31 Μαΐ 2024

Χριστιανισμὸς καὶ Εὐρώπη

Ἄρθρο γνώμης τοῦ Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. Σταύρου Κουτρή, 
Ὑποψηφίου Εὐρωβουλευτοῦ μὲ τὴν ΝΙΚΗ 
Τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κυριαρχεῖ (καλύτερα ἐπιβάλλεται), μία ἀτζέντα ἀντινατιβισμοῦ, ἀποχριστιανοποίησης, οὐσιαστικῆς ὑποδούλωσης τῶν λαῶν καὶ φίμωσης κάθε ἀντίθετης ἄποψης πρὸς μιὰ ἰδιάζουσα καὶ ἐπιβαλλόμενη «πολιτικὴ ὀρθότητα». 
Ἑκατομμύρια μουσουλμᾶνοι εἰσβάλουν στὸ ἔδαφος τῆς Εὐρώπης, ὁ κόσμος βουλιάζει στὰ χρέη, ἐπιβάλλονται λιτότητες καὶ «ὑποχρεωτικότητες» καὶ ἡ Εὐρώπη προπαγανδίζει ὑπὲρ τῆς πολυπολιτισμικότητας καὶ τῆς ἀνοχῆς στὴ διαφορετικότητα. Πολυπολιτισμικότητα εἶναι μία νοσηρὴ καὶ ἀφύσικη κατάσταση. Κανένα ἔθνος δὲ γεννιέται πολυπολιτισμικό. Ὅμως ὅταν μετατρέπεται σὲ τέτοιο, ὁδηγεῖται... σὲ ἐθνική, πολιτική, κοινωνική, ἠθικὴ ἀλλὰ καὶ οἰκονομικὴ παρακμὴ καὶ ἐν τέλει καταστροφή. Τὸ μεγάλο πείραμα ἐδῶ καὶ 30 περίπου χρόνια στὴν Ἀμερικὴ ἀπέτυχε καὶ γεύονται τώρα τοὺς πικροὺς καρπούς του. 
Στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, δυστυχῶς λειτουργοῦν μηχανισμοὶ προπαγάνδας, δροῦν λομπίστες καὶ διαμορφωτὲς ἄποψης ποὺ προάγουν τὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ τὴ διαφορετικότητα. Κυβερνήσεις παραδομένες στὴ διεθνῆ ἐλίτ, ἑταιρεῖες κολοσσοί, μεγάλοι τραπεζικοὶ οἶκοι, διεθνεῖς ὀργανισμοί, ἐλεγχόμενα καὶ διαπλεκόμενα μέσα ἐνημέρωσης καὶ ἐφημερίδες, ἑνώνουν δυνάμεις σὲ μιὰ διεθνῆ προσπάθεια, γιὰ τὴν ἐπιβολή του διαίρει καὶ βασίλευε. Κάθε ἀντίθετη ἄποψη, καταδικάζεται καὶ ἐξοβελίζεται ὡς ρατσιστική, ἀκραῖα, φασιστικὴ καὶ λαϊκίστικη. 

Στὴ φαρέτρα τους διαθέτουν πολλὰ βέλη γιὰ τὴ δῆθεν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἔτσι νομοθετοῦν σχετικὰ καὶ λένε ὄχι στὴν ἰσλαμοφοβία, ὄχι στὴν ὁμοφοβία, ὄχι στὸν ἀντισημιτισμό, καὶ σὲ ἄλλες ἐφευρημένες «...φοβίες» γιὰ διάφορα θέματα ἀκόμη καὶ γιὰ ἀνώμαλα, ἀφύσικα, μὴ κανονικά, τὰ ὁποῖα πρέπει δῆθεν νὰ «προστατατευθοῦν» καὶ ἔτσι προπαγανδίζονται ὡς διαφορετικά, φυσικά, κανονικά, ἄξια προστασίας καὶ οἱ λαοὶ ἐξαναγκάζονται νὰ τὰ ἀσπαστοῦν. Ἀπὸ τὴν ἀνοχή, προχωρήσαμε σταδιακὰ στὴν ἀποδοχὴ καὶ τώρα στὴν ἐπιβολὴ μὲ τὸ ζόρι καταστάσεων ξένων πρὸς τὴν παράδοση, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὸ κοινὸ αἴσθημα ζωῆς τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Ἑλλήνων. 

