28 Νοε 2010

"Ὁδεύουμε πρὸς ἄθρησκη παιδεία;"
Μὲ ἀφορμὴ τὸ σχεδιασμὸ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὸ νέο Λύκειο τὸ παράρτημα Λάρισας τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων σὲ ἀνακοίνωσή του ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: «Ὁ σχεδιασμὸς ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τοῦ νέου Λυκείου ποὺ εἶδε πρόσφατα τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας στὸν Τύπο, δημιουργεῖ ἔντονο προβληματισμὸ καὶ δικαιολογημένη ἀνησυχία. Γιατί ὑποβαθμίζει τὴν ἀνθρωπιστικὴ ἀγωγὴ καὶ παιδεία, ἀφοῦ, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὸ κατεξοχὴν ἀνθρωποποιὸ καὶ ἠθοπλαστικὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ ἀποτελεῖ τὴ βάση καὶ τὸν κορμὸ τῆς ἀγωγῆς, καθόσον «χωρὶς Θεὸ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει ἀγωγή», τὸ ἐξαιρεῖ ἀπὸ τὰ ὑποχρεωτικὰ μαθήματα καὶ τὸ κατατάσσει στὰ ἐπιλεγόμενα.

Τὸ ὡς ἄνω σχέδιο, ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι προσαρμοσμένο στὴ δομὴ τοῦ προγράμματος international Baccalaureate, προσπαθεῖ ἀνεπιτυχῶς νὰ λύσει τὰ προβλήματα τοῦ σημερινοῦ Λυκείου, ὅπως τῆς ἔλλειψης παιδευτικῆς αὐτοτέλειας, τῆς κυριαρχίας τοῦ ἐξετασιοκεντρικοῦ συστήματος ποὺ φορτώνει τοὺς μαθητὲς καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ τοὺς γονεῖς μὲ ἄγχος, τῆς ἀπουσίας ἐκπαιδευτικοῦ προσανατολισμοῦ μὲ τὴν καθιέρωση τῶν μαθημάτων ἐπιλογῆς. Ἡ ὁποία ἐπιλογὴ δὲν φαίνεται νὰ συντελεῖ στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐφέσεων τῶν μαθητῶν. Γιατί, πῶς νὰ προτιμήσουν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἐφόσον αὐτὸ εἶναι ἐνταγμένο σὲ ὁμάδες – κύκλους ἄλλων μαθημάτων ποῦ δὲν σχετίζονται καθόλου μὲ τὰ Θρησκευτικὰ ἢ ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τὴν εἰσαγωγή τους στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση;

Γιατί νὰ μὴν....

 προτιμήσουν οἱ μαθητὲς τὰ λεγόμενα «χρηστικὰ» μαθήματα;.....Ὕστερα ἀπὸ ὅλα αὐτά, ποὺ μὲ κάθε δυνατὴ συντομία ἀναφέραμε, εὔλογο ἀνακύπτει τὸ ἐρώτημα: Ὁδεύουμε πρὸς ἄθρησκη ἀγωγὴ καὶ ἐκπαίδευση στὸ Λύκειο; Διαμαρτυρόμαστε ἐντονότατα γιὰ τὴν περιφρόνηση καὶ ὑποτίμηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τοῦ κατεξοχὴν παιδευτικοῦ μαθήματος ποὺ γίνεται μὲ τὸν ὡς ἄνω σχεδιασμὸ τοῦ νέου Λυκείου καὶ συγκεκριμένα γιὰ τοὺς ἑξῆς συνοπτικὰ λόγους: Γιατί ἔρχεται σὲ ἀντίθεση πρὸς ρητὴ διάταξη τοῦ Συντάγματος (ἄρθρο 16, παραγρ. 2), ποὺ ὁρίζει ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς Παιδείας εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν μαθητῶν. Πῶς θὰ ἱκανοποιηθεῖ ὅμως αὐτὴ ἡ ἀπαίτηση ὅταν ἐξοβελίζεται στὴν οὐσία ἀπὸ τὴν ἐθνική μας ἀγωγὴ τὸ μάθημα ποῦ ἀποβλέπει σ’ αὐτὸ ἀποκλειστικὰ τὸ σκοπό;Ἀντιτίθεται πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ἄρθρο 2 τοῦ πρόσθετου Πρωτοκόλλου), ποὺ ὁρίζει ὅτι κάθε εὐρωπαϊκὸ κράτος ὀφείλει νὰ παρέχει ἐκπαίδευση εἰς τοὺς μαθητᾶς τοῦ σύμφωνη πρὸς τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τῶν γονέων.

Ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων εἶναι ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ παρέχεται στὰ παιδιὰ τοὺς ἑλληνορθόδοξη ἀγωγὴ καὶ παιδεία, ὅπως κατέδειξαν οἱ σχετικὲς δημοσκοπήσεις. Χαρακτηρίζεται παιδαγωγικῶς μονομερὴς καὶ μὴ ἀνταποκρινόμενη πρὸς τὴν ἀρχὴ τοῦ ὅλου, γιατί ἑξαιρώντας τὴ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ δὲν παρέχει ἐνημέρωση στοὺς μαθητὲς πάνω σὲ ὅλους τους τομεῖς τῆς ζωῆς. Καὶ μάλιστα στὸ σημαντικότερο καὶ εὐγενέστερο, ποὺ εἶναι ἡ θρησκεία. Αὐτὸ ὅμως ἐγκυμονεῖ μεγάλους κινδύνους γιὰ τοὺς μαθητές. Κινδυνεύουν νὰ παρασυρθοῦν στὴν παραθρησκεία, τὸν ἀποκρυφισμό, τὸ σατανισμὸ κ.α.Στερεῖ ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τὴν πληροφόρησή τους ἐπάνω στὴ μεγαλύτερη πίστη καὶ ἰδεολογία. Στὸ Χριστιανισμό, ποὺ ἔφερε τὴν πιὸ μεγάλη ἠθικοπνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐπανάσταση στὸν κόσμο ποὺ ἄλλαξε τὸν ροῦ τῆς Ἱστορίας. Ποιὰ ἄλλη πίστη καὶ ἰδεολογία μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μαζί της; Τοὺς στερεῖ τὴν ἐνημέρωση πάνω στὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση καὶ Ἐκκλησία.

Αὐτὸ ποὺ ἔσωσε τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὸν ἔκανε νὰ μεγαλουργήσει. Ἔτσι κινδυνεύουν νὰ εἶναι ξένοι στὸν τόπο τους. Νὰ μὴ γνωρίζουν τὸν πολιτισμό τους καὶ στερημένοι ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ καλλιέργεια θὰ κινδυνεύουν νὰ ἐγκλωβιστοῦν σὲ ἀντικοινωνικὲς ὁμάδες καὶ ἰδεολογίες. Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους ζητοῦμε νὰ παραμείνει ὑποχρεωτικὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸ Λύκειο διδασκόμενο ἐπὶ 2ωρο τὴν ἑβδομάδα σὲ ὅλες τὶς τάξεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.