30 Νοε 2010

«Γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴν παγκόσμια κυριαρχία, τοὺς εἶναι ἀναγκαία ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση"Ο Ηγούμενος της Ιἐρᾶς Μονῆς Τρικόρφου Φωκίδας, Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καὶ πρὸς ὅλους τους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ταπεινὰ ἀναφέρεται στὴν κάρτα τοῦ πολίτη καὶ στὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση καὶ τί στόχους ἔχουν ὅσοι θέλουν νὰ ἐπιβάλουν τὰ νέα αὐτὰ συστήματα στὴν Ἑλλάδα καὶ μὲ ποίους τρόπους θὰ τὰ ἐφαρμόσουν. Ἐνδιαφέρουσα ἐπιστολὴ τὴν ὁποία πρέπει ὅλοι νὰ τὴν προσέξουμε καὶ γι’ αὐτὸ τὴν δημοσιεύουμε αὐτούσια.

Ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ὁ Μεσσίας ἔρχεται!
 Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη διὰ τοῦ στόματος τῶν Ἁγίων Προφητῶν φωνάζει πρὸς ὅλη τὴν οἰκουμένη καὶ πρὸς τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ὁ Μεσσίας καὶ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου ἔρχεται!
 Ὁ ἀναμενόμενος τῶν ἐθνῶν ἔρχεται! Ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου ἔρχεται! Ὁ νέος Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραὴλ ἔρχεται! Οἱ προφῆτες μὲ κάθε λεπτομέρεια μᾶς περιγράφουν τὸν ἐρχόμενον Μεσσία.

Ὁ Μεσσίας ἦλθε!

Ἡ Καινὴ Διαθήκη βροντοφωνάζει ὅτι ὁ Μεσσίας ἦλθε! Τὸ Φῶς ἦλθε στὸν κόσμο! Ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι ἀγάπησαν μᾶλλον τὸ σκότος. Ὁ Λυτρωτὴς καὶ Σωτήρας ἦλθε, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος προτίμησε νὰ ζεῖ στὰ δεσμὰ τῆς φυλακῆς του καὶ στὸ σκοτάδι τῆς ψυχῆς του. Γιὰ ἐμᾶς ὅμως ποὺ δεχθήκαμε τὸν Ἰησοῦ ἡ τὸν Ἐμμανουὴλ ὡς τὸν Χριστὸ τοῦ Κυρίου, ἀναγνωρίζουμε Αὐτὸν ὡς Μεσσία, Λυτρωτῆ καὶ Σωτήρα τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ.

Ἔρχεται πάλιν μετὰ δόξης!

Ὅσοι Τὸν δεχθήκαμε ὡς Μεσσία, τὸν Υἱὸν τῆς Παρθένου, ἀναμένομεν Αὐτὸν καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρίναι ζώντας καὶ νεκρούς.

Κάποιοι δὲν Τὸν δέχθηκαν...

Ὑπάρχουν ὅμως κάποιοι ποὺ δὲν πίστεψαν ὅτι στὸν Κύριό μας ἐκπληρώθησαν οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ....

 ὀνειρεύτηκαν τὸν Κύριό της δόξης ὡς ἐπίγειο βασιλέα τῆς γὴς καὶ ἔτσι ἀκόμη τὸν ἀναμένουν. Θεωροῦν ὅτι οἱ προφητεῖες δὲν ἐκπληρώθηκαν ἀκόμη καὶ ζοῦν καὶ ἐργάζονται καθημερινὰ διὰ τὴν ἐκπλήρωσή τους.

Ἤδη κάποιοι ἐξ αὐτῶν ποὺ δὲν δέχθηκαν τὸν Ἰησοῦ ὡς Χριστὸν τοῦ Κυρίου, μέσω σκοτεινῶν διαδρόμων ἐπέτυχαν νὰ ἀνέβουν οἰκονομικὰ πολὺ ψηλὰ καὶ σήμερα 10 περίπου ἄνθρωποι ἐξ αὐτῶν κατευθύνουν δυστυχῶς τὶς τύχες ὅλων τῶν λαῶν καὶ τῶν ἐθνῶν.

Τελευταία συχνὰ ἀκοῦμε νὰ γίνεται δί? αὐτοὺς ἀναφορὰ στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης. Τοὺς ἀποκαλοῦν ἄλλοτε «παγκόσμιους τραπεζίτες», ἄλλοτε «κερδοσκόπους» ἡ «ἀγορὲς» καὶ νομίζω ὅτι ὅλοι κατανοοῦμε τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ κύριοι αὐτοί.

