4 Ιαν 2012

Μπροστὰ σὲ ἀνίερο πνευματικὸ διαμελισμό...

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Εἶναι γνωστὸ πὼς τὰ τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια ἀπὸ ὁρισμένους κύκλους νὰ διαταραχθεῖ ἡ διαχρονικὴ πολιτιστικὴ καὶ πνευματικὴ ἑνότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ διασπασθεῖ ἡ ἐδῶ καὶ τέσσερις χιλιετίες ἀδιάκοπη ἱστορική του συνέχεια. Ἐπιχειρεῖται μὲ μία πρωτόγνωρη σφοδρότητα νὰ ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους μας ἡ δισχιλιόχρονη χριστιανικὴ ἱστορική του πορεία καὶ νὰ χαρακτηριστεῖ αὐτὴ ὡς μακραίωνη κατοχή! Ὑποστηρίζεται μὲ στόμφο ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἀνήκει στὴν ἑλληνικὴ παράδοση καὶ δημιουργία, ἀλλὰ «ὡς ἑβραϊκὸ κατασκεύασμα» εἶναι ξένο σῶμα στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ αἰτία τῆς πολιτιστικῆς καὶ θρησκευτικῆς κατάπτωσης τῆς φυλῆς μας, ἀφότου ἐπεκράτησε (ὑποτίθεται) «διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου» στὸν εὐρύτερο ἑλληνικὸ χῶρο! Ἐξωφρενικὰ πράγματα!
Ὑποστηρικτὲς καὶ διακινητὲς αὐτῶν τῶν ἀλλοπρόσαλλων ἀπόψεων εἶναι διάφοροι κύκλοι «μοντέρνων διανοουμένων» καὶ ἀθεϊστικῶν κύκλων, καθὼς ἐπίσης καὶ ὀπαδοὶ πολλῶν ὁμάδων ἀρχαιοθρήσκων, οἱ ὁποῖοι...

 ἀρνήθηκαν τὸ Χριστιανισμὸ καὶ στράφηκαν στὴ λατρεία τῆς ἀρχαιοελληνικῆς θρησκείας καὶ οἱ ὁποῖοι, κατὰ τρόπο περίεργο, τυγχάνουν τῆς...
εὔνοιας τῶν ἀθεϊστῶν (παρ’ ὅλο θρῆσκοι)! Ὁρισμένες μάλιστα ὁμάδες τῶν τελευταίων, φτάνουν σὲ ἀπερίγραπτες ἐχθρικὲς προθέσεις καὶ ἐνέργειες κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἠμῶν τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖες ξεπερνοῦν τὰ ὅρια τοῦ πιὸ ἀκραίου φονταμενταλισμοῦ, φτάνοντας στὸ σημεῖο νὰ ἐπιβουλεύονται καὶ αὐτὴ τὴ ζωή μας, νὰ ζητοῦν ἀπροκάλυπτα τὴ φυσική μας ἐξόντωση!

