10 Οκτ 2023

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: "Ὀφείλει νά διαχωρίζει τήν θέση του ὁ λαός ἀπό τούς κακούς θρησκευτικούς ἡγέτες; ΝΑΙ"

Τίθεται τό ἐρώτημα: Θρησκευτικοί ἄρχοντες - ὄχι ἄρχοντες- θρησκευτικοί ἄρχοντες δύνανται νά ψεύδονται τόσο βαναύσως κατά τῆς ἀληθείας ἐνώπιον τοῦ λαοῦ;
Συγχωρέσετε μοῦ τήν φράση. Ψύλλους στά ἄχυρα. Ψύλλους στά ἄχυρα! Δέν ὑπολογίζουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ὅτι θά ἐκτεθεῖ ἡ ἐντιμότης των ὅταν ἡ ἀλήθεια πρυτανεύσει;

Καί ἀκόμη. Δέν βρέθηκε ἕνας ἄνθρωπος ἀπό αὐτούς τούς ἰδίους, ἕνας ἄνθρωπος πού νά ἔχει λίγο μυαλό, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά πῶ πονηρό μυαλό γιά νά διασωθεῖ ἡ ἐντιμότης τῶν...συνέδρων καί νά τούς πεῖ: - Τί κάνετε; Ποῦ πᾶτε; Δέν καταλαβαίνετε ὅτι ὁδηγούμεθα κατά κρημνοῦ; Ὅτι ὁ λαός ἅμα ἀντιληφθεῖ ὅτι χαλκεύουμε τέτοια ψεύδη δέν θά μᾶς ἔχει σέ ἐκτίμηση;

Δέν βρέθηκε λοιπόν ἕνας ἄνθρωπος;

Ἕνα εἶναι γεγονός ἀγαπητοί μου: Ὅταν τό πάθος κυβερνᾶ, τότε ἡ λογική, ἡ ἐντροπή καί ἡ φιλοτιμία ἐξαφανίζονται.

Πόσες φορές δέν ἔχει ζήσει ἐμπειρικά τό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ μέσα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τέτοιες πανάθλιες καταστάσεις. Ἀλλά τί νά σχολιάσουμε; Ὅσοι ἔχετε διαβάσει ἱστορία ἤ ζεῖτε στίς ἡμέρες μας, καί ζοῦμε στίς ἡμέρες μας φυσικά, ὁ καθένας δύναται νά καταλάβει πόσες φορές ἐπαναλαμβάνεται αὐτή ἡ παναθλία στάση καί δή θρησκευτικῶν ἡγετῶν.

ΨΕΥΔΗ ΕΠΙ ΨΕΥΔΩΝ, ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Κι ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ!

Πῶς; Εἶναι δυνατόν ποτέ; Ὅταν συλλαμβάνονται νά ψεύδονται, ...τί νά ψεύδονται;..... ἐπί μεγάλων θεμάτων τῆς Πίστεως. Καί ὅταν συλλαμβάνονται νά μετέρχονται μεθόδους πού δέν θά τίς μετήρχετο οὔτε ὁ πιό παλιάνθρωπος προκειμένου νά ἐπιτύχουν κάτι; Ε ὅλα αὐτά ἀγαπητοί μου δέν εἶναι ἐκεῖνα πού ἀπογοητεύουν πολλάκις τό ποίμνιο;

Ἀλλά θά παρακαλέσω τό ποίμνιο ὅπως καί τό τότε ποίμνιο... πολλοί ἐκ τῶν Ἰουδαίων πίστεψαν εἰς τόν Χριστόν καί δημιουργήθηκε ἡ Ἰεροσολυμιτική Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας πρῶτος Ἐπίσκοπος ἦτο ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος. Δέν ὑπελόγισαν τούς ἄρχοντάς τους. Τούς ἐγκατέλειψαν. Τούς ἄφησαν. Τούς περιφρόνησαν.