Πέτυχαν λοιπὸν ὅλοι οἱ ἀνωτέρω κύριοι νὰ εἶναι οἱ δανειστὲς ὅλων τῶν κρατῶν καὶ ὅλων τῶν ἐθνῶν μὲ μία καὶ μόνη σκοπιμότητα: Τὴν ὑποταγὴ καὶ τὸν οἰκονομικὸ ἔλεγχο τῶν πάντων, ὥστε νὰ ἀναγκάσουν τοὺς λαοὺς καὶ πάντα τὰ ἔθνη νὰ δεχθοῦν τὸν δικό τους Μεσσία, ὡς τὸν μόνο καὶ ἀληθινὸ λυτρωτὴ καὶ σωτήρα τοῦ κόσμου.

Δία νὰ ἐπιτύχουν δὲ αὐτὴ τὴν παγκόσμια κυριαρχία καὶ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ νέου Μεσσία, τοὺς εἶναι ἀναγκαία ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνησις τῶν κρατῶν καὶ ἕνα νέο ἠλεκτρονικὸ οἰκονομικὸ σύστημα, ὥστε ἄφ? ἑνὸς μὲν νὰ παρακολουθοῦνται οἱ ἀντιδρῶντες, ἄφ? ἑτέρου νὰ ἐλέγχονται οἱ πάντες. Δία νὰ ἐπιβάλλουν δὲ τὸν Μεσσία τους, ὡς λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, θὰ κινηθοῦν «ἐν πάση ἀπάτη... καὶ τέρασι ψεύδους». Δί? αὐτὸ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καλεῖ τοὺς πάντες λέγοντάς τους «Βλέπετε μὴ τὶς ὑμᾶς πλανήση κατὰ μηδένα τρόπον».

Ἄρα διὰ νὰ μὴν ξεγελαστοῦμε καὶ πλανηθοῦμε πρέπει νὰ ἔχουμε συνεχῶς τεταμένη τὴν προσοχή μας καὶ τὰ μάτια μᾶς ἀνοιχτά, διότι ὁ πλάνος θὰ προσπαθήσει νὰ ἐξαπατήσει καὶ νὰ ξεγελάσει ἀκόμη καὶ τοὺς ἐκλεκτούς, δηλαδὴ τὴν ἱεραρχία καὶ τὸν πιστὸ λαό.

Τὰ ὅσα συμβαίνουν σήμερα στὴν πατρίδα μας καὶ σὲ ὅλο τὸν πλανήτη ἔχουν σχέση μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση καὶ μὲ τὸν ἐρχομὸ κάποιου νέου Μεσσία ὡς φυσικοῦ προσώπου καὶ ὄχι ὡς συστήματος;

Μακαριώτατε,

Σκεφθήκατε ἂν τὰ ὅσα συμβαίνουν σήμερα στὴν πατρίδα μας, δηλαδὴ ἐὰν τὰ δημοσιονομικὰ καὶ ὅλα τὰ νέα οἰκονομικὰ μέτρα ποὺ λαμβάνει ἡ Κυβέρνησή μας, ἀλλὰ καὶ οἱ κυβερνήσεις τῶν ἄλλων κρατῶν, σκεφθήκατε ἐὰν ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση τῶν ἀνθρώπων, τὴν κάρτα τοῦ πολίτη, τὸ μικροτσὶπ καὶ τὸν Μεσσία;

Ἕνας ταπεινὸς ἱερομόναχος ποὺ ἔζησε κοντὰ στὸν Γέροντα Παΐσιο, ἀπὸ τὸ 1996 μέσα ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ «Σκεῦος ἐκλογῆς» καὶ «Στὴ Δύση τῆς ἐλευθερίας μας» μᾶς προειδοποιοῦσε.

Μακαριώτατε,

Σᾶς μεταφέρω αὐτούσια ἀποσπάσματα τοῦ ἁγιορείτη ἱερομονάχου Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ «Σκεῦος ἐκλογῆς» σέλ. 421, ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1996. Διαβάζοντας σήμερα καὶ πάλι κάποιος τὰ κείμενα ποὺ θὰ ἀναφέρω, νομίζει κανεὶς ὅτι διαβάζει τὸ σημερινὸ Τύπο τοῦ 2010. Κι ὅμως τὰ ὅσα ἀκολουθοῦν γράφτηκαν τὸ 1996.

