8 Ιουλ 2010

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ


Τοῦ Παναγιώτη Τελεβάντου

Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες κληρικοί, μοναχοί, ἡγούμενοι, καθηγητές πανεπιστημίου καί πιστός λαός τῆς Ἑλλάδος βρέθηκαν χθές στό πλευρό τοῦ καταδιωκομένου ἕνεκεν δικαιοσύνης, ἀληθείας καί Ὀρθοδοξίας ἐπισκόπου Ἀρτέμιου, τῶν 100 κληρικῶν καί μοναχῶν του ἀλλά καί ὡς μάρτυρες ὑπεράσπισης τοῦ πρωτοσυγκέλλου π. Συμεών.

Ἄς σημειωθεῖ ὅτι τά ἔξοδα τῆς δίκης ἀνέλαβαν Ἕλληνες φίλοι του Σεβασμιότατου κ. Ἀρτέμιου καί τοῦ πρωτοσυγκέλλου Συμεών.


ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
_________________

Θά ἀναμείνουμε βεβαίως, ἐν προσευχῇ, τήν ἐτυμηγορία τοῦ δικαστηρίου γιά τό θέμα τῶν κατηγοριῶν κατά τοῦ πρωτοσυγκέλλου Συμεών ἀλλά ὑπάρχουν πολλά ἐρωτηματικά πού χρῄζουν ἀπαντήσεως, πέραν τῶν κατηγοριῶν πού σχετίζονται μέ τό ποινικό δίκαιο καί γιά τίς ὁποῖες φυσικά ὁ μόνος ἁρμόδιος νά ἐκδώσει ἐτυμηγορία εἶναι ἡ Ἑλληνική δικαιοσύνη....


Θερμές εἶναι οἱ προσευχές μας νά φανερώσει ὁ
Θεός τήν ἀλήθεια καί νά ξεκαθαρίσει ἡ κατάσταση ἀναφορικά μέ τίς κατηγορίες γιά ὑπεξαίρεση.


ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
____________

Ὑπάρχουν, ὅμως, κάποια ἄλλα γιά τά ὁποία δέν περιμένουμε κανένα δικαστήριο νά ἀποφανθεῖ! Καί αὐτά εἶναι τά θέματα τῆς πίστης μα
ς.

Οὔτε ὁ Νεοβαρλααμισμός, πού ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται στήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, μᾶς βρίσκει σύμφωνους, οὔτε ἡ συμφωνία τοῦ Σεβασμιότατου Εἰρηναίου Μπούλοβιτς μέ τήν ἐκκλησιολογία τῆς Ραβέννας μᾶς ἀναπαύ
ει, οὔτε ἡ πρόθεση πρόσκλησης στόν Πάπα μᾶς γεννᾶ ἐλπίδες, οὔτε ἡ παραμονή στό ΠΣΕ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἤ ὁποιασδήποτε ἄλλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι πράξη πού ἡ ὀρθόδοξη συνείδηση μπορεῖ νά ἀνεχτεῖ.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
______________

Ἀκόμη! Ὑπάρχει ἕνα διάχυτο κλίμα ἐκκοσμίκευσης στήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας. Ἐμβρόντητοι οἱ πιστοί πληροφορήθηκαν ὅτι ὁ ὀγδόντα ἐτῶν Πατριάρχης τῆς Σερβίας Εἰρηναῖος ἔχει προσωπικές καταθέσεις στήν τράπεζα τοῦ Νίς (ἀπό ὅπου προῆλθε πρίν ἐκλεγεῖ Πατριάρχης) ὀγδόντα ἑκατομμυρίων εὐρώ!!! (Βλ. ἰστοσελίδα “Αὐγουστίνος Καντιώτης”).

Ἄραγε ποιά σκοπιμότητα ὑπάρχει ἕνας πατριάρχης, πού ὁρκίσθηκε νά τηρήσει ἀκτημοσύνη, ὅταν πῆρε τό μοναχικό σχῆμα, νά ἔχει ἀστρονομικές καταθέσεις σέ τράπεζα χώρας πού βγῆκε κατεστραμμένη ἀπό ἀλλεπάληλους πολέμους καί τῆς ὁποίας ὁ λαός τῆς πένεται καί δυστυχεῖ;

Καί δέν εἶναι μόνον ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος. Πολλοί κληρικοί τοῦ Βελιγραδίου ἀλλά καί ἐπίσκοποι ζοῦν βίο τρυφηλό, ὅπως μάθαμε ἀπό στιγμιότυπα πού ἀφοροῦσαν τή ζωή τοῦ ὄντως Ἁγίου καί ἀκτήμονος Πατριάρχη Σερβίας μακαριστοῦ Παύλου.

