τὴν σύμπραξη τῶν Κούρδων τῆς Συρίας μὲ τὴν στήριξη τῶν Κούρδων πολεμιστῶν Πεσμεργκᾶ, τοῦ βορείου Ἰράκ, μὲ τὸν λεγόμενο «Συριακὸ Ἀπελευθερωτικὸ Στρατό», δηλαδὴ τὸ ὄργανο τῶν ἀμερικανοσιωνιστῶν, μὲ τὴν πρόσχημα νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς Τζιχαντιστὲς ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ πολεμήσουν τὸν Συριακὸ στρατὸ τοῦ προέδρου τῆς Συρίας, Ἄσαντ, ἀνήγγειλε ὁ τουρκικὸς τύπος, δίνοντας ἄλλη μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα διάσταση στὰ τελευταῖα γεγονότα  τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.  
Ὅπως ἀναφέρουν οἱ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Rad?kal, ἔχει ἱδρυθεῖ κοινὸ στρατηγεῖο πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων τῶν Κούρδων τῆς Συρίας μὲ τὸν Ἀπελευθερωτικὸ Στρατὸ τῶν Συρίων ἀνταρτῶν, μὲ τὴν ὀνομασία, «Burkan El Firat». Ἡ ἵδρυση τοῦ στρατηγείου αὐτοῦ ἔγινε γιὰ νὰ συντονίσει τὶς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις τοῦ κουρδικοῦ στοιχείου μὲ τοὺς ἀντάρτες, ποὺ ἐδῶ καὶ τρία περίπου χρόνια πολεμοῦν τὸν νόμιμο πρόεδρο τῆς Συρίας, Μπασὰρ Ἄσαντ. Ἡ αἰτιολογία γιὰ τὴν δημιουργία αὐτοῦ το κοινοῦ στρατηγείου εἶναι, ὅπως ὑποστήριξαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Κούρδων, νὰ ἀντιμετωπιστεῖ τὸ διογκούμενο κίνημα τῶν Τζιχαντιστῶν. Οἱ πραγματικοὶ σκοποὶ ὅμως εἶναι νὰ χτυπηθεῖ μὲ ὅλα τα μέσα το καθεστὼς Ἄσαντ τὸ ὁποῖο μέχρι σήμερα ἔχοντας μεγάλη λαϊκὴ στήριξη κατάφερε νὰ....
ἀντιμετωπίσει μὲ μεγάλη ἐπιτυχία τὴν ξένη εἰσβολὴ ὅλων ἐκείνων τὸν δολοφονικῶν στοιχείων, ποὺ ἐκπορεύονταν ἀπὸ τὴν Τουρκία, τὸ Ἰσραήλ, καὶ τὴν Ἀμερική. Στὴν διεύθυνση αὐτοῦ το κοινοῦ στρατηγείου θὰ ὑπάγονται, ὅπως ἀναφέρει καὶ ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, μιὰ σειρὰ ἀπὸ δέκα περίπου κουρδικῶν καὶ συριακῶν στρατιωτικῶν ὀργανώσεων, ποὺ θὰ συνασπιστοῦν γιὰ κοινὲς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. 
Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ ἐπιβεβαιώνει τὶς πληροφορίες ποὺ ἔρχονταν τὸν τελευταῖο καιρὸ γιὰ τὴν ἀμέριστη στήριξη τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ Ἰσραὴλ στοὺς Κούρδους, ποὺ συνεργάζονται παράλληλα καὶ μὲ τὸ καθεστὼς τοῦ Ἐρντογᾶν γιὰ νὰ διοχετεύουν παράνομά το πετρέλαιο τοῦ βορείου Ἰρὰκ στὰ τουρκικὰ λιμάνια καὶ στὴ συνέχεια στὸ Ἰσραὴλ καὶ σὲ ἀμερικανικῶν συμφερόντων προορισμούς. Αὐτὴ ἡ ἄτυπη ἀλλὰ οὐσιαστικὴ συμμαχία τῶν Κούρδων μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τὸ Ἰσραήλ, εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια συνεχὴς ὑποστήριξης τοῦ Ἰσραὴλ στὸ κουρδικὸ στοιχεῖο τοῦ Βορείου Ἰράκ, ποὺ προορίστηκε νὰ παίξει τὸν ρόλο τοῦ πράκτορα τῶν ἀμερικανικῶν καὶ τῶν σιωνιστικῶν συμφερόντων  στὴν περιοχή. Παράλληλα ἡ συνεργασία τῶν Κούρδων τοῦ βορείου Ἰρὰκ μὲ τὴν Ἄγκυρα, ἐπισφραγίστηκε ἀπὸ τὶς ἀλλεπάλληλες ἐπισκέψεις τοῦ ἴδιου το Μπαρζανὶ καὶ τοῦ γιοῦ του στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα γιὰ τὴν σύναψη μιᾶς σειρᾶς οἰκονομικῶν συμφωνιῶν. Πέραν ὅμως τῶν συμφωνιῶν τῶν Κούρδων μὲ τὴν Ἄγκυρα, οἱ Κοῦρδοι τώρα συντάσσονται στρατιωτικὰ μὲ τοὺς Ἀμερικανούς, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς Γερμανούς, ποὺ ἀποφάσισαν νὰ τοὺς ἐξοπλίσουν κατάλληλα μετατρέποντάς τους στὸν χωροφύλακα τῆς Δύσης στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἐρώτημα ἴσως εἶναι ἡ στάση τῶν Κούρδων τῆς Τουρκίας ποὺ φιλοδοξοῦν νὰ παίξουν ἡγετικὸ ρόλο σὲ ὅλο το κουρδικὸ στοιχεῖο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἐρχόμενοι συχνὰ σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς Κούρδους τοῦ Βορείου Ἰράκ. Οἱ πληροφορίες ὅμως γιὰ συνεχεῖς ἐπισκέψεις τοῦ ἴδιου το ἀρχηγοῦ τῆς ΜΙΤ, Χακᾶν Φιντᾶν, στὸ Ἰμραλί, ὅπου εἶχε ἐπαφὲς μὲ τὸν ἴδιο τὸν Ὀτσαλάν,  δείχνουν πὼς ὁ ἄλλοτε ἀρχηγὸς τῶν Κούρδων καὶ τὸ πάλαι ποτὲ «φόβητρο» τῆς Τουρκίας, ἔχει γίνει πλέον ὁ ἄμεσος συνομιλητὴς τῆς Ἄγκυρας. 