«Ἐπέβαλαν (καὶ θὰ ἐπιβάλλουν) στὴ χώρα μᾶς ἕνα πολὺ μεγάλο ἐξωτερικὸ δημόσιο χρέος,τόσο μεγάλο πού,  ὄχι μόνον νὰ μὴ μποροῦμε νὰ τὸ ξεχρεώσουμε, ἀλλὰ οὔτε τοὺς τόκους αὐτοῦ του δανείου νὰ μὴν προλαβαίνουμε· μὲ αὐτὸ καταφέρνουν μὲ εὔλογη δικαιολογία νὰ ἐπιβάλλουν στὸ λαὸ ἕνα οἰκονομικὸ πρόγραμμα ἐξόντωσης, ἕως ἐσχάτων. Θὰ ἐπιβάλλουν συνεχῶς νέα οἰκονομικὰ μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ἀσήκωτους καὶ πάρα πολλὰ ἄλλα μέτρα, ἔτσι ὥστε νὰ κάνουν τὸ λαὸ νὰ ἀγανακτήσει. Καὶ τί θὰ πετύχουν μὲ αὐτό; Ἀκοῦστε· Ὁ λαὸς καταπιεζόμενος ἀπὸ τὰ δυσβάστακτα οἰκονομικὰ μέτρα θὰ ζητάει κάποια στιγμὴ νὰ ξανασάνει, ἀλλὰ αὐτὴ τὴ στιγμὴ δὲν πρόκειται νὰ τοῦ τὴ χαρίσουν ποτέ, παρὰ μόνον ἕως ὅτου σκύψει τὸ κεφάλι τοῦ ἐντελῶς στὸ ἔδαφος, δηλώνοντας τέλεια ὑποταγὴ στὸ καινούργιο τους σύστημα. Θὰ λένε: Ἔχετε δίκιο ποὺ διαμαρτύρεσθε, ὅμως ἔχετε μεγάλο ἐξωτερικὸ χρέος καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν πολλὰ λεφτὰ φοροδιαφεύγουν· γιὰ νὰ μὴ σᾶς ἐπιβάλλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει νὰ ἀποδεχθεῖτε τὸ τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου. Ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε ποιοὶ εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καὶ ποιοὶ οἱ φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θὰ παρέχουν μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος πολλὲς διευκολύνσεις.

Ἀδελφοί, μᾶς ἐξαπατοῦν μὲ τερατώδη ψέμματα. Δὲν πρόκειται μὲ ὅσα αὐστηρὰ οἰκονομικὰ μέτρα κι ἂν λάβουν νὰ ξεχρεώσουμε τὸ χρέος μᾶς αὐτό. Γιατί δὲν ἐξυπηρετεῖ τοὺς σκοπούς τους ἡ ὕπαρξη μίας εὔρωστης οἰκονομικὰ Ἑλλάδας. Τί κάνουν λοιπόν; Ἐνῶ βρισκόμαστε σὲ οἰκονομικὸ χάος καὶ δὲν μποροῦμε οὔτε τοὺς τρέχοντας τόκους τοῦ χρέους νὰ πληρώσουμε, δημιουργοῦν τεχνητὲς κρίσεις μὲ τὶς γειτονικές μας χῶρες ἔτσι ὥστε, φοβούμενοι ἀπὸ τὶς ἀπειλές τους νὰ ξοδεύουμε τρισεκατομμύρια δραχμὲς γιὰ τὴν ἀγορὰ πολεμικῶν ἀεροπλάνων, πλοίων κτλ. Ἀκοῦμε συνεχῶς γιὰ θερμὰ ἐπεισόδια, ἀμφισβητοῦνται τὰ σύνορά μας, τὰ νησιά μας..... Μὲ ὅλα αὐτὰ μας ἀποπροσανατολίζουν γιὰ νὰ μπορέσουν μὲ πολὺ εὔσχημο τρόπο καὶ χωρὶς νὰ γίνουν ἀντιληπτοὶ νὰ μποῦν στὸ σπίτι μας..... Νὰ γνωρίζετε ὅτι θὰ ἀσκήσουν πιέσεις μὲ πολλοὺς τρόπους, ἰδιαίτερα στοὺς πολιτικούς μας ἄρχοντες..... Ἐμεῖς ὅμως ἂς μὴ βλέπουμε τοὺς δικούς μας πολιτικούς, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ τοὺς τὰ ἐπιβάλλουν ἀπὸ τὸ παρασκήνιο μὲ τὴ βία, ὕπουλα καὶ ἐξαπατώντας τους».

