1 Φεβ 2024

Ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώματα οἱ Intersex καὶ οἱ Trans;

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου
Δρ. Φυσικοῦ, Θεολόγου, MEd
Ὅταν λέμε Ἴντερσεξ καὶ Τράνς ἐννοοῦμε μὲ ἑλληνικὴ ὁρολογία τοὺς διαφυλικοὺς καὶ διεμφυλικοὺς ἀντίστοιχα. Ἐπειδὴ εἶναι προφανὴ ἡ ὁμοιότητα στοὺς δύο ὅρους ἀποφεύγουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τοὺς ἑλληνικοὺς γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ σύγχυση καὶ προτιμοῦμε τοὺς ἀντίστοιχους ἀγγλικούς. Οἱ δύο αὐτοὶ ὅροι ἐκφράζουν λοιπὸν ἀνθρώπους, οἱ ὁποίοι στὴν πραγματικότητα μποροῦν νὰ μὴν ἔχουν τίποτα κοινὸ μεταξύ τους. Οἱ πρῶτοι, οἱ Ἴντερσεξ, εἶναι ἄνθρωποι ἔχουν γεννηθεῖ μὲ κάποια γενετικὴ διαφοροποίηση στὸ ζεύγος 23 χρωματοσωμάτων ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ φύλο. Οἱ δεύτεροι, οἱ Τράνς, εἶναι ἄνθρωποι ποὺ τὸ φύλο τους εἶναι... βιολογικὰ ἀπόλυτα συνήθες καὶ φυσιολογικό, ὅμως μεγαλώνοντας σὲ ἠλικία ἔκφρασαν δυσφορία φύλου καὶ τελικὰ ἀποφάσισαν νὰ ἀποβοῦν σὲ ἰατρικὲς καὶ ἄλλες ἐπεμβάσεις, προκειμένου νὰ προξενήσουν ἀλλαγὲς σὲ αὐτό (ὅμως τὸ γενετικὸ ὑλικὸ τοῦ φύλου τους παραμένει προφανῶς τὸ ἴδιο). Μὲ ἄλλα λόγια ἀλλάζουν τὴν ταυτότητα φύλου τους, ἔτσι ὥστε νὰ τὴν προσαρμόσουν στὶς διαφορετικὲς μὲ αὐτὸ σεξουαλικὲς προτιμήσεις τους.

Ἀντίθετα οἱ Ἴντερσεξ μποροῦν νὰ ἔχουν σεξουαλικὲς προτιμήσεις ποὺ συμβαδίζουν ἀπόλυτα μὲ τὸ φύλο τους, πέρα τὶς ὅποιες διαφοροποιήσεις του ἀπὸ τὸ συνήθες ἀνδρικὸ ἥ γυναικεῖο φύλο. Τὸ εὔλογο ἐρώτημα ἐδὼ εἶναι κατὰ πόσο εὔκολα προσδιορίζεται τὸ φύλο τους, ἐφόσον ὑπάρχουν διαφοροποιήσεις στὸ γενετικὸ ὑλικὸ (γονότυπος) καὶ στὴν σωματικὴ τους διάπλαση, ἐξωτερικὴ καὶ ἐσωτερική (φαινότυπος). Προφανῶς ἡ βάση τῆς διάκρισης τοῦ φύλου εἶναι τὸ γενετικὸ ὑλικό τοῦ φύλου τους, τὸ ὁποῖο καὶ παράγει κατὰ τὴν ἀνάπτυξή τους ἀπὸ τὴν πρώιμη ἐβρυακὴ ἠλικία (8-10η ἑβδ) τὰ σωματικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ φύλου τους. Ἐπομένως στὶς περισσότερες περιπτώσεις εὔκολα διαπιστώνεται μιὰ στοιχειώδη συμφωνία μεταξὺ γονότυπου καὶ φαινότυπου πέρα τὶς ὅποιες διαφοροποιήσεις, ἡ ὁποία τελικὰ καθορίζει σαφῶς καὶ τὸ πραγματικὸ φύλο τοῦ Ἴντερσεξ ἀνθρώπου. Ὑπάρχουν ὡστόσο κάποιες περιπτώσεις ποὺ φαινομενικὰ ὑπάρχει ἀσυμφωνία μεταξὺ γονότυπου καὶ φαινότυπου καὶ αὐτὸ ὁδηγεῖ κάποιους σὲ παραπλανητικὰ συμπεράσματα. Ἴσως ἡ πιο χαρακτηριστικὴ τέτοια περίπτωση εἶναι αὐτὴ μερικῶν ἀνθρώπων μὲ σύνδρομο Turner.
