25 Μαρ 2024

Ἡ δόλια ἀλλοίωση τοῦ ψηφίσματος τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσης, γιὰ νὰ μὴν ἐκπληρωθεῖ τὸ τάμα τοῦ Ἔθνους

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Ἄνδραλης
Συμπληρώνονται φέτος 195 χρόνια ἀπὸ τὴν Δ΄ Ἐθνοσυνέλευση τοῦ Ἄργους, ἡ ὁποία μεταξὺ ἄλλων, ἀποφάσισε: «Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεώς της κατασταθῶσιν ὁριστικῶς, οἱ δὲ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ Κράτους τὸ ἐπιτρέψωσιν, ἡ Κυβέρνησις θέλει διατάξει νὰ ἐγερθῇ εἰς τὴν καθέδραν εἰς ναὸς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος». Στὸ ἴδιο ψήφισμα ἀναφέρεται «Τὰ ὀνόματα τῶν φιλελλήνων, ὅσοι ἀπέθανον εἰς τὴν Ἑλλάδα, μαχόμενοι ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας της, θέλουν χαραχθεῖ ἐπὶ τινὸς μνημείου ἐγερθησομένου εἰς τὸν ναὸν τοῦ Σωτῆρος.» 
Γιὰ τὸ δεύτερο σκέλος τοῦ ψηφίσματος, τὴν ἀνέγερση μνημείου φιλελλήνων, τὸ κράτος ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ καὶ ἀποφασίστηκε ἡ τοποθέτηση τοῦ μνημείου ἔξω ἀπὸ τὸ πολεμικὸ μουσεῖο Ἀθηνῶν. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ Ἑταιρεία γιὰ τὸν... Ἑλληνισμὸ καὶ Φιλελληνισμὸ (ΕΕΦ) ὑπέγραψε μὲ τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο σύμβαση συνεργασίας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ μνημεῖο θὰ στηθεῖ στὸν χῶρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας . 
Ὅμως, στὸ ψήφισμα τῆς Δ’ Ἐθνοσυνέλευσης ἀναφέρεται ὅτι τὸ μνημεῖο τῶν φιλελλήνων θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ ναὸ τοῦ Σωτῆρος. Ἀγνοεῖται καὶ ἀπαξιώνεται, δηλαδή, τὸ κύριο μέρος τοῦ ψηφίσματος, ἡ κατασκευὴ τοῦ ναοῦ καὶ ὑλοποιεῖται μόνο τὸ μνημεῖο ποὺ ἕπεται σὲ χρονικὴ σειρά. 
Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ λόγος τοῦ τέως Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἄμυνας, Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ στὶς 30 Μαΐου 2023 γιὰ τὸ μνημεῖο τῶν φιλελλήνων: «Θὰ ἤθελα νὰ πάω ἀρκετὰ χρόνια πίσω, ὅταν τὸ 1829 ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Πατρίδας ἀποφάσισε νὰ συγκροτήσει τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος καὶ νὰ θεμελιώσει κάποιες βασικὲς μορφὲς ὕπαρξής του. Μία ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τότε στὸ Ἄργος, ἦταν ὅτι θὰ πρέπει νὰ κατασκευαστεῖ ἕνα Μνημεῖο, τὸ ὁποῖο τὸ ὁποῖο θὰ ἀποτελεῖ τιμὴ σὲ ὅλους ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ νὰ ἐλευθερωθεῖ ἡ Πατρίδα μας. Διακόσια χρόνια μετά, δυστυχῶς τέτοιο Μνημεῖο δὲν ἔχουμε στὴν Ἑλλάδα. Τώρα λοιπὸν μετὰ ἀπὸ προσπάθειες τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου Φιλελλήνων κ. Κωνσταντίνου Βελέντζα, τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου καὶ βεβαίως τοῦ Ὑπουργείου, κατασκευάζεται τὸ Μνημεῖο αὐτὸ καὶ θὰ τοποθετηθεῖ ἔξω ἀπὸ τὸ ὑπέροχο αὐτὸ Μουσεῖο, ἔτσι ὥστε νὰ τὸ βλέπουν ὅλοι οἱ Ἀθηναῖοι καὶ νὰ ἀποτίουμε φόρο τιμῆς σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ μᾶς βοήθησαν νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι σήμερα. Πολὺ σημαντικὸ νὰ τιμᾶς ὡς χώρα ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι βοήθησαν νὰ εἶσαι ἐλεύθερος». 

