25 Απρ 2014

Φανατικοὶ Ἰσλαμιστές μὲ ἀναληθῆ δημοσιεύματα ἔθεσαν στὸ στόχαστρό τους τὴν Ἱερά Μονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ

Ὁ φύλαρχος τῆς περιοχῆς διαψεύδει καὶ δηλώνει ὅτι θὰ προστατεύσει τὴν Μονὴ
Τὸ ἰσραηλινὸ σχέδιο γιὰ τὴν διεθνοποίηση τῆς χερσονήσου καὶ ἡ στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δαμιανοῦ
Ὁ συνήθως ἔγκυρος δημοσιογράφος κ. Νικόλαος Μελέτης καὶ ἐνασχολούμενος μὲ τὴν πορείαν τῶν Ἐθνικῶν θεμάτων ἀπὸ ἐφημερίδας καὶ περιοδικὰ ἀπεκάλυψεν ἀπὸ τῶν στηλῶν τοῦ περιοδικοῦ «Ἐπίκαιρα» (τῆς 3ης Ἀπριλίου) ὅτι οἱ φανατικώτεροι Μουσουλμάνοι (Σαλαφισταί), οἱ ὁ ποῖοι κατευθύνονται ὑπὸ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἔχουν θέσει εἰς τὸ στόχαστρόν των τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ μὲ συκοφαντικὰ δημοσιεύματα, δῆθεν πληροφορίας κ.λπ. Τὸ ρεπορτὰζ εἶναι ἀποκαλυπτικὸν καὶ ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἔντονη ἀνησυχία γιὰ τὴν ἀσφάλεια ἑνὸς ἐκ τῶν σπουδαιότερων μνημείων τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ, προκαλεῖ ἡ στοχοποίησή της ἀπὸ ἀκραίους ἐθνικιστὲς ἀλλὰ καὶ σαλαφιστὲς τῆς Αἰγύπτου. Ἡ χερσόνησος τοῦ Σινᾶ, “μῆλον τῆς ἔριδος” διαφορετικῶν ἐθνοτήτων καὶ θρησκειῶν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, συνδέει τὴν Ἀφρικὴ μὲ τὴν Ἀσία καὶ τοὺς τελευταίους μῆνες ἀποτελεῖ τὸ πεδίο ἀντιπαράθεσης μεταξὺ ἀκραίων ἰσλαμιστῶν, λαθρέμπορων, ἐθνικιστῶν, τοπικῶν φυλῶν καὶ τοῦ τακτικοῦ αἰγυπτιακοῦ Στρατοῦ.
Οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς Ἱ. Μονῆς ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλλάδας ξεκίνησαν ἀπὸ ἕνα ὑποστράτηγο ἐ.ἀ. τὸν Ραγκάϊ Ἀχμέτ, ὁ ὁποῖος προβάλλεται ὡς ὁ ἱδρυτὴς μίας ὀργάνωσης...
μὲ τὸ ὄνομα “Ἀραβικὸ Σινᾶ” καὶ εἶχε πρωτοστατήσει στὴν ἀνακατάληψη τῆς Χερσονήσου… Ὁ αἰγύπτιος ἐθνικιστὴς ἀπόστρατος ἀξιωματικὸς σὲ συνεντεύξεις του τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες κατηγορεῖ τοὺς μὲν Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους ὅτι σχεδίαζαν νὰ ἀποσπάσουν τὸ βόρειο τμῆμα τοῦ Σινᾶ ποὺ ἑνώνεται μὲ τὴν Γάζα, ὥστε νὰ ἐγκαθιδρύσουν Ἰσλαμικὸ Ἐμιράτο ποὺ ἔτσι θὰ στόχευε καὶ ἀπὸ τὸν Νότο τὸ Ἰσραὴλ, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο τμῆμα τοῦ Σινᾶ θὰ παραδίδονταν στὴν …Ἑλλάδα, μέσῳ τῆς ἐπέκτασης ἐπιρροῆς τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.
Ἡ θεωρία αὐτὴ τοῦ αἰγύπτιου ἀπόστρατου ἄλλαξε, ὅταν ἀπομακρύνθηκαν οἱ Ἀδελφοὶ Μουσουλμάνοι ἀπὸ τὴν ἐξουσία στὸ Κάϊρο καὶ ὑποστηρίζει πλέον ὅτι τὸ Ἰσραὴλ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὶς συνεχιζόμενες τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Σινᾶ ἐμπλέκοντας τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ τὴν Ἱ. Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τὴν ὁποία κατηγορεῖ ὅτι ἔχει ἐνταχθεῖ στὸν σχεδιασμὸ τῶν ἰσραηλινῶν.
