16 Σεπ 2023

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ: Συνοπτική ἐνημέρωση γιά τήν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στό ἑλληνικό σχολεῖο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
(ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-2024)

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ;

Ἔἶναι ἕνά διεθνὲς ὁλιστικὸ ἰδεολογικὸ ρέῦμα-σύστημα παγκοσμιοποίησης κοινωνιῶν καί πολιτῶν.


ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ Ἡ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ;

σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση ἔἶναι ἄρρηκτα ἐνταγμένη... στὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων (ΕΔ) ποῦ καλλιεργοῦν τὶς δεξιότητες τόῦ 21ου ἄἰώνα. (Ντορέττα Ἀστέρη, Σύμβουλος Α' τόῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς [ΙΕΠ])


ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;

Ἐμφανίστηκε περίπου πρίν 60 χρόνια (1964)


ΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ;

Τὸ ἰδεολογικὸ ἄὐτὸ σύστημα ὑπηρέτησαν κυρίως τα προγράμματα:

 1. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
 2. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
 3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ γιὰ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες, ὁἱ ὁπόῖες δημιούργησαν θύελλα ἀντιδράσεων (2017) καὶ πρόσφατα
 4. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+ (2020)

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;

Δυστυχῶς, ἀπίστευτο καὶ ὅμώς ἀληθινό! Δὲν στοχεύουν στὴν ἐφηβεία, στὴν ὁποία τά παιδιὰ ἔχούν τὴ δική τους κριτική σκέψη, τὸν ἀντίλογο καὶ ἄὐξημένα τὰ λογικά τους ἐπιχειρήματα. Παρατηροῦμε, ὁἱ τόῦ Ὑπουργείου, νὰ δίνουν τὸ βάρος στίς μικρές ἡλικίες (περισσότερες ὧρές διδασκαλίας τόῦ Προγράμματος) στὴν Α' καὶ Β΄ Δημοτικοῦ καὶ σταδιακὰ ὧρές στὴν Γ΄ Δ΄ Ε'καὶ Στ΄ τάξη Δημοτικοῦ καί ἀκόμα λιγότερες στό Γυμνάσιο. Ἐκέῖνο πόὺ ἔἶναι πέρα ἀπὸ κάθε λογικὴ ἔἶναι ἡ ἐφαρμογὴ ἄὐτῶν τῶν σεξουαλικῶν προγραμμάτων στὰ ἀνυποψίαστα νήπια τῆς Προσχολικῆς ἡλικίας!


ΠΟΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟ ΡΕΥΜΑ;

Τὸ παγκόσμιο ἄὐτὸ ἰδεολογικὸ ρέῦμα ὑπηρετοῦν τὴ στίγμὴ ἄὐτὴ στήν Ἑλλάδα τὰ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. Τὸ Σχολικὸ ἔτός 2020-2021 τά προγράμματα ἄὐτά ἐφαρμόστηκαν πιλοτικὰ σὲ 218 Σχολικὲς Μονάδες, ἐνῶ τὸ Σχολικὸ ἔτός 2021-2022 τά προγράμματα ἀπευθύνονται ἀδιάκριτα καὶ ὑποχρεωτικὰ σὲ ὅλούς τούς μαθητὲς Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου, ἀποτελῶντας μέρος τόῦ Ἀναλυτικοῦ προγράμματός τους.

ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ;

Τὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων ἀποτελοῦνται ἀπὸ 4 κύκλους:

Α. Τό «Ἔὖ Ζῆν»,

Β. Τό «Ἐνδιαφέρομαι, Ἐνέργῶ – Κοινωνικὴ Συναίσθηση καὶ Ἔὐθύνη»,

Γ. Τό «Φροντίζω τὸ περιβάλλον» καὶ

Δ. Τό «Δημιουργῶ & Καινοτομῶ»


ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Ὁἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν σὲ Νηπιαγωγεῖα, Δημοτικὰ καὶ Γυμνάσια ὁὔτε ρωτήθηκαν, ὁὔτε ἐνημερώθηκαν. φιλοσοφία τῶν προγραμμάτων, ἐξάλλου, ἔἶναι ἡ παράκαμψη τῶν γονιῶν, γιατί θεωροῦν ὅτί ὁἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν δὲν πρέπει νὰ παρεμβαίνουν σὲ τέτοιου ἔἴδους θέματα.