Στὴ σελίδα 417 τοῦ αὐτοῦ βιβλίου διαβάζουμε: «...... Ἡ μέθοδος ποὺ χρησιμοποιοῦν περιλαμβάνει τὴν ὑπονόμευση τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος κάθε χώρας, τὴν οἰκονομικὴ καταπίεση καὶ ἐξαθλίωση τῶν πολιτῶν καὶ τὴ φαινομενικὴ ἀνάγκη τῆς ὑποταγῆς στὸ παγκόσμιο ἠλεκτρονικὸ οἰκονομικὸ σύστημα, σὰν μόνου ἱκανοῦ νὰ δώσει λύση στὰ προβλήματα αὐτά· μὲ τὸ σύστημα αὐτὸ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν οἰκονομικὸ ἔλεγχο καταργεῖται τὸ ἀπόρρητο καὶ ἡ προσωπικὴ ἐλευθερία, ἀφοῦ εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχει πρόσβαση ἡ Παγκόσμια Τράπεζα Πληροφοριῶν στὶς Βρυξέλλες στὸν ἠλεκτρονικὸ φάκελλο ὁποιουδήποτε πολίτη καὶ ὅπως γράφει ὁ Γέροντας Παΐσιος «κι ἐνῶ τὰ σημεῖα φαίνονται ξεκάθαρα τὸ θηρίο στὶς Βρυξέλλες μὲ τὸ 666, ἔχει σχεδὸν ρουφήξει ὅλα τὰ κράτη στὸ κομπιοῦτερ». Πρέπει νὰ κατανοήσουμε τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἀπώτερος στόχος τοῦ ὁποίου τὴν ἐπίτευξη διαδοχικὰ (λόγω φόβου ἀντιδράσεων)μεθοδεύουν οἱ ἐπίδοξοι κυβερνῆτες τῆς οἰκουμένης καὶ ὁ διάδοχός τους Ἀντίχριστος· αὐτὸς «καὶ λόγους πρὸς τὸν Ὕψιστον λαλήσει καὶ τοὺς ἁγίους Ὑψίστου παλαιώσει καὶ ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιροὺς καὶ νόμον».

Μακαριώτατε,

Ἀπίστευτα καὶ ὅμως ἀληθινὰ τὰ ὅσα ἀναφέρει ἀπὸ τὸ 1996 ὁ ταπεινὸς ἁγιορείτης ἱερομόναχος π. Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου, ὁ ὁποῖος πρὸ 14 ἐτῶν μᾶς προμήνυσε τὰ τεκταινόμενα ποὺ ζοῦμε σήμερα, τὸ 2010, στὴ χώρα μας καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο.

Οὐδεὶς θὰ μᾶς ζητήσει νὰ ἀρνηθοῦμε τὸ Χριστό, τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας καὶ τὴν Ἐκκλησία μας.

  Ἁγία Γραφή, Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, πρέπει νὰ προσέξουμε ὅτι οὐδαμοῦ ἀναφέρει ὅτι θὰ μᾶς ζητήσουν νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν πίστη μας ἡ τὸν Χριστό μας, ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τοῦ χαράγματος ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων στὸ δεξί τους χέρι ἡ στὸ μέτωπο, ὅπως λέγει ἡ Ἀποκάλυψη. Οὔτε θὰ ζητηθεῖ ἄρνηση τῆς πίστεώς μας σὲ ὁποιοδήποτε προστάδιο τοῦ χαράγματος.

Ξεκάθαρα ἡ Καινὴ Διαθήκη, ἁπλά μας ἀναφέρει ὅτι μαζὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα σημεῖα (ἵδρυσις κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ἀνέγερση ναοῦ Σολομῶντος κτλ.) ποῦ θὰ προηγηθοῦν τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ δῆθεν Μεσσία καὶ σωτήρα τοῦ κόσμου, ὅτι ἕνα ἀκόμη ἀπὸ αὐτὰ τὰ σημεῖα ποὺ θὰ προηγηθοῦν θὰ εἶναι καὶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ παγκόσμιου οἰκονομικοῦ συστήματος.

