24 Απρ 2024

24 Ἀπριλίου 2004 - Ὄχι στὸ σχέδιο Ἀνάν!

Στὶς 24 Ἀπριλίου 2004, ὁ κυπριακὸς ἑλληνισμὸς ἀπάντησε μὲ ἕνα ἠχηρὸ ΟΧΙ σὲ ὅλους ὅσους ἐπιβουλεύονται τὴ μοῖρα του καὶ προσπάθησαν νὰ ξεπουλήσουν τὸ νησί μας στοὺς Τούρκους γιὰ χάριν τῆς λύσης, ὅπως συνεχίζουν νὰ κάνουν καὶ σήμερα χωρὶς κανένα ἴχνος ντροπῆς. 
Τὸ σχέδιο ΑΝΑΝ τέθηκε σὲ δημοψήφισμα ξεχωριστὰ στοὺς Ἕλληνες τῆς Κύπρου καὶ στοὺς τ/κ. Ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀπορρίφθηκε μὲ τὸ συντριπτικὸ ποσοστὸ τοῦ 76%, ἐνῷ ἀπὸ τοὺς τελευταίους ὑπερψηφίστηκε μὲ ποσοστὸ 65%. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς καὶ μόνο ἀποδεικνύει τὰ ὑπερπλεονεκτήματα τῆς λύσης γιὰ τοὺς Τουρκοκύπριους. 
Ὅπως καὶ σήμερα, ἐν ἔτει 2024, ἔτσι καὶ πρὶν 20 χρόνια, τὸ σχέδιο λύσης τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος βασιζόταν στὴ Διζωνικὴ Δικοινοτικὴ Ὁμοσπονδία. Ἦταν ἕνα ἀχανὲς καὶ πολυσέλιδο σχέδιο, τὸ ὁποῖο ὁδηγοῦσε... μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν τουρκοποίηση τῆς Κύπρου. 
Ἀρχικά, ἡ τουρκοκυπριακὴ μειονότητα διατηροῦσε τὸ δικαίωμα ἄσκησης βέτο, τὸ ὁποῖο εἶχε κατοχυρώσει καὶ στὸ δοτὸ Σύνταγμα ἀνεξαρτησίας τὸ 1960, κάτι ποὺ θὰ καθιστοῦσε τὴν Τουρκία ὄχι μόνο κυρίαρχη στὸν βορρᾶ ἀλλὰ καὶ συγκυρίαρχη στὸν νότο. Προνοοῦσε τὴν ὕπαρξη δυὸ ἰσότιμων συνιστώντων κρατιδίων, τὰ ὁποῖα θὰ εἶχαν δικές τους σημαῖες, κοινοβούλια καὶ ὕμνους. Παρόλα αὐτά, θὰ ὑπῆρχε καὶ ἡ σημαία τῆς Ὁμόσπονδης Κύπρου, 5 ὁριζόντιες λωρίδες μπλέ-λευκή- κίτρινη- λευκή- κόκκινη, ὅπως καὶ ὁ νέος ἐθνικὸς ὕμνος. Σὺν τοῖς ἄλλοις, τὸ καθεστὼς τῶν ἐγγυητριῶν δυνάμεων θὰ παρέμενε, μὲ τὶς Ἑλλάδα, Τουρκία καὶ Ἡνωμένο Βασίλειο νὰ ἔχουν αὐτὸ τὸν ρόλο. 

Ἡ ἀποστρατικοποίηση τοῦ νησιοῦ, ὅπως καὶ σήμερα, τέθηκε μέσῳ μεταβατικῶν σταδίων σὲ βάθος χρόνου, χωρὶς ὅμως τὴν ἀποχώρηση τῶν Βρετανικῶν Βάσεων ἀπὸ τὸ κυπριακὸ ἔδαφος. Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἐδαφικό, ὁ χάρτης προνοοῦσε τὸ ποσοστὸ τοῦ 28,5% γιὰ τὸ τουρκοκυπριακὸ συνιστῶν κρατίδιο, δηλαδὴ οὔτε 10% ἐπιστροφὴ ἐδάφους ποὺ κατακτήθηκε μὲ βάρβαρο τρόπο ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἡ ἐλευθερία ἐγκατάστασης καὶ ἡ ἐλευθερία ἀπόκτησης περιουσίας ἦταν κουτσουρεμένες καὶ ὑπὸ περιορισμούς, ἀφοῦ ὑπῆρχαν συγκεκριμένα ποσοστὰ πληθυσμοῦ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιστρέψουν στὰ σπίτια τους, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀγοράσουν γῆ στὸ ἄλλο συνιστῶν κρατίδιο. Οὐσιαστικά, μιλοῦσε γιὰ τὴ μὴ ἐπιστροφὴ ὅλων τῶν προσφύγων οὔτε κἂν στὸ μακροπρόθεσμο μέλλον. 

