13 Οκτ 2023

«Ἐλευθέρα καί Ζῶσα Ἐκκλησία»

Πορφυρίτης
Μέ κάθε εὐκαιρία οἱ σύγχρονοι ἐπίσκοποι δηλώνουν ὅτι εἶναι «εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ»[1], ὅτι ἀγρυπνοῦν γιά τό ποίμνιο, ὅτι πονοῦν γιά ὅσα θλιβερά συμβαίνουν, ὅτι πρέπει νά τούς ἐμπιστευόμαστε. Ἀπό λόγια καλά πᾶμε, καθώς στήν Ἑλλάδα «εἶσαι ὅ,τι δηλώσεις»! Ἡ ἀλήθεια ὅμως ἀπέχει παρασάγγας ἀπό τίς δηλώσεις τῶν ἐπισκόπων καί θεωροῦμε ὅτι δέν χρειάζονται περαιτέρω ἐπιχειρήματα γι’αὐτό καθώς βιώνουμε τό ἀντίχριστο κλίμα στήν ταλαιπωρημένη πατρίδα μας.

Οἱ σημερινοί ἐπίσκοποι, ὄχι ὅλοι, εἶναι «δολοφόνοι» ψυχῶν, ἀφοῦ ἀδιαφοροῦν γιά τό ποίμνιό τους τό ὁποῖο παρασύρεται ἀπό τίς καταστροφικές αἱρέσεις καί τίς διδασκαλίες δαιμονίων, οἱ ὁποῖες συνηθέστατα ἐκστομίζονται καί ἀπό τα χείλη... τους. Ἐπίσης, σύμφωνα μέ τόν πρωθυπουργό, «οἱ περισσότεροι εἶναι κότες καί κάθονται στά κλουβιά τους»[2]! Δέν σέβονται τόν λαό, δέν σέβονται τόν ἑαυτό τους, δέν σέβονται καί τόν Θεό. «Ὤ, πῶς κοιμῶνται οἱ ἱεράρχες μας», ἀναρωτιέται ὁ ἔχων ὀρθόδοξη συνείδηση Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης, «μὲ τέτοια ἀντικανονικὴ ἀντιχριστιανικὴ νομοθεσία, αὐτοὶ ποὺ κάποτε, ἐμπρὸς σὲ χιλιάδες λαοῦ ποὺ ἐπευφημοῦσε, πατῶντας ἐπάνω στὸν δικέφαλο ἀετὸ ὡρκίστηκαν, πὼς θὰ εἶνε ἄγρυπνοι φύλακες τῶν νόμων τῆς Ἐκκλησίας μας;»[3]. Τί θά ἔλεγε σήμερα;

Βιοπορίζονται ἀπό τόν ἰδρώτα τοῦ λαοῦ, ζῶντας ὡς ἐν ἐνεργείᾳ βασιλιᾶδες, μέ χρυσοποίκιλτα στολίδια, ἐφήμερη λάμψη, συχνότατη δημόσια προβολή σέ μέσα μαζικῆς ἐξαπάτησης καί κοσμική ἐξουσία. Συγχρωτίζονται ὡς ἐπί τό πλεῖστον, μέ διεφθαρμένα πολιτικά πρόσωπα τά ὁποία, ἀφοῦ τά «ξεπλένουν», προωθοῦνται «ἐξαγνισμένα» πρός ψήφιση. Ἀπολαμβάνουν τά ἐγκώμια καί τίς κολακεῖες τῶν ὀργάνων τοῦ συστήματος καί μετασχηματίζονται μέ ἐπίγνωση ἤ ἀνεπιγνώστως σέ γρανάζια του.

Οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι ὄντως Βασιλιᾶδες, ἀφοῦ εἶναι «εἰς τύπον» Χριστοῦ, τοῦ πραγματικοῦ Βασιλέως τοῦ ὁποίου ὅμως τό Βασίλειο δέν εἶναι ἐπίγειο. Καί τά προνόμια Αὐτοῦ τοῦ Βασιλέως, εἶναι ὁ διωγμός, ἡ ἀφάνεια, ἡ κακοπάθεια, ἡ θυσία, τό μαρτύριο, ἡ σταύρωση. Ὁ Ἐπίσκοπος πού μιμεῖται τόν Χριστό, παραλαμβάνει ἀγρίους καί τούς μεταμορφώνει σέ Ἁγίους. Θυσιάζει γιά τόν Χριστό καί τήν ἴδια τή ζωή του. «…Τὸ πρῶτον καθῆκον τοῦ ἐπισκόπου εἶνε ἡ μέχρι θανάτου ὑπεράσπισις τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐκ τῶν ἐπιθέσεων τῶν ἀπίστων καὶ τῶν αἱρετικῶν. Ὁ ἐπίσκοπος, ὁ ἀληθὴς ἐπίσκοπος, πρέπει νὰ εἶνε ὁ ἀκοίμητος φρουρὸς τῆς πίστεως, ὅπως ὁ στρατιώτης εἶνε ὁ ἀκοίμητος φρουρὸς τῆς πατρίδος.

Καὶ ὅπως ὁ γενναῖος στρατιώτης, ὁ φυλάσσων τὰ σύνορα τῆς πατρίδος οὐδὲ σπιθαμὴν τῆς πατρώας γῆς παραδίδει εἰς τοὺς ἐχθρούς, οὕτω καὶ ὁ ἐπίσκοπος οὐδὲ σπιθαμὴν τῆς πατρώας πίστεως, οὐδὲ ἰῶτα ἕν ἤ μίαν κεραίαν ἐγκαταλείπει ἀνυπεράσπιστον, ἀλλὰ μάχεται ὡς λέων κατὰ τὰ παραδείγματα τῶν ἀειμνήστων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι, χάριν τῆς πίστεως, καὶ θρόνους ἀπώλεσαν καὶ εἰς ἐξορίας ἐπορεύθησαν καὶ παντοειδῆ μαρτύρια ὑπέστησαν, καὶ θάνατον…»[4].

Οἱ σύγχρονοι ἐπίσκοποι παρέδωσαν ὅλα τά ὅσια καί ἱερά τῆς Ἁγίας Πίστεώς μας. Ἐκλέγονται[5], χωρίς νά λογαριάζεται ἡ βούληση τοῦ πιστοῦ λαοῦ, καί συνεχίζουν τήν ἐγκληματική ἀφωνία ἤ καί συνηγορία ἤ καί προώθηση τοῦ οἰκουμενιστικοῦ πνεύματος, καί ὅταν γεράσουν τούς πετᾶνε, συγγνώμη γιά τήν ἔκφραση ἀλλά εἶναι πραγματικότητα, «σάν στυμμένες λεμονόκουπες», λησμονῶντας ὅτι θά ἔρθει καί ἡ δική τους σειρά. Ἔτσι ἦρθε καί ἡ σειρά τοῦ πρώην Φλωρίνης, ἔτσι θά ἔρθει καί τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου. Σύμφωνα μέ τήν Πίστη μας, ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἰσόβιος. Γιατί ἐκλέγονται τόσοι τιτουλάριοι ἐπίσκοποι καί μάλιστα σέ μητροπόλεις μέ νέους ἐπισκόπους; Δέν θά μποροῦσαν νά στέκονται στό πλευρό τῶν γηραιῶν ἐπισκόπων χωρίς αὐτοί νά ἐξαναγκάζονται νά παρατήσουν τήν Μητρόπολη-οἰκογένειά τους; Προφανῶς ὅμως, οἱ λόγοι εἶναι ἄλλοι…