Εἰς τί βοηθοῦν τούς ἴδιους ἤ τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας οἱ Σέρβοι κληρικοί ποῦ διάγουν μέ αὐτή τή βιοτή;

Ο ΠΡΩΗΝ ΡΑΣΚΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
__________

Ἀντίθετα ὁ Σεβασμιότατος πρώην Ράσκας κ. Ἀρτέμιος ζεῖ ὡς ἀκτήμων μοναχός καί ὁμολογεῖ ὡς ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος!

Ἔκανε τεράστια ἐντύπωση, ὅλη αὐτή τήν περίοδο τοῦ ἄδικου διωγμοῦ του, τό ἦθος του, ἡ ἱεροπρεπής γλῶσσα πού χρησιμοποιεῖ, ἡ ὑποχωρητικότητα πού ἔδειξε γιά τήν ἀντικανονική του ἀπομάκρυνση ἀπό τό θρόνο του καί στέρεη ἀπόφασή του νά μή δημιουργήσει σχίσμα παρόλες τίς ἀδικίες πού ὑπέστη!

Πῶς, λοιπόν, νά μή τόν ἐμπιστεύεται ὁ λαός τῆς Σερβίας ἀλλά καί οἱ ὅπου γής Ὀρθόδοξοι καί μάλιστα οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι παρόλους τους δεσμούς προσωπικῆς φιλίας πού ἀνέπτυξαν ἐπί δεκαετίες μέ τούς Σεβασμιότατους Ἀμφιλόχιο, Ἀθανάσιο καί Εἰρηναῖο;


ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
_________

Ποιά ἐμπερίστατη κατάσταση στή Σερβία μπορεῖ νά δικαιολογήσει τήν ἐπίσκεψη καί πρόσκληση στόν Πάπα ἤ τήν παραμονή στό Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν αἱρέσεων γνωστό ὡς ΠΣΕ;

Ποιά δικαιολογία μπορεῖ νά ὑπάρξει γιά τήν ἀποδοχή τοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ ἐκτρώματος τοῦ κειμένου τῆς μικτῆς ἐπιτροπῆς Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν στή Ραβέννα ἀπό τόν Σεβασμιότατο Εἰρηναῖο Μπούλοβιτς;

Ποιά δικαιολογία μπορεῖ νά προβληθεῖ γιά τήν ἀναγόρευση τοῦ κ. Χρήστου Γιανναρᾶ ὡς ἐπίτιμου διδάκτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Βελιγραδίου μέ εἰσήγηση τῶν τριῶν μαθητῶν τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς;

Ἀκόμη καί ἄν κάποιος ἤθελε νά παραβλέψει τίς βλασφημίες τοῦ κατά τοῦ μεγαλύτερου Πατέρα καί Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας τούς τελευταίους αἰῶνες Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη, ἀκόμη καί ἄν ἤθελε νά δεῖ “ρομαντικα” καί συμβολικά τίς περί ἔρωτος θεωρίες τοῦ κ. Γιανναρά, πῶς μπορεῖ νά παραβλέψει τίς ἀπροκάλυπτες βλασφημίες ποῦ κατέγραψε στό βιβλίο “Ἐνάντια στή Θρησκεία” κατά τῆς ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου;

Πῶς εἶναι δυνατόν οἱ μαθητές τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, οἱ ὁποῖοι ἔγραψαν μνημειώδη ἔργα γιά νά ὑμνήσουν τή Θεοτόκο, νά ἀπονέμουν ἐπίτιμο διδακτορικό δίπλωμα σέ διανοούμενο πού διατυπώνει γραπτῶς καί δημοσίως κακοδοξίες κατά τοῦ Πανάγνου προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου;

