2 Απρ 2012

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος:«Ἄν ὁ Παπισμός ἀνήκει στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τότε…»

πλές σκέψεις κκλησιολογικής συνέπειας …
Γράφει π. ναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
φημέριος γ. Νικολάου Πατρών
ποστηρίζεται στό χρο τς Οκουμενικς Κινήσεως τι Παπισμός νήκει στην κκλησία το Χριστο, τι εναι μία πό τίς Τοπικές κκλησίες πού λες μαζί συγκροτον τήν κκλησία, τή Μία, γία, Καθολική καί ποστολική κκλησία, τό Σμα το Χριστο. Συνέπεια τς ντιλήψεως ατς εναι πεποίθηση τι Πάπας χει πλήρη εροσύνη μέ διάκοπη ποστολική Διαδοχή, εναι κανονικός πίσκοπος, διάδοχός του π. Πέτρου καί τελε πολύτως γκυρα μυστήρια πού προσφέρουν τήν ατή σώζουσα Θ. Χάρη πού παρέχεται καί διά τν Μυστηρίων τς ρθοδόξου κκλησίας.
Καρπός τς ντιλήψεως ατς εναι περί «δελφν κκλησιν» συζήτηση καί πόφαση τς...
Ζ΄ Συνελεύσεως τς λομελείας τς Διεθνος Μικτς πιτροπς Θεολογικο Διαλόγου ρθοδόξων καί Ρ/Καθολικν στο Balamand την 17-24.6.1993, γνωστή ς ‘συμφωνία Balamand’ : «κατέρωθεν ναγνωρίζεται τι σα νεπιστεύθη Χριστός ες τήν κκλησίαν τομολογία τς ποστολικς πίστεως, μετοχή ες τά ατά μυστήρια, κυρίως ες τήν μίαν ερωσύνην τήν τελοσαν τήν μίαν θυσίαν το Χριστο, ποστολική διαδοχή τν πισκόπων – δέν δύνανται νά θεωρηθον ς ποκλειστική διοκτησία μίας τν μετέρων κκλησιν. Εναι σαφές τι ντός του πλαισίου τούτου ποκλείεται πς ναβαπτισμός».
Τί σημαίνει μως «κκλησία» ; λέξη εναι ξαιρετικά πολυσήμαντη. ρχικά ναφερόταν στήν πλή λαϊκή συνέλευση (πχ. «κκλησία το δήμου»). ργότερα περιορίστηκε καί σήμερα χρησιμοποιεται ποκλειστικά σέ θρησκευτικά πλαίσια προσδιορίζοντας κάποιες κοινότητες χριστιανικές (πχ. προτεσταντικές κκλησίες) κόμα καί μή χριστιανικές (κκλησία τν Μορμόνων), τέλος καί κοινότητες πού χρησιμοποιον τή θρησκευτικότητα ς προσωπεο (πχ. κκλησία τς Σαϋεντολογίας, κκλησία τν Μαρτύρων το εχωβά). πίσης, πό τόν ρο «κκλησία» πολλές φορές ννοεται κλρος, τό σύνολο τν θεσμν πού νήκουν στήν κκλησιαστική ζωή, κόμα καί ο διες ο κολουθίες.
μως στήν μιγς θεολογική γλώσσα, στήν ρθόδοξη κκλησιολογία, μέ τόν ρο «κκλησία» προσδιορίζεται ποκλειστικά καί μόνο τό διο τό Σμα το Σαρκωθέντος Θεο Λόγου, Μία, γία, Καθολική καί ποστολική κκλησία το Χριστο. Ακριβώς τήν δια σημασία χει λέξη κκλησία ταν συνοδεύεται πό τό πίθετο ‘Τοπική’, γιά νά προσδιορίσει τήν σέ συγκεκριμένο τόπο φανέρωση τς Μίας κκλησίας το Χριστο. Σέ ατή τήν περίπτωση χουμε τήν πλήρη καί οσιαστική ταύτιση τς Τοπικς μέ τήν Καθολική κκλησία καί ,τι σχύει γιά τό μέρος (τήν Τοπική κκλησία), σχύει καί γιά τό καθ’ λον («τήν κατά τήν οκουμένην κκλησίαν») καί τό ντίστροφο.