Ἔφθασε πρό πολλοῦ, ὁ «κόμπος στό χτένι», καθώς ἡ πλειοψηφία τῶν ἐπισκόπων ζημιώνει ἐγκληματικά τήν Ἐκκλησία. Κάθε μέρα χάνονται ψυχές μέ τό μεγαλύτερο μερίδιο εὐθύνης νά εἶναι δικό τους. Εἶναι οἱ ποιμένες καί εἴμαστε τά πρόβατα. Δέν ἔμεινε τίποτε χριστιανικό ὄρθιο στήν Ἑλλάδα μας, ἐκτός ἀπό τά «πανηγύρια». Ἀκόμη καί ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου ὁδεύει πρός ποινικοποίηση. Οἱ Ἀρχιερεῖς ζήλωσαν τή δόξα τοῦ Ἄννα καί τοῦ Καϊάφα, καί ἀποκρίνονται: «οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα»[6]. Εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νά ἀνεξαρτοποιηθοῦν οἱ Ἐπίσκοποι καί νά ἀφοσιωθοῦν στήν ὑπεράσπιση καί διάδοση τῆς Πίστεώς μας, συντηρούμενοι ἀπό τό ὑστέρημα τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Δώδεκα Ἀπόστολοι ἐκχριστιάνισαν ὅλην τήν Οἰκουμένη. Μέ τήν παρουσία ὀγδόντα ἐπισκόπων οἱ ὁποῖοι «ζοῦν καί βασιλεύουν», ἀποχριστιανίστηκε ἡ μικρή Ἑλλάδα! Τί κατάντια Θεέ μου!;

Ἕνας ἀλλά λέων ὑπῆρχε, ὁ Ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, καί τόν ἔτρεμαν ὅλοι οἱ ἀντίχριστοι. Ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι ἀναδεικνύονται ἀπό τήν Μητρόπολή τους· αὐτός ἀνέδειξε τήν ἀσήμαντη Μητρόπολή του καί ἔγινε γνωστή χάρις σέ αὐτόν! Ἕνας μάχονταν γιά ὅλα τά δηλητηριώδη βέλη πού ἔρριχνε ὁ πονηρός: ἀπό τά καλλιστεῖα πού ξεπωλοῦν τήν ἀνθρώπινη σάρκα, τήν πομπή τοῦ σατανᾶ (τά καρναβάλια), τό καζίνο πού «κλείνει σπίτια», τήν ἀντίχριστη Μασονία καί τά παρακλάδια της ἕως καί τόν ἀρχιαιρεσιάρχη Πάπα καί τό τέρας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Γιά νά φέρουν αὐτόν πού ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός μᾶς προτρέπει νά «καταρώμαστε» στήν Ἑλλάδα, ἔπρεπε νά «ἐξοντωθεῖ» ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος, ὅπως καί τελικά ἔγινε μετά ἀπό πόλεμο χρόνων[7]. Τό «χεράκι» του ἔβαλε, δυστυχῶς, καί ὁ μακαριστός Χριστόδουλος. Στά τέλη τοῦ 1999 «παραιτήθηκε» ὁ Ἅγιος Γέροντας, τόν Μάϊο τοῦ 2001 πάτησε τό πόδι του ὁ Πάπας στήν Ἑλλάδα, ὁ «αἴτιος τοῦ χαλασμοῦ τοῦ τόπου»[8]…

Ὡς Χριστιανοί ὅμως, εἴμαστε πάντοτε αἰσιόδοξοι. Ὁ Θεός μας δέν θά ἀφήσει τήν πατρίδα μας διότι ὑπάρχουν οἱ Ἅγιοί μας πού βρίσκονται πάντοτε δίπλα μας. Ὑπάρχουν οἱ ΔΙΚΟΙ Του ἄνθρωποι πού τόν λατρεύουν, ὑπάρχουν καί οἱ δικοί Του Ἐπίσκοποι οἱ ὁποῖοι κάνουν κάποιον ἀγῶνα ἤ σιωποῦν ἄχρι καιροῦ. Ἐμεῖς, ὑψώνουμε τή φωνή μας, μέ τή φωνή τοῦ Ἁγίου Φλωρίνης πατρός Αὐγουστίνου, ζητῶντας «Ἐλευθέρα καί Ζῶσα Ἐκκλησία»: «‘‘Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν’’, ἂς σπάσουμε δηλαδὴ τὰ δεσμά τους κι ἂς πετάξουμε ἀπὸ πάνω μας τὸ ζυγό τους (Ψαλμ. 2,3). Χωρισμὸ τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ κράτος! φωνάζει ἡ ἀδιάφθορη συνείδησι τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος. Ἐντονωτέρα ἀκούγεται ἑκάστοτε ἐπὶ τῇ συγκλήσει τῆς Ἱεραρχίας· δὲν τὴν ἀκοῦνε ἆραγε οἱ ἅγιοι συνοδικοὶ πατέρες;

