19 Απρ 2012

Ἀπόδειξη Μεγάλου Ἀθανασίου γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ

Προχωρώντας τόν λόγο Περί νανθρωπήσεως καί φο πέδειξε τι Χριστός κατήργησε τόν θάνατο, Μέγας θανάσιος προσκομίζει πόδειξη περί τς ναστάσεως το Κυρίου.
«άν δέ ες κάποιον δέν εναι ρκετή ατή πόδειξις περί τς ναστάσεως ατο, ς βεβαιωθ πό ατά πού συμβαίνουν μπρός ες τά μάτια μας.
ταν νας ενε νεκρός, δέν δύναται νά νεργήση? κανότης το φίσταται μέχρι τό μνμα, πέραν δέ ατο παύει.  Α πράξεις καί α νέργειαι πρός τούς νθρώπους ενε διότητες μόνον τν ζωντανν. ς προσέξη λοιπόν ατός πού θέλει, καί ς κρίνη πό σα βλέπει, διά νά μολογήσει τήν λήθειαν.
ταν βεβαίως Σωτήρ νεργή ες τούς νθρώπους τόσον μεγάλα, καί καθημερινς πείθει οράτως νά προσέλθουν ες τήν πίστιν του καί νά πακούουν λοι ες τήν δικήν του διδασκαλίαν, τόσον...
μέγα πλθος πό λα τά μέρη καί πό κείνους που κατοικον ες τήν λλάδα καί πό κείνους πού κατοικον ες βαρβαρικς χώρας, ραγε μφιβάλλει κόμη κανείς, τι νεστήθη Σωτήρ καί ζ Χριστός, μλλον τι ατός εναι ζωή;
Μήπως ενε διον νεκρο νά συγκιν βαθύτατα τάς διανοίας τν νθρώπων, στε νά ρνονται τήν θρησκείαν τν προγόνων καί νά προσκυνον ς διδάσκαλον τόν Χριστόν;
Ή, ν δέν νεργή, φ΄ σον ενε νεκρός, πώς ατός σταματ τάς νέργειας κείνων πού ζον καί νεργον, στε μοιχός νά μή μοιχεύη πλέον, φονεύς νά μή φονεύη, δικος νά μή πλεονεκτ, καί σεβής ες τό ξς νά ενε εσεβής;
άν πάλι δέν νεστήθη, λλ’  ενε νεκρός, πώς κδιώκει καί καταδιώκει καί καταβάλλει τούς ψευδοθεούς καί λατρευομένους δαίμονας, διά τούς ποίους ο πιστοι λέγουν τι ζον;
Διότι που προφέρεται τό νομα Χριστός καί πίστις του, κκαθαρίζεται π’  κε κάθε εδωλολατρία, ξεσκεπάζεται κάθε πάτη τν δαιμόνων, καί κάθε δαίμων οτε τό νομα δέν ποφέρει, λλά καί μόνον άν τό κούση, μέσως τρέπεται ες φυγήν.
Ατό, βεβαίως δέν εναι ργον νεκρο, λλά ζντος καί μάλιστα Θεο. Εξ λλου θά το γελοον νά λέγωμεν τι ενε μέν ζωντανοί ο δαίμονες ο ποοι κδιώκονται π’  ατο καί τά εδωλα τά ποα καταργονται, ενε δέ νεκρός ατός ποος τούς κδιώκει καί μέ τήν δύναμίν του δέν τούς φήνει νά φανον, ατός, τόν ποον λοι μολογον τι ενε Υός το Θεο.
Κέφ. 31. Όσοι πιστον ες τήν νάστασιν προκαλον σφοδρόν λεγχον ναντίον τν, φο λοι ο δαίμονες καί ο θεοί τούς ποίους προσκυνον δέν κδιώκουν τόν Χριστόν, λλ’ Χριστός τούς ποδεικνύει λους νεκρούς.
