6 Μαρ 2024

Ὅσιος Παΐσιος: Τὸ λυχνάρι ποὺ ΔΕΝ ἔσβησε 30 χρόνια μετά...

Τοῦ π. Ἠλία Μάκου 
Ἕνα νέο βιβλίο γιὰ τὸν ὅσιο Παΐσιο, μὲ ἀφορμὴ τὰ τριάντα χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του (1994-2024) καὶ μὲ τὸν τίτλο: "Τὸ λυχνάρι ποὺ ΔΕΝ ἔσβησε", κυκλοφόρησε ὁ πολυγραφότατος π. Διονύσιος Τάτσης ἀπὸ τὴν Κόνιτσα, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκ τῆς τῆς νεότητάς του ὑπεραρκετὰ καὶ κυρίως πνευματικὰ βιώματα ἀπὸ τὸ ἅγιο τῆς ἐποχῆς μας, τὸν ὅσιο Παΐσιο. 
Μὲ γραφίδα ἀσταμάτητη, ὁ π. Διονύσιος Τάτσης, πάνω ἀπὸ 75 βιβλία ἔχει στὸ ἐνεργητικό του, δὲν μεταφέρει ἁπλῶς λόγια τοῦ π. Παϊσίου, ποὺ ὁ ἴδιος του τὰ εἶχε πεῖ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀναλύει στὸν ἀναγνώστη μὲ τὴ διδακτική τους διάσταση καὶ διαπιστώνουμε πὼς ὁ γέροντας Παΐσιος, ἂν καὶ ἀγράμματος κατὰ κόσμον, ἦταν ἀκριβὴς εἰκόνα διδάσκαλου καὶ παιδαγωγοῦ, ποὺ πορευόταν... σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ. Καὶ γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἦταν, ὅσο ζοῦσε, κρυμμένη εἰκόνα ἁγιότητας. 
Διαβάζοντας κανεὶς αὐτὸ τὸ βιβλίο, δὲν μπορεῖ νὰ μὴ σκεφτεῖ πόσο βοηθητικὸ θὰ ἦταν, μέσα στὸν πολυτάραχο κόσμο, ποὺ ζοῦμε, νὰ εἴχαμε τὴν τόλμη νὰ μιμηθοῦμε τὸν ὅσιο Παΐσιο στὴν πίστη, στὴν ἀγάπη, στὶς ἀρετές, στὴ σύμμετρη ἄσκηση, στὴν ἐπιμονὴ τοῦ ἀγῶνα του καὶ νὰ νικήσουμε τὴ μικροψυχία μας καὶ τὴν ὀλιγοπιστία μας.. 

Ὁ συγγραφέας παραθέτει πολύτιμες διδαχές, μικρὸ μέρος ἀπὸ ὅσα λόγια τοῦ εἶπε ὁ π. Παΐσιος καὶ εἴτε τὰ διέσωσε στὴ μνήμη του, εἴτε τὰ σημείωσε, γιὰ τὰ συστατικὰ τῆς κατὰ Χριστὸν πορείας, ὅπως εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ συνείδηση, οἱ καλοὶ λογισμοί, ἡ θεία χάρη ὁ θεῖος ἔρωτας, ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη κ.λπ. Γιὰ τὴν χρησιμότητα τῆς προσευχῆς, γιὰ τὴ σπουδαιότητα τῆς ἀρετῆς καὶ γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν παθῶν. Γιὰ τὴν παρουσία τῶν ἁγίων καὶ τὰ θαύματα στὴ ζωή μας, γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς πίστης καὶ τὴν ἀρρώστια τοῦ ἐγωισμοῦ. Γιὰ τὴν ἀξία τῆς ἐλεημοσύνης. Γιὰ τὴν προσοχὴ στὴν ἐπιλογὴ τοῦ γέροντα, γιὰ τὴν δύσκολη ἀποστολὴ τῶν μοναχῶν καὶ κληρικῶν. Γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμένο σύγχρονο ἄνθρωπο, ποὺ ὀφείλει νὰ ξαναβρεῖ τὸ ἦθος του, νὰ μὴ χάσει τὴν ἐμπιστοσύνη του στὸν Θεὸ καὶ νὰ ἀποκτήσει ταπεινὸ φρόνημα. 