Χωρισμός! Νά τὸ φάρμακο· πικρὸ μὲν στοὺς οὐρανίσκους μερικῶν, ἀλλὰ σωτήριο, ποὺ θὰ ἐξυγιάνῃ ὅλο τὸν ἐκκλησιαστικὸ ὀργανισμό, ὁ ὁποῖος κινδυνεύει νὰ ὑποστῇ ὁλοκληρωτικὸ σάπισμα. Χωρισμός! αὐτὸ πρέπει νὰ γίνῃ τὸ σύνθημά μας. Χωρισμός! Ὄχι μοσχάρι καὶ γάιδαρος κάτω ἀπὸ τὸν ἴδιο ζυγό, πίθηκος καὶ ἄγγελος ὄχι μαζί. Χωρισμός. Ἐμπρός. Τὸν ζυγὸν λύσατε! Ἀλλὰ ποιοί εἶνε ἁρμόδιοι γιὰ νὰ κηρύξουν τὸν χωρισμό; Ἄλλοι ἂς λένε ἄλλους· ἐμεῖς ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν βλέπουμε ἄλλους ἁρμοδιωτέρους ἀπὸ τοὺς ἱεράρχας, οἱ ὁποῖοι συναθροίζονται ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ συγκροτήσουν τὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ Ἱεραρχία, αὐτὴ εἶνε ἡ κατ᾿ ἐξοχὴν ἁρμοδία γιὰ νὰ λύσῃ τὸ ἐπίμαχο ζήτημα. Ἆραγε ἡ Ἱεραρχία θὰ προχωρήσῃ στὸν χωρισμὸ καὶ θ᾿ ἀποδώσῃ τὴν Ἐκκλησία ὡς Νύμφη στὸ Νυμφίο Χριστό;»[9]. Ἄν καί φαίνεται ἀδύνατον, ὀψόμεθα!

[1] Καλαμαριᾶς: »Ὁ Ἐπίσκοπος στέκεται εἰς Τόπον καί Τύπον Ἰησοῦ Χριστοῦ»,

[2] Ἐπιμένει ὁ Ἀμβρόσιος γιά τούς ἀφορισμούς: Τά τσιπάκια, ὁ «βλάσφημος» πρωθυπουργός καί ἡ «αἱρετική» Κεραμέως,
«Αὐτοί δέν εἶπαν “κότες” Ἀρχιερεῖς;»,

[3] «ΠΩΣ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΑΣ; ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΠΟΛΙΙΤΙΚΟΥΣ;», https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=35342

[4] «ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ», https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=76343

[5] «Θά αὐτοεξευτελιστεῖ ἡ Σύνοδος ἄν ἐπαληθεύσει τό σκοτεινό παρασκήνιο πού ἀποκάλυψε ἡ ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη ἀλήθεια»!», Ὀρθόδοξα Ἱστολόγια

[6] Ἰω. 19, 15

[7] ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΗΤΡOΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟ 1995- ΑΓΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ, ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=100312

[8] «Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός: ‘‘Τόν Πάπαν νά καταρᾶσθε.’’»,


16 σχόλια:

 1. Το μπλογκ της Καπλάνογλου που φέρει το όνομα του Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου γράφει αυτά που θέλει η Καπλάνογλου, όχι ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος. Στα περι παραίτησης του από τον επισκοπικό θρόνο έχει τραγικό λάθος ο ανώνυμος "Πορφυρίτης" διότι αναμασά τα φληναφήματα της Καπλάνογλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ, ΔΙΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΊΖΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ - Η ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΠΛΟΓΚ - ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ

   Διαγραφή
  2. ΑΝΩΝΥΜΕ 9,26 ΕΙΣΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΚΚΙΝΙΖΕΙΣ ΑΠΟ ΝΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑΣ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ.
   ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ.

   ΠΡΩΤΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Η ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΠΛΟΓΚ.

   ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΤΙ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΧΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΟΤΑΝ ΕΔΙΝΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ, ΑΝ ΗΤΑΝ ΣΕ ΒΑΘΥΤΑΤΟ ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑ.

   ΤΡΙΤΟΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΑΝ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ, ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕ ΜΕΤΑΠΕΙΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΠΛΟΓΚ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΝΕ.

   ΕΠΕΙΤΑ ΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΥΤΗΣ, ΑΥΤΌ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΤΗ ΑΟΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΤΙ ΕΧΕΙ; ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΟΤΑΝ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕ ΣΕ Ο,ΤΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ;

   ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΣΥ ΝΑ ΑΝΑΜΑΣΑΣ ΤΑ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ. ΕΜΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΕΠΩΝΥΜΑ, ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ!

   Διαγραφή
  3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ 9,26 π.μ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ή ΑΝΩΝΥΜΗ. ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ.

   Διαγραφή
 2. ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΑΞΙΑ ΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΑΠΛΑΝΟΛΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΑΝ ΘΕΣΦΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΑΘΗΤΑ !!!
  ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΡΑΔΑΙΝΕΙ ΩΣ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ!!! ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΟ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σωστά τα γράφει ο πρώτος σχολιαστής. Τα διάφορα που γράφει η Καπλάνογλου εκφράζουν την Καπλάνογλου, δεν τα γράφει ο Φλωρίνης Αυγουστίνος και δεν πιστεύουμε ότι τον εκφράζουν.
  Ο δεύτερος ανώνυμος θα έπρεπει να ντρέπεται με το να πιστεύει στα φληναφήματα αυτά και να πιστεύει ότι αυτά που γράφονται στο μπλογκ από την Καπλάνογλου δήθεν τα έγραψε ο Φλωρίνης Αυγουστίνος ! Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος έγραψε μόνο όσα έγραψε ο ίδιος και κυρίως τότε που είχε πλήρη αντίληψη και σχετικά ακμαίες τις δυνάμεις, πριν καταπέσει λόγω του έντιμου γήρατός του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τραγικό λάθος δικό σου είναι και θα έλεγα και συκοφαντία κατά του πρώτου σχολιαστή αυτά που γράφεις, ανώνυμε 9,26πμ. Ο πρώτος σχολιαστής δεν κάνει τίποτα άλλο από το να λέει την αλήθεια για την παραίτηση του Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου. Και μάλιστα σε πληροφορώ ότι πολύ λίγα είπε για το συνέβαινε κατα το γήρας του Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η Ελευθέρα και Ζώσα Εκκλησία ήταν ένας από τους πόθους του θρυλικού Φλωρίνης Αυγουστίνου.

  Ιεροκήρυκας χριστοκεντρικός
  Του αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη

  Ιεροκήρυκας χριστοκεντρικός.
  Μέσα στήν ψυχή του έκαιγαν τρείς πόθοι.
  – Ο ένας για όλο τόν κόσμο: Είναι ο πόθος της Χριστοκρατίας.
  – Ο άλλος γιά την Ελλάδα: Ο πόθος της Ορθόδοξης πατρίδας.