Θά παρακαλέσω λοιπόν καί τό τώρα ποίμνιο, ὅ,τι κι ἄν βλέπει πολλές φορές, ὅ,τι κι ἄν διαισθάνεται καί βλέπει ὅτι τά πράγματα δέν πᾶνε καθόλου καλά καί χαλκεύεται τό ψεῦδος, ἡ ἀπάτη, ἡ νοθεία -ἡ αἵρεσις ἄν τό θέλετε ἀκόμα, ἀκοῦστε, ἡ αἵρεσις ἀκόμη ἄν τό θέλετε- σᾶς παρακαλῶ τό ποίμνιο νά μένει ὄρθιο.

ΜΗΝ ΠΕΙ, ἅ... ἐφόσον αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι τέτοιοι κι ἐμεῖς θά τραβήξουμε τήν ἄγουσα...

ΠΟΥ; Πρός τήν ἀπώλεια;

Μά εἶναι ἀνοησία.

Παρακαλῶ τό ποίμνιο νά μένει ὄρθιο. Ὅ,τι κι ἄν βλέπει, ὅ,τι κι ἄν ἀκούει. Τά πιό φοβερά πράγματα κι ἄν δεῖ μπροστά του τό ποίμνιο. Παρακαλῶ τό ποίμνιο νά μείνει ὄρθιο καί νά μένει ὄρθιο.

ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ, ΤΟY ΚΑΘΕΝΟΣ Ἡ ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ. Σέ τελευταία ἀνάλυση αὐτό ὀφείλουμε νά ποῦμε. Τοῦ καθενός ἡ ψυχή εἶναι χωριστά. Διότι αὐτό μᾶς ἐνδιαφέρει· ἡ σωτηρία.

Δέν θέλω νά πῶ ὅτι εἶναι εὐχάριστες οἱ καταστάσεις αὐτές καί ὅτι πρέπει νά ἀπομονωθεῖ κανείς. Ὄχι. Ἀλλά ἐάν ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά ὑπάρχει μία τόση καί τέτοια φθορά, πέστε μοῦ τί πρέπει νά κάνουμε; Ἐάν μέσα στήν ἱστορία ἔχουμε ἐπανειλημμένες τέτοιες περιπτώσεις. Διαβάστε ἐκκλησιαστική ἱστορία τήν ἐποχή τοῦ Ἀρείου, ὅταν ἐπανειλημμένως ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἐξορίζετο, ποῖοι κατελάμβαναν τόν θρόνο τῆς Ἀλεξανδρείας, καί τί ἄνθρωποι ἦσαν αὐτοί. Καί πῶς οἱ ἱεροί συγγραφεῖς χαρακτηρίζουν αὐτούς οἱ ὁποῖοι κατελάμβαναν τόν θρόνο τῆς Ἀλεξανδρείας ἤ τόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἤ τόν θρόνο τῆς Ἀντιοχείας ἤ τῶν Ἱεροσολύμων κτλ. Ἐάν διαβάσουμε λίγο ἱστορία θά δοῦμε ὅτι πάντοτε συνέβαιναν αὐτά.

Ἕνα εἶναι, ὅτι μέσα στήν Ἐκκλησία γίνεται φοβερός ἀγών. Ὁ διάβολος τό πᾶν κάνει νά ἀνατρέψει τούς ποιμένας καί νά κατασπαράξει τό ποίμνιο.

Γι' αὐτό γιά μία ἀκόμη φορά παρακαλῶ τό ποίμνιο νά μένει ὄρθιο καί νά προσέχει τόν ἑαυτόν του τό ποίμνιο. Κι ἴσως, ἄν ἐπιτρέπεται νά τό πῶ, ἄς προσέχει καί ἐκείνους πού ἔπρεπε νά τό προσέχουν κι ἄς βοηθήσει ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θά ἔπρεπε νά τό βοηθοῦν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.