28 Σεπ 2011

Τὸ BBC ἀφαίρεσε τοὺς ὅρους "πρὸ Χριστοῦ" καὶ "μετά Χριστόν"!

Γιὰ «παράλογη πολιτικὴ ὀρθότητα» κατηγορεῖται τὸ BBC, μετὰ τὴν ἀφαίρεση ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό του, τῶν ὅρων πρὸ Χριστοῦ (π.Χ.) καὶ μετὰ Χριστὸν (μ.Χ.), προκειμένου νὰ «μὴν προσβληθοῦν οἱ μὴ χριστιανοί». Τὸ κανάλι ἔχει ἀντικαστήσει τὸ γνωστὸ μ.Χ. (Anno Domini στὰ ἀγγλικὰ) καὶ τὸ π. Χ. μὲ τοὺς ἀσαφεῖς ὅρους Κοινὴ Ἐποχὴ (Common Era) καὶ Πρὸ Κοινῆς Ἐποχῆς (Before Common Era). Μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ δημοφιλεῖς ἐκπομπὲς τοῦ BBC, ὅπως τὸ ‘University Challenge’, ποὺ παρουσιάζει ὁ Jeremy Paxman καὶ τὸ ‘In Our Time’ τοῦ Radio 4, μὲ τὸν Melvyn Bragg, εἶναι δύο ἀπὸ τὰ πολλὰ προγράμματα ποὺ χρησιμοποιοῦν τὶς νέες περιγραφές.
Τὸ τμῆμα θρησκευτικῶν καὶ ἠθικῆς του BBC, λέει ὅτι οἱ ἀλλαγὲς εἶναι ἀναγκαῖες γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ προσβολὴ τῶν μὴ χριστιανῶν.
«Τὸ BBC ἔχει δεσμευτεῖ νὰ εἶναι ἀμερόληπτο (sic). Εἶναι σκόπιμο νὰ χρησιμοποιοῦμε ὅρους ποὺ δὲν προσβάλλουν ἢ ἀποξενώνουν τους μὴ χριστιανοὺς» ἀναφέρει. Σύμφωνα μὲ τὶς σύγχρονες πρακτικές, τὰ BCE / CE (Πρὶν ἀπὸ τὴν Κοινὴ Ἐποχὴ / Κοινὴ Ἐποχὴ) χρησιμοποιοῦνται ὡς θρησκευτικὰ οὐδέτερη ἐναλλακτικὴ λύση τῶν π.Χ. / μ.Χ. " Ἀλλὰ ἡ κίνηση ἔχει ἐξοργίσει τοὺς Χριστιανούς, ἔχει προκαλέσει ἀπορία σὲ ἄλλους θρησκευτικοὺς ἡγέτες καὶ ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ‘περιττὴ’ ἀπὸ τὸ Plain English Campaign. Οἱ ἐπικριτὲς λένε ὅτι οἱ νέοι ὄροι δὲν ἔχουν νόημα ἐπειδή, ἀκριβῶς ὅπως καὶ τὰ μ.Χ. καὶ π.Χ., ὑποδηλώνουν τὰ χρόνια σὲ σχέση μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἰστοσελίδα τοῦ BBC γιὰ τὴ Θρησκεία καὶ τὴν Ἠθική, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀρχισυντάκτη Aaqil Ahmed, ὁ ὁποῖος εἶναι μουσουλμάνος, εἶναι γεμάτη μὲ ἀναφορὲς στὴν κοινὴ ἐποχὴ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν κοινὴ ἐποχὴ. Ὁ Δρ Michael Nazir-Ali, ὁ Ἐπίσκοπός του Ρότσεστερ, δήλωσε: «Νομίζω ὅτι αὐτὸ ἰσοδυναμεῖ μὲ μία ἀνόητη ὑποτίμηση τῆς χριστιανικῆς βάσης τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς γλώσσας καὶ τῆς ἱστορίας μας. Οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς εἶναι περιττὲς καὶ δὲν θὰ...