Καὶ διὰ νὰ καταλάβουμε ἀκριβῶς καὶ νὰ μὴν ξεγελασθοῦμε, διὰ τὸ ποιὸ θὰ εἶναι αὐτὸ τὸ νέο παγκόσμιο οἰκονομικὸ σύστημα (διότι ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἔχει ἀλλάξει ἀρκετὲς φορὲς) μᾶς δίδει ἕνα χαρακτηριστικό του, μᾶς λέγει ὅτι αὐτὸ τὸ νέο οἰκονομικὸ σύστημα θὰ λειτουργεῖ μὲ ἕνα νούμερο ποὺ θὰ ἀποτελεῖ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου.

Τὸ δὲ νούμερο αὐτὸ πάλι μᾶς λέγει ποιὸ θὰ εἶναι, ἀναφέροντάς μας τὸν ἀριθμὸ 666. Ἄρα, ὁποιοδήποτε ἄλλο οἰκονομικὸ σύστημα ποὺ δὲν θὰ ἔχει τὸν ἀριθμὸ 666 δὲν θὰ ἀφορᾶ τοὺς χριστιανούς.

Θὰ λέγαμε λοιπὸν ὅτι προδρομικὰ σημεῖα τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι

α) Ἡ ἐπανίδρυσις τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ.

β) Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ οἰκονομικοῦ συναλλαγῆς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ χρῆσις σὲ αὐτὸ τοῦ ἀριθμοῦ 666. Οἱ δὲ οἰκονομικὲς συναλλαγὲς θὰ γίνονται μὲ τὸ χέρι ἡ τὸ μέτωπο.

γ) Ἡ ἐμφάνιση τῶν δύο προφητῶν Ἐνὼχ καὶ Ἠλία.

δ)?Ἡ ἀνέγερσις ξανὰ τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομώντα.

Ὅταν δεῖτε, λέει ἡ Ἁγία Γραφὴ νὰ γίνονται ὅλα αὐτὰ τὰ σημάδια στὴν ἀνθρωπότητα τότε πλησιάζει ὁ καιρὸς τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχρίστου.

Τὸ δεύτερο σημεῖο ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀλλαγὴ τοῦ οἰκονομικοῦ τρόπου συναλλαγῆς τῶν ἀνθρώπων καὶ ποὺ θὰ γίνεται, ὡς λέγει ἡ Γραφή, μὲ τὸ δεξὶ χέρι ἡ μὲ τὸ μέτωπο, καὶ θὰ ἔχει ὡς χαρακτηριστικὸ «κλειδὶ» τὸ νούμερο 666, ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς λέγει καὶ τονίζει ὅτι αὐτὸν τὸν τρόπο οἰκονομικῆς συναλλαγῆς θὰ τὸν ἐπιβάλλουν τὰ ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου στοὺς ἀνθρώπους ἀκόμη καὶ διὰ τῆς βίας (διαφορετικὰ θὰ χάνουν μισθούς, συντάξεις, περιουσιακὰ στοιχεῖα, ὑγειονομικὴ περίθαλψη κ.α) διότι δὲν θὰ μποροῦν νὰ συναλλάσονται οἰκονομικά... Ἀλλὰ ἡ Ἁγία Γραφὴ καλεῖ τοὺς χριστιανοὺς νὰ μὴ δεχθοῦν αὐτὸν τὸν νέο τρόπο οἰκονομικῆς συναλλαγῆς μὲ τὸ χάραγμα στὸ χέρι ἡ στὸ μέτωπο, διότι ὅποιος χριστιανὸς τὸ δεχθεῖ θὰ χάνει τὴν ψυχή του.

Μακαριώτατε,

Ἀλλὰ ἐνῶ ἡ Ἁγία Γραφὴ λέγει ὅτι μὲ διαφόρους πλάνους τρόπους θὰ προσπαθήσουν τὰ ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου νὰ ἐπιβάλλουν τὸ χάραγμα στὸ χέρι ἡ στὸ μέτωπο, ὡς νέο οἰκονομικὸ τρόπο συναλλαγῆς, πλανώντας ἀκόμα καὶ ἑξαπαντώντας τὸν ἄνθρωπο, ὥστε μὲ τὴ θέλησή του νὰ δεχθεῖ τὸ χάραγμα στὸ χέρι ἡ στὸ μέτωπο, ἐν τούτοις πουθενὰ δὲν ἀναφέρει ὅτι ὅταν οἱ ἄνθρωποι θὰ δεχθοῦν τὸ χάραγμα ὡς νέο οἰκονομικὸ σύστημα, θὰ τοὺς ζητηθεῖ ἡ ἄρνηση τῆς πίστεώς μας.