Διότι άν εναι λήθεια τι νεκρός δέν νεργε καμμίαν νέργειαν, ν Σωτήρ καθημερινς κάνει τόσα πολλά, τοι λκύει ες εσέβειαν, πείθει ες ρετήν, διδάσκει περί θανασίας, θε ες τόν πόθον τν ορανίων, ποκαλύπτει τήν γνσιν περί το Πατρός, μπνέει τήν δύναμιν κατά το θανάτου, φανερώνει ες τόν καθένα τόν αυτόν του, καί κρημνίζει τήν θεΐαν τν εδώλων.
πό ατά τίποτα δέν δύνανται νά πράξουν ο θεοί καί δαίμονες τν πίστων, λλά μλλον νεκρώνονται μέ τήν παρουσίαν το Χριστο, διότι μφάνισις τν εναι νευ ργου καί κούφια.
Δία το σημείου  μως το σταυρο παύεται κάθε μαγεία, καταργεται κάθε μαγγανεία, καί λα τά εδωλα ρημώνονται καί γκαταλείπονται? παύει κάθε νόητη δονή, καί καθένας στρέφει τό βλέμμα πό τήν γν πρός τόν ορανόν.
Ποιόν θά νομάση κανείς νεκρόν; Τόν Χριστόν, ποος νεργε τόσον μεγάλα; λλά δέν ενε διον του νεκρο νά ργάζεται. ατόν πού δέν νεργε καθόλου, λλά μένει ψυχος, πράγμα τό ποον ενε διότης τν δαιμόνων καί τν εδώλων, φο εναι νεκρά;
Διότι Υός το Θεο ενε ζωντανός καί δραστήριος καί καθημερινς ργάζεται καί νεργε τήν σωτηρίαν λων? ν καθημερινς ποδεικνύεται τι θάνατος χει δυνατήσει καί τι τά εδωλα καί ο δαίμονες ενε νεκροί? διά τοτο κανείς πλέον δέν μφιβάλλει περί τς ναστάσεως το σώματος ατο» .
(μέτ. Στέργιου Σάκκου, Μεγάλου θανασίου ργα, κδόσεις Γρηγόριος Παλαμς, Θεσσαλονίκη 1973, τόμ. 1 σέλ. 303-307)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πέραν τς πολογητικς ξίας το κειμένου, μπορομε νά βγάλουμε κι να στορικό συμπέρασμα. νακαλύπτουμε μέ κπληξη καί ντίθετα στίς ψευδολογίες τν νεοπαγανιστν, τι Μέγας θανάσιος ποκαλε τήν λλάδα … λλάδα καί χι Ρωμανία. σως, παιτον ο νεοπαγανιστές, σέ να κρεσέντο θνικισμο, ν’ ποκαλεται λόκληρη ρωμαϊκή ατοκρατορία λλάδα, δήλ. καί Αγυπτος καί σπανία καί λες ο λλες χρες πού ποτελοσαν τό οκουμενικν διαστάσεων κράτος. Ατό οτε στέκει στορικά, οτε καί μπορε νά γίνει ποδεκτό. κάθε χώρα, ς παρχία τς ρωμαϊκς ατοκρατορίας διατήρησε τήν νομασία της, λλά δια ατοκρατορία εχε νομα καί ατό ταν Ρωμανία. Τό νομα δέν τό δωσε Μέγας θανάσιος. Θά ταν νόητο νά πομε τι νας νθρωπος πέβαλε τήν νομασία «Ρωμιός» σέ κατομμύρια πολίτες νά μέσω τν αώνων. Ο διοι ο πολίτες, ς Ρωμαοι πολίτες πό τό 212 μ.Χ καί μετά νόμασαν αυτούς Ρωμιούς καί διατήρησαν τήν νομασία γιά τούς πόμενους 18 αἰῶνες, μέχρι πού Κοραής διέταξε νά ξαναγίνουν Γραικοί.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.