 πετύχουν αὐτὸ ποὺ θέλει τὸ BBC νὰ πετύχει.
«Εἴτε χρησιμοποιήσετε τὸ Κοινὴ Ἐποχὴ ἢ τὸ Anno Domini, ἡ ἡμερομηνία στὴν πραγματικότητα παραμένει ἡ ἴδια καὶ τὸ σημεῖο ἀναφορᾶς ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ."
Η Marie Clair τῆς ‘Plain English Campaign’ δήλωσε: «Ὅπως μὲ τὶς περισσότερες πολιτικῶς ὀρθὲς καινοτομίες, εἶμαι βέβαιη ὅτι αὐτὸ ἔγινε μὲ τὶς καλύτερες προθέσεις. Ἀλλὰ εἶναι δύσκολο νὰ δοῦμε ποιὸ εἶναι τὸ νόημα τῶν ἀλλαγῶν, ἂν οἱ ἄνθρωποι δὲν καταλάβουν τοὺς νέους ὅρους. Ἀκούγεται σὰν ἀλλαγὴ μόνο γιὰ χάρη τῆς ἀλλαγῆς. "

Οἱ ὄροι δὲν περιορίζονται σὲ θρησκευτικὲς ἐκπομπὲς καὶ ἔχουν ἐπίσης χρησιμοποιηθεῖ καὶ σὲ δελτία εἰδήσεων. Μερικὲς ἐκθέσεις ἀναφέρουν τὴ σύγχυση μὲ τὴν ἐναλλαγὴ καὶ τῶν δύο ὅρων στὴν ἴδια θέση.
Ἕνα ρεπορτὰζ σχετικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ μνημεῖα στὴν Ἱερουσαλήμ, γιὰ παράδειγμα, ἐνημέρωσε τοὺς θεατὲς ὅτι τὸ Ὅρος τοῦ Ναοῦ, ἕνας ἱερὸς τόπος γιὰ τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Μουσουλμάνους, χτίστηκε τὸ 70 μ.Χ. (Κοινῆς Ἐποχῆς)», ἐνῶ ἕνα πρόσφατο ρεπορτὰζ γιὰ τὸ λιβάνι ἔκανε ἀναφορὰ στὸ 7000 π.Χ., καὶ μετὰ ὑπῆρχε περιγραφὴ ἑνὸς ἄλλου γεγονότος ὅτι πραγματοποιήθηκε στὸ 1ο αἰώνα π.Κ.Χ..

