31 Οκτ 2011

Βυζαντινή μόδα

Ὁ Βυ­ζαν­τι­νὸς πο­λι­τι­σμὸς ἐ­πη­ρέ­α­σε τὴν ἱ­στο­ρί­α τοῦ παγ­κό­σμι­ου πο­λι­τι­σμοῦ καὶ συ­νε­χί­ζει νὰ ἐ­πη­ρε­ά­ζει καὶ νὰ ἀ­πο­τε­λεῖ ἔμ­πνευ­ση ἀ­κό­μα καὶ σή­με­ρα. Αὐ­τὴ τὴ φο­ρὰ στὸ ἐ­πί­κεν­τρο βρί­σκε­ται ἡ Βυ­ζαν­τι­νή…μό­δα!
Ἡ κομ­ψό­τη­τα, ἡ πο­λυ­τέ­λει­α καὶ ἡ αὐ­το­κρα­το­ρι­κὴ με­γα­λο­σύ­νη τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς αὐ­το­κρα­το­ρί­ας ἀ­πο­τέ­λε­σαν τὴν πεμ­πτου­σί­α τῶν δη­μι­ουρ­γι­ῶν τοῦ οἴ­κου CHANEL γιὰ τὴ συλ­λο­γὴ 2011-12 Metiers d’Arts, δη­μι­ουρ­γι­ῶν μὲ ἔμ­φα­ση στὸ χει­ρο­ποί­η­το. Μὲ δη­μι­ουρ­γί­ες κεν­τη­μέ­νες στὸ χέ­ρι σὰν ἀ­λη­θι­νὰ ἔρ­γα τέ­χνης καὶ σὲ μί­α ἀ­τμό­σφαι­ρα ἄ­κρως βυ­ζαν­τι­νή, στὸ ἱ­στο­ρι­κὸ Couture salon τῆς ὁ­δοῦ 31 rue Cambon, ἀ­π’  ὅ­που ξε­κί­νη­σε ἡ νε­α­ρὴ τό­τε Coco, στὸ Πα­ρί­σι, ὁ χρό­νος γύ­ρι­σε 15 αἰ­ῶ­νες πί­σω καὶ οἱ κα­λε­σμέ­νοι τοῦ Karl Lagerfeld, καλ­λι­τε­χνι­κοῦ δι­ευ­θυν­τῆ τοῦ οἴ­κου, “με­τα­φέρ­θη­καν στὶς ἀ­κτὲς τοῦ Βο­σπό­ρου, ὅ­ταν ἡ Κων­σταν­τι­νού­πο­λη δὲ λε­γό­ταν Ἰν­σταμ­πούλ, ἀλ­λὰ θε­ω­ροῦνταν ἡ Με­γά­λη Πύ­λη Ἀ­να­το­λῆς-Δύ­σης”.
Μὲ μού­σα τὴν αὐ­το­κρά­τει­ρα Θε­ο­δώ­ρα, οἱ δη­μι­ουρ­γί­ες ὑ­ψη­λῆς ρα­πτι­κῆς, τὰ κο­σμή­μα­τα καὶ...

 τὰ ἀ­ξε­σου­ὰρ τοῦ οἴ­κου γιὰ αὐ­τὴν τὴν πα­ρουσί­α­ση Metiers d’Arts μὲ τί­τλο Paris-Byzance, εἶ­χαν τὴν πο­λυ­τέ­λει­α ποὺ τοὺς ἔ­πρε­πε. Μὲ δη­μι­ουρ­γί­ες κεν­τη­μέ­νες στὸ χέ­ρι μὲ πο­λύ­χρω­μους ἡ­μι­πο­λύ­τι­μους λί­θους, ἐμ­πνευ­σμέ­νες ἀ­πὸ τὴν τέ­χνη τοῦ μω­σα­ϊ­κοῦ καὶ τὰ ψη­φι­δω­τά της Ρα­βέν­νας ὑ­πῆρ­χε παν­τοῦ μί­α λάμ­ψη, μί­α αὐ­το­κρα­το­ρι­κὴ πο­λυ­τέ­λει­α, ἀλ­λὰ ὄ­χι κραυ­γα­λέ­α ἐ­πί­δει­ξη πλού­του.

3 σχόλια:

 1. ΄Ύστερα σου λένε το Παρίσι και κουραφέξαλα.
  Ακόμα και στο γούστο και στη μόδα αλλού είναι η πρωτιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καταπληκτικό κείμενο και φωτογραφία!!!
  Ο Βυζαντινός πολιτισμός ζει ακόμα και στη μόδα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καμία σχέση δεν έχει η αισχρή μόδα του σήμερα με την σεμνή μόδα του Βυζαντίου.

  Η διαφορά είναι ημέρας και νύχτας.

  Λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.