Σὲ αὐτοὺς λοιπὸν, ἐνῶ ὁ φαινότυπος εἶναι ἀναμφισβήτητα γυναικεῖος, ὑπάρχει γονότυπος 46, ΧΥ, δηλαδὴ ὁ γονότυπος τῶν ἀρρένων. Ἡ ἀλήθεια βέβαια ἐδώ, ποὺ μερικὲς φορὲς παραβλέπεται, εἶναι ὅτι δὲν ἔχουν ὅλα τὰ κύτταρα σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση αὐτὸ τὸ ζεῦγος χρωμοσωμάτων, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ κύτταρα μὲ μονὸ χρωμόσωμα Χ (δηλαδὴ μὲ 45, Χ), ὁπότε μιλάμε γιὰ τὸ φαινόμενο τοῦ μωσαϊκισμοῦ. Πέρα ὅμως ἀπὸ αὐτό, ἄν πράγματι τὸ παρατηρούμενο Υ χρωμόσωμα στὸ ΧΥ ζεῦγος χρωμοσωμάτων εἶναι πραγματικό, γιατὶ ὅσοι ἔχουν αὐτὸ τὸ σύνδρομο ἔχουν πάντα γυναικεία σωματικὰ χαρακτηριστικά; Καὶ μάλιστα μερικὲς φορὲς πολὺ ἐντονότερα ἀπὸ ἄλλες γυναῖκες, χωρὶς νὰ παρατηρεῖται τὸ παραμικρὸ ἀνδροπρεπὲς σωματικὸ στοιχεῖο; Χρειάζεται πράγματι πολὺ προσοχὴ στὴν ἐρμηνεία τοῦ γονότυπου καὶ πρέπει νὰ γίνεται σὲ ἀναφορὰ μὲ τὸν φαινότυπο. Στὴν πραγματικότητα τὸ φαινομενικὰ Υ χρωμόσωμα στoὺς ἀνθρώπους μὲ σύνδρομο Turner, ποὺ εἶναι πάντα ἀναμφισβήτητα γυναῖκες, εἶναι ἕνα μόνο μέρος ἑνὸς Χ χρωμοσώματος (Χ μείον ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα ἄκρα του χρωμοσώματος = Υ), δηλαδὴ τὸ συγκεκριμένο χρωμόσωμα εἶναι ἐλλιπές. Καὶ ἔτσι τελικά, τὸ συγκεκριμένο ζεῦγος παράγει γυναικεῖο φαινότυπο, ἔστω καὶ μὲ κάποιες διαφοροποιήσεις ἀπὸ τὸ συνηθισμένο. Πάντως σὲ ἄλλες γυναῖκες μὲ τὸ σύνδρομο Turner παρατηρεῖται κανονικὰ τὸ ζεῦγος ΧΧ ἤ ἔχουν σὲ ὅλα τὰ κύτταρά τους τὸ μοναδικὸ χρωμόσωμα Χ ἀντὶ 46ο ζεῦγος.

