25 Αυγ 2012

Χριστιανισμὸς καὶ ἑλληνισμός, σύγκρουση ἢ συμπόρευση;

Φωτογραφία: Μεγάλες προσωπικότητες τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας  στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Μεγάλου Μετεώρου. Εἰκονίζονται ὁ Σόλωνας, ἡ Σίβυλλα, ὁ Σωκράτης, ὁ Πυθαγόρας, ὁ Ὅμηρος, ὁ Θουκυδιδης, ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Πλάτωνας, ὁ Πλούταρχος καὶ δίπλα τους ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος ὁ φιλόσοφος καὶ μάρτυρας τοῦ 2ου αἰνώνα μ.Χ. Ἀντίστοιχες τοιχογραφίες ὑπάρχουν σὲ πολλὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους (π.χ Βατοπαίδι, Μεγίστη Λαύρα) καθὼς καὶ σὲ Μονὲς στὸ νησάκι τῶν Ἰωαννίνων.
 
Τοῦ Ἰωάννη Καραμήτρου, Θεολόγου
Ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας κείμενα νοσταλγῶν τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ (=εἰδωλολατρικοῦ) κόσμου, τὰ ὁποία ἐμποτισμένα μὲ ἕνα ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντιευαγγελικὸ μένος διαστρεβλώνουν τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ ἐπιχειροῦν νὰ παρουσιάσουν ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς κατέστρεψε τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμό. Ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὁ Ἕλληνας δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ Χριστιανός. Ὅτι οἱ Βυζαντινοὶ τῶν χιλίων χρόνων τῆς ἔνδοξης βυζαντινῆς ἱστορίας μας δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι Ἕλληνες. Εἰσάγουν ἔτσι μία τεχνητὴ πόλωση στὸ λαὸ μὲ σκοπὸ τὴν....
 ἀποχριστιανοποίησή του.
 
Ἕνα τέτοιο κείμενο εἶναι καὶ αὐτὸ τοῦ ἐπίτιμου δικηγόρου κ. Θρασύβουλου Καβασίδη, ποὺ δημοσιεύθηκε πρόσφατα στὴν «Ἐλευθερία» μὲ τὸν τίτλο «Ἕλληνες καὶ χριστιανισμός». Παίρνοντας, λοιπόν, ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο δημοσίευμα αὐτὸ θὰ ἤθελα νὰ κάνω γνωστὲς στὸ εὐρύτερο ἀναγνωστικὸ κοινὸ τὶς παρακάτω σκέψεις:
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο διαδόθηκε στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν, τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Εἶναι ὅμως πλάνη, διαστροφὴ καὶ ψεῦδος, στὴν προσπάθεια νὰ μειωθεῖ τὸ κύρος τοῦ Ἄπ. Παύλου, νὰ γράφεται ἀπὸ τὸν κ. Καβασίδη ὅτι: «Στὴν Ἀθήνα, λέγεται, ὅτι «τόλμησε» νὰ μιλήσει ὁ Παῦλος δῆθεν στὸν Ἄρειο Πάγο. Στὴν πραγματικότητα μᾶλλον μίλησε στὴν ἀγορά».
Καὶ ἐνῶ στὸ ἄρθρό του γίνεται ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, στὸ ὁποῖο κατ’ ἐπανάληψη παραπέμπει τὸν ἀναγνώστη, παραλείπεται τὸ χωρίο ἐκεῖνο ποὺ ἀναφέρεται στὸν Ἄρειο Πάγο καὶ ποὺ ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις (ὁ Παῦλος) … διελέγετο μὲν οὒν ἐν τὴ συναγωγὴ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ ἐν τὴ ἀγορὰ κατὰ πάσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας. τινὲς δὲ τῶν Ἐπικουρείων καὶ Στωϊκῶν φιλοσόφων … ἐπιλαβόμενοι τὲ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον Πάγον ἤγαγον λέγοντες· δυνάμεθα γνῶναι τὶς ἡ καινὴ αὔτη ἡ ὑπό σου λαλουμένη διδασκαλία; … Σταθεῖς δὲ ὁ Παῦλος ἐν μέσω τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη· ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ. Διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ὢ ἐπεγέγραπτο, Ἀγνώστω Θεῶ. ὂν οὒν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλω ὑμὶν» (Πράξ. 17, 16-22). Ἀπὸ ποῦ, λοιπόν, ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Παῦλος δὲν μίλησε στὸν Ἄρειο Πάγο ὅταν τὸ κείμενο βοᾶ;
Γράφεται ἐπίσης ὅτι «σχεδὸν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Ἑλλάδας, πλὴν τῶν Ἑβραίων, ἐξακολουθοῦσαν νὰ παραμένουν πιστοὶ στὰ πατροπαράδοτα μέχρι τὸν 4ο αἰώνα», ὅταν εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀπὸ τοὺς πρώτους συνεργάτες τοῦ Ἄπ. Παύλου ἀναφέρονται οἱ Ἕλληνες Γάιος καὶ Ἀρίσταρχος καὶ Σέκουνδος καὶ Σώπατρος καὶ Τρόφιμος καὶ Τυχικὸς καὶ ὁ Τιμόθεος, υἱὸς πατρὸς Ἕλληνος καὶ Ἰουδαίας μητρὸς (Πράξ. 16,1-3. 19,29. 20,4) καὶ ὅταν πάλι ὅλες οἱ Ἐπιστολὲς (14) τοῦ Παύλου γράφτηκαν στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ ὄχι στὴν ἑβραϊκὴ ἢ τὴν λατινική;
 
