5 Φεβ 2024

Δελτίο Τύπου 140 Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων ἐνάντια στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
140 ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΓΑΜΟ» ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ 
Ἀθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2024 
Τὰ κάτωθι 140 Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα — μαζὶ μὲ τὰ Παραρτήματά τους — ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ κίνημα ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνορθόδοξης οἰκογένειας «Μαμά, Μπαμπᾶς καὶ Παιδιά», μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπιστημονικὰ ἀπαράδεκτη, ἀντεθνικὴ καὶ ἀντορθόδοξη ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης, νὰ φέρει στὴ Βουλὴ Σχέδιο Νόμου, ποὺ προβλέπει τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὸ «δικαίωμά» τους στὴν τεκνοθεσία, δηλώνουν, ἐξ ἀρχῆς, τὴ σταθερή τους ἀντίθεση καὶ ἐκφράζουν ἔντονη ἀποδοκιμασία. Τὸ Νομοσχέδιο, σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ ἰδίου τοῦ Πρωθυπουργοῦ, προτείνεται, στὰ πλαίσια τῆς ἴσης ἀντιμετώπισης ἐκ μέρους τῆς πολιτείας τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτόμων καὶ τῆς ὑπεράσπισης τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν ποὺ ἤδη ἔχουν ἀναλάβει, Νόμος, πού, ὅμως, δὲν ἐπιβάλλεται... ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. 

Ἡ ὁμοφυλόφιλη «σύζευξη», ἀκόμη καὶ περιβεβλημένη μὲ τὴν κρατικὴ νομιμότητα, οὐδέποτε δύναται νὰ ἐξισωθεῖ μὲ τὴν ἑτερόφυλη σχέση καὶ νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς «γάμος». Δὲν ὑπάρχει ἡ βιολογικὴ συμπληρωματικότητα, ποὺ καθιστᾶ τὴ σχέση γόνιμη καὶ παρέχει τὴν προοπτικὴ τῆς δημιουργίας Οἰκογένειας. Γιὰ τὴν ἀπόκτηση τέκνων, πάντοτε, θὰ χρησιμοποιοῦνται τρίτοι, πού, ὅμως, δὲν θὰ συμμετέχουν στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν. Συνεπῶς, ἡ ὁμοφυλόφιλη «σύζευξη» θέτει ἐξ ἀρχῆς τὰ παιδιὰ στὴ μειονεκτικὴ θέση τῆς στέρησης τῶν γονέων τους. 

Στὴν ὁμοφυλόφιλη «σύζευξη», ἡ ἀπουσία τοῦ ἕτερου φύλου ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἀπαξίωσή του, ὡς ὀντότητα. Σηματοδοτεῖ τὸν ἐξευτελισμὸ τοῦ προσώπου, μὲ τὴν ἀναγκαστικὴ ἀγορὰ ἢ πώληση γενετικοῦ τοῦ ὑλικοῦ, γιὰ δημιουργία «ὀρφανῶν» ἀπογόνων. Στὶς ἀπαιτήσεις δὲ τῆς ὁμοφυλόφιλης ἀνδρικῆς σύζευξης κορυφώνεται ὁ ἐξευτελισμὸς τῆς γυναικείας ὀντότητας καὶ τῆς μητρότητας, μὲ τὴν «ἐνοικίαση» τῆς γυναικείας μήτρας. 

Ἡ συνείδηση καὶ ἡ παράδοση τοῦ λαοῦ μας εἶναι ξεκάθαρη καὶ εἶναι ἀντίθετη σὲ κάθε τέτοιο «γάμο». Γάμος εἶναι μόνο ἡ ἰσόβια καὶ μὲ αἰώνια προοπτικὴ ἕνωση τῶν δύο ἑτερόφυλων συζύγων, κάτω ἀπὸ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μας. Στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ μας ὑπάρχει ζωντανὸς ὁ Νόμος τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ ἐκφράζουν ὅλους τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, γιὰ τοὺς ὁποίους μιὰ τέτοια ἕνωση εἶναι βλάσφημη καὶ καταστροφική. Αὐτό, ἄλλωστε, ἀπέδειξε περίτρανα, ἡ φωτισμένη Ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ συνεδρίασε, ἐκτάκτως, τὴν Τρίτη 23 Ἰανουαρίου 2024, καταδικάζοντας ἀπερίφραστα ἕνα τέτοιο «γάμο». Ἀλλά, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν θεολογικὴ παιδεία ἀντιτίθενται σὲ κάθε τέτοια νοσηρὴ ἕνωση, σεβόμενοι τοὺς βιολογικοὺς Νόμους τῆς φύσεως, ποὺ καθορίζουν ποιὲς γενετήσιες σχέσεις εὐοδώνονται καὶ εἶναι δημιουργικὲς καὶ ποιὲς εἶναι ἀνυπόστατες καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀπορριφθοῦν. 

Στὸν ἑτερόφυλο γάμο καὶ τὴν Οἰκογένεια, οἱ γονεῖς καλοῦνται νὰ θυσιάσουν τὰ δικαιώματά τους γιὰ χάρη τῶν παιδιῶν τους. Στὸν ὁμόφυλο «γάμο», ὁλόκληρη ἡ κοινωνία καί, ἰδιαίτερα, τὰ ποιό εὐάλωτα μέλη της, τὰ παιδιά, καλοῦνται νὰ θυσιαστοῦν γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὰ κατασκευασμένα καὶ ἀνυπόστατα δικαιώματα τῆς ὁμοφυλόφιλης «σύζευξης». 

