24 Αυγ 2013

Ὁ Πατρο-Κοσμᾶς γιά τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς

ΣΧΟΛΙΟ: Τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς τήν ὁποία ἐκαθιέρωσε ὁ Μέγας καί Ἅγιος Κωνσταντῖνος, καί γιά τήν ὁποία Ἐβραῖοι ἐπλήρωσαν τούς Τούρκους ὥστε νά μαρτυρήση ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, κατήργησαν οἱ τωρινοί κυβερνῶντες!!!
"Πρέπει καί ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, νά χαιρώμεθα πάντοτε, μά περισσότερον τήν Κυριακήν, ὁπού εἶνε ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας. Διότι Κυριακήν ἡμέραν ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.
Κυριακήν ἡμέραν μέλλει ὁ Κύριος νά ἀναστήση ὅλον τόν κόσμον.
Πρέπει καί ἡμεῖς νά ἐργαζώμεθα τάς ἕξ ἡμέρας διά ταῦτα τά μάταια, γήινα καί ψεύτικα πράγματα, καί τήν Κυριακήν νά πηγαίνωμεν εἰς τήν ἐκκλησίαν καί νά στοχαζώμεθα τάς ἁμαρτίας μας, τόν θάνατον, τήν κόλασιν, τόν παράδεισον, τήν ψυχήν μας ὁπού εἶνε τιμιωτέρα ἀπό ὅλον τόν κόσμον, καί ὄχι νά πολυτρώγωμεν, νά πολυπίνωμεν καί νά κάμνωμεν ἁμαρτίας.
Oὔτε νά ἐργαζώμεθα καί νά πραγματευώμεθα τήν Κυριακήν.
Ἐκεῖνο τό κέρδος ὁπού γίνεται τήν Κυριακήν...
εἶνε ἀφωρισμένο καί κατηραμένο, καί βάνετε φωτιά καί κατάρα εἰς τό σπίτι σας καί ὄχι εὐλογίαν καί ἤ σέ θανατώνει ὁ Θεός παράκαιρα, ἤ τήν γυναίκα σου, ἤ τό παιδί σου, ἤ τό ζῶον σου ψοφᾷ, ἤ ἄλλον κακόν σου κάμνει.
Ὅθεν, ἀδελφοί μου, διά νά μή πάθετε κανένα κακόν, μήτε ψυχικόν μήτε σωματικόν, ἐγώ σᾶς συμβουλεύω νά φυλάγετε τήν Κυριακήν, ὡσάν ὁπού εἶνε ἀφιερωμένη εἰς τόν Θεόν.
Ἐδῶ πῶς πηγαίνετε, χριστιανοί μου; Τήν φυλάγετε τήν Κυριακήν;
Ἄν εἶσθε χριστιανοί, νά τήν φυλάγετε.
Ἔχετε ἐδῶ πρόβατα; Τό γάλα τῆς Κυριακῆς τί τό κάμνετε; Ἄκουσε, παιδί μου· νά τό σμίγης ὅλο καί νά τό κάμνης ἑπτά μερίδια· καί τά ἕξ μερίδια κράτησέ τα διά τόν ἑαυτόν σου, καί τό ἄλλο μερίδιον τῆς Κυριακῆς, ἄν θέλης, δῶσέ το ἐλεημοσύνην εἰς τούς πτωχούς ἤ εἰς τήν Ἐκκλησίαν, διά νά εὐλογήση ὁ Θεός τά πράγματά σου.
Καί ἄν τύχη ἀνάγκη καί θέλης νά πωλήσης πράγματα φαγώσιμα τήν Κυριακήν, ἐκεῖνο τό κέρδος μή τό σμίγεις εἰς τήν σακκούλα σου, διότι τήν μαγαρίζει, ἀλλά δῶσέ τα ἐλεημοσύνην, διά νά σᾶς φυλάγη ὁ Θεός."


3 σχόλια:

 1. Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΖΗΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΑΙΩΝΕΣ ΠΡΙΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ.
  ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΜΑΡΤΥΣΕΙ (ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΕΒΡΑΙΟΥΣ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Άγ.Κων/νος έκανε το θαύμα του και μας απάλλαξε από μιάσματα που βρώμιζαν τη ζωή μας. Ας έχουν το μέλλον που τους αξίζει, συντροφιά με κατάπτυστα υποκείμενα. Θα είναι σίγουρα μέλλον με λαμπρές προοπτικές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπράβο στην Elena Kloyvatoy θαύμασα την καθαρότητα της σκέψης της. Σπανίζει στις μέρες μας. θα μ΄ενδιέφερε μια συνάντηση μαζί της για ανταλλαγή απόψεων. Βαγγέλης Τραμπάκουλας

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.