Ἑλληνισμός, κατ’ αὐτούς, εἶναι μόνο ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ οἱ σύγχρονοι «ἀρχαιολάτρες». Ἀντίθετα τὰ ἑκατομμύρια τῶν προγόνων μας καὶ τῶν τωρινῶν χριστιανῶν Ἑλλήνων δὲ λογίζονται Ἕλληνες, πολλῶ δὲ μᾶλλον ἡ περίλαμπρη μεσαιωνικὴ Ρωμανία, (τὸ κακῶς λεγόμενο Βυζάντιο), ἡ ὁποία μεσουράνησε γιὰ χίλια καὶ πλέον χρόνια καὶ ἔδωσε πολὺ περισσότερα στὸν παγκόσμιο πολιτισμὸ ἀπ’ ὅσα φαντάζονται οἱ ὁρκισμένοι ἐχθροί της. Συνεχίζουν δυστυχῶς τὴν ἴδια ἐχθρότητα καὶ πολεμικὴ τῶν μισελλήνων Φράγκων, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὸν 8ο κιόλας μ. Χ. αἰώνα εἶχαν κηρύξει λυσσώδη πόλεμο κατὰ τῆς λαμπρῆς μας αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία εἶχε ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ γνωρίσματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁμιλοῦν τὴν ἴδια γλώσσα μὲ τοὺς προγόνους τους, τῶν σφαγέων σταυροφόρων, ἀρνούμενοι τὴν ἑλληνικότητα τῆς Ρωμανίας μας. Ἐπιχειροῦν νὰ τσακίσουν τὴ ραχοκοκαλιὰ τοῦ Ἔθνους μας, ἀρνούμενοι νὰ δεχτοῦν τὴν ἀδιάσπαστη διαχρονικότητά του, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς ὀλέθριες συνέπειες ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει αὐτὴ ἡ ἄθλια τακτική!
Ὡς κύριο «παρείσακτο πολιτισμικὸ ὑποπροϊὸν» τοῦ Ἑλληνισμοῦ θεωροῦν τὸν Χριστιανισμό! Τὸ μίσος καὶ τὸ μένος τοὺς ἐναντίον αὐτοῦ εἶναι ἀπερίγραπτο. Παριστάνοντας τοὺς «εἰδικοὺς ἐπιστήμονες καὶ ἐρευνητές», φέρνουν στὸ φῶς (ὑποτίθεται) «φοβερὰ ντοκουμέντα», μὲ τὰ ὁποῖα προσπαθοῦν (ἀνεπιτυχῶς εὐτυχῶς) νὰ πείσουν ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι «ἐχθρός του Ἑλληνισμοῦ». Ὅτι δῆθεν εὐθύνεται γιὰ «ἑκατομμύρια ἐγκλήματα» κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὰ πρωτοβυζαντινὰ χρόνια ὡς σήμερα καὶ γιὰ τὴν «πρωτοφανῆ καταπίεση» ποὺ ὑπέστη καὶ ὑφίσταται ὁ Ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὴν ἑβραϊκῆς προέλευσης αὐτὴ θρησκεία!

Πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε πὼς ἡ προπαγάνδα ποὺ ἀσκεῖται ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς εἶναι πρωτοφανής. Κυκλοφοροῦν δεκάδες πολυτελῆ περιοδικὰ μὲ προπαγανδιστικὸ καὶ σαφῶς διχαστικὸ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ περιεχόμενο. Πλειάδα τηλεοπτικῶν καὶ ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν κάθε ἑβδομάδα ἀσκοῦν ἄθλια προπαγάνδα γιὰ τὶς ὕποπτες ἐπιδιώξεις τους. Διάφορες «σχολές», σεμινάρια, λέσχες κλπ προστίθενται ἀκόμη στὸν τομέα τῆς ἀσφυκτικῆς τους προπαγάνδας. Λαβυρινθώδεις ἰστοσελίδες διακινούν  απιστευτο ἀντιχριστιανικὸ ὑλικό. Ἐκεῖ βέβαια, ποὺ ἡ προπαγάνδα δὲν ἔχει ὅριο καὶ μέτρο δεοντολογίας, εἶναι στὸν τομέα τῶν ἐκδόσεων. Ἑκατοντάδες τίτλοι βιβλίων μὲ σαφῶς ἀντιχριστιανικὸ περιεχόμενο καὶ μὲ αὐθαίρετα καὶ γελοία ἐπιχειρήματα ἐπιδιώκουν νὰ παγιώσουν μία νέα κατάσταση στὴ χώρα μας. Ἔχει δημιουργηθεῖ ἕνας ἐκδοτικὸς ὀργασμὸς καὶ ἡ ζήτηση (τῶν φτηνῶν σὲ περιεχόμενο καὶ ἀκριβῶν σὲ τιμὴ) βιβλίων καὶ περιοδικῶν τοῦ «χώρου» ἀποφέρει τεράστια κέρδη. Δὲν εἶναι πάντως τυχαῖο ὅτι οἱ περισσότεροι ἡγέτες τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ μετώπου καὶ ταυτόχρονα αὐτόκλητοι «σωτῆρες» τοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἶναι ἐκδότες βιβλίων καὶ περιοδικῶν!