Τὸ σενάριο τῶν σαλαφιστῶν
Ἡ Ἱ. Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ βρέθηκε ὅμως στὸ στόχαστρο καὶ τῶν σαλαφιστῶν μὲ δημοσιεύματα καὶ στὴν ἐπίσημη ἐφημερίδα τους Al-Fath. Οἱ σαλαφιστὲς φτιάχνουν ἕνα σενάριο βάσει τοῦ ὁποίου ἡ ΜΟΣΑΝΤ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι διαθέτοντας χρήματα στὴν Ἱ. Μονὴ προσπαθοῦν νὰ ἐλέγξουν τὸ Σινᾶ. Οἱ “ἀποκαλύψεις” ἀφοροῦν τὴν
χρηματοδότηση ἀπὸ τὴν Ε.Ε. ἑνὸς ἔργου γιὰ τὴν ὑδροδότηση τῆς Ἱ. Μονῆς ἀλλὰ καὶ τῶν γύρω περιοχῶν ποὺ κατοικοῦνται ἀπὸ φυλὲς βεδουίνων, καὶ δῆθεν πληροφορίες περὶ ἀγορᾶς ἐκτάσεων ἀπὸ τοὺς μοναχούς, ἀλ λαγῆς ἀρχαιολογικῶν περιοχῶν, ἀπόκρυψης ἱερῶν μνημείων, περίφραξης τῶν περιοχῶν αὐτῶν, ἐνῶ ἀναφέρεται ὡς σχεδόν …ἔγκλημα ὅτι στὴν Ἱ. Μονὴ ἀναρτᾶται καὶ ἡ ἑλληνικὴ σημαία. Βεβαίως ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὸ τὸ δημοσίευμα ὑπάρχουν δηλώσεις ποὺ ἀνατρέπουν αὐτὰ τὰ συνωμοσιολογικα σενάρια. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς Γκαμπάλια τῆς περιοχῆς τοῦ Σινᾶ, δηλώνει ὅτι ἡ φυλή του ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς προστασίας τῆς μονῆς καὶ προειδοποιεῖ ὅτι δὲν θὰ ἐπιτραπεῖ σὲ κανένα νὰ βλάψει τὸ Μοναστήρι, ποὺ εἶναι αἰγυπτιακὸ ἵδρυμα, ὑπενθυμίζοντας τὴν προστασία
ποὺ τύγχανε ἡ Ἱ. Μονὴ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Μωάμεθ. Τόσο ὁ συγκεκριμένος φύλαρχος ὅσο καὶ ὁ δικηγόρος τῆς Ἱ. Μονῆς διέψευσαν ὅτι ὑπάρχουν καταπατήσεις ἢ ἀλλαγὲς τοπωνυμίων, οὔτε φυσικὰ ὅτι ἔχει ἀλλάξει τὸ καθεστὼς παραχώρησης θεωρήσεων εἰσόδου καὶ ἐξόδου ἀλλοδαπῶν μὲ προορισμὸ τὴν Ἱ. Μονή. Ἀκόμη ὅμως καὶ τὸ τμῆμα Ἰσλαμικῶν καὶ Χριστιανικῶν Θρησκευτικῶν Μνημείων τοῦ Αἰγυπτιακοῦ Ὑπουργείου Ἀρχαιοτήτων ἔσπευσε νὰ προσφέρει προστασία στὴν Ἱερὰ Μονὴ τονίζοντας ὅτι εἶναι Αἰγυπτιακὸ μνημεῖο, στὸ ὁποῖο χριστιανοί, αἰγύπτιοι καὶ ξένοι ἀσκοῦν τὰ θρησκευτικὰ καθήκοντά τους. Ἰσχυρὴ στήριξη στὴν Ἱ. Μονὴ προσέφερε ὅμως καὶ ἡ αἰγυπτιακὴ κοπτικὴ ἐκκλησία μὲ μεγάλο δημοσίευμά της στὴν ἐφημερίδα της Watani. Στὸ δημοσίευμα ἀναφέρεται ὅτι ἡ Ἱ. Μονὴ μὲ 37 μοναχοὺς εἶναι μᾶλλον δύσκολο νὰ ἀποτελέσει ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Αἰγύπτου καὶ καταγράφονται δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, ὅτι οἱ μοναχοὶ οὔτε ἄλλαξαν τοπωνύμια, οὔτε διαστρεβλώνουν τὴν ἱστορία ἀλλὰ προστατεύουν τοὺς ἱεροὺς τόπους καὶ τὶς ἀρχαιότητες τοῦ Σινᾶ.
