27 Σεπ 2012

Νέο ἐπίτευγμα τῆς Νέας Τάξης: Οἱ φωνὲς μας πλέον θὰ ἀποθηκεύονται σὲ τεράστια βάση δεδομένων!


Μὲ "φακέλωμα" φωνῆς θὰ ἔρθουν ἀντιμέτωποι οἱ πολίτες τῶν ΗΠΑ καὶ σύντομα, καὶ ὅλου του πλανήτη καθότι ὁποιαδήποτε ὑπέροχη ἰδέα πού ἐφαρμόζεται στὴν Ἑσπερία περνάει αὐτόματα καὶ στὴν ἕτερη ἀκτὴ τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Προφανῶς ἡ 11/9 τοῦ 2001 ἀπέφερε πολλαπλὰ κέρδη στὸ κατεστημένο τῆς Παγκόσμιας Ἐλίτ. Οἱ πολίτες τῶν Η.Π.Α εἰσέρχονται ξεκάθαρο σὲ ἕνα ἀκόμη στάδιο τῆς μετατροπῆς τῆς χώρας τους στὸ ἀπόλυτο κράτος ἀστυνόμευσης. Τὰ σώματα ἀσφαλείας τῶν Η.Π.Α ἀναμένεται νὰ ἐφαρμόσουν ἕνα νέο ἐργαλεῖο τὸ ὁποῖο θὰ ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ ἀποθηκεύει, νὰ ἀναλύει καὶ νὰ ἀναγνωρίζει φωνὲς μέσα σὲ λίγα μόλις δευτερόλεπτα μὲ σκοπὸ νὰ ταυτοποιεῖ τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα μὲ φωνές..Τὸ συγκεκριμένο ἐργαλεῖο ἔχει τὴν ὀνομασία ‘Voice Grid Nation’, καὶ εἶναι ἕνα σύστημα ποὺ χρησιμοποιεῖ προχωρημένους ἀλγόριθμους γιὰ νὰ μπορέσει νὰ «ταιριάζει» τρόπον τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ταυτότητας τῶν πολιτῶν μὲ τὶς φωνές τους..
Ἡ συγκεκριμένη τεχνολογία «ἔφτασε» στὴν Ἀμερικὴ ἀπὸ τὸ Κέντρο Τεχνολογίας τῆς Ὁμιλίας τῆς Ρωσίας. Τὸ σύστημα ἐνδέχεται νὰ καταστήσει ἱκανὴ τὴν ἀστυνομία, τοὺς ὁμοσπονδιακοὺς φορεῖς καὶ ἐν γένει τὸ προσωπικὸ τῶν σωμάτων ἀσφαλείας νὰ δημιουργήσουν μία....

 τεράστια βάση δεδομένων ἡ ὁποία θὰ περιέχει ἑκατομμύρια φωνές. Ἡ ἔννοια τῆς ἰδιωτικότητας ἔχει χάσει παντελῶς τὴ σημασία της.. Ὄχι μόνο, λοιπόν, παρακολουθοῦνται ἑκατομμύρια συζητήσεις – στὰ σπίτια τῶν Ἀμερικανῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ σὲ δημόσιους χώρους – ἀλλὰ θὰ καταγράφονται καὶ θὰ ταξινομοῦνται στὸ ἄμεσο μέλλον ἀκόμη καὶ οἱ φωνὲς τοὺς ὑπὸ τὴ πρόφαση τῆς ἀπειλῆς τῆς «τρομοκρατίας»…
Ὅταν οἱ ἀρχὲς ἐντοπίσουν μία κλήση ἡ ὁποία θὰ θεωρεῖται ὅτι ἀφορᾶ μία «ὕποπτη» συνομιλία, ἡ καταγραφὴ τῆς συνομιλίας θὰ εἰσάγεται στὸ πρόγραμμα VoiceGrid τὸ ὁποῖο πιθανότατα θὰ προσπαθεῖ νὰ ταιριάξει τὴν ὕποπτη φωνὴ μὲ τὰ στοιχεῖα προσωπικῆς ταυτότητας τοῦ ὁμιλοῦντος μέσω μίας λειτουργίας ἀναζήτησης. Μέσα σὲ πέντε μόλις δευτερόλεπτα, τὸ συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεῖ νὰ σαρώσει ἕως καὶ 10.000 φωνές, ἐνῶ χρειάζεται μόλις 3 δευτερόλεπτα γιὰ τὴν ἀνάλυση μίας συνομιλίας.
Ἂν συνδυάσουμε τὰ δύο ἀνωτέρω δεδομένα μὲ τὴ δυνατότητα 100 ταυτόχρονων ἀναζητήσεων καὶ τὴ δυνατότητα ἀποθήκευσης 2 ἑκατομμυρίων δειγμάτων τὸ πρόγραμμα ἀναμένεται νὰ ἔχει δείκτη ἐπιτυχίας ποὺ θὰ προσεγγίζει τὸ 90%.. Ἐκεῖ ποὺ θὰ ἔχουμε 100% ἀποτυχία θὰ εἶναι στὸ ἄβατόν της ἰδιωτικῆς μας ζωῆς.
http://www.defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.