Ἡ γενετικὲς αὐτὲς διαφοροποιήσεις στοὺς Ἴντερσεξ ἀνθρώπους ἐπηρεάζουν βέβαια τὴν ζωή τους μὲ ἴσως πιο σοβαρὴ ἐπίπτωση γιὰ πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν παιδιά (ὄχι ὅλοι). Ὡστόσο κατὰ τὰ ἄλλα εἶναι ἄνθρωποι ποὺ μπορεῖ νὰ μὴν διακρίνεται καν ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους ἡ γενετικὴ τους διαφοροποίηση ὡς πρὸς τὸ φύλο, ἤ μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ δυσδιάκριτη. Ἐπομένως, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, μπορεῖ νὰ ἔχουν καὶ αὐτοὶ τὶς συνήθεις σεξουαλικὲς προτιμήσεις πρὸς τὸ ἀντίθετο φύλο καὶ μποροῦν νὰ νυμφευθοῦν κανονικά. Κάποιοι ἴσως κάνουν ἄλλες ἐπιλογές, ὅπως ἀκριβῶς βέβαια καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι. Τότε γιατὶ ὅμως τοὺς περιλαμβάνουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι καὶ οἱ Τρὰνς στὸ ἀκρωνύμιό τους ΛΟΑΤΚΙ ἀνάμεσά σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἄλλες σεξουαλικὲς προτιμήσεις ἀπὸ τὴν συνηθισμένη πρὸς τὸ ἀντίθετο φύλο; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅπως ὑποστηρίζουν, γιατὶ διεκδικοῦν τὰ ἴδια δικαιώματα. Ἔχουν πράγματι τὰ ἴδια δικαιώματα λοιπόν;


Ἤδη εἴπαμε παραπάνω ὅτι οἱ Ἴντερσεξ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ νυμφευθοῦν κανονικά. Καὶ ἄν δὲν μποροῦν νὰ τεκνοποιήσουν, μποροῦν υἱοθετήσουν παιδὶ ὅπως ὅλοι. Βέβαια ὑπάρχει τὸ ζήτημα τῆς ἰατρικῆς διόρθωσης τῶν σωματικῶν διαφοροποιήσεών τους ἀπὸ τὸ πραγματικὸ φύλο τους, σχετικὰ μὲ τὴν ὁποία τὸ τὶ θὰ ἀποφασίσουν, θὰ πρέπει νὰ εἶναι βέβαια ἀπόλυτα θέμα δικό τους σὲ ἠλικία ποὺ μποροῦν νὰ τὸ ἀποφασίσουν. Δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐμπλέκονται σὲ αὐτὸ οὔτε γονεῖς, οὔτε ἰατροί, πρὶν ἔρθει τὸ Ἴντερσεξ παιδὶ σὲ ἠλικία νὰ ἀποφασίσει μόνο του, ἐφόσον εἶναι θέμα φυλετικῶν χαρακτηριστικῶν μόνο, χωρὶς νὰ ὑπάρχει κάποιο θέμα ὑγείας. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο θέμα δικαιώματος τοῦ Ἴντερσεξ ἀνθρώπου νὰ ἀποφασίσει ἄν θὰ προβεῖ σὲ κάποια διόρθωση ἤ θὰ παραμείνει ὅπως γεννήθηκε ἀπὸ τὴν φύση, ἀλλὰ εἶναι καὶ θέμα στοιχειώδους λογικῆς. Ἡ σωστὴ ἐξακρίβωση τοῦ πραγματικοῦ φύλου τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι πάντα προφανή, ὅπως ἤδη προαναφέραμε, καὶ γι’ αὐτὸ μπορεῖ νὰ χρειαστεῖ ἡ πλήρη ἀνάπτυξη τῶν σωματικῶν χαρακτηριστικῶν του, ἡ ὁποία συντελεῖται μόνο ὅταν ἔρθει τὸ παιδὶ στὴν ἐφηβική του ἠλικία. Νωρίτερα ὑπάρχει πιθανότητα νὰ γίνει καὶ λάθος, τὸ ὁποῖο βέβαια ὄχι μόνο εἶναι ἀδιόρθωτο, ἀλλὰ καὶ μόνο στὴ σκέψη εἶναι φοβερό. Τότε ὅμως ἀρχίζει καὶ τὸ ἴδιο τὸ Ἴντερσεξ πρόσωπο νὰ ὠριμάζει προκειμένου νὰ σκεφτεῖ καὶ νὰ ἀποφασίσει. Για τὴν προστασία τῶν ἀνήλικων Ἴντερσεξ ἀνθρώπων ἀπὸ μιὰ φυλετικὴ ἐπέμβαση σὲ αὐτούς, ὅταν ἀκόμα δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ συναινέσουν συνειδητὰ καὶ ὑπεύθυνα, ἐφόσον αὐτὴ δὲν εἶναι κατ’ ἐπεῖγον ἀναγκαῖα ἀλλὰ καὶ μπορεῖ νὰ καταλήξει λανθασμένη καὶ ἐπιζήμια, ἀσχολεῖται ἤδη ὁ Ν. 4958/2022. Αὐτὸς διαφυλάττει τὸ δικαίωμά τους νὰ χειριστοῦν οἱ ἴδιοι αὐτὴν τὴν ἰδιαιτερότητά τους. Στὴν πραγματικότητα λοιπὸν οἱ Ἴντερσεξ ἄνθρωποι δὲν ὑστεροῦν στὴν κατοχύρωση τῶν δικαιωμάτων τους ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους ἀνθρώπους.