Θέλουμε νὰ πιστεύουμε πὼς οἱ λυσσώδεις αὐτὲς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς πνευματικῆς ἑνότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ δὲν ἐντάσσονται στὴ γενικότερη τακτικὴ γιὰ τὴν πρόκληση διχαστικῶν ἐρίδων στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, σὲ μία κρίσιμη ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία ἡ χώρα μᾶς χρειάζεται σύμπνοια, ὁμόνοια καὶ κοινωνικὴ γαλήνη, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθοῦν τὰ ὀξυμένα μεγάλα οἰκονομικά, κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ προβλήματα. Εἶναι βεβαίως ἀπαράδεκτο, κάποιοι πολίτες νὰ μονοπωλοῦν τὸν τίτλο τοῦ ἕλληνα εἴτε μὲ βάση τὶς θρησκευτικές τους ἰδιαιτερότητες, εἴτε μὲ βάση τὶς πολιτιστικές τους ἐπιλογές. Εἶναι ἐπίσης ἀπαράδεκτο νὰ ὁρίζεται ὡς ἕλληνας ὁ ὀπαδὸς τῆς ἀρχαίας θρησκείας, τὴν ὁποία εἶχαν ἀποκηρύξει ὁριστικὰ οἱ ἕλληνες ἐδῶ καὶ δεκαέξι αἰῶνες καὶ νὰ ἀπαιτεῖται ἡ ἀφαίρεση τῆς ἑλληνικότητας ἀπὸ τὸν πιστό της Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ὑπάρχει, ὡς δευτέρα φύση στὸν ἑλληνικὸ λαό, χωρὶς διακοπῆ ἐδῶ καὶ χίλια ἑξακόσια χρόνια! Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ δημιουργοί του νεοελληνικοῦ κράτους, μὲ προεξάρχοντες τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἦταν συνειδητοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Αὐτοὶ δὲν ἦταν Ἕλληνες; Τὸ ἀκούσαμε καὶ τὸ διαβάσαμε καὶ αὐτό: μὲ γελοία ἐπιχειρήματα ἐπιχειροῦν νὰ ἀμφισβητήσουν τὴ χριστιανικὴ ἰδιότητα τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Καραϊσκάκη, τοῦ Κανάρη, τοῦ Παπαφλέσσα καὶ τοῦ Διάκου! Ὅσο γιὰ τὸν θρυλικὸ Μακρυγιάννη, τοῦ ὁποίου ἡ θρησκευτικὴ πίστη δὲ μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ, τοῦ προσάπτουν τὴν κατηγορία τοῦ δεισιδαίμονα καὶ ἀνισόρροπου!