Ἀσφαλῶς καὶ δὲν ἔγινε ἡ μεταστροφὴ στὸ Χριστιανισμὸ σὲ μία ἡμέρα. Ἀλλὰ εἶχαν ἱδρυθεῖ Ἐκκλησίες σὲ ὅλα τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδας, τῆς Μ. Ἀσίας, τῆς Μακεδονίας, τῆς Κρήτης καὶ τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν ἃ’ μ.Χ. αἰώνα καὶ «αἳ ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τὴ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῶ καθ’ ἡμέραν».
Εἶναι ἐπίσης διαστροφὴ τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας νὰ γράφεται ὅτι «Στὴ χώρα μας, ὁ Χριστιανισμὸς ἐπιβλήθηκε «διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου». Αὐτὸς ὁ τρόπος διάδοσης εἶναι ξένος πρὸς τὸ Εὐαγγέλιο. Ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ στὸ θέμα τῆς πίστεως μεταξὺ Χριστιανισμοῦ καὶ τῶν λοιπῶν θρησκευμάτων εἶναι ἡ Ἐλευθερία. Τὸ «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοὶ» (Μάρκ. 8,34) εἶναι ἡ αὐθεντικὴ διακήρυξη τοῦ ἱδρυτῆ καὶ ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κανένα ἄλλο τρόπο διάδοσης τῆς ἀλήθειας δὲν ἀποδέχεται καὶ δὲν ἀναγνωρίζει ἡ Ἐκκλησία, ὡς σῶμα Χριστοῦ, καὶ οὐδέποτε στὴ δισχιλιετὴ ἱστορία καὶ πορεία τῆς εὐλόγησε διώξεις καὶ σφαγὲς χάριν τῆς διάδοσής της.
Ἀντίθετα, γνώρισε τὸ διωγμὸ καὶ τὸ μαρτύριο στὸ σῶμα της ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἱδρύσεώς της. Κατὰ τὸν σύγχρονο Ἄγγλο βυζαντινολόγο Στῆβεν Ράνσιμαν οἱ χριστιανοὶ ποὺ θανατώθηκαν ἀπὸ τὴ μανία τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν εἰδωλολατρῶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς μέχρι τὴν καθιέρωση τῆς ἀνεξιθρησκείας ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο ἀνέρχονται σὲ ἕντεκα ἑκατομμύρια.
Τὰ περὶ διώξεων τῶν εἰδωλολατρῶν ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς ἀνήκουν στὸ χῶρο τῆς φαντασίας τῶν νεοπαγανιστῶν. Ἡ ἀρχαία θρησκεία (=εἰδωλολατρία) εἶχε ἐκπνεύσει ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια του Ἰουλιανοῦ του Παραβάτη (361-363). Εἶναι πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία γνωστὸ ὅτι ὁ Ἰουλιανὸς στὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς τοῦ ἐπιχείρησε ἀνεπιτυχῶς