Ἀντιθέτως οἱ Τράνς καὶ οἱ ὁμοφυλόφιλοι δὲν μποροῦν νὰ νυμφευθοῦν, παρὰ μόνο μποροῦν νὰ συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης. Ὅμως ἐπιπλέον μὲ τὴν νομοθέτηση τοῦ πολιτικοῦ γάμου τους (θρησκευτικὸς γάμος τους κατὰ τὴν χριστιανικὴ πίστη ἀποκλείεται ἐξ ὁρισμοῦ τῆς οὐσίας γάμου γι’ αὐτήν), θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς ἐξασφαλίσει τὴν ἐπιπλέον δυνατότητα ἀπὸ τὸ σύμφωνο συμβίωσης τῆς ἀπὸ κοινοῦ υἱοθεσίας τέκνων. Εἶναι σαφὴ ἡ διαφορὰ λοιπὸν μὲ τοὺς Ἴντερσεξ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐφόσον ἔχουν σεξουαλικὴ προτίμηση πρὸς τὸ ἀντίθετο φύλο, καὶ θρησκευτικὸ γάμο μποροῦν νὰ συνάψουν ὅπως ὅλοι, καὶ παιδιὰ νὰ υἱοθετήσουν ἐάν χρειαστεῖ. Γιατὶ λοιπὸν προβάλλονται ἀπὸ τοὺς Τράνς καὶ τοὺς ὁμοφυλόφιλους ὅτι διεκδικοῦν τὰ ἴδια δικαιώματα; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλὴ καὶ προφανή. Γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν ἀπὸ τὴν φύση σωματικὴ διάπλαση τῶν Ἴντερσεξ γιὰ νὰ καλύψουν τὶς παραφύση σεξουαλικὲς τους προτιμήσεις, ποὺ εἶναι τελείως ἄσχετες μὲ τὴν δική τους σὲ ὅλα φυσιολογικὴ σωματική τους διάπλαση ὡς πρὸς τὸ φύλο. Ἔτσι, ἐνῶ εἶναι ἄντρες ἤ γυναῖκες ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, καὶ μάλιστα χωρὶς τὴν παραμικρὴ φυλετικὴ διαφοροποίηση τῶν Ἴντερσεξ, ἀναπτύσσουν θεωρίες ὅτι τὰ φύλα εἶναι τρία, εἶναι δεκατρία, εἶναι εἰκοσιτρία κ.τ.λ., ἥ ὅτι δὲν ὑπάρχουν καθόλου φύλα, ὥστε νὰ θάψουν ἔτσι στὴν συνείδησή τους τὸν ἔλεγχο ποὺ τοὺς ἀσκεῖ γιὰ τὴν προσβολὴ ποὺ κάνουν στὸν τρόπο ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ ὡς ἄντρες ἤ γυναῖκες, καὶ κατ’ ἐπέκταση στὸν ἴδιο τὸν Δημιουργό ποὺ τοὺς ἔπλασε κατ’ εἰκόνα Του καὶ καθ’ ὁμοίωσή Του «ἄρρεν καὶ θήλυ».