Θὰ ἦταν περιττὸ καὶ συνάμα κουραστικό, νὰ ἀναφέραμε ξανὰ τὸ χιλιοειπωμένο: ὁ Ἑλληνισμὸς ζεῖ ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια στὴν Ὀρθοδοξία, σὲ ἕνα ἀδιαίρετο σῶμα! Δὲν τὸ ἰσχυριζόμαστε ἐμεῖς, ἀλλὰ τὸ ἀποδεικνύει περίτρανα ἡ ἴδια ἡ ἱστορία. Τὸ ἔχουν ἀποδείξει χιλιάδες ἐρευνητὲς καὶ διακεκριμένοι ἐπιστήμονες μὲ ἀδιαμφισβήτητη τεκμηρίωση, σὲ μυριάδες γραπτά τους κείμενα. Αὐτὴ ἡ ἀγαστὴ δισχιλιόχρονη συμπόρευση ἐνοχλεῖ σοβαρά τους ἐχθρούς της Ἐκκλησίας μας καὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ γι’ αὐτὸ θέλουν νὰ τὴ διασπάσουν καὶ νὰ τὴν ἀποδυναμώσουν!
Θέλουμε νὰ πληροφορήσουμε τοὺς λογὶς «ἑλληναράδες» πώς, ἂν ἦταν ἐπιτρεπτὸ νὰ κάνουμε ἀξιολογικὴ κρίση στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ θὰ κατείχαμε τὴν πρωτοπορία. Ἡ ἱστορία, ὅπως προαναφέραμε, εἶναι ὁ ἀψευδὴς μάρτυρας αὐτῆς τῆς ἀλήθειας. Οἱ ποταμοὶ τῶν αἱμάτων τῶν Νεομαρτύρων ἐπὶ τουρκοκρατίας, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα, πότιζαν γιὰ τετρακόσια χρόνια τὸ δένδρο τῆς ἐλευθερίας, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πλειάδα τῶν «διανοουμένων», τύπου Κοραῆ, οἱ ὁποῖοι προτίμησαν τὴν ἀσφαλῆ Ἑσπερία γιὰ νὰ «πολεμοῦν» δῆθεν μὲ τὴ γραφίδα τους γιὰ τὴν πατρίδα! Ἀποδείχτηκε ὅμως περίτρανα πὼς τὸ μόνο ποὺ ἔκαναν ἦταν νὰ μέμφονται τοὺς ἐξαθλιωμένους ἑλλαδίτες χριστιανούς, ὡς δῆθεν «ἄξεστους» καὶ «δεισιδαίμονες», ὅπως ἔκανε ἐκεῖνος ὁ δειλὸς «Ἀνώνυμος» συντάκτης - ψευδολόγος τῆς «Ἑλληνικῆς Νομαρχίας». Σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτοὺς οἱ ὀρθόδοξοι ἀγωνιστὲς ἔδωσαν τὸν ἀδιάκοπο τιτάνιο ἀγώνα τους καὶ ὑπέμειναν τὰ πάνδεινα, γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους μας, ὥσπου τὸ ἐλευθέρωσαν!

Ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἔχουμε δώσει, ἐπίσης, ἄπειρα δείγματα σεβασμοῦ πρὸς τὴν πανάρχαια καὶ διαχρονικὴ πολιτιστική μας παράδοση. Ἡ διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς εἶναι ἀποκλειστικὰ ἔργο ἠμῶν τῶν ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι εἴμαστε οἱ φυσικοὶ καὶ πνευματικοὶ ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ δεν επιτρέπουμε σὲ κανέναν νὰ ἀμφισβητήσει οὔτε τὴν καταγωγή μας, οὔτε τὸν πολιτισμό μας καὶ οὔτε τὴν ἑλληνικότητά μας. Ὁ ὀρθόδοξος Μακρυγιάννης γράφει στὰ «Ἀπομνημονεύματά» του: «πολεμήσαμε καὶ γι’ αὐτὲς ἐδῶ τὶς πέτρες» δείχνοντας τὰ ἀρχαία μνημεῖα! Ὅταν εἶδαν οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι ὑπερασπιστὲς τῶν Ἀθηνῶν νὰ γκρεμίζουν οἱ Τοῦρκοι τὶς κολῶνες τοῦ Παρθενώνα, προκειμένου μὲ τὸ μολύβι τῶν συνδέσμων νὰ φτιάξουν πυρομαχικά, τοὺς ἔστειλαν πυρομαχικά, γιὰ νὰ σώσουν τὸ λαμπρὸ μνημεῖο! Αὐτὸ θὰ πεῖ ἑλληνορθόδοξος τρόπος σκέψεως καὶ ἦθος!