Συνεπς, ταν χρησιμοποιεται ρος «κκλησία» εναι παραίτητο νά διευκρινίζουμε μέ ποιά ννοια. Σέ μία συζήτηση που προσεγγίζουμε γεγονότα πό στορικς, νομικς, κοινωνιολογικς κόκ πλευρς γίνεται σφαλς καί νάλογη χρήση το ρου «κκλησία», ποτε ναφερόμαστε σέ πλή θρησκευτική κοινότητα θρησκευτική συνάθροιση, ποία πόρρω πέχει πό τήν αστηρή θεολογική της ννοια. πό ατή τήν ννοια χουμε κατοντάδες κκλησίες, πού καλύπτουν να μεγάλο τμμα τς θρησκευτικς κφρασης καί ργάνωσης σέ παγκόσμιο πίπεδο. Σέ ατή τήν περίπτωση εναι προφανές τι δέν πάρχει κανένα κριτήριο γιά τό χαρακτηρισμό μίας κοινότητος ς ‘κκλησία’, λλά προέχει ατοπροσδιορισμός της : κάθε κοινότητα, μάδα εναι ‘κκλησία’, πειδή τσι θέλει καί ατοχαρακτηρίζεται.
Τά πράγματα μως εναι ντελς διαφορετικά ταν ναφερόμαστε στόν ρο «κκλησία» πό θεολογικς πλευρς. Στήν ρθόδοξη Θεολογία ρος «κκλησία» εναι αστηρά μονοσήμαντος. Προσδιορίζεται – πως ναφέρθηκε – ποκλειστικά καί μόνο τό Σμα το Χριστο, τό ποο χει ς κεφαλή Το τόν διο τό Χριστό . τίποτα λιγότερο, λλά καί τίποτα περισσότερο! Κάθε τί τό ποο νήκει σέ ατό τό Θεανθρώπινο Σμα εναι κκλησία, ,τι δέν νήκει σέ Ατό, δέν εναι κκλησία! πό ατή τή βασική καί θεμελιώδη θεολογική ρχή, τι κκλησία εναι τό Σμα το Χριστο, δήλ. διος Χριστός, προέρχονται καί ο βασικές διότητες τς κκλησίας :
· Μία, διότι δέ νοεται τεμαχισμός διχασμός στό χραντο Σμα το Χριστο,
· Αγία, διότι εναι Πανάμωμος Νύμφη το Λυτρωτο, τήν ποία διος Κύριος παρέστησε «αυτ νδοξον … μή χουσαν σπίλον ρυτίδα τί τν τοιούτων λλ’ να γία καί μωμος» (φεσ. 5, 27). Μάλιστα κάθαρση ατή γινε μέ τό χραντο Δεσποτικό Του Αμα.
· Καθολική, διότι, ντας « Χριστός παρατεινόμενος ες τούς αώνας», εναι ποκλειστικός κφραστής τς καθολικς λήθειας καί προοπτική της κτείνεται σέ λόκληρη τή δημιουργία καί
· Αποστολική, διότι εναι ποκλειστικός φορέας τς ποστολικς Διδαχς καί τς ποστολικς Διαδοχς, τίς ποες καί διασώζει καί μεταδίδει μέσα στούς αἰῶνες.
Μέ βάση τά νωτέρω :
α) Εναι προφανές τι πό θεολογικς πόψεως παρξη πολλν κκλησιν εναι ντελς διανόητη, κτός άν ναφερόμαστε στίς Τοπικές κκλησίες, τίς κατά τόπους φανερώσεις τς Μίας κκλησίας το Χριστο.
β) Δέ νοεται στήν κκλησία τό ποιοδήποτε ψεγάδι λάθος. Ατό σημαίνει τι κκλησία κατέχει καί κηρύττει τήν πληρότητα τς Θ. ποκαλύψεως, τήν παραδεδομένη ποστολική Διδαχή, δήλ. τήν λήθεια. Εναι ντελς διανόητο τό παραμικρό λάθος σέ θέματα πίστεως. Τά μέλη τς κκλησίας σφαλς καί μπορε νά σφάλλουν . ποτέ μως κκλησία δέ μπορε νά διατυπώσει ς δόγμα πίστεως ποχρεωτικό γιά τή σωτηρία, τό ποο ργότερα νά … νακαλέσει ς σφαλμένο. παρξη λανθασμένης διδασκαλίας, σφαλμένου δόγματος, κυρώνει τίς βασικές διότητές Της :
- παύει κκλησία νά εναι γία – ς «χουσα σπίλον ρυτίδα» ψευδοδιδασκαλίας .