Σὲ σχετικὴ ἔρευνα στήν Ἑλλάδα πάνω ἀπὸ 50% ἐκπαιδευτικῶν δίκαια ἀπάντησαν ὅτί ἀνησυχοῦν γιά τά σεξουαλικά προγράμματα, γιατί ἀντιλήφθηκαν ὅτί θὰ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις ἀπὸ τόὺς γονεῖς, ὁἱ ὁπόῖοι ἔθεσαν καί ζήτημα ἀξιοπιστίας τῶν προγραμμάτων Σεξουαλικής Ἀγωγής. σεξουαλικὴ ζώὴ στὸ Σχολεῖο», Μ. Γερούκη σέλ. 163, 165-166)


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ὁ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Ἔἶναι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ τὸν ἐπιτελικὸ καὶ προβληματικὸ ἐπιστημονικό του φορέα (ΙΕΠ). Ἐπικουρικά τό πρόγραμμα προωθεῖται καὶ ἀπὸ σεξολογικὰ Ἰνστιτοῦτα, ἀπὸ ὁμόφρονες ἐκπαιδευτικοὺς ἐρευνητὲς καὶ ἄλλούς διανοούμενους.


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ὁ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ;

χρησιμοποίηση τῶν Νηπιαγωγῶν, τῶν Δασκάλων καὶ τῶν καθηγητῶν, μέσα ἀπὸ ἐπιδοτούμενα μὲ μόρια ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια (MIS 5092064) καὶ ἡ δυνατότητα ἐξασφάλισης ἑβδομαδιαίου διδακτικοῦ ὡραρίου στὶς Σχολικὲς Μονάδες.


ΠΟΙΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟ ΡΕΥΜΑ;

Τὸ ἰδεολογικὸ ἄὐτὸ ρέῦμα προωθεῖται ἀπὸ τὴν Unesco, τὴ Unicef, τὸν Π.Ο.Υ., τὸν P21, τὸν WHO, τὸ Συνέδριο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (1999) κ.ἄ. Προγράμματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης γιά τά σχολεῖα ἔχούν ἐκπονηθεῖ, μεταξὺ ἄλλών, ἀπὸ τὸ «Χαμόγελο τόῦ Παιδιοῦ», τὸ «Πολύχρωμο Σχολεῖο» καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἔὐρώπης, τὸ Κέντρο Ὁἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ καὶ Ἰσότητας τῶν Φύλων, τὸ SaferInternet, ἀπὸ τὴν Genderhood. Ἐπιπλέον ἔχούν ἐκπονηθεῖ προγράμματα ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὑγείας τόῦ Παιδιοῦ καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο γιὰ τὴν Ἐφηβικὴ Ὑγεία τῆς Μονάδας Ἐφηβικῆς Ὑγείας.


ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ;

Διατείνονται ὅτί ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία τῶν παιδιῶν καὶ ὅτί βασικός τους στόχος ἔἶναι ἡ προφύλαξή τους ἀπὸ τὰ Σεξουαλικῶς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), ἡ ἀποφυγὴ ἐκτρώσεων καὶ ἀνεπιθύμητων ἐγκυμοσυνῶν, ἡ προώθηση τῆς ἀνεκτικότητας καὶ τόῦ ἀλληλοσεβασμοῦ, ἡ γενετήσια ἀξιοπρέπεια, ἡ διατροφή, ἡ ὁδίκὴ ἀσφάλεια, ἡ ὁἰκολογία, τὰ δικαιώματα τῶν ζώων, ἡ παγκόσμια καὶ τοπικὴ πολιτιστικὴ κληρονομιά, ὁἱ διαφυλικὲς σχέσεις, ἡ διάκριση καλοῦ καὶ κακοῦ (sic) κ.ἄ.


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ὁ ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ;

ἀπώτερος ἐπίσημος στόχος, σύμφωνα μὲ τὸ ΙΕΠ, ἔἶναι ἡ δημιουργία τόῦ παγκόσμιου πολίτη (gene). Δὲν ἔἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ὅτί τὸ νέο ἄὐτό μάθημα πόὺ ἔἰσάγεται ὑποχρεωτικὰ στὰ σχολεῖα Προσχολικῆς, Ἄ/θμιας καὶ Β/θμιας Ἐκπαίδευσης βραβεύτηκε ἀπὸ τὸ Ἔὐρωπαϊκὸ Δίκτυο γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση γιὰ τὴν Ἰδιότητα τόῦ Παγκόσμιου Πολίτη GENE (Global Education Network Europe).


ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»;

Τό πρόγραμμα κανονικά ἐφαρμόζεται μέ τήν προϋπόθεση τόῦ σεβασμοῦ τῶν πολιτιστικῶν, ἀξιακῶν καί θρησκευτικῶν ἰδιαιτεροτήτων τῆς χώρας στήν ὁποία πρόκειται νά ἐνταχθεῖ.

Ἔτσί, ἐνῶ στήν Ἑλλάδα παρατηρεῖται ἰσοπέδωση τόῦ ἀξιακοῦ της κώδικα, στίς ὑπόλοιπες χῶρες στόν κόσμο ὑπάρχει ἡ ἐπιλογή τῆς συμμετοχῆς τόῦ παιδιοῦ στό πρόγραμμα, ὁ σεβασμός πρός τούς μαθητές καί τίς ὁἰκογένειές τούς μέ τή παροχή 2 κατευθύνσεων διδασκαλίας (ΗΠΑ) καί τέλος, ὑψηλότερο ὅριο ἡλικίας γιά ἄὐτά τά προγράμματα. (Ἀπό τή σχετική ἔρευνα τῆς Μπρουσκέλη Βασιλικῆς, Δημοκρίτειο Πανεπ. Θράκης, 2017, γιά τή σεξουαλική ἀγωγή σέ ἄλλές χῶρες).


ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ἡ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Τὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων καὶ ἡ σεξουαλική τους διαπαιδαγώγηση ἀσκόῦν ἀνεπίτρεπτο σεξουαλικὸ προσηλυτισμὸ τῶν μαθητῶν.

Ὁἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές:

Καλοῦνται νὰ ὑἱοθετήσουν τὸν ἠθικό κώδικα πόὺ ἐπιβάλλουν τὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων (Ε.Δ.)

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν μιά ἑνιαία Ἔὐρωπαϊκή καὶ παγκόσμια κουλτούρα

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τή διαστρέβλωση τῆς Ὀρθόδοξης πατερικῆς διδασκαλίας

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τήν ὁμοφυλοφιλία

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τόν ἄὐνανισμό

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τό κοινωνικό φῦλο

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν χριστιανοφοβικές ἀντιλήψεις

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τό καθεστώς τῶν ΛΟΑΤΚΙ

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τήν ἀποφυγὴ τεκνογονίας (ἀποφυγὴ ἐγκυμοσύνης, χρήση προφυλακτικῶν)

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τόν πολιτικό γάμο

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τίς προγαμιαῖες σχέσεις

Καλοῦνται νά παρακάμψουν τίς γονεϊκές ἀξίες (Ἀποδόμηση στερεοτύπων)

Τά Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων μεθοδεύουν συγκρουσιακό κλίμα μὲ τὴν ὁὐσία τῆς Ὀρθοδοξίας. Μέσα ἀπὸ τὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων προωθοῦνται, μὲ βιωματικὲς δράσεις, ὁ συγκρητισμός, ἡ πανθρησκεία καὶ ὁ Ὁἰκουμενισμός, κάτι ποῦ ἔρχεται σὲ ἔὐθεία ἀντίθεση μὲ τὶς θεόπνευστες διδασκαλίες τόῦ Κυρίου μας Ἰἠσοῦ Χριστοῦ.


ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ἡ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ;

Ἀπόλυτα, ἀφόῦ:

 • Ἔἰσάγει ὀπτικοακουστικό ὑλικό ἀκατάλληλο, ἀσεβές καί τρομακτικό (βάση περιεχομένου) γιά τήν ἡλικία τῶν μαθητῶν (πίνακας Φρίντα Κάλο, στά Νήπια, βίντεο γιά προβολή «σεξουαλική ἀγωγή γιά μαθητές» ποῦ ἀφόρᾶ – σύμφωνα μέ τό Υ.Π.- μαθητές ἡλικιῶν 11-14 ἐτῶν (!), ἀκατάλληλες ἔἰκόνες ποῦ προσβάλλουν τήν ἀξιοπρέπεια τῆς τάξης κ.ἄ.).
 • Ἔἰσάγει συμπεριφορές μέσα ἀπό βιωματικές δράσεις ποῦ ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τό πολιτισμικό πλαίσιο τῆς χώρας καί τῶν ὁἰκογενειῶν τῶν μαθητῶν.
 • Ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τόν ὅρκό τῶν ἐκπαιδευτικῶν.
 • Παρατηρεῖται ἀμφισβήτηση ἤθούς ἄὐθεντιῶν τῶν μαθητῶν ὅπώς ὁἱγονεῖς.
 • Κακή ἐξοικείωση γιά θέματα ποῦ ἅπτονται μεγαλύτερου ἠλικιακοῦ φάσματος. Ὠθέῖ σέ ἐπικίνδυνους πειραματισμούς τά παιδιά ποῦ μπορεῖ νά τά στιγματίσει ἀνεπανόρθωτα.
 • Πεζοδρομιακή φρασεολογία (ἀντίθετη πρός τά χρηστά ἤθή – σκοπός τόῦ σχολείου), γνωριμία μέ λέξεις καί φράσεις, συμπεριφορές καί πρακτικές ἀνήθικου περιεχομένου.
 • Διαστρέβλωση ὑγιῶν στάσεων ὡς μή, χαρακτηρίζοντας τές ἐτεροκανονικές καί ὡς μή ὑγιεῖς.
 • Ἀπόκρυψη τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας, μέ μονομερεῖς ἀπόψεις.
 • Ρατσιστική στάση καί ψυχοσυναισθηματική καταπίεση ἀγοριῶν μαθητῶν ὡς ὑπεύθυνων, βάση φίλου, γιά τόν κακό μας κόσμο.

Ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Δὲν ἔἴμαστε καθόλου πρόθυμοι νὰ ἀκολουθήσουμε δυτικὰ μοντέλα ἐκπαιδευτικῶν μεταρρυθμίσεων καί ρευμάτων, τὴ στίγμὴ ποῦ θίγουν τὴν διαχρονική μας ἠθίκὴ ταυτότητα. Ὁἱ ἀξίες δὲν ἀλλάζουν μὲ τὰ χρόνια. ἐκπαιδευτικὴ κουλτούρα τῆς Ἔὐρώπης σὲ ζητήματα Σεξουαλικῆς Ἀγώγῆς ἔἶναι διάτρητη καὶ ἀνεπαρκής. Ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ ἔχουμε τὸ δικό μας ξεχωριστὸ ἦθός καὶ τὴ δική μας Ὀρθόδοξη ἄποψη στὰ ζητήματα σεξουαλικῆς ἀγώγῆς τῶν παιδιῶν μας.

Τὰ Ὀρθόδοξα ἠθίκὰ ζητήματα δὲν μπαίνουν στὴν ζυγαριὰ τῆς διαπραγμάτευσης, ὅσό καὶ ἂν ἄὐτὸ στενοχωρεῖ τόὺς συμμάχους μας καὶ ἐνίους ἡμέτερους. Ἔὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κάλὸ ἔἶναι νὰ μὴ μᾶς θεωρεῖ ἀφελεῖς. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει ἑνιαία ἠθίκὴ ἔὐρωπαϊκὴ κουλτούρα, ὅτάν παραβιάζονται θελελιώδεις ἠθίκὲς ἀρχὲς τῆς Ὀρθόδοξης ἱστορικῆς μας πορείας ἀπὸ Καθολικισμὸ καὶ Προτεσταντισμό. Δὲν ἔἶναι καθόλου τιμητικὸ ἢ δημοκρατικό, ἐπίσης, γιὰ λόγου τους, νὰ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν τὶς προσωπικές τους ἀπόψεις πάνω στόὺς ἐλεύθερους καὶ δημοκρατικοὺς πολίτες ἄλλών χώρῶν.