Γι’ αὐτό, ἐνῷ εἶναι ἀληθές ὅτι ἐναποθέσαμε ἐκ ὁλοκλήρου τή διελεύκανση γιά τίς κατηγορίες γιά ποινικά ἀδικήματα, κατά τοῦ π. Συμεών, στό μόνο ἁρμόδιο - τήν Ἑλληνική δικαιοσύνη -, τά ὑπόλοιπα θέματα πού σχετίζονται μέ τήν πίστη δημιουργοῦν στούς πιστούς μεγάλο πόνο ἐπειδή, ὅπως πολύ ὀρθά ἔγραψε σέ πρόσφατο ἄρθρο τοῦ ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, εἴχαμε στηρίξει μεγάλες ἐλπίδες στούς Ἀθανάσιο Γιέφτιτς καί Ἀμφιλόχιο Ράντοβιτς.

Πῶς νά ἑρμηνεύσουμε τήν ἀκατανόητη συμπερφορά τους γιά πολλά θέματα; Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ὁρισμένα οἰκουμενιστικά παρατράγουδα (ἐπισκέψεις καί πρόσκληση στόν Πάπα, συμπροσευχές μέ αἱρετικούς καί ἀλλόθρησκους, παραμονή στό ΠΣΕ) τά κάνουν ὅπως οἱ ἀρχιερεῖς τῆς Κύπρου γιά νά βοηθήσουν τήν ἐμπερίστατη πατρίδας τούς - παρόλον ὅτι ἐμεῖς διαφωνοῦμε ἀπόλυτα ὅτι μέ τήν καταπάτηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ βγαίνει καλό καί γίνεται προκοπή.

Τί σχέση ἔχει, ὅμως, μέ τήν ἐμπερίστατη πατρίδα τους ἡ εἰσαγωγή τοῦ Νεοβαρλααμισμοῦ ἤ οἱ ὑποτιμητικές ἐκφράσεις ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ἤ ἡ ἀναγόρευση σέ ἐπίτιμο διδάκτορα ἑνός θεολόγου πού ἀντιμάχεται τό ἀειπάρθενό της Θεοτόκου καί ὄχι μόνο;

Γιατί ὁ Σεβασμιότατος πρώην Ἐρζεγοβίνης ἐξεφράσθη, κατ’ ἐπανάληψη, μέ τόσο ὑποτιμητικό τρόπο γιά τόν π. Θεόδωρο Ζήση καί τούς πιστούς ποῦ ὑπέγραψαν τήν Ὁμολογία ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ἄν δέν θέλει ὁ ἴδιος νά ὑπογράψει τήν Ὁμολογία, ἄς μήν τήν ὑπογράψει, ἀλλά γιατί γυρίζει μοναστήρια καί Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος καί μιλᾶ μέ τόσο ἀπαξιωτικό τρόπο γιά τόν κορυφαῖο ὀρθόδοξο θεολόγο τῶν ἡμερῶν μᾶς π. Θεόδωρο Ζήση καί τήν Ὁμολογία κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;


“THERE IS SOMETHING ROTTEN IN THE KINGDOM OF DENMARK”
____________

Λυπᾶμαι νά παρατηρήσω ὅτι “there is something rotten in the kingdom of Denmark” (William Shakespeare - Hamlet). Ὑπάρχει κάτι σαθρό στήν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας. Καί τό λέγω αὐτό μέ πολύ πόνο ψυχῆς ἐπειδή εἶμαι ἕνας ἀπό τούς πολλούς πού εἰλικρινά ἀπό δεκαετίες θαύμαζα - καί ἀκόμη θαυμάζω - τήν ἐμβέλεια τῆς θεολογικῆς σκέψης καί τόν ἀσκητικό βίο τῶν Ράντοβιτς καί Γιέφτιτς καί παρόλον ὅτι ἐξακολουθῶ ἀκόμη νά πιστεύω ὅτι δέν εἶναι οἰκουμενιστές ὅπως φανερώνουν οἱ ἀντιρρήσεις τοῦ Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιου γιά τή “βαπτισματική θεολογία” καί τοῦ Πρώην Ἐρζεγοβίνης Ἀθανάσιου γιά τό “πρωτεῖο” στήν Ἐκκλησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.