- παύει κκλησία νά εναι Καθολική – ς μή κατέχουσα τό πλήρωμα τς ληθείας .
- παύει κκλησία νά εναι ποστολική – διότι πλέον δέν κατέχει καί δέν μεταδίδει τήν νόθευτη ποστολική Διδαχή, λλά ψευδοδιδασκαλίες.
γ) ποστολική Διδαχή, δήλ. πίστη καί διδασκαλία τς κκλησίας, δέν πιδέχεται κ μέρους τν πιστν μφισβήτηση ρνηση. ποιος, νεξάρτητα μέ τό βαθμό πού χει, συνειδητά καί συστηματικά ρνεται τό ποιοδήποτε δόγμα πίστεως τς κκλησίας δέν μπορε νά παραμένει μέλος Της. H Εκκλησία κφράζεται λαθήτως στίς Οκουμενικές Συνόδους. Σύνοδος πού θά χαρακτηριστε πό τήν κκλησία το Χριστο ς «Οκουμενική» εναι ταυτόχρονα σέ θέματα πίστεως λάθητη. Εναι ντελς διανόητη γιά να πιστό ρνηση τν δογματικν ποφάσεων μίας Οκουμενικς Συνόδου. ν συμβε ατό, πιστός ατός δέν μπορε νά παραμείνει μέλος τς κκλησίας.
δ) πόλυτη ναίρεση τς κκλησίας εναι αρεση, δήλ. συνειδητή ρνηση τς καθολικότητας τς λήθειας. Γι’ ατό κκλησία καί αρεση εναι δύο ννοιες πολύτως συμβίβαστες : κκλησία κφράζει τήν καθολικότητα . η αρεση εναι ρνησή της. κκλησία εναι τό φως . η αρεση τό σκοτάδι. κκλησία εναι σωτηρία . η αρεση πώλεια. κκλησία εναι θεοσέβεια . η αρεση εναι θεΐα. κκλησία εναι εθεία δός . η αρεση «στρεβλότης». κκλησία εναι διος Χριστός . η αρεση ντίχριστος. κκλησία εναι λήθεια του Χριστού . η αρεση δαιμονική πλάνη.
Ο ποφάσεις τν Οκουμενικν Συνόδων χρησιμοποιον γιά τήν αρεση πολύ σκληρές κφράσεις γιά νά καταδειχθε τό πόσο φρικτή καί παίσια κατάσταση εναι. Μεταξύ λλων χαρακτηρίζεται ς «φαυλότης φέρουσα τόν λεθρον», «λεεινή πλάνη» στήν ποία «κατεδέθησαν» ο αρετικοί, «μεμιασμένη κοινωνία», «ρίζα πικριας», «μίασμα γέγονε τή καθολική κκλησία, τν χριστιανοκατηγόρων αρεσις». πίσης, αρεση «γκαταλείπουσα» μέσως μμέσως «τον Κύριον μν ησον Χριστόν τόν Υόν το Θεο» καταντ «κεκρυμμένη εδωλολατρία» καί θεΐα καί γι’ ατό κολουθν ατή «το χριστιανικο καταλόγου, ς λλότριος ξωθείσθω καί κπιπέπτω».
Μετά τίς πιό πάνω πλές καί πό λους ποδεκτές γενικές κκλησιολογικές ρχές, ς προσπαθήσουμε νά προσεγγίσουμε τό κεντρικό ρώτημα : «Μπορομε ς ρθόδοξοι Χριστιανοί νά χαρακτηρίζουμε τήν σημερινή πό τόν Πάπα Ρώμης χριστιανική κοινότητα ς κκλησία το Χριστο; [ ρος κκλησία δέ χρησιμοποιεται συμβατικά, λλά μέ τήν μιγς θεολογική του ννοια]. ν πάντηση εναι θετική, τι πράγματι νήκει στήν κκλησία το Χριστο μαζί μέ τήν ρθόδοξη κκλησία, πως τήν πρώτη χιλιετία πρό το Σχίσματος, ποιές ο ναπόφευκτες κκλησιολογικές συνέπειες ατς τς παραδοχς ;
Νομίζω τι ν ποδεχθομε τούς Λατίνους ς κκλησία το Χριστο, τότε γιά νά χουμε στοιχειώδη κκλησιολογική συνέπεια, εμαστε ποχρεωμένοι νά δεχθομε τι :
1. Τό σύνολο τν δογμάτων πού πρεσβεύουν εναι ληθές. Κατά συνέπεια, δέ νοεται παραμικρή μφισβήτηση τς παπικς διδασκαλίας καί πίστης, οτε καί τν παπικν δογμάτων περί πρωτείου καί λαθήτου. ποιος μμένει στήν ρνηση στω καί νός δόγματος πίστεως ντιστρατεύεται τήν ποστολική διδαχή καί καθίσταται παραχρμα αρετικός καί ξιος ναθέματος.