Εἶναι πραγματικὰ πολὺ δυσάρεστό το κουρδικὸ στοιχεῖο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς νὰ παίξει τελικὰ τὸν ρόλο καταλύτη ὑπὲρ τῶν ἀμερικανοσιωνιστικῶν συμφερόντων γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Νέας Τάξης στὴν περιοχή, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἀντιμετώπισης τῶν Τζιχαντιστῶν. Ἐδῶ φαίνεται καθαρὰ ποιὸς εἶναι καὶ ὁ ρόλος τῆς δημιουργίας τοῦ ἐξτρεμιστικοῦ ἰσλαμικοῦ κινήματος, ποὺ ἔχει σκορπίσει τὴν φρίκη τοῦ θανάτου εἰδικὰ στοὺς χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς. Σημειωτέον ὅτι αὐτὲς οἱ κινήσεις τῶν Κούρδων ἔχουν προκαλέσει τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τοῦ Ἰράν, ποὺ ἔχει ἀντιληφθεῖ πλήρως τὸν ὕποπτο ρόλο τοῦ  κουρδικοῦ στοιχείου ἐνῶ παρέμβαση ἔκανε καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τς Ρωσίας, Λαβρώφ, ποὺ προειδοποίησε αὐτὴ τὴν ἀνίερη συμμαχία νὰ μὴν ἐπέμβει σὲ βάρος τοῦ Ἄσαντ στὴν Συρία.
Ὅπως φαίνεται τὸ παιχνίδι στὴν Μέση Ἀνατολὴ «χοντραίνει» ἀκόμα περισσότερο μὲ ἐπίκεντρο πάντα τὶς ἐνεργειακὲς πηγὲς καὶ τοὺς ἐνεργειακοὺς ἀγωγούς.  Ἀναμένονται καὶ νέες σημαντικὲς ἀνακατατάξεις ἐνῶ ἡ ἐπανεμφάνιση τῆς Ρωσίας στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο μὲ τὴν ἐκ νέου κάθοδο ρωσικοῦ στόλου στὴν περιοχή, δίνει ἄλλη μιὰ εἰκόνα τῆς κρισιμότητας τῶν ἐξελίξεων.  Οἱ λανθασμένες ἐπιλογὲς τῶν Κούρδων, ποὺ λογαριάζουν συχνὰ χωρὶς τὸν «ξενοδόχο», πολὺ πιθανὸν νὰ τοὺς στοιχήσουν τὸ ναυάγιο τοῦ πάγιου αἰτήματος τοὺς δηλαδὴ τὴν ἵδρυση ἀνεξάρτητου κουρδικοὺ κράτους.

2 σχόλια:

  1. Πολύ χρήσιμο άρθρο και ιδίως στους διάφορους κουρδολάγνους, που το παίζουν πατριώτες.Ήταν σαφές πως θα χρησιμοποιούνταν οι Κούρδοι, ως διαλυτικό στοιχείο στην περιοχή, αλλά δεν ήταν εμφανές ο έμμεσος ρόλος τους, μετά δηλαδή τον απρόβλεπτο και πρωταγωνιστικό ρόλο των τζιχαντιστών και των ''Σύρων'' ανταρτών, θα περίμενε κανείς, πριν δηλαδή και με ό,τι ακολούθησε την εποχή της Αραβικής Άνοιξης, οι Κούρδοι και οι (Αζέροί;) να είχαν τον κύριο ρόλο, αλλά αυτό δεν συνέβη, αντίθετα χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή με έμμεσο τρόπο! Αν μη τι άλλο, Φοβερός ο σχεδιασμός! Λέτε να έχουν τάξει και τίποτα ανταλλάγματα στους Τούρκους προς την πλευρά του Αιγαίου; Διότι δεν είναι αφελείς οι Τουρκαλάδες, Καθόλου δεν θα συναινούσαν στην κατάρρευση της καθεστηκυίας τάξης της περιοχής.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.