Ὅταν μάλιστα σὲ Συνέδριο ποὺ ἔγινε πρόσφατα στὸ Κάϊρο καὶ ὁ στρατηγὸς Ἀχμὲτ Ραγκάϊ
προσπάθησε νὰ στήσει προβοκάτσια ἐναντίον τῶν “ἑλλήνων μοναχῶν κατακτητῶν”, ὑπῆρξε ἀ πά ντηση καὶ ἀπὸ αἰγύπτιους ἀ ξιωματούχους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς Ἱ. Μονῆς μοναχὸ Γρηγόριο, ὁ ὁποῖος περιέγραψε γεγονότα ποὺ ἀποδεικνύουν τὸν πατριωτισμὸ τῶν μοναχῶν τῆς Ἱ. Μονῆς καὶ ἐξήγησε ὅτι ἡ ἀνάρτηση τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας γίνεται στὴν διάρκεια τῶν ἑορτῶν, ὅπου κυματίζει δίπλα στὴν Αἰγυπτιακὴ σημαία μὲ τὴν ἄδεια μάλιστα τῶν τοπικῶν ἀρχῶν.
Οἱ ἀπειλὲς ποὺ ἐκτοξεύονται ἐναντίον τῆς Ἱ. Μονῆς καθιστοῦν ἀναγκαία τὴν ἄμεση παρέμβαση τῆς Ἀθήνας τόσο πρὸς τὴν Αἰγυπτιακὴ κυβέρνηση, ὥστε νὰ ζητηθοῦν αὐξημένα μέτρα προστασίας τῆς Μονῆς καὶ τῶν Μοναχῶν, ἀλλὰ καὶ πρὸς διεθνεῖς ὀργανισμούς, ὥστε νὰ κινητοποιηθεῖ ἡ διεθνὴς κοινότητα καὶ νὰ ἀποτραπεῖ κάθε ἀπειλὴ ἐναντίον ἑνὸς μοναδικοῦ μνημείου τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ καὶ κορυφαίου προσκυνήματος γιὰ τὸν Χριστιανισμό. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ δίπλα στὸ Ὄρος τοῦ Μωυσῆ, ἀποτελεῖ μνημεῖο τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Ἰουστινιανὸ καὶ ἀπὸ τὸ 649 μ.Χ. φιλοξενεῖ τὴν ἕδρα τῆς τοπικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ποὺ λογω τῆς ἱστορικότητας τῆς μονῆς ἔγινε αὐτοκέφαλη. Ἡ ὀνομασία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης προστέθηκε, ὅταν στὸν ναὸ φυλάχθηκε τὸ λείψανό της . Οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τὴν περίοδο τῶν Φατιμίδων μέχρι καὶ τὴν ἐποχὴ τῶν Μαμελούκων ἀναγνώριζαν προνόμια γιὰ τὴν Μονὴ, ἐνῶ ὁ σουλτάνος Σαλαντὶν προσέφερε πλούσιο εἰσόδημα στὴν Μονή, ὅταν τὴν ἐπισκέφθηκε, γιὰ νὰ ἐπιβραβεύσει τὴν ἄρνηση τῶν μοναχῶν νὰ φιλοξενήσουν τὸν σταυροφόρο Βασιλιὰ τῆς Ἱερουσαλὴμ Βαλδουίνο Α΄τὸ 1116, ὅταν ἐκστράτευσε στὸ Σινᾶ. Ἀπὸ τότε καὶ στὸν πιὸ σύγχρονο Πόλεμο τῶν Ἕξι Ἡμερῶν ἡ Ἱ. Μονὴ στήριξε τοὺς Αἰγύπτιους, στὴν διάρκεια τῆς ἰσραηλινῆς κατοχῆς τοῦ Σινᾶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἱ. Μονῆς Δαμιανὸς ἐνθάρρυνε τοὺς φυλάρχους νὰ μὴ δεχθοῦν τὴν πώληση τῶν γαιῶν τους στοὺς ἰσραηλινοὺς καὶ συνέχισε
τὶς προσπάθειές του, γιὰ νὰ κινητοποιήσει τὸν τοπικὸ πληθυσμὸ καὶ νὰ ἀποτρέψουν τὸ ἰσραηλινὸ σχέδιο γιὰ τὴν διεθνοποίηση τῆς Χερσονήσου τοῦ Σινᾶ. Στὴν Ἱ. Μονὴ σώζεται καὶ τὸ σημεῖο τῆς βιβλικῆς “καιόμενης βάτου”, ἐνῶ στὴν βιβλιοθήκη της φιλοξενεῖται μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες συλλογὲς ἀρχαίων κειμένων, ἀλλὰ καὶ μία μοναδικὴ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο συλλογὴ εἰκόνων, μιὰ καὶ ἡ εἰκονομαχία, δὲν ἔφτασε μέχρι τὸ Σινᾶ…».
Ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.