19 Ιαν 2014

Ὁ Θεσσαλονίκης ὁμολογεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία στηρίζει τό μνημονιακό καθεστώς

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
«Μπράβο»! Στήν Βίβλο ὅσοι ἀσχολοῦνται καί τήν μελετοῦν γνωρίζουν καλά ὅτι τόν Ἰησοῦ Χριστό τόν σταύρωσαν οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι. Σήμερα τήν χώρα αὐτή τήν σταυρώνουν ὅλοι αὐτοί οἱ περίλαμπροι ρασοφόροι πού ἔχουν συνταχτεῖ μέ τούς ἄθεους, προδότες πολιτικούς καί ὅλους τούς ἐχθρούς τς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ ἔθνους καί μέ αὐτούς πού ἐξοντώνουν μέ τόν πιό σκληρό τρόπο τόν ἑλληνικό λαό καί τό ἴδιο τους τό ποίμνιο. Ἀλήθεια, τί ἐντύπωση προκαλεῖ στούς ἐκκλησιαζομένους ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης δηλώνει πώς, «Ἡ Ἐκκλησία χάλασε τά σχέδια σέ κάποιους πού ἤθελαν νά ἐξεγερθεῖ ὁ λαός» (ἁγιορείτικο Βῆμα 19/1). Δηλαδή παραδέχεται ὅτι μέ τίς χιλιάδες μερίδες πού προσφέρει ἐλεημοσύνη ἡ ἐκκλησία σέ ἕνα λαό πού ἔχει καταστραφεῖ ἀπό μιά προδοτική πολιτική ἡγεσία καί ἔχει φτάσει στό σημεῖο νά μήν ἔχει, ὄχι μόνον ποῦ τήν κεφαλή κλεῖναι, ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν ἐπιούσιο, σώζει αὐτό τό ἴδιο το καθεστώς πού ἔχει καταστρέψει τόν ἑλληνικό λαό καί ἔχει ἐπιβάλλει τήν πιό σκληρή μεταπολεμική κατοχή στήν χώρα. Αὐτή εἶναι ἡ ἐκκλησιαστική ἱεραρχία πού ἔχει ταχτεῖ νά σώζει καί νά ὑπερασπίζεται τό ποίμνιο; Δηλαδή  νά μήν μιλᾶμε, νά τρῶμε τίς μερίδες τους καί νά σιωπᾶμε  στήν καταστροφή τῆς ἴδιας μας τῆς πατρίδας! Ὁ πατήρ Παΐσιος, ἀγαπητέ Παναγιώτατε εἶχε πεῖ: «Τό ὀρθόδοξο πνεῦμα εἶναι νά λέει καί νά καταχωρεῖ ὁ καθένας τήν γνώμη του ὄχι νά μήν μιλεῖ γιατί φοβᾶται, ἤ νά κολακεύει γιά νά τά ἔχει καλά μέ τόν ἀρχιεπίσκοπο ἤ μέ τόν ἡγούμενο» (Πατήρ Παΐσιος, ὁ ἁγιορείτης, Τόμος Α).
Οἱ Ἕλληνες βουλιάζουν στήν ἀνέχεια, στήν ἀνεργία, οἰκογένειες διαλύονται καί πολλοί νέοι ἀναγκάζονται σάν καινούργιο παιδομάζωμα νά φεύγουν στό....
