17 Μαΐ 2024

Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων: "Οὐδέποτε στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ἐπετράπη ἡ συμμετοχὴ γυναικὸς στὴ Θεία Λειτουργία καὶ μάλιστα νὰ μεταδίδει τὸ Ἄχραντο Σῶμα καὶ Τίμιο Αἷμα τοῦ Σωτῆρος στοὺς πιστούς!!!"

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ἐφησυχάζων ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Πατριαρχείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ Προδρόμου ΧΩΡΑΣ
852 00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ-GREECE
Πρός
Τὴν Α.Θ.Μ.
Τὸν Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς
κ.κ. Θεόδωρο Β'
Εἰς Ἀλεξάνδρειαν.
P.O.BOX 2006
Alexandria- Egypt

E-mail:
patriarxeio.alexandreias@gmail.com

Μακαριώτατε,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ O ΚΥΡΙΟΣ!

Σᾶς γράφω μὲ πολὺ σεβασμὸ καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἀδελφικὴ ἀγάπη γιὰ θέματα ποὺ θίγουν τὸ κῦρος τοῦ Πατριαρχείου ἡμῶν, τοῦ ὁποίου ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος Σᾶς κατέστησε ὡς Προκαθήμενο τοῦ Ἀποστολικοῦ Θρόνου τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

Τὸ πρῶτο ζήτημα εἶναι ποὺ ἅπτεται τὴν βασικὴ... ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση, δηλ. τῆς χειροτονία τῆς Διακόνισσας κ. Ἀγγελικῆς (Angelic Molen). Βέβαια, ὁ θεσμὸς τῶν Διακονισσῶν, ἀναμφισβήτητα, ὑπῆρχε στοὺς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἀποκλειστικὸς ρόλος τους ἦταν νὰ βοηθήσουν τὸν Ἐπίσκοπο ἢ τὸν Πρεσβύτερο κατὰ τὴν βάπτιση ἐνηλίκων γυναικῶν καὶ τὴν κατήχηση νεανίδων. Ἀλλά, λόγῳ τῆς ἐπικράτησης τοῦ Νηπιοβαπτισμοῦ, ἐξασθένισε καὶ στὸ τέλος ἔπαυσε νὰ ὑφίσταται. Τότε, συνεχίστηκε ὡς θεσμὸς τῶν Κατηχητριῶν, ποὺ συνέβαλε οὐσιαστικὰ στὴν Ἱερὰ Κατήχηση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὅμως, οὐδέποτε στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ἐπετράπη ἡ συμμετοχὴ γυναικὸς στὴ θεία Λειτουργία καὶ μάλιστα νὰ μεταδίδει τὸ Ἄχραντο Σῶμα καὶ Τίμιο Αἷμα τοῦ Σωτῆρος στοὺς πιστούς, ὅπως φαίνεται στὶς δημοσιευθεῖσες φωτογραφίες στὰ ΜΜΕ!!! Τὴν εὐθύνη τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν φέρει ὁ Ἐπίσκοπος ποὺ τὸ ἐπέτρεψε. Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ζιμπάμπουε δὲν ὑπάρχει τόση μεγάλη προσέλευση τῶν νεοφωτίστων, ὥστε νὰ ἀπαιτεῖ τὴν κατάσταση χειροτονίας Διακόνισσας. Ἐξ ἄλλου, ὅπως Ὑμεῖς ὁ ἴδιος γνωρίζετε, καὶ μὲ ὅλο τὸν σεβασμό, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀδελφὸς κ. Σεραφείμ, ἀπουσιάζει τὸν περισσότερο καιρὸ ἀπὸ τὴν ἕδρα του. Ποῦ, λοιπὸν ἡ ἀνάγκη χειροτονίας Διακόνισσας;;;

Σ' αὐτὸ τὸ ζήτημα, θὰ ἤθελα ταπεινὰ νὰ συστήσω τὴν προσοχὴ τῆς ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητας καὶ τῶν Ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων τοῦ Ἀποστολικοῦ Θρόνου, μὴ τυχὸν οἱ τοιαῦτες ἐνέργειες ἀνοίξουν τὸν δρόμο καὶ οἱ ἰθαγενεῖς πιστοὶ ἀπαιτήσουν τὴν χειροτονία γυναικῶν καὶ στὸν δεύτερο βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης. ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τὸ δεύτερο ζήτημα ἀφορᾷ τὴν τέλεση δευτέρου Γάμου ἰθαγενοῦς Πρεσβυτέρου, τοῦ π. Timothy Dewidi, στὸ Benin τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νιγηρίας στὶς 20 Ἀπριλίου, 2024.