νὰ ξεριζώσει πλήρως τὸ Χριστιανισμὸ καὶ νὰ ἐπαναφέρει τὴ λατρεία τῶν εἰδώλων στὸ προσκήνιο. Τὰ διατάγματά του περὶ ἀπαγόρευσης τῶν χριστιανῶν διδασκάλων νὰ παραδίδουν μαθήματα ὅπως ἐπίσης καὶ τῶν χριστιανῶν μαθητῶν νὰ φοιτοῦν στὰ σχολεῖα καὶ νὰ σπουδάζουν τὶς ἑλληνικὲς ἐπιστῆμες (φιλοσοφία, ρητορική, κλπ) ἀποδεικνύουν περίτρανα τὴν προσήλωσή του στὸν ὡς ἄνω σκοπό.
Ἡ Ἐκκλησία συγκρούσθηκε μὲν ἀλλὰ μὲ τὴ διαφθορά, τὴν ἀνηθικότητα, τὴν κοινωνικὴ ἀδικία καὶ μὲ τὸ κακὸ στὸ σύνολό του, ὅπου κι ἂν τὸ συναντοῦσε. Μὲ τὸ «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην» (Γαλ. 3,28) κατάργησε τὶς φυλετικὲς διακρίσεις, μὲ τὸ «οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος» κατάργησε τὸ θεσμὸ τῆς δουλείας, μὲ τὸ «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» ἔφερε τὴν ἰσότητα στὰ δύο φύλα καὶ ἀνύψωσε τὴ γυναίκα στὴ θέση ποὺ τῆς ἅρμοζε, διότι μέχρι τότε ἐθεωρεῖτο res(=πράγμα, ἀντικείμενο).
Μὲ τὴν καταδίκη της πορνείας καὶ τῆς μοιχείας, τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τῆς παιδεραστίας, τῶν οἰδιπόδειων μείξεων καὶ τῆς λατρείας τῶν εἰδώλων ἀπάλλαξε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν κτηνώδη βίο καὶ μὲ τὴν εὐαγγελικὴ διδασκαλία τὸν ὁδήγησε σὲ ἕναν ἀνώτερο, πνευματικὸ τρόπο ζωῆς καὶ πρόσφερε στὴν ἀνθρωπότητα ἁγίους καὶ ἀγγέλους ἐν σώματι.
Ἂν τώρα κάποιοι χριστιανοὶ ὡς ἄνθρωποι διέπραξαν λάθη, δείχνοντας ἀντιευαγγελικὴ συμπεριφορὰ ἀπέναντι σὲ ἀλλόθρησκους, αὐτὰ σὲ καμία περίπτωση δὲν τὰ υἱοθετεῖ ἡ Ἐκκλησία καὶ οὔτε μπορεῖ νὰ χρεώνονται σ’ αὐτήν. Οὔτε ἐπίσης μποροῦν νὰ χρεωθοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οἱ Σταυροφορίες τῆς Δύσης καὶ ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση, καθόσον εἶναι πίστη μας ὅτι ὁ σκοπὸς δὲν ἁγιάζει τὰ μέσα.
Ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς στὸ Εὐαγγέλιο βρῆκε τὴν ὁλοκλήρωσή του. Ἡ συμπόρευσή του μὲ τὸ Χριστιανισμό, ὅπως τὴν ὁραματίστηκαν καὶ τὴ βίωσαν οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὁδήγησε στὴ δημιουργία τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παράδοσής μας. Εἶναι χαρακτηριστικό του πνεύματος αὐτοῦ τὸ παιδαγωγικὸ σύγγραμμα τοῦ Μέγ. Βασιλείου «Πρὸς τοὺς νέους· Ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων». Τὰ ἔργα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων, τραγικῶν καὶ ἱστορικῶν ἀπὸ τὸν Ὅμηρο, τὸν Πλάτωνα, καὶ τὸν Θουκυδίδη μέχρι τὸν Μένανδρο, τὸν Πλούταρχο καὶ τὸν Πλωτίνο στὴ συντριπτική τους πλειοψηφία διασώθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα Μοναστήρια. Οἱ βυζαντινοὶ καὶ μεταβυζαντινοὶ Ἕλληνες δὲν εἶχαν τὸ δίλημμα νὰ διαλέξουν μεταξὺ ἀρχαίου ἑλληνισμοῦ καὶ χριστιανισμοῦ.
Οὔτε ἔπασχαν ἀπὸ κάποια σχιζοφρένεια λόγω τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς τους ἰδιότητας. Τὸ ἴδιο γνήσιοι Ἕλληνες καὶ Χριστιανοὶ αἰσθάνονταν ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀγωνιστὲς τοῦ 21 ποὺ ζοῦσαν τὴν ἑνότητα τῶν δύο κόσμων καὶ σ’ αὐτὴν εὕρισκαν τὴν ταυτότητά τους. Ἐξάλλου καὶ ὁλόκληρος ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς ἔχει τὶς ρίζες του στὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό.
Κατὰ τὸν λόγιο Ἁγιορείτη ἱερομόναχο π. Γεώργιο Καψάνη «οἱ κατὰ τὸ φαινόμενο ὑπερασπιστὲς τῆς ἑλληνικότητάς μας εἶναι στὴν πραγματικότητα ἐπίβουλοι, γιατί εὐνουχίζουν τὸν ἑλληνισμό. Ἀφαιροῦν ἀπὸ τὸν ἑλληνισμὸ ὅ,τι πνευματικότερο καὶ ὑψηλότερο ἔχει καὶ κρατοῦν μόνο τὴν χονδροειδῆ εἰδωλολατρεία του». Ἐνῶ κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ καθηγητῆ Γ. Μπαμπινιώτη, ὅποιος ἀμφισβητεῖ τὴ σύζευξη, τὴ συμπόρευση καὶ τὴν ἁρμονικὴ συνύπαρξη Χριστιανισμοῦ καὶ Ἑλληνισμοῦ «χρειάζεται νὰ τὸν δεῖ ἱστορικός». Ἄρνηση τῆς Ἐκκλησίας σημαίνει τελικὰ ἄρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Κάθε δίλημμα τοῦ τύπου Ὀρθοδοξία ἢ Ἑλληνισμὸς εἶναι ὄχι μόνο πλαστό, ἀλλὰ καὶ ἐθνοκτόνο. Γιατί σημαίνει ἐπιστροφὴ στὴν παλιὰ ἀγωνιώδη ἀναζήτησή μας. Γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ποὺ διασώζει τὴν αὐτοσυνειδησία του, τὸ ζητούμενο βρέθηκε καὶ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, εὔρομεν πίστιν ἀληθῆ». Κάθε ἀποδέσμευση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία δὲ συνιστᾶ μόνο τραγικὸ διαμελισμὸ ἀλλὰ καὶ καθαρὸ παραλογισμό.
Ἐλευθερία,25/08/2012