2. Ο πό το Παπισμο καθορισθεσες μετά τήν Ζ΄ Οκουμενική Σύνοδο, 14 «Οκουμενικές» Σύνοδοι χουν ρμηνεύσει λαθήτως τήν εαγγελική λήθεια, λαθήτως χουν κφράσει τήν ποστολική διδαχή καί ο δογματικοί τους ροι συνιστον ποχρεωτικά γιά λους τους Χριστιανούς δόγματα πίστεως κρως παραίτητα γιά τή σωτηρία. Συνεπς, ο ποφάσεις τν «Οκουμενικν» ατν Συνόδων πρέπει νά γίνουν καί πό μς τούς ρθοδόξους πλήρως ποδεκτές. Νά πενθυμίσουμε τι στίς 14 παπικές «Οκουμενικές» Συνόδους μεταξύ λλων ντάσσονται :
a. Οι ενωτικές σύνοδοι τς Λυών (1274) καί της Φεράρας-Φλωρεντίας (1438/39). Πρακτικά γιά μς τούς ρθοδόξους σημαίνει τι φείλουμε νά τιμομε ς γιο τόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ωάννη Βέκκο πού συμμορφώθηκε καί γωνίστηκε νά πιβάλλει τή δογματική πόφαση τς Συνόδου τς Λυνος καί χι τούς γιορετες σιομάρτυρες πού ντιστάθηκαν μέχρις αματος καί τήν πολέμησαν ! φείλουμε νά τιμομε ς γίους τους σίδωρο Κιέβου καί Βησσαρίωνα Νικαίας πού ποσκίρτησαν στόν παπισμό γινόμενοι Καρδινάλιοι, ποδέχθηκαν καί συμμορφώθηκαν μέ τή δογματική πόφαση τς «Οκουμενικς» Συνόδου τς Φλωρεντίας καί χι τόν Μάρκο τόν Εγενικό πού ντιστάθηκε καί τήν πολέμησε μέχρι τέλους ! Εναι πόδειξη, τουλάχιστον, κκλησιολογικής σχιζοφρένειας νά θεωρομε τόν Παπισμό ς κκλησία καί ταυτόχρονα νά τιμομε ς γιο τόν Μάρκο τόν Εγενικό !
b. Η Α΄ Βατικανή Συνοδος (1869/70), ποία καθόρισε ς δόγματα πίστεως ποχρεωτικά γιά τή σωτηρία : ) τό πρωτεο το π. Πέτρου πί τν λλων ποστόλων, β) τό πρωτεο ξουσίας το Πάπα Ρώμης φ’ λης της κκλησίας, καί γ) τό λάθητό του Πάπα, ταν ατός ποφαίνεται ex cathedra. Τυχόν μφισβήτηση ρνηση τν δογμάτων ατν πισύρει τα τέσσερα “anathema sint” (= νάθεμα στω) τς «Οκουμενικς» ατς Συνόδου. Χρήση τν ποφάσεων ατν γινε μέ τήν καταδίκη του σύγχρονου μεγάλου Ρ/Καθολικο Θεολόγου Ηans Κung, o οποίος ρνήθηκε τό παπικό λάθητο !