Σιγά-σιγὰ ὅλη αὐτὴ ἡ προσπάθεια δρᾶ σὲ βάρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν θεμελίων τῶν κοινωνιῶν μας. Ὁ ἄκρατος ἐγωιστικὸς δικαιωματισμὸς ροκανίζει τὰ θεμέλια τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Πατρίδας μας, ποὺ πολὺ ἁπλὰ εἶναι: τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα, τὴ Ρωμαϊκὴ αἴσθηση δικαίου καὶ τὸ Χριστιανικὸ μήνυμα. 

Ναὶ στὴ προστασία κάθε ἀνθρώπου μὲ ἰδιαιτερότητα, ὄχι ὅμως στὴν ὑποκρισία κάποιων ἐλὶτ ποὺ «διυλίζουν τὸν κώνωπα καὶ καταπίνουν τὴν κάμηλο». Ὅταν ὅμως πρόκειται γιὰ σφαγὲς χριστιανῶν ἀπὸ ἰσλαμιστές, γιὰ ἐπιθέσεις ἐξτρεμιστῶν τοῦ ISIS καὶ τῆς Μπόκο Χαράμ, γιὰ ἐξισλαμοποίηση καὶ γκετοποίηση ὁλόκληρων Εὐρωπαϊκῶν πόλεων καὶ τέλος γιὰ λαθραία εἰσβολὴ ὀρδῶν μουσουλμάνων μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἰσλαμιστῶν μέσῳ τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν, τότε σωπαίνουν. Τότε στρουθοκαμηλίζουν. Τότε ἀναλαμβάνει ἡ «ἀστυνομία σκέψης» καὶ ἐπιβάλλεται μία «ὀμερτά», ποὺ ἐξαναγκάζει στὴν ἄμβλυνση τῶν θρησκευτικῶν, πολιτισμικῶν καὶ ἐθνικῶν διαφορῶν, στὴν πτώση τοῦ ἐπιπέδου τοῦ διοικούμενου λαοῦ (ὄχι τοῦ ἔθνους), στὴν ἐξαθλίωση, στοὺς μισθοὺς πείνας, στὰ ἐπιδόματα, στὴν ἀνοχὴ στὴν ἐγκληματικότητα, στὰ στρεβλὰ πρότυπα γιὰ τὰ παιδιά μας, στὴ σήψη καὶ στὸν ἐξανδραποδισμό, προσπαθῶντας τελικὰ νὰ νιώσει τὸ ἔθνος ὅτι εἶναι μειονότητα στὴν ἴδια τοῦ τὴ χώρα, ἀνήμπορο νὰ ἀντιδράσει. 

Ὁ ἐξαναγκασμὸς ἄλλωστε εἶναι ἡ εἰδοποιὸς διαφορά. Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, ἀνέκαθεν ἔρχονταν σὲ ἐπαφὴ μὲ διαφορετικὲς κουλτοῦρες, μὲ σεβασμὸ καὶ πνεῦμα κατανόησης. Δὲν ἀνέχθηκαν ὅμως, οὔτε πρόκειται νὰ ἀνεχθοῦν τὴν διαστρέβλωση τῶν Ἱερῶν καὶ τῶν Ὁσίων τους, καὶ τὴν «κλοπὴ» τῆς Πατρίδας, τοῦ Ἔθνους. 

Ἔχουμε φτάσει σὲ τέτοιο σημεῖο ποὺ χρειάζεται νὰ στηθοῦν ἀναχώματα, κατ’ ἀρχὴν πνευματικὰ καὶ ἀκολούθως ψυχικὰ στὰ ἄτομα καὶ τὶς κοινωνίες. Χρειάζεται ἀναβάπτιση καὶ ἐπαναχριστιανισμὸς τῆς Εὐρώπης. Χρειάζεται ἀνάληψη πολιτικῶν πρωτοβουλιῶν γιὰ εἰσαγωγὴ τοῦ ὅρου χριστιανοφοβία στὰ ἐπίσημα κείμενα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς, ὥστε νὰ θεσπιστοῦν μέτρα κατὰ τῶν διωγμῶν καὶ ἐκτοπίσεων τῶν χριστιανῶν σὲ μουσουλμανικὲς χῶρες, ἰδίως σὲ ὅμορες ἢ καὶ συνδεδεμένες μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καθὼς καὶ γιὰ τὴν προστασία στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Εὐρώπης, τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καὶ τῆς Ὀρθόδοξης ὁμολογίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.