ἐξωτερικό καί ἕπονται πολύ χειρότερα γιά μιά χώρα πού ὑποτίθεται ὅτι  εἶναι ὁ φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ ἀρχιερέας ὅμως, φωτογραφίζεται χαμογελαστός… «ἐν μέσω τῶν  ληστῶν». Ὅταν πράγματι ἔχουν ἀρχίσει νά κατεδαφίζουν ὅτι ἀκόμα ἔχει μείνει ὄρθιο, εἶναι σωστό ὁ πιστός νά μένει ἀδιάφορος ἐν ὀνόματι κάποιας εὐλαβικότητάς του; Στό Βυζάντιο, μᾶς ἀναφέρει ὁ Στῆβεν Ρανσιμαν, αὐτός ὁ κορυφαίας βυζαντινολόγος στό βιβλίο τοῦ Βυζαντινή Θεοκρατία, «Ὁ σεβασμός  γιά τήν θεϊκή ἐξουσία τοῦ Αὐτοκράτορα ἤ τοῦ Πατριάρχη δέν ἐμπόδιζε τούς Βυζαντινούς νά ξεσηκώνονται σέ ἐπανάσταση ἐναντίον ἑνός ἀνθρώπου πού τόν θωροῦσαν ἀνάξιο γιά τέτοια θέση». Εἶναι ἀμέτρητοι οἱ ἱεράρχες καί οἱ ρασοφόροι πού θυσιάστηκαν γιά τή ἐλευθερία τῆς πίστες μας τά ἰδανικά τς ἑλληνοορθοδοξίας πού δέν χρειάζεται νά τούς ἀναφέρουμε. Τούς θυμούμαστε μέ κάποια θλίψη. Κανείς δέν ζητάει νά σηκωθοῦν φλάμπουρα ἔνοπλης ἐπανάστασης, ἀλλά ἡ ἀπάθεια στήν ἐπερχόμενη καταστροφή δέν ἁρμόζει σέ Ὀρθόδοξους ἱεράρχες. Ἐδῶ ἴσως θά πρέπει  νά θυμηθοῦμε αὐτό πού ἔγραψε τό 1984 ὁ κορυφαῖος ἑλληνορθόδοξος θεολόγος, Ἰωάννης Ρωμανίδης, στό μεγαλειῶδες ἔργο του, «Πατερική Θεολογία»: «Ἡ ἐκκλησία ὅμως ὅταν ἀντιμετωπίζει ἀνέντιμο ἀγώνα ἐναντίον της εἶναι ὑποχρεωμένη νά ἀμυνθεῖ». Ἀλλά πώς θά ἀμυνθεῖ μιά ἐκκλησία μέ μιά ἡγεσία πού διστάζει καί παρακολουθεῖ ἀδρανής κάνοντας δημόσιες σχέσεις ἐνῶ τό ποίμνιο καταρρέει καί οἱ ἐκκλησίες ἐρημώνουν ἔλλειψη ἱερέων;  Μήπως ἔχουμε φτάσει στό σημεῖο πού ἐπισημαίνει πάλι ὁ πατήρ Ἰωάννης Ρωμανίδης, «διότι ἡ κρίση πού νομίζω ὅτι περνᾶ σήμερα ἡ ἐκκλησία θά εἶναι καί ἡ τελευταία Της. Μετά δέν θά ὑπάρχει τίποτα ὄρθιο γιά νά σαλευτεῖ καί νά ὑποστεῖ κρίση». Ἄν εἶναι ἔτσι τότε ὑπάρχουν καί κάποιοι ὑπεύθυνοι γιά τό πώς φτάσαμε ἐδῶ καί οἱ ὑπεύθυνοι σίγουρα δέν εἶναι οἱ βομβαρδιζόμενοι πανταχόθεν πιστοί. Βγάλαμε τούς ἑαυτούς μας ἔξω ἀπό αὐτή τήν κοινωνία καί τώρα βλέπουμε νά καταρρέουν τά πάντα νά δυναμώνουν ἀκραῖες καί ἐπικίνδυνες δυνάμεις καί ἐμεῖς νά εἴμαστε ἁπλοί θεατές. Ὀχυρωθήκαμε ἀπό τήν κυριακάτικη προσέλευσή μας στήν θεία λειτουργία καί ἀδιαφορήσαμε γιά τά πάντα. Ἀναζητᾶμε μέ ἀγωνία πνευματική ἡγεσία νά ὁδηγήσει τό ποίμνιο.