9 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ25 Αυγούστου 2012 - 2:48 μ.μ.

  Αγαπητέ φίλε οδοιπόρε, επειδή προβλέπω ότι πάλι θα μπουν εδώ κάποιοι νεοπαγανιστές για να αφήσουν τα γνωστά τσιτάτα τους και να μας κάνουν μαθήματα "ελληνικότητας", θα ήθελα να πω τα παρακάτω για να τελειώνουμε μια και καλή με τις εθνοδιασπαστικές ανοησίες τους.

  Αν θέλεις μάλιστα μπορείς να φτιάξεις και μια ανάρτηση με αυτά που θα σου γράψω, σε συνδυασμό και με τα επτά ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ερωτήματα που έχω θέσει σε προηγούμενη ανάρτηση, και ακόμη απάντηση δεν πήρα.

  Έχουμε και λέμε λοιπόν :

  ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ ΑΝΟΗΣΙΕΣ...

  ΑΝΟΗΣΙΑ ΠΡΩΤΗ : Το Βυζάντιο δεν υπήρξε ποτέ Ελληνικό, οι "Βυζαντινοί" δεν αποκαλούσαν τους εαυτούς τους "Έλληνες" αλλά ΡΩΜΑΙΟΥΣ, και η λέξη "Έλλην" ήταν ύβρις και σήμαινε τον "ειδωλολάτρη".

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Το Βυζάντιο - η Ρωμανία πιο σωστά - θεωρούσε πάντα ότι είναι - και ΟΝΤΩΣ ήταν - ο συνεχιστής της Ρωμα'ι'κής πολιτικής παραδόσεως.

  Οι Βυζαντινοί λοιπόν για ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ λόγους, χρησιμοποιούσαν την ονομασία "ΡΩΜΑΙΟΙ", και επέμειναν σ'αυτό μέχρι τέλους.

  Ο όρος "ΡΩΜΑΙΟΙ" ήταν ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ και όχι ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ.

  Οι Φράγκοι και ο Καρλομάγνος - επίσης για πολιτικούς λόγους - ονόμασαν κι αυτοί το κράτος τους "ρωμα'ι'κό" και τους εαυτούς τους "ΡΩΜΑΙΟΥΣ".

  Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΩΣ οι Φράγκοι ήταν...Ρωμαίοι ;;;

  Όχι βέβαια !!

  Απλά όλοι τότε διεκδικούσαν την Ρωμα'ι'κή πολιτική και εδαφική κληρονομιά.

  Έτσι λοιπόν και στο Βυζάντιο, για πολιτικούς λόγους ονομάζονταν "Ρωμαίοι", αλλά ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΩΣ ο πληθυσμός ήταν ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ή ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΗΣ, και είχε ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ της καταγωγής του.

  Ειδικά μετά τον 7ο αιώνα και τις Αραβικές κατακτήσεις, η Αυτοκρατορία περιορίστηκε στις αμιγώς Ελληνικές και Ελληνογενείς περιοχές - Χερσόνησος Αίμου, Μικρά Ασία, Κάτω Ιταλία και Σικελία - οπότε πλέον ο Ελληνικός της χαρακτήρας έγινε πιο εμφανής.

  Γι' αυτό ο Ηράκλειος καταργεί τον τίτλο IMPERATOR υιοθετεί τον Ελληνικό τίτλο ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ενώ η Ελληνική γίνεται η επίσημη γλώσσα της Αυτοκρατορίας.

  Τώρα πώς γίνεται ένα Κράτος να είναι...ανθελληνικό και να διώκει τους Έλληνες, ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί την ...Ελληνική γλώσσα ως επίσημη, αυτό μόνο οι φωστήρες του νεοπαγανισμού μπορούν να το εξηγήσουν.

  Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν : ΡΩΜΑΙΟΙ = ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ !!

  Αργότερα, επί τουρκοκρατίας, επειδή οι Οθωμανοί ταύτιζαν την θρησκεία με την εθνικότητα, ο όρος ΡΩΜΑΙΟΣ-ΡΩΜΙΟΣ πήρε εθνολογική σημασία και έφτασε τελικά να σημαίνει τον ΕΛΛΗΝΑ.

  Σήμερα λοιπόν ΡΩΜΙΟΣ = ΕΛΛΗΝΑΣ, όσο κι αν δεν σας αρέσει αυτό αγαπητοί νεοπαγανιστές !

  Και μια ερώτηση ακόμα :

  Ο Αγαμέμνων, ο Αχιλλέας και ο Μενέλαος ήταν ΕΛΛΗΝΕΣ ή ΟΧΙ ;;

  Κι όμως, πουθενά στον Όμηρο δεν αναφέρονται ως ΕΛΛΗΝΕΣ, αλλά ως ΑΧΑΙΟΙ και ΔΑΝΑΟΙ.