Ἡ Ὀρθοδοξία, ὡς ἡ μόνη γνήσια ἔκφανση τοῦ Χριστιανισμοῦ, συνάντησε τὸν Ἑλληνισμό, στοὺς πρώτους βυζαντινοὺς χρόνους, ἡμιθανῆ, ἀπόλυτα παρηκμασμένο. Διέγνωσε τὰ ἀξιολογικά του στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα προσέλαβε, ἀφοῦ ἀπόρριψε κάθε σαθρότητα καὶ ἀπαξία. Ἕνα ἀπὸ τὰ σαθρὰ στοιχεῖα τοῦ ἦταν ἡ ἀρχαιοελληνικὴ παγανιστικὴ θρησκεία, μία ἀπὸ τὶς πιὸ πρωτόγονες θρησκεῖες τῆς ἱστορίας, τὴν ὁποία ἤδη εἶχαν ἀποκηρύξει πρωτύτερα οἱ σοφοὶ πρόγονοί μας, ὡς ἐντελῶς ἀταίριαστη γι’ αὐτούς, καὶ ἡ ὁποία, ὅπως θὰ ἀποδείξουμε σὲ προσεχῆ ἐργασία μας, δὲν ἦταν ἑλληνικὴ καὶ εἶχε ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἀρίους εἰσβολεῖς στοὺς λαμπροὺς προγόνους μας μὲ ἀνείπωτη βία καὶ φρικτὴ γενοκτονία, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἐπιβλήθηκε ἡ λατρεία τοῦ φρυγικοῦ «θεοῦ» Σαβάζιου - Διόνυσου! Ἡ ἀξιολογικὴ ἐπιλεκτικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ἄλλωστε τὸ μόνιμο θαῦμα στὴν ἱστορία τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητας, ἡ ὁποία δὲν ἔχει προηγούμενο σὲ καμιὰ θρησκεία καὶ φιλοσοφία. Μάλιστα αὐτὴ ἡ καταπληκτικὴ ἀξιολογικὴ ἐπιλεκτικότητα παρεξηγήθηκε ἀπὸ πολλοὺς ὡς δῆθεν «κλοπὴ» πολιτιστικῶν στοιχείων ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμό! Ἀγνοοῦν ἢ (τὸ χειρότερο) ἀποσιωποῦν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ παγκόσμιος πολιτισμὸς εἶναι σύνθεση τῶν ἐπὶ μέρους πολιτισμικῶν στοιχείων τῶν λαῶν, μὲ προεξάρχοντα τὸν πολιτισμὸ τῶν προγόνων μας!

Ἡ Ὀρθοδοξία μᾶς ἀποτελεῖ τὴ ραχοκοκαλιὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὸν κυριότερο συνεκτικό του δεσμό, χωρὶς νὰ χάνει τὸν παγκόσμιο καὶ πανανθρώπινο χαρακτήρα της. Ὅσοι ἐπιχειροῦν γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο νὰ πλήξουν αὐτὸ τὸ θεμελιῶδες στήριγμα τοῦ Ἔθνους μας, προσφέρουν τὶς χειρότερες ὑπηρεσίες σ’ αὐτό. Τὸ ἔνδοξο Ἔθνος μας δὲ θὰ σβήσει ἀπὸ καμιὰ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἀπὸ καμιὰ ἐξωτερικὴ ἐπιβουλή, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐνδεχόμενη ἀπώλεια τῆς πνευματικῆς του ταυτότητας, ἡ ὁποία φέρει τὴ σφραγίδα τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως. Θὰ κινδυνεύσει νὰ χαθεῖ ἀπὸ τὴ διατάραξη τῆς ἐσωτερικῆς συνοχῆς του. Ἡ ἑλληνορθοδοξία ἀποτελεῖ τὴν τελειότερη πνευματικὴ σύνθεση καὶ ἑνότητα τῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία παρήγαγε τὸν πιὸ λαμπρὸ πολιτισμὸ καὶ προσέφερε τὶς πιὸ ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στὸ Ἔθνος καὶ στὴν ἀνθρωπότητα. Γι’ αὐτὸ δὲ θὰ ἐπιτρέψουμε σὲ κανέναν νὰ ἐκτελέσει τὸν φρικώδη καὶ ἀνίερο διαμελισμό της…

1 σχόλιο:

  1. ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΟΙ ΤΣΟΥΧΤΡΕΣ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ.ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ.ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΒΡΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΟΣΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΧΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΙΤΟΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟ ΣΠΥΡΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ.ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΒΑΛΟΝΤΕ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣ ΣΤΟ D.N.A ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΛΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΘΕΤΕ.ΕΙΣΤΕ ΠΕΙΘΙΝΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ.ΝΑ ΣΑΣ ΔΩ ΡΕ //ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ//ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΜΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΙ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.