«Σέ μερικούς δέν συμφέρει νά ὑπάρχει  ἡ Ἑλλάδα, μᾶς κάνει κακό λένε πρέπει νά τήν ἐξαφανίσουμε»,  μᾶς λέει ὁ πατήρ Παΐσιος πού τελευταία κάποιοι προσπάθησαν ἀκόμα καί νά τόν γελοιοποιήσουν χάριν τῆς λεγομένης «ἐλευθερίας τοῦ λόγου». Σίγουρα ὁ πατήρ Παΐσιος θά τούς εἶχε συγχωρέσει ἐκεῖνο ὅμως πού δέν συγχωροῦσε εἶναι ἡ παθητικότητα στίς προσβολές τῆς Ὀρθοδοξίας χάριν του.. «πολιτισμοῦ τῆς διαστροφῆς».  «Αὐτό ὅμως εἶναι ἕνα σημεῖο τῆς ἐποχῆς μας ὅπου τήν ὀμορφιά τήν πνευματική τήν θεωροῦν ἀσχήμια»,  ὅπως πάλι μᾶς λέει ὁ πατήρ Παΐσιος. Ζοῦμε στή ἐποχή ὅπου το ἄρρωστο καί τό διεστραμμένο, τό ψυχοφθόρο καί τό διεφθαρμένο προβάλλεται σάν τό «προοδευτικό», «δημοκρατικό» καί «ἐκσυγχρονιστικό». Ἔτσι τό νά ἐξευτελίζουμε τό ἱερό μυστήριο τῆς θείας κοινωνίας θεωρήθηκε… ἀποκατάσταση τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων. Ἡ Ἑλλάδα μᾶς καταρρέει καί ἐμεῖς μοιάζουμε σάν τό ὄστρακο πού ἔχασε τό περιεχόμενό του καί φιγουράρει κούφιο σέ δημόσιες σχέσεις μέ ἕνα διεφθαρμένο πολιτικό κατεστημένο πού ἔχει ἀπαξιωθεῖ μέ τά ἐγκλήματά του.  Γίναμε ἄραγε ἡ δεύτερη Κωνσταντινούπολη πρίν τήν ἅλωση, ἀλλά μέ διαφορετικά ἱστορικά δεδομένα;  Γιατί σήμερα ἡ «ἅλωση» δέν  εἶναι ἅλωση ἀρχῶν καί ἐξουσίας, ἀλλά ἅλωση ἐγκεφάλων καί ψυχῶν. Θά μείνουμε ἔτσι ἀπαθεῖς; «Τήν ἐξουσία δέν τήν φοβᾶται ὅποιος κάνει τό καλό ἀλλά ὅποιος κάνει τό κακό» μας λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἕνας ἱεράρχης πού πολέμησε τήν διαφθορά τοῦ κατεστημένου τῆς ἐποχῆς του. Γιατί ἄραγε  αὐτό βρισκόμαστε στό σημερινό μας χάλι; Ὄμορφες ἐκκλησίες πού σέ λίγο καιρό θά μείνουν ἄδειες, φανταχτερά ἄμφια πού σέ λίγο καιρό θά ξεπουλιοῦνται γιά λίγα ἀργύρια. Ὡς ποῦ θά φτάσουμε ἀκόμα;   
Πρόσφατα κάποιος χαρισματικός ἡγούμενος μιᾶς πολύ γνωστῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς Χαλκιδικῆς, σέ μιά συνομιλία μαζί τού μοῦ εἶπε ὅτι εἶχε ἀπευθυνθεῖ στόν τοπικό Δεσπότη καί τοῦ εἶχε ζητήσει νά ὀργανώσει μιά δέηση σέ ὅλες τίς ἐκκλησίες τῆς μητρόπολης γιά νά προσευχηθεῖ τό ποίμνιο γιά τήν πατρίδα πού περνάει αὐτή τήν ἱστορική κρίση.    Ἀντιμετώπισε τήν πλήρη ἀδιαφορία. Ἀλλά ἐκεῖνο πού μέ συγκλόνισε ἦταν αὐτό πού μου εἶπε ὅταν τόν ρώτησα τί ἔχει νά πεῖ γιατί ἄρχισαν νά φεύγουν ὁμαδικά οἱ νέοι μας στό ἐξωτερικό. Γύρισε καί μέ κοίταξε μέ ὕφος θλιμμένο καί μοῦ εἶπε τό ἑξῆς πού εἰλικρινά μέ ἀνατρίχιασε : «Αὐτό εἶναι ἕνα καινούργιο παιδομάζωμα». Γυρίσαμε δηλαδή πίσω στή ἐποχή τοῦ παιδομαζώματος. Αὐτοί πού φεύγουν θά χάσουν καί τήν συνείδησή τους καί σιγά σιγά θά ἀλλοτριωθοῦν ὅπως ἔγινε καί μέ χιλιάδες ἄλλους καί θά εἶναι κάτ ὄνομα, (ἤ ἀκόμα καί αὐτό θά λείψει;) ὀρθόδοξοι.  