Χιλιάδες χρόνια τώρα ζεύγη «ἄρρεν καὶ θήλυ» διατηροῦν τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπινου γένους στὸ πλανήτη μας κατὰ τὴν ἐξ ἄνωθεν ἐντολὴ «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε», μὲ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη νὰ ἀναφέρεται σὲ χιλιάδες ὀνόματα ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, καὶ υἱῶν καὶ κόρων ἐξ αὐτῶν, χωρὶς νὰ ἀναφέρει, οὔτε νὰ ὑπαινίσσεται τίποτα διαφορετικὸ ὡς πρὸς τὰ ἀνθρώπινα φύλα. Καὶ ἐνῶ ἀναφέρεται στὴν ἁμαρτία τοῦ ἀνθρώπου νὰ παραβιάζει τὴν φυσικὴ ἔλξη ἀνάμεσά στὰ φύλα καὶ νὰ ἰκανοποιεῖ τὶς ὀρέξεις του μὲ ἄλλους τοῦ ἴδιου φύλου (κυρίως στὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα, ὡς γνωστό), ποτὲ ὅμως ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν γράφει ἀπολύτως τίποτα γιὰ κάτι ἄλλο πέρα ἀπὸ τὰ δύο φύλα. Ἦρθε τὸ λόμπι τῶν αὐτοαποκαλούμενων ΛΟΑΤΚΙ στὸν 20ο αἰῶνα νὰ μᾶς διαφωτίσει γιὰ ὅτι ποτὲ κανεῖς δὲν ἤξερε οὔτε φανταζόταν σὲ ὅλη τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία: «τὰ φύλα δὲν εἶναι μόνο δύο»! Δὲν ἔχουμε βέβαια δικαίωμα νὰ ἐλέγχουμε τὶ κάνει ὁ καθένας καὶ μὲ ποιὸν μέσα στὴν κρεβατοκάμαρά του, ἐφόσον γίνεται μὲ ἐλεύθερη συναίνεσή τους, ἰδοῦ ὅμως βγαίνουν καὶ στοὺς δρόμους κάθε Ἰούνιο καὶ τὰ φανερώνουν οἱ ἴδιοι. Καὶ δὲν ἔχει νὰ κάνει αὐτὸ μὲ τὶς σεξουαλικὲς προτιμήσεις τους, ἀλλὰ μὲ τὴν ξεδιαντροπιὰ ποὺ ἀποκτηνώνει τὸν ἄνθρωπο. Καθὼς θὰ ἔχουμε δεῖ πολλὲς φορὲς τὰ κατοικίδια ζώα μας νὰ συνευρίσκονται στὸ δρόμο. Μπορεῖ κανεῖς ἔστω καὶ νὰ φανταστεῖ οἰκογενειάρχες νὰ ἔκαναν παρέλαση στὸ δρόμο δείχνοντας δημοσίως τὶ κάνουν μέσα στὴν κρεβατοκάμαρά τους; «Αἰδώς, Ἀργεῖοι».


Τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει πῶς εἶναι δυνατὸν κάποιοι ἐπὶ χρόνια νὰ ἐπιδεικνύουν «ὑπερήφανα» σὲ παρελάσεις τους μὲ πιὸ τρόπο μεταχειρίζονται σεξουαλικὰ τὸ σώμα τους, καὶ περαιτέρω χωρὶς νὰ διστάζουν πολλὲς φορὲς νὰ βλασφημοῦν μπροστὰ σὲ κάμερες τὴν πίστη καὶ τὴν πατρίδα τῶν προγόνων τους παντελῶς ἀποτρόπαια, εἶναι ὅτι δὲν ἄντεξαν τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν πραγματικότητα οὔτε στὴν κρεβατοκάμαρα, οὔτε πουθενὰ ἀλλοῦ μπορεῖ κανεῖς νὰ κρυφτεῖ ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ Θεοῦ. Ἐκείνου ποὺ μᾶς δίνει ὅσα δικαιώματα ζητήσουμε, ἀλλά… μέχρι τοῦ τάφου. Μετὰ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα δικαιώματα θὰ ἔχει μόνο Ἐκεῖνος καὶ μαζί Του ὅσοι στερήθηκαν τὰ δικαιώματά τους σὲ αὐτὴ τὴν ζωή. Ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ παιδιὰ ποὺ τοὺς στερήσαν τὸ δικαίωμα νὰ ζήσουν μὲ ἕναν πατέρα καὶ μιὰ μητέρα, ἐπειδὴ «δύο πατέρες» ἤ «δύο μητέρες» ἤθελαν νὰ τὰ υἱοθετήσουν γιὰ νὰ στήσουν μιὰ «οἰκογένεια» καρικατούρα, προκειμένου νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἡ παραφύση σχέση τους μπορεῖ νὰ εἶναι φυσιολογική. Ἔτσι αὐτὰ τὰ παιδιὰ δὲν θὰ γνωρίσουν ποτὲ τὸ ἀρχέτυπο μιὰς φυσιολογικῆς οἰκογένειας γιὰ νὰ μπορέσουν ἀργότερα νὰ ἀποκτήσουν καὶ οἱ ἴδιοι μιὰ δική τους ὑγιὴ οἰκογένεια μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν κοινωνία καὶ τὸ ἔθνος μας. Εἶναι ἄλλο ἕνα εἰδεχθὲς ἔγκλημα, ὅπως καὶ οἱ ἐκτρώσεις, ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἀγαποῦν οὔτε τὴν οἰκογένεια, οὔτε τὴν πατρίδα, οὔτε τὸν Πλάστη τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.