19 Μαρ 2024

Ἐντὸς ἑνὸς «κοινωνικοῦ συμβολαίου» οἱ νέες ψηφιακὲς ταυτότητες σύμφωνα μὲ τὴν Παγκόσμια Τράπεζα!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος
Ἔχει ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον νὰ παρακολουθήσει κανεὶς μιὰ πρόσφατη ἐκδήλωση τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας στὴν Οὐάσιγκτον κατὰ τὴν ὁποία συζητοῦν ὁ Ἰνδὸς πρόεδρός της Ajay Banga καὶ ὁ ἐκτελεστικὸς διευθυντὴς τῆς Verizon, μιᾶς ἑταιρείας-κολοσσοῦ στὸν χῶρο τῶν τηλεπικοινωνιῶν καὶ ἄλλων τεχνολογιῶν.
Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ οἱ δύο πανίσχυροι μεγιστάνες δηλώνουν ὅτι ὑπάρχει ἕνα «κοινωνικὸ συμβόλαιο» (social contract) μεταξὺ τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν πολιτῶν γιὰ τὴν προώθηση τῶν ψηφιακῶν ταυτοτήτων! Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, τόσο ἡ Παγκόσμια Τράπεζα ὅσο καὶ ἡ Verizon ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ὑποστηρίζουν μὲ πληθώρα προγραμμάτων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο τὶς ψηφιακὲς ταυτότητες!
Αὐτὸ ποὺ ἀξίζει νὰ προσεχτεῖ εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἐξηγοῦν τὴν εἰσαγωγὴ τῶν νέων ταυτοτήτων καὶ πῶς ὑπόσχονται νὰ ὑλοποιήσουν τὴν παγκόσμια ἀποδοχή τους ἀπὸ τὶς κοινωνίες... Χρησιμοποιοῦν μιὰ τυποποιημένη... φράση-κλισὲ ὡς εὐφημισμὸ γιὰ τὴν ἐπιβολή τους στοὺς λαοὺς ὀνομάζοντάς το «ταξίδι ψηφιακοῦ μετασχηματισμοῦ»!
Ἡ στενὴ συνεργασία τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας καὶ τῆς Verizon στὸ ζήτημα αὐτὸ ἔχει τὴν καταλυτικὴ σημασία της, γιατί γιὰ νὰ συγκεντρώσεις τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ψηφιακὲς ταυτότητες ὅλων τῶν πολιτῶν στὸν κόσμο, χρειάζεσαι προφανῶς συνδεσιμότητα καὶ διαδίκτυο!
Ἡ δὲ χρήση τῆς φράσης «κοινωνικὸ συμβόλαιο» κατὰ τὴ συζήτησή τους γίνεται προκειμένου νὰ θεωρηθεῖ ὅτι οἱ πολῖτες προθύμως καὶ ἑκουσίως ἀποδέχονται τὴν χρήση τῶν νέων ψηφιακῶν ταυτοτήτων, διότι ὠφελοῦνται καὶ ἐξυπηρετοῦνται!
Ὁ Ajay Banga ἀναφέρει στὴν ἐν λόγῳ ἐκδήλωση ὅτι ἡ Παγκόσμια Τράπεζα δαπανᾶ πολλὰ χρήματα σὲ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ δώσει πρόσβαση στὴν ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια σὲ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἀνθρώπους ὡς μιὰ βασικὴ προϋπόθεση γιὰ νὰ συνδεθοῦν στὸ διαδίκτυο.
Ὁ ἐκτελεστικὸς διευθυντὴς τῆς Verizon Hans Vestberg σὲ μιὰ ἀποστροφὴ τοῦ λόγου του ὑπερθεμάτισε ὅτι ὁ κόσμος χρειάζεται περισσότερη συνδεσιμότητα (connectivity) γιὰ χάρη τοῦ ψηφιακοῦ μετασχηματισμοῦ. Kαι οἱ δύο τόνισαν ἀπὸ κοινοῦ ὅτι ἡ βελτίωση ἀνὰ τὴν ὑφήλιο στὴν πρόσβαση στὸ διαδίκτυο θὰ ἐπιταχύνει τὴν κοινωνικοοικονομικὴ ἀνάπτυξη.
Φαίνεται πὼς ἡ «πώληση» τῆς ἰδέας τῆς ψηφιακῆς ταυτότητας τόσο στὰ ἀνεπτυγμένα ὅσο καὶ στὰ ἀναπτυσσόμενα κράτη ἀποτελεῖ τὸ πεδίο δράσης αὐτῶν τῶν δύο πανίσχυρων ὀργανισμῶν, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν τὶς ὑποσχέσεις γιὰ οἰκονομικὴ πρόοδο ὡς τὸ «τυράκι στὴ φάκα»...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.