Πολλοί ὑποστηρίζουν ὅτι ὅλα αὐτά ἔπρεπε νά γίνουν γιατί κάπου εἴχαμε «ξεφύγει». Σωστό, ἀλλά μέχρις ἑνός σημείου καί σίγουρα αὐτό δέν μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τίς εὐθύνες ἀντίστασής μας.  Ἀλλιῶς  κανείς δέν θά εἶχε ἀγωνιστεῖ νά μήν πέσει τό Βυζάντιο στούς ἐχθρούς. Σήμερα οἱ «ἐχθροί» δέν παιανίζουν ἀλαλάζοντας τά φλάμπουρα τῆς ἡμισελήνου, (τουλάχιστον ἀκόμα), ἀλλά ὀθόνες, «δημοκρατικές διαδικασίες» καί ἄφθονο «ἐκσυγχρονισμό». Ἐμᾶς τί μᾶς ἀπομένει ; 

11 σχόλια:

 1. κ. Χειλαδάκη,
  Εκκλησία δεν είναι μόνο οι ιεράρχες. Είναι και ο πιστός ΛΑΟΣ, που αντιστέκεται όσο μπορεί! Οι φωνές αντίστασης όμως πρέπει να πολλαπλασιαστούν και να ενισχυθούν. Οι ηγεσίες σε πολιτική και εκκλησία δυστυχώς δεν δείχνουν να μπορέσουν να τα βάλουν με το σάπιο καθεστώς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ὁ κ.Νίκος Χειλαδάκης κατά πάντα άξιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σπουδαία προσέγγιση του θέματος.
  Δυστυχώς ζούμε στην εποχή της πολιτικής ορθότητος όπου χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας ψηφισθέντων "νομίμως" μνημονίων χωρίς να αντιδρά μαζικά κλήρος και λαός. Αντιθέτως όταν εκφράζει κάποιος την αγανάκτησή του αμέσως τον αποπαίρνουν γιατί χαλάει την εικόνα του πιστού χριστιανού.
  Βλέπαμε την ΕΚκλησία να αντιδρά όταν πρωθυπουργός ήταν ο Γιωργάκης. Μετά την εκλογή Σαμαρά και ενώ τα ανοσιουργήματα πολλαπλασιάζονται σε κάθε επίπεδο η Εκλησία έριξε τους τόνους. ΓΙΑΤΙ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  Τι παιχνίδια παίζονται στην πλάτη του ελληνικού λαού;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ!ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ!ΔΕΝ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΟΔΩΤΗΣ,ΛΑΙΙΚΟΣ Η ΚΛΗΡΙΚΟΣ!ΤΟΥΣ ΤΥΦΛΩΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ.......ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΟΜΩΣ,ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΧΑΙΡΕΤΑΙ!ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ ΜΗΝ ΛΥΓΙΣΕΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ!ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΣΤΗ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΤΗ ΔΩ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είναι γνωστές οι εμετικές δηλώσεις του Ανθίμου.