Καθὼς γνωρίζετε, Μακαριώτατε, ὁ δεύτερος γάμος ἔγγαμου κληρικοῦ ἀπαγορεύεται αὐστηρότατα τόσο ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ (Τίτ. 1:6), ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ρητῶς μας διδάσκει λέγοντας, ὅτι "ἐὰν ὑπῆρχαν δύο Χριστοί, τότε θὰ ὑπῆρχαν δύο σύζυγοι, δύο γυναῖκες, ἀλλὰ ἐφόσον ὑπάρχει ἕνας Χριστός,που εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, τότε ὑπάρχει μία σάρκα (ἕνας γάμος) (Migne, P.G., 36, 292).

Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ὁρίζουν:

"Ὁ Πρεσβύτερος, ἐὰν νυμφευθεῖ (σὲ δεύτερο γάμο), τότε νὰ στερηθεῖ τῆς διακονίας του" (Κανῶν τῆς Νεοκαισαρείας).

"Δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὸ γιὰ ἕνα Πρεσβύτερο, ἀφοῦ ἔχει χειροτονηθεῖ, νὰ εἰσέλθει σὲ γάμο κοινωνία, ἀλλὰ ἐὰν τολμήσει νὰ τὸ κάνει, ἂς καθαιρεθεῖ" (6ος Κανῶν τῆς 6ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

Ἐπίσης, ἐὰν ἕνας Πρεσβύτερος ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ ἀπὸ τὴν σύζυγό του ἢ ἔχει κοιμηθεῖ, τότε νὰ μὴ παντρευτεὶ ἄλλη.

Ὁ 80ος Κανῶν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὁρίζει: "Οἱ Πατέρες σιωποὺν γιὰ τὴν πολυγαμία, θεωρῶντας τὴν παντελῶς ξένη στὴν ἀνθρώπινη φύση. Γιὰ ἐμᾶς, αὐτὴ ἡ ἁμαρτία εἶναι πολὺ χειρότερη ἀπὸ τὴν μοιχεία ".

Ὁ ἐν λόγῳ Πρεσβύτερος π. Timothy Dewidi, νυμφευθεὶς νέα σύζυγο, ἐνῶ παραμένει παντρεμένος μὲ τὴν πρώτη σύζυγό του, ἔχει δύο γυναῖκες. Εἶναι ὁ πρῶτος πολυγαμικὸς Πρεσβύτερος-Ιερέας. Ὁ γάμος τοῦ ἐν λόγῳ Πρεσβυτέρου τελέστηκε ἀπὸ δύο Ὀρθοδόξους Ἱερεῖς, τὸν π. Moses Mellon Magnonkpon καὶ τὸν π. Pierre-Paul Kposseh. Ὁ δὲ Ἐπίσκοπος τοὺς Athanasius Keyembe, οὔτε τιμώρησε τὸν π. Τιμόθεο, οὔτε τους δύο Ἱερεῖς ποὺ τέλεσαν τὸν γάμο.

Ἐπὶ πλέον, τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀπαγορεύονται οἱ γάμοι. Ὁ γάμος τοῦ ἐν λόγῳ Πρεσβυτέρου ἀποτελεῖ πνευματικὸ βιασμὸ καὶ ἄγνοια τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τοὺς ἰθαγενεῖς Ἱερεῖς.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεὶ τὴν πολυγαμία ὡς μεγίστη ἁμαρτία, ποὺ ἀπαγορεύεται γιὰ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς!!!

Ὅταν διακονοῦσα, ὡς πρῶτος Ἐπίσκοπος στὴ νεοσυσταθεῖσα Ἐπισκοπὴ τῆς Γκάνας, ἐφαρμοζόταν ὁ ἑξῆς κανόνας: Κανεὶς ἰθαγενὴς δὲν βαπτιζόταν ἢ καὶ πολὺ περισσότερο δὲν γινόταν δεχτὸς στὴν Ἱερωσύνη, ἐὰν δὲν ἐγκατέλειπε τὴν πολυγαμία, ποὺ οἱ μὴ Ὀρθοδόξοι ἐφάρμοζαν. Ἔτσι, ἐπικρατοῦσε ὀρθὴ τάξη περὶ τὰ τῆς Ἱερωσύνης.

Ὅλα τὰ ἀνωτέρω τὰ γράφω μὲ πολὺ ἀδελφικὴ ἀγάπη, ἐλπίζοντας ὅτι ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Μακαριότητα θὰ ἐπιληφθεῖ πρὸς ἐπίλυση τῶν σοβαρῶν αὐτὼν προβλημάτων ποὺ ἀνέκυψαν.

Ἀσπαζόμενος τὴ δεξία τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος, καὶ εὐχόμενος, ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, χαρίζει Ὑμιὶν ἔτη πλεῖστα, σοφία, διάκριση καὶ σύνεση, διατελῶ μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ καὶ ἀδελφικῆς ἀγάπης.

Ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ Ἀδελφὸς τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος.

+Ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων

Ἐφησυχάζων Μητροπολίτης Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς

Κάλυμνος, 15 Μαΐου, 2024.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.