Τὰ κάτωθι 140 Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα — μαζὶ μὲ τὰ Παραρτήματά τους — ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ κίνημα ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνορθόδοξης οἰκογένειας «Μαμά, Μπαμπᾶς καὶ Παιδιά», εἶναι ἀντίθετα σὲ ὁποιαδήποτε προσπάθεια νομικῆς ἐξίσωσης τῆς ὁμοφυλόφιλης σχέσης μὲ τὴν ἑτερόφυλη καὶ τὸν γάμο, ὑπὸ ὁποιοδήποτε πρόσχημα καὶ καλοῦν ὅλους νὰ ἀντιδράσουν μὲ κάθε ἔννομο μέσο γιὰ τὴν ἀκύρωσή της. 

Τὰ Σωματεῖα καὶ οἱ Συλλογικότητες ποὺ προσυπογράφουν: 

Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ» 
Ἀναπλαστικὴ Σχολὴ Πατρῶν - Ἱερὸν Προσκύνημα Ἁγίου Γερβασίου τοῦ Νέου 
Ἐθνικὴ Ὀργάνωση Πολυτέκνων Ἀθηνῶν (Ε.Ο.Π.Α.) 
Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.) 
Ἕνωση Ἐπιστημόνων Γυναικῶν 
Ἕνωση Πολυτέκνων Περιφερειακῆς Ἑνότητας Ξάνθης 
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν 
Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος Κυριακή 
Κεντρικὸς Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νομοῦ Θεσσαλονίκης Οἱ Ἅγιοι Πάντες 
Κίνηση Φοιτητῶν Γονέων καὶ Ἐκπαιδευτικῶν Καβάλας «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ» 
Μητέρες Ἐπιστήμονες Πολύτεκνες 
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «AΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ὁ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ» 
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» 
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος Ἰωαννίνων «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ Ἀδελφότης «ΑΓΙΑ ΦΟΙΒΗ» 
Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ Ἀδελφότης «ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» 
Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ Ἀδελφότης «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ» 
Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ Ἀδελφότης «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ» 
Ὀρθόδοξος Χριστιανικὸς Σύλλογος «Ὁ ΣΑΠΦΕΙΡΟΣ» 
Ὀρθόδοξος Χριστιανικὸς Σύλλογος Τρικάλων «Ὁ Ἐλεήμων Σαμαρείτης» 
Παγκόσμια Ἀκαδημία τῆς Ρωμιοσύνης: Ἱερὸς Σύνδεσμος (Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ.) 
Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων «Ἡ Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ» (Γ.Ε.Χ.Α. μὲ 57 τμήματα ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα) 
Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιὰ τὴν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογένειας & τοῦ Ἀτόμου 
Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) 
Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.) 
Πανελλήνιος Σύλλογος Ἀπογόνων Μακεδονομάχων «Ὁ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ» 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.) 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος γιὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση 
Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιὰ τὴν πνευματικὴ Ἐλευθερία 
Σύλλογος «Ὁ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ» 
Σύλλογος «Ὁ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Θεσσαλονίκη) 
Σύλλογος Ἐξωτερικῆς καὶ Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» 
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» 
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» ΠΑΤΡΑ 
Σύλλογος Ὀρθόδοξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» (μὲ 21 παραρτήματα) 
Σύλλογος «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ» 
Σύλλογος Πολυτέκνων Βορείου Ἕβρου «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» 
Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης καὶ Περιχώρων 
Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 
Σύλλογος Πολυτέκνων Νομοῦ Ἕβρου «ΧΡΙΣΤΟΣ - ΣΩΤΗΡ» 
Σύλλογος Πολυτέκνων Περιφερείας Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδας & Σουφλίου 
Σύλλογος Προστασίας Ἐμβρύων "Ἡ ΑΓΙΑ ΕΜΜΕΛΕΙΑ" 
Σύλλογος Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Σωματεῖο Ἱεροψαλτῶν ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Συντονιστικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.) 
Φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο «ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» ΛΑΡΙΣΑΣ 
Φιλόπτωχος Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης «Ἡ ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» 
Χριστιανικὴ Ἀδελφότης «Ἡ ΛΥΔΙΑ» 
Χριστιανικὴ Ἕνωση Γονέων Ἀλεξανδρούπολης «Ὁ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
Χριστιανικὴ Ἕνωση Γονέων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Χριστιανικὴ Ἕνωση Γονέων ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 
Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων (Χ.Ε.Ε.) 
Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων Ν. Τρικάλων 
Χριστιανικὴ Ἕνωσις Ὀρεστιάδας «ΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ» 
Χριστιανικὴ Ἑστία ΔΡΑΜΑΣ 
Χριστιανικὴ Ἑστία ΛΑΜΙΑΣ 
Χριστιανικὴ Ἑστία Λάρισας «Ὁ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
Χριστιανικὴ Ἑστία ΠΑΤΡΩΝ 
Χριστιανικὴ Στέγη ΠΑΤΡΩΝ 
Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση (Χ.Φ.Ε.) 
Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Δράση (Χ.Φ.Δ.) 
Χριστιανικὸς Σύλλογος «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.