  Χρειάζεται ριζική αλλαγή το πολιτικό μας σκηνικό. Ανθρώπους που δε έχουν καμία σχέση με τους προδότες και τους λωποδύτες που τόσα χρόνια εξυπηρετούσαν και στήριξαν τα συμφέροντα που μας έφτασαν σε αυτή την εξαθλίωση. Έλληνες τίμιους,ηθικούς και να αγαπούν την Πατρίδα τους. Η πρόταση είναι: πολιτική παράταξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θάλασσα και βουνό οδηγούν στον ουρανό!

   Παναγιώτης Τελεβάντος

   Διαγραφή
  2. O κ. Τελεβάντος είναι θερμός υποστηρικτής της νεοταξικής ΝΔ. Αρκεί κανείς να διαβάσει μερικές αναρτήσεις από το ιστολόγιο του. Κουβέντα για την μασωνική ΝΔ που ενέδωσε και ψήφισε τα εθνοκτόνα μνημόνια. Μάλιστα προέβαλε και θεολογικά επιχειρήματα (αν ειναι ποτέ δυνατόν) για να την στηρίξουμε. Τον δικαιολογώ όμως... Λόγω του πεπερασμένου της ηλικίας νομίζει ακόμα ότι Νδ=δεξιά=καλό και χριστιανικό κόμμα...

   Διαγραφή
 6. Αγαπητοι κ.κ. του παρόντος ιστολογίου.......κάνετε επιλογή σχολίων ???? Εάν βέβαια σας έθιξα λέγοντας σε σχόλιο μου που δεν αναρτήσατε οτι ο Ανθιμος είναι αντικανονικός λόγω μεταθετού και προδότης του πομνίου της Αλεξανδρούπολης τότε δεν έχετε να παρά να ανακοινώσετε στους αναγνώστες σας οτι σχόλια που αγγίζουν αλήθειες ΔΕΝ θα αναρτώνται......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Την αμαρτωλή αυτή στάση των ηγετών της της εκκλησίας μας τη σιγοντάρουν δυστυχώς και πολλοί ευλαβείς κληρικοί και λαικοί που θεωρούν τη κρίση ως ευλογία και αφορμή μετάνοιας, ερμηνεύοντας έτσι μονοσήμαντα και μηχανιστικά τη ζωή ότι δηλ. η παρούσα κρίση θα μας οδηγήσει αυτόματα σε μετάνοια προσωπικά και συλλογικά. Παραβλέπουν έτσι 1) Ότι η κρίση που περνάμε είναι τεχνητή για επιβληθεί η νέα τάξη πραγμάτων και 2) Τις χιλιάδες αυτοκτονιών αλλά και την άνοδο ακραίων κομμάτων και αντιλήψεων .Πρέπει να υπάρχουν εσωτερικές προυποθέσεις για μετάνοια, λόγος ευαγγελικός , κατήχηση βαθιά του λαού μας. Και το κυριώτερο. Είναι η ώρα να μη μείνουμε στις διαπιστώσεις και στις καταγγελίες,αλλα να δούμε ξανά ως χριστιανοί τη σχέση μας με τη πολιτική .Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο ψηφίζοντας και στηρίζοντας αφελώς τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα η θα τα σβύσουμε από το νου μας στρεφόμενοι στη πολιτκιή της ρωμιοσύνης μας ,τη πολιτική που προβάλλει σήμερα η πολιτική παράταξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ.

  Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μπορείτε να μας πληροφορήσετε πως θα το κάνει αυτό η ΚΟΙΝΩΝΙΑ; Εχετε μήπως αποδείξεις η απλώς συκοφαντείτε; Τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ η ΚΟΙΝΩΝΙΑ του τα δίνει;Η έμπάθεια έχει και τα όρια της κύριε Τελεβάντε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.