Στὴν νομοθετικὴ ἐξουσία, μιὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς βασικὲς ἐξουσίες κάθε σύγχρονου κράτους, τὰ πράγματα ἦταν περίπλοκα. Γιὰ νὰ ψηφιστεῖ ἕνας νόμος, θὰ ἔπρεπε νὰ ἐγκριθεῖ μὲ ἁπλὴ πλειοψηφία καὶ ἀπὸ τὰ δύο σώματα, θὰ ἀπαιτεῖτο ὅμως καὶ νὰ ψηφιστεῖ τοὐλάχιστον ἀπὸ τὸ ἕνα τέταρτο τῶν ἀντιπροσώπων κάθε συνιστῶντος κράτους. 

Στὴν ἐκτελεστικὴ ἐξουσία, τὸ προεδρικὸ συμβούλιο θὰ ἀποτελεῖτο ἀπὸ 4 Ἑλληνοκύπριους καὶ 2 τ/κ μὲ δικαίωμα ψήφου. Σὲ κάθε ἀπόφαση θὰ χρειαζόταν μιὰ θετικὴ τοὐλάχιστον ψῆφος ἀπὸ τὸ κάθε συνιστῶν κρατίδιο, ἂν δηλαδὴ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο τ/κ δὲν ψήφιζε ὑπέρ, αὐτομάτως δὲ θὰ περνοῦσε κάποια ἀπόφαση ἀκόμα κι ἂν ἡ πλειοψηφία τασσόταν ὑπὲρ τῆς συγκεκριμένης πρότασης. Ἴσχυε ἐπίσης ἡ ἐκ περιτροπῆς προεδρία, ἡ ἐναλλαγὴ Προέδρου κάθε 20 μῆνες, εἴτε Ἑλληνοκύπριου εἴτε Τουρκοκύπριου μὲ ἀναλογία δύο πρὸς ἕνα. 

Στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τὰ δύο μέρη θὰ ἐκπροσωποῦνταν ἰσάριθμα καὶ θὰ ὑπῆρχαν ἀκόμη τρεῖς ξένοι δικαστὲς ποὺ θὰ ἔπαιρναν τὴν ἀπόφαση σὲ περίπτωση ἰσοψηφίας, ἄρα σὲ μία τέτοια περίπτωση θὰ παραδίδαμε τὴν τύχη μας στὰ συμφέροντα τῶν ξένων. 

Ὅλα τὰ παραπάνω φανερώνουν τὴν ἐπικινδυνότητα τοῦ Σχεδίου Ἀναν γιὰ τὸ νησί μας, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑπὸ συζήτηση λύσης Διζωνικῆς Δικοινοτικῆς Ὁμοσπονδίας. Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο τὸ γεγονός, ὅτι τὸ 2004 ὑπῆρξε μιὰ σελίδα ἀναπτέρωσης ἠθικοῦ γιὰ τοὺς Ἕλληνες τῆς Κύπρου. Ὁ λαὸς ἀποφάσισε ὅτι ἡ Διζωνικὴ Δικοινοτικὴ Ὁμοσπονδία δὲν εἶναι ἡ λύση ποὺ θέλει καὶ ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ ἔρθει ἡ δικαιοσύνη στὸ νησί, νὰ καταδικαστεῖ ἡ Τουρκία γιὰ τὰ ἐγκλήματα πολέμου ποὺ διέπραξε καὶ νὰ διαφεντεύει ὁ ἴδιος τὸ μέλλον του καὶ τὴ γῆ του. 

Δυστυχῶς σήμερα, τὸ ἠχηρὸ μήνυμα τοῦ 2004 δὲν φτάνει οὔτε στὰ αὐτιὰ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, οὔτε στὰ αὐτιὰ τοῦ ΟΗΕ, οὔτε στὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων. Ἐπιμένουν νὰ μάχονται γιὰ μιὰ λύση ἄδικη, ρατσιστικὴ καὶ ἀντιδημοκρατική, ἀψηφῶντας καὶ ἀδιαφορῶντας γιὰ τὴν λαϊκὴ ἐτυμηγορία, ἀλλὰ ἀκολουθῶντας τὰ δικά τους συμφέροντα, τὸ χρῆμα καὶ τὴ δόξα. 

Ἐμεῖς, τοὺς διαβεβαιώνουμε πὼς θὰ ξαναποῦμε ΟΧΙ σὲ ἕνα Νέο Σχέδιο Ἀνάν, δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε τὸν ἀφανισμὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Κύπρο, δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε τὴν ἀθώωση τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ θὰ ἀγωνιστοῦμε ὅπως μᾶς ἔμαθαν οἱ πρόγονοί μας μέχρι τὴν τελικὴ δικαίωση, γιατί αὐτὸ ἀξίζει σὲ ὅσους θυσιάστηκαν γιὰ τοῦτο τὸν τόπο, γιατί ἀξίζει στὰ παιδιά μας ποὺ θὰ γεννήσει αὐτὸς ὁ τόπος. 

Γραφεῖο Τύπου 
Π.Ε.Ο.Φ. Θεσσαλονίκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.