Πῶς τιμᾶ τοὺς ἀγωνιστές, ἀλλοιώνοντας τὸ ψήφισμά τους; Ὅσα μεγάλα λόγια καὶ νὰ ποῦν οἱ ἄρχοντες γιὰ τοὺς ἥρωες τοῦ 21, θὰ εἶναι ὑποκριτικά, ἀφοῦ ἀρνοῦνται μὲ πονηριὲς νὰ ἐκπληρώσουν τὴν ἐπιθυμία τους. 
Τὸ τάμα τοῦ Ἔθνους ὑπενθυμίζει τὴν εὐλάβεια τῶν μεγάλων ἀνδρῶν καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἀρεστὸ σὲ κάποιους. Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 21 δὲν κόμπασαν ποὺ ἐλευθέρωσαν τὴν πατρίδα, κόντρα στὴν πανίσχυρη Ἱερὰ Συμμαχία. Θεώρησαν τὴ νίκη, δῶρο τοῦ Χριστοῦ καὶ θέλησαν νὰ κάνουν κάτι γιὰ νὰ ἀνταποδώσουν. 
Οἱ σημερινοὶ ἄρχοντες θεωροῦν σπατάλη τὴν ἐκπλήρωση τοῦ τάματος, τὴ στιγμὴ ποὺ στὸ δημόσιο ταμεῖο γίνεται ὄργιο σπατάλης σὲ σκοποὺς ἀχρείαστους καὶ ἐπιζήμιους. Οἱ ἀπελευθερωτὲς μας εἶχαν ἄλλη νοοτροπία. Προτιμοῦσαν νὰ ἐπενδύουν στὸν Οὐρανό, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν . 
Ἡ σκανδαλώδης ἐθνική μας ἀχαριστία, ἀντικατοπτρίζει τὸ λάθος δρόμο ποὺ ἔχει πάρει τὸ ἑλληνικὸ κράτος. Ὅταν κάποιος παραμένει πεισματικὰ ἀχάριστος πρὸς τοὺς εὐεργέτες του, δὲν βρίσκει προκοπὴ ἀλλὰ χειροτερεύει μὲ τὸν καιρό. Ἔτσι καὶ τὸ ἔθνος μας θὰ βουτάει περισσότερο στὴν ἀνηθικότητα, ἂν δὲν ἀποδώσουμε ἐπί τέλους τὴν εὐγνωμοσύνη ποὺ ὀφείλουμε στὸ Θεὸ καὶ στοὺς ἥρωες τῆς πατρίδας μας, ἐκπληρώνοντας τὸ τάμα τους. 
Τὰ τελευταῖα χρόνια γίνονται φιλότιμες προσπάθειες, ἰδίως ἀπὸ τὸ ἵδρυμα προασπίσεως ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν, γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ τάματος, ἀλλὰ ὅπως κάθε ἔργο ἀγαθό, συναντάει συνεχῶς ἐμπόδια, μὲ κυριότερο τὴν ἀπροθυμία τοῦ κράτους. Τὰ ἐμπόδια, ὅμως, εἶναι γιὰ νὰ ξεπερνιοῦνται, ἂν ὑπάρχει θέληση καὶ προσήλωση στὸ στόχο. Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργὰ γιὰ ἕνα ἔργο ποὺ θὰ ἐπιφέρει εὐλογίες στὸ ἔθνος μας, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ἕναν ποὺ θὰ συνεισφέρει προσωπικά. Ἡ ἐκπλήρωση τοῦ τάματος, πρέπει νὰ γίνει λαϊκὴ ἀπαίτηση καὶ ἐθνικὸς στόχος. 

Χαράλαμπος Ἄνδραλης 

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.