20 Μαΐ 2013

«Ἡ ὀρθοδοξία χωρὶς τὸν μοναχισμὸν νοθεύει τὸ περιεχόμενόν της»

Ώ, τὸ θέαμα τῶν Ἐρημιτῶν τοῦ Ἄθωνος εἶναι τόσον συναρπαστικόν! Χάρμα ὀφθαλμῶν. Ἡ Μοναχικὴ γραμματολογία τοὺς ἀποκαλεῖ ἔνσαρκους ἀγγέλους. Ὁ Ἐρημίτης βεβαίως δὲν δύναται νὰ ἀποτελέση καθ' ὁλοκληρίαν ὑπόδειγμα διὰ κοσμικὸν βίον, ἀλλ' ὁ Χριστιανικὸς κόσμος, οἰκειούμενος τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας αὐτοῦ τοῦ ἰδιοτύπου πιστοῦ, θὰ ἠδύνατο νὰ προσεγγίση περισσότερον τὸν Χριστόν, νὰ γίνη συνεπέστερος πρὸς τὴν Θρησκείαν του, ὠφελιμώτερος εἷς ἑαυτὸν καὶ τὸν πλησίον του, νὰ ἀποβάλη ἓν ἐνὶ λόγω τὴν ὑποκρισίαν, ἤτις ἀποτελεῖ τὸ εὐθηνὸν ἔνδυμα τῶν χλιαρῶν ψυχῶν...
Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης καὶ διδάσκετε τοὺς ἀδελφούς σας, ὅτι ἢ Ὀρθοδοξία μας χωρὶς Μοναχισμὸν νοθεύει τὸ περιεχόμενόν της. Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας εἶναι ἀσκητικὴ καὶ ὁλόκληρος, ὡς μυστικὸν Σῶμα Χριστοῦ, πρέπει νὰ ἀναβαπτισθῆ εἷς τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικῆς παραδόσεως... ἕνας Ἐρημίτης
ἀπὸ τὸ βιβλίο: Μεταξὺ Οὐρανοῦ καὶ Γής, Θεοκλήτου Μοναχοῦ Διονυσιάτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.