Ἀφοῦ παρατίθενται οἱ ἀπόψεις τοῦ ὁσίου Παϊσίου καὶ γιὰ διάφορα ἄλλα θέματα, ὅπως γάμος-γονεῖς-παιδιά, δοκιμασίες κ.λπ., ἡ πολὺ ὠφέλιμη αὐτὴ ἐργασία, ἡ ὁποία περιέχει κατανοητὰ γιὰ τὸ εὐρὺ κοινὸ σαλπίσματα ψυχῆς, καταλήγει μ᾿ ἕνα κείμενο τοῦ Ἐπισκόπου Ἀνδίδων Χριστοφόρου, ὅπου ἀναφέρει ἰδιαιτέρως ζωντανὰ στιγμιότυπα καὶ καταγράφει περιστατικὰ καὶ λεγόμενα τοῦ ὁσίου Παϊσίου. 

Στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου του π. Διονυσίου Τάτση βρίσκει κανεὶς πολλὲς πειστικὲς ἀπαντήσεις γιὰ τὴ στάση του ὡς Χριστιανοῦ Ὀρθόδοξου μέσα στὸν κόσμο. Καὶ μεγάλες ἀλήθειες, ὅπως ὅτι ἡ εὐλάβεια, ποὺ δὲν εἶναι ἀληθινή, γίνεται βλαβερὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 

Μέσα ἀπὸ τὰ ὡραῖα καὶ μεστὰ γραφόμενά του ὁ π. Διονύσιος Τάτσης μὲ πολὺ σαφῆ τρόπο μᾶς κάνει νὰ καταλάβουμε ὅτι ὁ π. Παΐσιος θυσίασε ὅ,τι οἱ πολλοὶ θεωροῦν σπουδαῖο καὶ πολύτιμο, ἀνάπαυση, καλοπέραση, κοινωνικὴ προβολή, γιὰ νὰ ἀκολουθήσει τὸν Χριστό. 

Καὶ ἔχοντας πλεῖστα ἐσωτερικὰ ἀποτυπώματα ὁ π. Διονύσιος ἀπὸ τίς... συναναστροφές του μὲ τὸν ὅσιο Παΐσιο, κάνει τὸ βιβλίο του ἕνα προσκλητήριο, γιὰ νὰ ἀκολουθήσουμε τῆς ταπείνωσης τὴν ὁδό. 

Προβάλλοντας τὰ διδάγματα τοῦ π. Παΐσίού καὶ μάλιστα μὲ μιὰ διάσταση, ὅπου ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἀνακαλύψει τί πρέπει νὰ διορθώσει στὸν ἑαυτό του, ὥστε νὰ ἀπαλλαγεῖ μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὰ ἐλαττώματά του καὶ νὰ προαχθῇ ψυχικά, ὁ π. Διονύσιος συμβάλλει, μὲ τὸν τρόπο του, στὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας καὶ συντελεῖ στὴν προαγωγὴ τῆς ἀρετῆς. 

Ἤξερε ὁ ὅσιος Παΐσιος ὅτι εἶναι ὄχι ἕνα, ἀλλὰ πολλὰ μαζὶ τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς. Ὅπως κανένα πλοῖο, ποὺ ταξιδεύει στὰ ἀνοιχτὰ πελάγη, δὲν συνάντησε φουρτοῦνες καὶ δὲν πάλεψε μὲ τὰ κύματα, ἔτσι καὶ κανένας ἄνθρωπος δὲν ζεῖ χωρὶς δυσκολίες. 

Αὐτό, λοιπόν, ποὺ κάνει ἐπιτυχημένα ὁ π. Διονύσιος καὶ σ' αὐτὸ τὸ βιβλίο του γιὰ τὸν ὅσιο Παΐσιο, ποὺ εἶναι τόσο ἐνδιαφέρον, ὥστε νὰ διαβάζεται ἀπνευστί, εἶναι νὰ μᾶς μεταφέρει τὴ συνταγὴ γιὰ νὰ ὑπερβαίνουμε τὰ ἐμπόδια. 

Καὶ ἡ συνταγὴ τοῦ ἁγίου Παϊσίου γιὰ νὰ βγαίνουμε ἀλώβητοι ἀπὸ τὰ νέφη τὰ ἀπειλητικά, ποὺ μᾶς ἐπισκιάζουν, καὶ νὰ θωροῦμε πρὸς τὸν καθαρὸ ὁρίζοντα, εἶναι πολὺ ἁπλή: Νὰ προχωροῦμε μὲ ὁδηγὸ τὸν Χριστό. 
Δεῖτε περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ βιβλίο στὸ ἰστολόγιο:

Κεντρικὴ διάθεση βιβλίου:
Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ
τηλ.: 26550-22788
dtatsis1@gmail.com

1 σχόλιο:


  1. Για τον πρωτοπρεσβύτερο Διονύσιο Τάτση

    https://niksothropoulos.wordpress.com/2015/10/13/a-1019/

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.