Ἂς δοῦμε λοιπὸν τί λέγει ἡ Ἁγία Γραφὴ πρὸς τοὺς χριστιανοὺς καὶ τὸ τί θὰ πάθουν ὅσοι πλανηθοῦν καὶ πάρουν τὸ χάραγμα ὥστε νὰ εἰσέλθουν στὸ νέο οἰκονομικὸ σύστημα συναλλαγῶν.

«Ὅστις λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἡ ἐπὶ τὴν χείρα αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ.... τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείω ἐνώπιον τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ ἐνώπιόν του ἀρνίου.... καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός....... εἰ τὶς λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκ. ἲδ/ 9-11).

Ξεκάθαρα λοιπὸν μᾶς λέγει ἡ Ἁγία Γραφὴ ὅτι αὐτὸς ποὺ θὰ μπεῖ σὲ αὐτὸ τὸ οἰκονομικὸ σύστημα καὶ θὰ πάρει μὲ τὴ θέλησή του τὸ χάραγμα, δὲν θὰ ἔχει ἀνάπαυση μέρα καὶ νύχτα ἀλλὰ καὶ θὰ βληθεῖ εἰς τὴν αἰώνια κόλαση.

Μακαριώτατε,

Οἱ ἀναμένοντες τὸν νέον Μεσσία θὰ ἦταν πολὺ ἀνόητοι, ἐὰν δίδοντας τὸ χάραγμα ὁπουδήποτε, σὲ κάρτα, στὸ χέρι ἡ στὸ μέτωπο κτλ. μᾶς ζητοῦσαν τὴν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τῆς πίστεώς μας.

Πουθενὰ δὲν λέγει ὅτι ὅποιος λάβει τὸ χάραγμα διὰ νὰ κάνει τὶς οἰκονομικὲς συναλλαγές του δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἐξομολογεῖται, νὰ κοινωνεῖ, νὰ προσεύχεται, ἡ ἂν εἶναι κληρικὸς νὰ ἱερουργεῖ. Ἁπλά μας λέγει ἡ Ἁγία Γραφὴ ὅτι ὅποιος τὸ δεχθεῖ θὰ βασανίζεται ἡμέρα καὶ νύχτα καὶ ἐδῶ καὶ εἰς τὴν αἰώνια κόλαση.

Ἐὰν οἱ ἀναμένοντες τὸν Μεσσία μᾶς ἐζητοῦσαν νὰ ἀρνηθοῦμε τὸ Χριστό μας, τότε οὐδεὶς θὰ ἔπαιρνε τὸ χάραγμα καὶ οὐδεὶς θὰ δεχόταν νὰ εἰσέλθει στὸ τὸ νέο αὐτὸ παγκόσμιο ἠλεκτρονικὸ σύστημα καὶ στὴν παγκόσμια τράπεζα πληροφοριῶν. Ὅπως λέγει ἡ Γραφὴ θὰ μᾶς ἐξαπατήσουν, θὰ μᾶς πλανήσουν, θὰ μᾶς ξεγελάσουν, δί? αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ μάτια μας νὰ τὰ ἔχουμε ἀνοιχτά.

Διότι ὁ ἐχθρὸς πρῶτα παγιδεύει τὸ θήραμά του μέσα στὴ φάκα του καὶ μετὰ τὸ τρώγει. Ἔτσι καὶ τὰ ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου θὰ κάνουν, πρῶτα θὰ μᾶς ἐγκλωβίσουν μὲ τὸ χάραγμά τους μέσα στὰ οἰκονομικὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα παρακολουθήσεως τῶν πάντων καὶ μετὰ θὰ βάζουν τοὺς χαραγμένους νὰ προσκυνοῦν τὸν Ἀντίχριστο ὡς θεόν.