  Το όνομα ΕΛΛΗΝ εκείνη την εποχή δεν ήταν το "εθνικό" μας όνομα, αλλά αφορούσε μόνο τους κατοίκους της Φθίας στην Θεσσαλία.

  Σύμφωνα λοιπόν με την λογική των νεοπαγανιστών, ο Αγαμέμνων και ο Αχιλλέας δεν ήταν Έλληνες, αφού δεν χρησιμοποιούν πουθενά για τους εαυτούς τους αυτό το όνομα....

  Εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ Ορθόδοξοι Χριστιανοί ξέρουμε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ την καταγωγή μας, βλέπουμε και βιώνουμε τον Ελληνισμό σαν μια ΣΥΝΕΧΕΙΑ - Αρχαία Ελλάς, Βυζάντιο, Νέος Ελληνισμός - και δεν θεωρούμε ότι οι Έλληνες...εξαφανίστηκαν το 300 μΧ για να...επανεμφανιστούν ως δια μαγείας το 1821 !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ25 Αυγούστου 2012 - 3:13 μ.μ.

  ΑΝΟΗΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ : Ο Θεοδόσιος κατήργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες και ο Ιουστινιανός έκλεισε την Ακαδημία των Αθηνών. Άρα οι "Βυζαντινοί" ήταν ανθέλληνες.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οι Ολυμπιακοί αγώνες την εποχή του Θεοδοσίου δεν είχαν ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με τους γνήσιους Ελληνικούς Αγώνες της Κλασικής εποχής.

  Είχαν εκφυλιστεί τόσο πολύ, ώστε συμμετείχαν βάρβαροι - ο τελευταίος καταγεγραμμένος "ολυμπιονίκης" ήταν...Αρμένιος - ενώ είχαν φτάσει στο σημείο να γίνονται όργια και ανθρωποθυσίες !

  Το έπαθλο από κλαδί ελιάς είχε προ πολλού αντικατασταθεί από χρηματικά βραβεία.

  Ο Θεοδόσιος λοιπόν δεν κατήργησε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. Απλά έβαλε την τυπική ταφόπλακα σε κάτι που είχε ήδη πεθάνει προ πολλού.

  Μακάρι μάλιστα να βρισκόταν και ΣΗΜΕΡΑ ένας Θεοδόσιος για να καταργήσει αυτό το έκτρωμα που ονομάζεται " OLYMPIC GAMES" και ντροπιάζει την Αρχαία Ελλάδα, όπως τα νεοεποχίτικα "πολυπολιτιμικά" αίσχη που είδαμε στο Λονδίνο.

  Αν θέλουν Ολυμπιακούς Αγώνες, ας καθιερώσουν να γίνονται ΜΟΝΙΜΑ στην Ελλάδα, και οι νικητές να παίρνουν ως έπαθλο ένα κλαδί ελιάς.

  Όσο για τον Ιουστινιανό, δεν έκλεισε ΚΑΜΙΑ Ακαδημία. Το διάταγμά του έλεγε ότι καταργείται η κρατική χρηματοδότηση της Σχολής και οι μαθητές θα πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι τα δίδακτρά τους.

  Παρόμοια διατάγματα εστάλησαν και στις ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ Νομικές Σχολές της Γάζας, της Βηρυττού κλπ.

  Ο λόγος απλούστατος : ο Ιουστινιανός έκοβε κονδύλια από την παιδεία και τα έριχνε στην Άμυνα, λόγω των σχεδίων του για επέκταση της Αυτοκρατορίας και των πιεστικών στρατιωτικών αναγκών.

  Άλλωστε πώς ήταν...ανθέλληνας ο Ιουστινιανός και την ίδια στιγμή νυμφευόταν την...Ελληνίδα - από την Κύπρο - Θεοδώρα ;;

  Απλές ιστορικές γνώσεις γυμνασιακού επιπέδου, που δυστυχώς λείπουν σήμερα, με αποτέλεσμα να λέει ο καθένας ό,τι θέλει...

  Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθουμε προσεχώς με νέες ανασκευές νεοπαγανιστικών ανοησιών.

  Εντωμεταξύ ακόμα περιμένουμε απαντήσεις στα επτά ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ερωτήματα που θέσαμε σε προηγούμενο σχόλιό μας ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ;

  Αν πραγματικά ο Χριστιανισμός είχε
  σχέση με τον Ελληνισμό τότε θα μας δίδασκαν στο σχολείο την κοσμογονία του Ησιόδου και όχι την κοσμογονία των βοσκών της ερήμου.

  Θα είχαμε για προφήτες την Πυθία και του Έλληνες μάντεις, θα αναφέροντο στους Νόμους του Σόλωνος/Λυκούργου και όχι στον νόμο του Μωϋσή. Θα έλεγε «δεν ήρθα να καταργήσω τους νόμους του Λυκούργου αλλά να τους συμπληρώσω»,
  ενώ είπε: «δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο του Μωϋσή αλλά να τον συμπληρώσω».

  Δεν θα δηληρίαζαν τα ελληνόπουλα διδάσκοντας ότι είναι απόγονοι του...μαστρωπού Αβραάμ
  και όχι του Δευκαλίωνος.

  Δεν θα υμνολογούσαν τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, την Σάρα και την Μάρα, αλλά τον Δευκαλίωνα.
  Δεν θα μελετούσαν τον...Ζαχαρία ο οποίος ποθούσε τα τέκνα της Σιων να στραφούν κατά των
  τέκνων των Ελλήνων!!!

  Δεν θα απέκρυπταν τις σφαγές των Ελλήνων
  από τους Βυζαντινούς, τις καταστροφές των μνημείων του πολιτισμού μας.

  Οι επίσημοι σοφοί μας θα ήταν ο Ορφέας, ο Ηράκλειτος, ο Θαλής, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας,
  και όχι ο... Σαούλ.

  Οι Χριστιανοί με τόσα οφθαλμοφανή ιουδαϊκά στοιχεία κάνουν του κόσμου τις αλχημείες για να μας πείσουν ότι η ιουδαϊκή αίρεση έχει...ρίζα Ελληνική!!

  Προδίδουν τον Ελληνισμό και γίνονται(ασυνείδητα) η 5η φάλαγγα του σιωνισμού στην Ελλάδα.

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα Ελληνόπουλα να διδάσκονται την Εθνική τους Θρησκεία και παράλληλα την Χριστιανική, μια που «ο Χριστιανισμός είναι η συνέχεια του Ελληνισμού»;
  Όχι μόνο διδάσκουν την θρησκεία των Εβραίων στα ελληνόπουλα, αλλά ταυτοχρόνως απαγορεύουν την διδασκαλία της Θρησκείας των προγόνων τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ26 Αυγούστου 2012 - 2:22 μ.μ.

  Ανώνυμε 11:29, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στο σχολείο να με δίδαξαν ότι κατάγομαι από τον Αβραάμ.

  Επίσης μια χαρά έμαθα για τον Πλάτωνα, τον Σωκράτη κλπ.

  Το ότι η σημερινή εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι διαλυμένη και η Ιστορία μας δεν διδάσκεται, δεν είναι κάτι για το οποίο φταίει ο...Χριστιανισμός.

  Φταίνε οι "προοδευτικοί" φωστήρες της "γενιάς του Πολυτεχνείου", που διέλυσαν την Παιδεία μας και παράγουν στρατιές αγραμμάτων.

  Να είσαι σίγουρος ότι, εάν υπεύθυνη για την Παιδεία στην Ελλάδα ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία, τα παιδιά μας θα γνώριζαν ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ για τους Αρχαίους μας προγόνους που ανέφερες.