3. Αν Παπισμός εναι κκλησία το Χριστο τότε – ! τότε… – λοι ο μετά τό σχίσμα ρθόδοξοι κκλησιαστικοί συγγραφες, ο γιοι, ο Πατέρες τς ρθοδόξου κκλησίας εναι … βλάσφημοι ! Διότι εναι φρικτή, φοβερά φρικτή βλασφημία, νά χαρακτηρίζεται κκλησία, δήλ. σπιλος Νύμφη το Χριστο μας, ς αρεση, ς δαιμονική πινόηση ! Νά πενθυμίσουμε τι σέ ατή τή φρικτή βλασφημία χουν περιπέσει λοι – νεξαιρέτως λοι – ο γιοί της ρθοδόξου κκλησίας πού χουν σχοληθε μέ τίς παπικές διδασκαλίες καιόλοι μοφώνως χουν ποφανθε τι Παπισμός εναι αρεση ! Μεταξύ λλων : Μ. Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γ. Γρηγόριος Παλαμς, γ. Συμεών ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, γ. Μάρκος Εγενικός, γ. Νικόδημος γιορείτης, γ. Κοσμς Ατωλός, γ. Νεκτάριος κ.α. Μάλιστα γ. ουστίνος Πόποβιτς λέει τά ξς φοβερά : «Ες τήν στορίαν το νθρωπίνου γένους πάρχουν τρες κυρίως πτώσεις : τουΑδάμ, το ούδα, το Πάπα … τό δόγμα περί λαθήτου του Ππα ειναι χι μόνο αρεσις λλά παναίρεσις... εναι αρεσις τν αρέσεων, μία νευ προηγουμένου νταρσία κατά το Θεανθρώπου Χριστο» !
Εναι ντελς διανόητο νά ποδέχομαι τόν Παπισμό ς κκλησία το Χριστο καί ταυτόχρονα νά τιμ τούς νωτέρω ς γίους πού τόν χαρακτήρισαν ς αρεση !
4. Τό διο σχύει καί γιά τίς μετά τό σχίσμα Τοπικές Συνόδους τς νατολς πού καταδικάζουν τίς αρετικές διδασκαλίες το Παπισμο. Καί ατές πρέπει νά καταδικαστον ς … βλάσφημες ! Μεταξύ λλων :
1. Σύνοδος 879, ν Κωνσταντινουπόλει (΄ Οκουμενική Σύνοδος) : αρετική πλάνη προσθήκη του filioqueστο Σύμβολο τς Πίστεως.
2. Σύνοδος 1170, ν Κωνσταντινουπόλει : «βουλήν κατεβάλοντο, να τελείως ποκόψωσι τελείω χωρισμ τόν Πάπα καί πάντας τούς σύν ατ … οτε ατούς τελείω ναθεματισμ παρέδωσαν, καθώς καί τάς λοιπς αρέσεις … φήσαντες τό ποστολικόν “αρετικόν νθρωπον μετά πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, εδς τι ξέστραπτε τοιοτος καί μαρτάνει ν ατοκατάκρητος”».
3. Σύνοδος 1450, ν Κωνσταντινουπόλει (τελευταία Σύνοδος στόν Ι. Ν. γ. Σοφίας) : καταδίκη της νωτικς Συνόδου Φεράρας-Φλωρεντίας καί τν αρετικν διδασκαλιν τν Λατίνων.
4. Σύνοδος 1722, ν Κωνσταντινουπόλει : «νά ποδιώχνετε τό ψεδος … νά πέχετε μακριά πό τίς καινοτομίες καί τούς νεωτερισμούς τν Λατίνων, ο ποοι δέν φησαν κανένα δόγμα καί μυστήριο καί παράδοση τς κκλησίας πού νά μήν τό φθείρουν καί τό νοθεύσουν».
5. Σύνοδος 1838 ν Κωνσταντινουπόλει : «νά προφυλάξωμεν τά γνήσια τέκνα τς νατολικς κκλησίας πό τάς βλασφημίας το Παπισμο … τά βάραθρα τν αρέσεων καί τούς ψυχοφθόρους κρημνούς τς παπικς πλάνης τν … να γνωρίσητε σον τό διάφορον μν τν ρθοδόξων πό τν Κατόλικων, να μή πατάσθε πό το λοιπο πό τά σοφίσματα καί καινοφωνίας τν ψυχοφθόρων τούτων αρετικν … της ματαιόφρονος καί σατανικς τούτων αρέσεως».
6. Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, λεξανδρείας, ντιοχείας, εροσολύμων, 1848 : «πό ατές τίς αρέσεις πού διαδόθηκαν σέ μεγάλο μέρος τς οκουμένης, γιά τούς λόγους πού γνωρίζει Κύριος, ταν κάποτε ρειανισμός. Σήμερα εναι καί Παπισμός … (το filioque) εναι αρεση καί ατή πού τήν πιστεύουν αιρετικοι … γι’ ατό καί μία, γία, Καθολική καί ποστολική κκλησία κολουθώντας τά χνη τν γίων Πατέρων, νατολικν καί δυτικν, κήρυξε καί παλαιά πί τν Πατέρων μας, και αποφαίνεται πάλι σήμερα συνοδικς … τι εναι αρεση καί ο παδοί το αρετικοί … πίσης ο συνάξεις πού συγκροτονται πό ατούς εναι αρετικές καί κάθε κοινωνία πνευματική τν ρθοδόξων τέκνων … μέ ατούς εναι ντικανονική, πως ρίζει ζ΄ κανόνας τς Γ΄ Οκ. Συνόδου».
7. Σύνοδος 1895, ν Κωνσταντινουπόλει : «πάρχουν οσιώδεις διαφορές πού φορον στά θεοπαράδοτα δόγματα τς πίστεώς μας καί στό θεοσύστατο κανονικό πολίτευμα τς διοικήσεως τν κκλησιν … Παπική κκλησία … χι μόνο ρνεται νά πανέλθει στούς Κανόνες καί τούς ρους τν Οκουμενικν Συνόδων, λλά στό τέλος το 19ου αι. ερύνοντας τό φιστάμενο χάσμα, πισήμως νακήρυξε καί λάθητο … σημερινή Ρωμαϊκ ειναι κκλησία τν καινοτομιν, τς νοθεύσεως τν συγγραμμάτων τν Πατέρων, τς παρερμηνείας τς Γραφς καί τν ρων τν Οκουμενικν Συνόδων. Γι’ ατό ελόγως καί δικαίως ποκηρύχθηκε καί ποκηρύσσεται φ’ σον μένει στήν πλάνη της».
πό τίς νωτέρω πλές σκέψεις εναι προφανές τι ν μες ο ρθοδοξοι ποδεχόμαστε τή Ρ/Καθολική Κοινότητα ς κκλησία το Χριστο (ν τή θεολογική ννοία) φείλουμε νά εμαστε συνεπες μέ ατή τήν κκλησιολογία καί νά τροποποιήσουμε ναλόγως τίς πεποιθήσεις καί τίς νέργειές μας ! Εδάλλως παίζουμε ν ο παικτος στήν καλύτερη περίπτωση κοροϊδεύουμε αυτούς καί λλήλους, ντός, κτός καί πί τά ατά!
νστάσεις :
α) Θά μποροσε μως κάποιος νά ντιλέξει : παπισμός χει πολλά στοιχεα κκλησιαστικότητας (τό μεγαλύτερο μέρος τς δογματικς καί θικς διδασκαλίας, τς εραρχίας, τς λατρείας κόκ) . δεν παρκον ατά γιά νά τόν θεωρήσουμε κκλησία ; μήπως θά μπορούσαμε νά τόν χαρακτηρίσουμε ς σχετικς κκλησία το Χριστο ; σφαλς χι ! διότι δέν ρκον λίγα πολλά τά περισσότερα στοιχεα κκλησιαστικότητας, γιατί η κκλησία ταυτίζεται μέ τήν πληρότητα καί καθολικότητα. Η παραμικρή λλειψη λήθειας τήν κυρώνει . η λαχίστη παρξη πλάνης τή νοθεύει. λλωστε, θεόπνευστος ποστολικός λόγος εναι κατηγορηματικός : «στις λον τόν νόμον τηρήση, πταίση δέ ν νί γέγονε πάντων νοχος» (ακ. 2, 10).
