12 Ιουν 2024

Ὅσιος Ὀνούφριος ὁ Αἰγύπτιος (12 Ἰουνίου †)

Καὶ τὴν ἑνὸς χιτῶνος ἐντολήν, Πάτερ,
Ὑπερβέβηκας, γυμνητεύσας εἰς τέλος.
Δωδεκάτῃ ἀχίτωνα Ὀνούφριον ἐκ βίου ἦραν.
Βιογραφία 
Ἀπό τίς μεγαλύτερες ἀσκητικές φυσιογνωμίες τῶν αἰγυπτιακῶν ἔρημων ὁ Ὀνούφριος, καταγόταν ἀπό τήν Περσία. Ἀπό παιδί ἀκόμα ἔδειχνε φλογερό πόθο ὁλοκληρωτικῆς ἀφιέρωσης στό Θεό. Σέ νεαρή ἡλικία, ἐντάχθηκε σέ μιά κοινοβιακή ἀδελφότητα, ὅπου γιά ἀρκετά χρόνια ἀσκήθηκε στήν πνευματική καί σωματική ἐγκράτεια καί στήν ὑπακοή. Ἡ μεγάλη του ταπεινοφροσύνη ἔκανε τούς ἀδελφούς του νά τόν ἀγαπήσουν πολύ. Ὅταν ὡρίμασε περισσότερο στήν ἡλικία ὁ Ὀνούφριος θέλησε νά πάει βαθύτερα στήν ἔρημο, νά γνωρίσει καί νά μιμηθεῖ τή ζωή των ἐκεῖ ἀσκητῶν της. Μέ μεγάλη λύπη ἡ ἀδελφότητα ἄφησε ἐλεύθερο τό ἐπίλεκτο αὐτό μέλος της. Ἀφοῦ βάδισε ἀρκετά μέσα στήν ἔρημο, συνάντησε τήν καλύβη τοῦ ἐρημίτη Ἐρμία, πού μέ θεία ἀποκάλυψη τόν περίμενε. Ὁ Ἐρμίας τόν ὁδήγησε σέ μιά καλύβη, κάτω ἀπό ἕναν πελώριο φοίνικα, πού δίπλα κελάρυζαν τά νερά μιᾶς καθάριας πηγῆς. Ἐκεῖ ὁ Ὀνούφριος ἐπιδόθηκε σέ μεγαλύτερη πνευματική ἄσκηση, καί ἡ φήμη του διαδόθηκε σέ ὅλους τούς ἐρημῖτες, πού συχνά πήγαιναν νά τόν συμβουλευθοῦν καί νά πάρουν τήν εὐχή του. Τελικά, ὅταν κάποτε τόν ἐπισκέφθηκε ὁ...Ἀββᾶς Παφνούτιος, ἄφησε τήν τελευταία του πνοή, καί ὁ Παφνούτιος τόν ἔθαψε κάτω ἀπό τόν πελώριο φοίνικα. Θύμισε, ἔτσι, σέ ὅλους τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «γύμναζε σεαυτόν πρός εὐσέβειαν» ( Α' πρός Τιμόθεον, δ' 7). Δηλαδή, γύμναζε καί συνήθιζε τον ἑαυτό σου στή συνεχῆ ἐξάσκηση τῆς ἁγίας ζωῆς.

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης
Τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐν σαρκὶ μιμησάμενοι, ὤφθητε ἐρήμου πολίται, καὶ χαρίτων κειμήλια, Ὀνούφριε Αἰγύπτου καλλονή, καὶ Πέτρε τῶν ἐν Ἄθῳ ὁ φωστήρ· διὰ τοῦτο τοὺς ἀγῶνας ὑμῶν ἀεί, τιμῶμεν ἀναμέλποντες· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι δι’ ὑμῶν πάσιν ἰάματα.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφαγισθέντος
Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν Ονούφριε· νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’. Πίστιν Χριστοῦ
Φῶς νοητὸν καὶ οὐράνιον, Πέτρε λαβὼν ἐν καρδίᾳ σου, τῆς ἀκηράτου Τριάδος δοχεῖον ὤφθης λαμπρότατον, καὶ χάριν τῶν θαυμάτων ἀπείληφας, κραυγάζων, Ἀλληλούϊα.
saint.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.