13 Οκτ 2023

Ἁγία Χρυσή ἡ Νεομάρτυς (13 Ὀκτωβρίου †)

Ἡ Ἁγία Χρυσή γεννήθηκε στό χωριό Σλάτενα (σημερινή Χρυσή) τῆς ἐπαρχίας Ἀλμωπίας Νομοῦ Πέλλης. Ὁ πατέρας της ἦταν φτωχός καί εἶχε τέσσερις θυγατέρες. Ἡ Χρυσή ἦταν ὡραία στό σῶμα καί στήν ψυχή.
Κάποτε, ἐνῷ βρισκόταν μαζί μέ ἄλλες γυναῖκες στούς ἀγρούς καί μάζευε καυσόξυλα, τήν ἀπήγαγε κάποιος Τοῦρκος καί τή μετέφερε στό σπίτι του. Ὁ Τοῦρκος προσπάθησε μέ κολακεῖες νά τήν ἐξισλαμίσει καί νά τήν κάνει γυναῖκα του. Ἡ Χρυσή ὅμως ἀντιστάθηκε καί δυναμικά ἀπάντησε: «Ἐγώ τόν Χριστό μόνο γνωρίζω γιά νυμφίο μου, πού δέν θά ἀρνηθῶ καί ἄν ἀκόμα μέ κομματιάσεις». Οἱ γονεῖς καί οἱ συγγενεῖς τῆς Χρυσῆς, μέ ἐξαναγκασμό τῶν Τούρκων, τήν παρακαλοῦσαν νά δεχτεῖ τόν μωαμεθανισμό γιά νά σωθεῖ. Ἀλλά ἡ μεγαλόψυχη Χρυσή τους ἀπάντησε ὅτι: «πατέρα ἔχω τόν Κύριό μου Ἰησοῦ Χριστό, μητέρα τήν Κυρία Θεοτόκο, ἀδελφούς δέ καί ἀδελφές ἔχω τούς Ἁγίους καί τίς Ἁγίες τῆς Ἐκκλησίας μας».
Μπροστά λοιπόν στή σταθερότητα τῆς Χρυσῆς, οἱ Τοῦρκοι ...
ἀπάντησαν μέ φρικτά βασανιστήρια. Τελικά στίς 13 Ὀκτωβρίου 1795 μ.Χ., κατέκοψαν τό σῶμα της μέ μαχαίρια καί ἔτσι πανάξια ἔλαβε τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου ἀπό τόν Νυμφίο Χριστό.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως.
Σκεῦος χρύσεον, τῆς παρθενίας, καὶ ἀκήρατος, νύμφη Κυρίου, ἐχρημάτισας Χρυσῆ καλλιπάρθενε· τὴν γὰρ ἁγνείαν ἀμέμπτως φυλάττουσα, ὐπὲρ Χριστοῦ θεοφρόνως ἐνήθλησας· Μάρτυς ἔνδοξε, ἱκέτευε τὸν Νυμφίον σου, δωρήσασθε ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Χρυσωθεῖσα Πνεύματι, Τῷ Παναγίῳ, τὴν ἁγνείαν ἔφθορον, τὴν σὴν ἐτήρησας Χριστῷ, καὶ ὑπὲρ φύσιν ἠγώνισαι, παρθενομάρτυς, Χρυσῆ ἀξιάγαστε. 

Μεγαλυνάριον
Τὴν Παρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, τὴν κεχρυσωμένην, σώματί τε καὶ τῇ ψυχῇ, Χρυσῆν τὴν ἁγίαν, αἰνέσωμεν βοῶντες· χαῖρε νύμφη Κυρίου, ἁγνὴ καὶ πάγχρυσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.