β) Τί θά γίνουν τά κατομμύρια τν Καθολικών . θα καταδικασθον πό τό Θεό στήν κόλαση καί θά σωθον μόνο ο ρθόδοξοι; Τό λεος το Θεο δέν φτάνει στούς νθρώπους ατούς ; Στό ρώτημα ατό φείλεται ναλυτικότερη πάντηση:
ρθόδοξη Θεολογία δέν εναι να δεολογικό σύστημα πού χει παντήσεις γιά ποιαδήποτε θεολογικό-φιλοσοφικό-παρξιακό ρώτημα. Μπορε νά ποφαίνεται μόνο γιά τά θέματα τά ποα χει φανερώσει ποκάλυψη το Θεο καί σέ ποιο βαθμό Ατή τά χει ποκαλύψει! Γιά τά πόλοιπα φείλουμε νά σιωπομε, τιμώντας τά μυστήρια πού Θεός θέλησε νά κρατήσει γιά τόν αυτό Του! Σέ ντίθετη περίπτωση δηγούμαστε σέ σχολαστικισμό καί σέ βλασφημία θεωρώντας τό ποιο δεολόγημά μας διδασκαλία καί λόγο Θεο! Ατό βέβαια δέν παγορεύει τή δική μας συμβολή στήν μβάθυνση στήν «παξ παραδοθεσα πίστιν τος γίοις» (ουδ. 4) τή δική μας ναζήτηση παντήσεως στίς προκλήσεις το σύγχρονου κόσμου. ντιθέτως μάλιστα ατό συνιστ ερή διακονία στό Σμα το Χριστο, πό μία προϋπόθεση : διακονία ατή νά δράζεται στήν μέχρι τώρα κκλησιαστική μπειρία καί παράδοση καί νά γίνεται ποδεκτή πό τή σημερινή κκλησιαστική συνείδηση. Από τόν κίνδυνο τς παρεκκλίσεως πό τήν «παξ παραδοθεσα πίστιν» μς προφυλάσσει Χάρις το Θεο, ταν μες ταπεινά τήν πιζητομε καί δεχόμαστε νά διατυπώσουμε χι τίς δικές μας «ξυπνάδες», λλά ,τι Θεός διά τν γίων Του θέλησε νά μς ποκαλύψει… τσι στό νωτέρω ρώτημα νομίζω τι πάντηση εναι μία : τό πς θά κρίνει Θεός τούς ρθοδόξους τούς τεροδόξους καί τούς λλοθρσκους ειναι δική Του εθύνη καί δική Του … μέριμνα! Δέν μς χει ποκαλύψει τίποτα καί ς κ τούτου δέν δικαιούμαστε χι μόνο νά μιλμε, λλά οτε καί νά σκεφτόμαστε γιά λογαριασμό Του, ν δέν θέλουμε νά καταντήσουμε βλάσφημοι! Εστοχα χει πισημανθε τι δέν γνωρίζουμε ποιος ανθρωπος σώζεται, λλά το πώς ο νθρωπος σώζεται (π. Γ. Μεταλληνός). μες φείλουμε νά γκαταλείψουμε αυτούς καί λλήλους – λους τους νθρώπους, λόκληρο τόν κόσμο – στήν γάπη καί τό πειρο λεός Του! Εναι τυχαο ραγε να πό τά μεγαλύτερα θεολογικά πνεύματα, μεγάλος ριγένης ναζητώντας καί σχολούμενος μέ παρόμοια θέματα γιά τά ποία Θ. ποκάλυψη σιωπ, πεσε σέ πλάνη ;
ς προσέξουμε μως κάτι κόμα : Προτύπωση τς κκλησίας το Χριστο ταν ρχαος σραήλ, πού ταν « Λαός το Θεο». Ατό δέ σήμαινε μως τι γάπη, τό λεος καί εσπλαχνία το Θεο περιοριζόταν μόνο σέ ατόν καί χι στά λλα θνη. Τό προφητικό κήρυγμα εναι σαφέστατο, μέ χαρακτηριστική περίπτωση τή σωτηρία τς Νινευ. Τό τι γάπη το Θεο σκέπασε τή Νινευ δέ σημαίνει τι καί ο Νινευίτες ντάχθηκαν στό λαό το Θεο, τόν σραήλ. Παρόμοιο περιστατικό χουμε καί στίς Πράξεις (κέφ. 10) μέ τόν λλοεθν Κορνήλιο στόν ποο Θ. Χάρις πλούσια χορηγήθηκε . ατό μως δέν ρκοσε . δεν τόν κατέστησε καί ατομάτως μέλος τς κκλησίας το Χριστο, το Νέου σραήλ, λλά τόν προετοίμασε για νά βαπτισθε καί τσι νά γίνει μέλος τς κκλησίας! Συνεπς Χάρις το Θεο καί γάπη Του καί τό λεός Του δέν περιορίζονται, λλά κτείνονται σέ λόκληρη τή δημιουργία, ποία προσκαλεται νά γίνει κκλησία το Χριστο, ποδεχόμενη τήν πληρότητα τς ποκαλυφθείσης λήθειας, τόν μοναδικό Σωτήρα καί Λυτρωτή ησο.
Πάτρα, 31 Μαρτίου 2012
π. ναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
φημέριος Ι. Ν. γ. Νικολάου Πατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.