  Και να σου κάνω και μια ερώτηση αγαπητέ μου νεοπαγανιστή :

  Ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης που είπαν ότι πήραν τ'άρματα ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ήταν ...5η φάλαγγα του Σιωνισμού στην Ελλάδα ;;;

  Τότε μάλλον και ο Αθανάσιος Διάκος που αρνήθηκε να εγκαταλείψει την Ορθόδοξη Πίστη του και σουβλίστηκε, πρέπει να ήταν....αρχιπράκτορας του Σιωνισμού !!

  Συνεχίστε να γελοιοποιείστε, αμόρφωτοι !

  Δεν το καταλαβαίνεις ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΕ, εσύ και οι όμοιοί σου, ότι δεν ζούμε στο 300 μΧ ;;

  Μετά από 1700 χρόνια, ο Χριστιανισμός ΖΥΜΩΘΗΚΕ πια με τον Ελληνισμό !!

  Μιλάμε για 1700 ΧΡΟΝΙΑ ! Το καταλαβαίνετε αυτό επιτέλους ;;;

  Και βέβαια δεν απαντάς ΤΙΠΟΤΑ στα σχόλια που έχω γράψει παραπάνω...

  Δεν σου λέμε βρε ΑΣΧΕΤΕ ότι ο Χριστιανισμός ταυτίζεται με το Δωδεκάθεο !

  Αυτό που σου λέμε είναι ότι ο ΈΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ως Φυλή, Γλώσσα, Ήθη και Έθιμα - έχει ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ανεξάρτητα από την αλλαγή θρησκείας !

  Μήπως έχετε μειωμένη αντιληπτική ικανότητα και δεν καταλαβαίνετε αυτό που σας λένε ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κατσε σε λιγο θα σου πει και για την υπατια.. τον ιωαννη τον χρυσοστομο γιατι τον λενε ετσι..τον αγιο κυπριανο..κλπ εχεις να τους απαντησεις και γιαυτα γιατι σιγουρα θα πουν κατι.

   Διαγραφή
 5. Ο χριστιανισμός δεν είναι εθνικότητα είναι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉ οικουμενικότητα, ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ είναι η συνέχεια της αρχαίας ειδωλολατρίας των εθνικών και όχι του Ελληνισμού.
  ο Ελληνισμός με τον πολιτισμό που παρήγαγε έδωσε ΗΤΑΝ αυτός που έδωσε τα φώτα στην ανθρωπότητα και ΟΧΙ κάποιος χριστιανισμός..τι Πλάτωνας- τι Μωυσής ίδια γεύση!
  -Η γνώμη ενός ΑΘΕΟΥ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΘΕΛΩ να πω -τι τρωγόσαστε; οι νεοπλατωνικοί και οι ιεροφάντες εθνικοί έδωσαν λαβή στον υστερο χριστιανισμό, αφού έβλεπαν τα συμφέροντα τους να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.

  Ο γνωστικισμός ήταν το απότοκο της Εβραιοπλατωνικής θεολογίας που γαλουχήθηκε από τους κυνηγημένους Ιουδαίους από τον αυτοκράτορα Βεσπασιανός και Τιτο στην Συρία
  και από το χωνευτήρι της κοσμοπολίτισσας των διασπορών Αλεξάνδρειας.

  Τίποτα δεν γίνεται από παρθενογένεση, ακόμα και οι θρησκείες, όλα μεταλλάσσονται και εξελίσσονται κατ' ανάγκη των, κατά τους νόμους της μητέρας και αθάνατης φύσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τι κάθεστε και τρώγεστε για τις κατασκευασμένες θρησκείες? Καταλάβετε επιτέλους πως όλα είναι κατασκευάσματα των ανθρώπων και ζήστε τη ζωή σας ελεύθερα χωρίς να προσκυνάτε Χριστούλιδες , Αγίους πατέρες , υπτάμενες νεράιδες, μαγικούς δράκους κτλ. Σταματήστε να είστε πρόβατα που τα πηγαίνουν για σφαγή. Αντι να διαβάζετε τις ηλιθιότητες του Χριστιανισμού για τον δήθεν Θεούλη που μας δημιούργησε, ξεκινήστε να διαβάζετε την επιστήμη της αστρονομίας μήπως και καταλάβετε πως δημιουργήθηκε η ζωή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.