Ὅσοι  χριστιανοὶ ἀρνηθοῦν τὸ χάραγμα καὶ δὲν μποῦν στὸ νέο οἰκονομικὸ σύστημα καὶ στὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση μᾶς λέγει ἡ Ἀποκάλυψη, ὅτι ὅταν ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος, ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν οἰκονομικῶν ἀγορῶν, τότε ὅσοι δὲν θὰ ἔχουν δεχθεῖ τὸ χάραγμα ὡς τρόπο οἰκονομικῆς συναλλαγῆς, θὰ τοὺς ἀναγκάσει διὰ τῆς βίας νὰ εἰσέλθουν πάντες καὶ ἐκεῖ θὰ ἀρχίσει τὸ μαρτύριο αἵματος τῶν ἀσφράγιστων χριστιανῶν. «καὶ ποιεῖ πάντες μικροὺς καὶ μεγάλους καὶ πλούσιους καὶ πτωχοὺς ἴνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἡ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῆς, ἴνα μὴ τὶς δύναται κάποιος ἀγορᾶσαι ἡ πωλῆσαι ἡ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα...» (Ἀποκ. ἲγ/ 16-17).

Μακαριώτατε,

Ξεκάθαρα φαίνεται ἐκ τῆς Γραφῆς ὅτι τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιο εἶναι ἁπλὰ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ σημεῖα ποὺ θὰ συμβοῦν πρὶν τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἡ Γραφὴ μᾶς προειδοποιεῖ ἁπλὰ ὅτι οἱ χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ πάρουμε τὸ σφράγισμά του, τὸ χάραγμά του καὶ νὰ μὴν εἰσέλθουμε σὲ αὐτὸ τὸ νέο τρόπο οἰκονομικῆς συναλλαγῆς, διότι τότε θὰ ἐγκλωβισθοῦμε σὰν τὸν ποντικὸ στὴ φάκα καὶ ὡς τονίζουν οἱ Πατέρες οἱ χριστιανοὶ ποὺ θὰ λαμβάνουν τὸ χάραγμα, θὰ χάνουν τὴ Θεία Χάρη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐλευθέρα βούλησή τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάνουν μετὰ καὶ τὴν ψυχή τους, διότι ὁ δρόμος ποὺ ἐπέλεξαν εἶναι ἄνευ ἐπιστροφῆς.

Διότι ὡς λέγουν οἱ ἐπιστήμονες τὰ σύγχρονα μικροτσὶπ ἐπηρρεάζουν ἀκόμη καὶ τὴν ἐλευθέρα βούληση τοῦ ἀνθρώπου.

Πρέπει συνεχῶς νὰ προσέχουμε, διότι προσπαθοῦν νὰ μᾶς πλανήσουν

Μακαριώτατε,

Ὁ ἁγιορείτης ἱερομόναχος Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου, μαθητεύσας παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου, ἀναφέρει ἀπὸ τὸ 1996: «Τονίζουμε δὲ ἐπειδὴ (οἱ κυβερνήσεις τῶν λαῶν) δὲν ἔχουν δεσμευθεῖ μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θὰ δώσουν τὸν ἑνιαῖο κωδικὸ ἀριθμὸ μητρώου (ΕΚΑΜ-Νόμος Κουτσόγιωργα 1986) εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ χρησιμοποιήσουν σὲ πρώτη φάση οὔτε τὸν γραμμωτὸ κώδικα, οὔτε τὸ bar code, οὔτε τὸν ἀριθμὸ 666. Ὁ ἑνιαῖος κωδικὸς ἀριθμὸς μητρώου γιὰ νὰ πετύχουν τὸ σκοπό τους, μπορεῖ νὰ μπεῖ ἀκόμα καὶ σὲ μία ἁπλή, μὴ ἠλεκτρονικὴ κάρτα στὴν ἀρχὴ καὶ σταδιακὰ νὰ τὸν μεταφέρουν στὴν ὅποια ἠλεκτρονικῆς μορφῆς κάρτα ἡ μικροτσὶπ τελικὰ ἐπιλέξουν. Ἂς μὴν ἀναπαυόμαστε καὶ πέφτουμε θύματα ἀποπροσανατολισμοῦ, διότι οἱ πολιτικοὶ θὰ μᾶς ὑποσχεθοῦν ὅτι ἡ ταυτότητα ποὺ θὰ μᾶς δώσουν δὲν θὰ ἔχει οὔτε bar code οὔτε 666. Μόνον ἕναν ἑνιαῖο κωδικὸ ἀριθμὸ μητρώου (ΕΚΑΜ), τίποτε ἄλλο δὲν θὰ ἔχει καὶ τότε, ἐπειδὴ θὰ ἀρνούμεθα νὰ λάβουμε ἔστω καὶ μία ἁπλὴ κάρτα ποὺ θὰ ἔχει μόνον τὸν ΕΚΑΜ, θὰ κατηγορήσουν τὴν Ἱεραρχία καὶ τοὺς χριστιανοὺς ὅτι μὲ τίποτα δὲν ἀναπαύονται καὶ ὅτι συνεχῶς δημιουργοῦμε προβλήματα στὴν πολιτεία».