Οἱ ἰστοσελίδες Learning and GCSE Bitesize, ποὺ ἀπευθύνονται σὲ παιδιὰ σχολικῆς ἡλικίας, χρησιμοποιοῦν ἐπίσης, τοὺς ὅρους καὶ συμβουλεύουν ὅτι τὸ «BCE / CE» εἶναι τώρα πιὸ ἀποδεκτὰ ἀπὸ ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ θρησκευόμενων.
Οἱ παρουσιαστὲς καὶ οἱ παραγωγοὶ τοῦ BBC χρησιμοποιοῦν τὴ φράση στὰ blogs τους. Πέρυσι, ὁ ἀνταποκριτὴς ἀπὸ τὴ Βόρειο Ἰρλανδία, William Crawley, ἀνέφερε ὅτι ἡ κατασκευὴ τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντα ἔγινα στὰ 950 Π.Κ.Χ. περίπου.
Πολλὲς φορές, οἱ τηλεθεατὲς δὲν ἔχουν ἰδέα γιατί οἱ παρουσιαστὲς χρησιμοποιοῦν τοὺς νέους ὅρους.
Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸ BBC ἔχει προκαλέσει διαμάχη γιὰ τὴν χρήση ξένης γλώσσας γιὰ νὰ προωθηθεῖ μία πολιτικῶς ὀρθή, φιλευρώφιλη ἀτζέντα.
Ἀρκετοὶ διακεκριμένοι Χριστιανοῦ ἔχουν ἐπιτεθεῖ στὴν ἑταιρεία γιὰ ἐξοβελισμὸ τοῦ χριστιανισμοῦ.
Ὁ αἴδ. Peter Mullen, Ἀγγλικανός, δήλωσε: «Πρόκειται γιὰ παράλογη πολιτικὴ ὀρθότητα καὶ αὐτοὶ οἱ νέοι ὄροι δὲν σημαίνουν τίποτα σὲ κανέναν.
«Νομίζω ὅτι εἶναι ἕνα παράδειγμα ποὺ δείχνει πὼς τὸ BBC προσπαθεῖ νὰ ὑπονομεύσει τὸν Χριστιανισμὸ προωθώντας μία ἐπιθετικὴ ἐκκοσμίκευση.
«Θὰ ἤμουν πολὺ ἔκπληκτος ἐὰν κάποια ἄλλη θρησκεία εἶχε διαμαρτυρηθεῖ γιὰ τὴ χρήση τοῦ Anno Domini καὶ πρὸ Χριστοῦ."
Η Ann Widdecombe, Καθολικὴ καὶ πρώην ὑπουργὸς μὲ τοὺς Συντηρητικούς, εἶπε: «Νομίζω ὅτι αὐτὸ ποὺ τὸ BBC κάνει εἶναι προσβλητικὸ γιὰ τοὺς Χριστιανούς. Ἀπορρίπτουν ὅρους ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ αἰῶνες καὶ ποὺ εἶναι πολὺ καλὰ κατανοητοί.
«Πιὸ θὰ εἶναι τὸ ἑπόμενο βῆμα; Ξεφορτωθεῖτε ὅλο τὸ ἡμερολόγιο καθὼς ἔχει τὶς ρίζες του στὸν Χριστιανισμό;
Ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ γνωστοὺς παρουσιαστὲς τοῦ BBC εἶπαν ὅτι δὲν εἶδαν κανένα πρόβλημα μὲ τὸ καθιερωμένο σύστημα τοῦ π.Χ. καὶ μ. Χ.
Ο John Humphrys, ποὺ παρουσιάζει τὸ πρόγραμμα Today ἀπὸ τὸ Radio 4, εἶπε: «Θὰ συνεχίσω νὰ χρησιμοποιῶ τὸ μ.Χ. καὶ π.Χ. Ἐπειδὴ δὲν βλέπω νὰ ὑπάρχει κάποιο πρόβλημα.
«Πρόκειται γιὰ ὅρους ποὺ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν καὶ εἶναι σαφὲς ὅτι εἶναι κατανοητοί», λέει ὁ ἱστορικὸς Simon Shems, ὁ ὁποῖος ἔχει παρουσιάσει πολλὰ πρόγραμμα γιὰ τὸ BBC. Καὶ συνεχίζει : «Ὡς Ἑβραῖος δὲν ἔχω κανένα πρόβλημα μὲ τὸ AD καὶ τὸ BC. Ὅμως, οἱ ὄροι Κ.Χ. καὶ Π.Κ.Χ. χρησιμοποιοῦνται συχνὰ σὲ ἑβραϊκοὺς κύκλους.
Ἄλλοι θρησκευτικοὶ ἡγέτες εἶχαν διαφορετικὲς γνῶμες.
Ὁ Δρ Ghayasuddin Siddiqui, τοῦ μουσουλμανικοῦ Ἰνστιτούτου, εἶπε: «Δὲν ξέρω κάποιον νὰ ἔχει προσβληθεῖ ἀπὸ τὸ μ.Χ. καὶ τὸ π.Χ., ὅποτε γιατί νὰ τὰ ἀλλάξουν»;
Ἀλλὰ ὁ Ραβίνος Jonathan Romain, ἀπὸ τὴν Συναγωγὴ Maidenhead, εἶπε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ δεῖ τὴ λογικὴ πίσω ἀπὸ τὴν ἀλλαγή.
Εἶπε: «Τὸ μετὰ Χριστὸν εἶναι μία θρησκευτικὴ ἄποψη ποὺ δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ ἀπὸ πολλοὺς σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἢ ἀκόμα καὶ στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο. Ἡ ἀλλαγὴ σὲ BCE καὶ CE εἶναι ἁπλὰ πιὸ περιεκτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.