  – Ο τρίτος γιά τήν Εκκλησία: «Ελευθέρα καί ζώσα Εκκλησία». Νεαρός κήρυκας, διάκονος ακόμα, κήρυξε τά Χριστούγεννα του 1941 στό Μητροπολιτικό Ναό Ιωαννίνων, παρόντος του τότε Μητροπολίτου καί μετέπειτα αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος. Μέ θάρρος ύψωσε τή φωνή του σέ κάποια στιγμή καί φώναξε: «Δύο άστρα δέν θά σβήσουν ποτέ, τό ένα του Χριστού, τό άλλο της Ελλάδος». Από κάτω ήσαν οι Ιταλοί κατακτητές. Είναι ολόκληρη ιστορία πώς σώθηκε από τά χέρια τους, γιά να βρεθή στά χώματα της Μακεδονίας!

  Από το μηνιαίο περιοδικό «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ», Αυγούστου 2017
  https://niksothropoulos.wordpress.com/2023/06/22/a-5947/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ, ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ (16 ΟΚΤ. 10:02) ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ! ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΩΘΗΣΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ.
  ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΙΠΟΝ Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΒΙΟΣ, ΚΑΘΟΤΙ ΝΥΜΦΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ;
  ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝΩΝΥΜΕ ή ΑΝΩΝΥΜΗ 2,17μμ ΖΕΙΣ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΕΣ ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΛΑΝΑΣΑΙ ΠΟΛΥ! ΔΕΝ ΩΘΗΣΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ. ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ ΔΕΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ!
   Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΒΙΟΣ, ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ, ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ! ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ , ΑΛΛΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΑΥΤΑ, ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΨΕΥΔΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ!
   ΤΑΛΑΙΠΩΡΕ ΑΝΩΝΥΜΕ Ή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΣΥ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΖΕ ΨΕΥΔΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ!

   Διαγραφή
  2. ΑΝΩΝΥΜΗ Ή ΑΝΩΝΥΜΕ 2,17 μμ. ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ ΕΓΡΑΨΕ ΤΙ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΕ ΡΩΤΗΣΑΝ!

   Διαγραφή
 7. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΕ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΑΦΗΝΙΑΣΕΙ. ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙΣ ΛΕΡΩΜΕΝΗ ΤΗ ΦΩΛΙΑ ΣΟΥ. Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΙΧΕ 400 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ. ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΜΙΑ ΝΤΟΥΖΙΝΑ ΒΟΗΘΟΥΣ. ΙΣΩΣ ΑΝ ΓΕΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ, ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΑΛΛΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝΩΝΥΜΕ Ή ΑΝΩΝΥΜΗ 10,05 ΜΜ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΑΦΗΝΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΔΙΟΤΙ ΟΛΟ ΣΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙΣ! ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΕΡΩΜΕΝΗ ΦΩΛΙΑ ΔΕΝ ΕΧΩ! ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ! ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΛΕΡΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΦΩΛΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΒΟ, ΩΣ ΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΣΑ ΣΑΝ ΛΕΥΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ!

   ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ ΟΤΙ ΑΝ ΓΕΡΑΣΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ!

   Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ , ΓΙΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ.

   Διαγραφή
  2. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΟΥΤΕ ΜΝΗΜΗ, ΟΥΤΕ ΔΥΝΑΤΗ ΘΕΛΗΣΗ, ΟΥΤΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΕΞ΄ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ! ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΨΕΜΜΑΤΑ, ΝΑ ΤΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ! ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΑ VIDEO ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞ΄ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΤΗΓΟΡΗΤΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΟΥ .
   ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΑΥΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΑ, ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ.

   Διαγραφή
 8. Δεν απάντησε ο ανώνυμος ή η ανώνυμη που θαυμάζει την ιδιοκτήτρια του ιστολογίου που φέρει το όνομα του Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου ούτε στο ερώτημα αν είναι ανώνυμη ή ανώνυμος. Γιατί δεν μας λέει;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μπράβο στο μπλογκ σας που άφησε ελευθερία ευπρεπούς διαλόγου! Σε αντίθεση με άλλα μπλογκ που δεν έχουν καλά κριτήρια και φοβούνται τον διάλογο απο άδικες προκατάληψεις και ιδεοληψίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.