Μακαριώτατε,

Ἡ Εὐρώπη καὶ οἱ κρυπτόμενες οἰκονομικὲς «ἀγορὲς» ὄπισθεν αὐτῶν, ἕνα ἐπιζητοῦν αὐτὴν τὴν στιγμή, τὴν εἰσαγωγή μας στὸ παγκόσμιο οἰκονομικό τους σύστημα συναλλαγῶν καὶ στὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση, ἡ ὁποία χωρὶς τὸν ΕΚΑΜ δὲν ἐπιτυγχάνεται.

Δί? αὐτὸ καὶ θὰ προσπαθήσουν μὲ ὅλους τους ἀνωτέρω τρόπους, ποὺ ὁ Γέροντας Ἱερομόναχος Χριστόδουλος προανάφερε ἀπὸ τὸ 1996 καὶ σήμερα ἐκπληρώνονται κατὰ γράμμα. Θὰ φτάσουν ἀκόμα καὶ στὶς ἀπειλὲς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μὲ γεγονότα τηλεοπτικὰ ὅπως εἴχαμε τὸ 2005....

Δί? αὐτό, ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε ὡς μᾶς ἐπιτάσσει ὁ Κύριος, οἱ Γραφὲς καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ νὰ μὴν δεχθοῦμε τίποτα, μὲ ὁποιοδήποτε κόστος.

Θέλει προσοχή, διότι θὰ μᾶς ἐξαπατήσουν, ὅπως ἡ κυβέρνηση τὸ 2000 ἐξαπάτησε τὸ μακαριστὸ ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο μὲ τὸ θρήσκευμα στὶς ταυτότητες.

Μακαριώτατε,

Ἐμεῖς εἴμεθα τὰ τσοπανόσκυλα τοῦ ποιμνίου, ἐσεῖς εἶστε οἱ ποιμένες οἱ ἔχοντες καὶ τὴν εὐθύνη γιὰ τὰς ψυχᾶς μας.

Τὰ τσοπανόσκυλα ὅταν ἀκούσουν ἢ δοῦν κάτι ἐπικίνδυνο ἢ μή, γαυγίζουν ὥστε ὁ τσοπάνης νὰ προσέξει καὶ νὰ ἀξιολογήσει τὸν κίνδυνο. Ἐσεῖς ὡς ποιμένες τῶν ψυχῶν μᾶς ἔχετε λοιπὸν τὴν εὐθύνη ἔναντί του Θεοῦ δὶ’ ἠμᾶς καὶ ὅλο τὸ ποίμνιο. Ἐσεῖς θὰ ἀξιολογήσετε ἐὰν γαυγίζουμε δικαίως ἢ ἀδίκως.

Ἐμεῖς δὲ ἔχοντες τὴν σεβάσμιαν ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας μας, τοὺς ποιμένας δηλαδὴ καὶ πατέρας τῶν ψυχῶν μας, ὡς ἐμπροσθοφυλακὴ σὲ αὐτὴν τὴν τιτάνια μάχη μεταξὺ τῶν υἱῶν τοῦ φωτὸς κατὰ τῶν υἱῶν τοῦ σκότους, εἴμεθα παρὰ τοὺς πόδας σας γιὰ νὰ ἀγωνιστοῦμε κατὰ τῶν λύκων ἐκείνων ποὺ ζητοῦν νὰ κατασπαράξουν τὴ μάνδρα τοῦ Χριστοῦ τὴν ὁποία ἐνεπιστεύθη εἰς Ὑμᾶς ὁ Κύριος.

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ, ἀσπαζόμενος τὴν δεξιάν Σας καὶ ἐκζητῶν τὴν εὐλογίαν Σας

Ὁ Γέροντας

Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.