Τὰ Ὀρθόδοξα ἑλληνόπουλα, ὁἱ Ἕλληνες μαθητὲς σὲ ὅλές τὶς ἐκπαιδευτικὲς βαθμίδες, διατηροῦν τὸ ἀπόλυτο δικαίωμα νὰ ἔχούν τὴ δική τους σεξουαλικὴ ταυτότητα, κουλτούρα καὶ ἄὐτοαντίληψη, ὥστέ νὰ ἀποτρέπουν ὁποιοδήποτε περιστατικὸ σεξουαλικῆς κακοποίησης. Διατηροῦν τὸ ἀπόλυτο δικαίωμα νὰ ταυτίζονται μὲ τὴ διδασκαλία τόῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ φαινόμενο τῆς ἁμαρτίας, γιὰ τὴν ἀντισύλληψη, γιὰ τὶς ἀνεπιθύμητες κυήσεις, γιὰ τὸ βιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ φύλο, γιὰ τὶς ἐκτρώσεις καὶ τὶς προγαμιαῖες σχέσεις, γιὰ τὸν ἄὐνανισμὸ καὶ τὸν πολιτικὸ γάμο, γιὰ τὴν πορνεία καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλία, γιὰ τὴν παιδεραστία καὶ τὴ σεξουαλικὴ δραστηριότητα, γιὰ τὴν κτηνοβασία καὶ τὸν μισογυνισμό, γιὰ τὴν ἐμπορία ἀνθρώπων κλπ. παραπάνω ἀσφάλὴς ἐπιλογὴ τῶν παιδιῶν τόὺς προσθέτει καλύτερη κατανόηση γιὰ ζητήματα ἀνεκτικότητας καὶ ἀλληλοσεβασμοῦ, ὑπεύθυνη συμπεριφορά, σταθερὴ ψυχικὴ ὑγεία καὶ ἔὐεξία.

Τὸ Ὀρθόδοξο ἦθός ἀποδέχεται τὴν ὕπαρξη δύο καὶ μοναδικῶν φύλων. Ὁἱ σχέσεις πόὺ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔὐλογεῖ ἔἶναι μόνο μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός. Ἄλλού ἔἴδους ἐπιλογὲς ἀνήκουν στὸ περιθώριο. Ἔτσί κι ἀλλίῶς ἔἶναι κοίνὸ μυστικὸ πὼς ἡ Ἑλλάδα διαθέτει τὴν πίὸ ἰσχύρὴ ὁἰκογένεια μέσα στὴν Ε. Ἕ. καὶ ἑπομένως τοὺς πίὸ ὑγιεῖς καί καταξιωμένους δέῖκτες σεξουαλικῆς ὑγείας.

Ὁποιοσδήποτε ἀμφισβητήσει τὴ σεξουαλικὴ ἐπάρκεια τῶν παιδιῶν ἀπὸ μίὰ χριστιανοφοβικὴ ἀντίληψη («Ἡ σεξουαλικὴ ζώὴ στὸ Σχολεῖο», Μ. Γερούκη σέλ. 179-180) καὶ θελήσει νὰ ὑπονομεύσει τὶς Ὀρθόδοξες ἀξιακὲς τούς σταθερὲς ἀσκέῖ ὠμὸ προσηλυτισμὸ καὶ διαπράττει ἠθικό, πολιτιστικὸ καὶ νομικὸ ἀδίκημα.

Νὰ πάψουν ὁἱ ὀργανωμένοι παράγοντες παραπληροφόρησης τῆς κοίνῆς γνώμης νὰ ἀποκαλοῦν τὶς θεόπνευστες διδασκαλίες τόῦ Χριστοῦ προκαταλήψεις(«Ἡ σεξουαλικὴ ζώὴ στὸ Σχολεῖο», Μ. Γερούκη σέλ. 126), γιατί ἔἶναι δηλωτικὸ ἀμάθειας καὶ ἀσχετοσύνης.


ΤΙ ΞΕΧΝΑΕΙ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΡΕΥΜΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ἔὐρωπαϊκή κοινοτικὴ ὁδηγία ἔἶναι ὅτί πρέπει νὰ κάνουμε ὁτιδήποτε περνάει ἀπὸ τὸ χέρι μας, ὡς κράτος, γιὰ νὰ ἔἶναι τὰ παιδιὰ μας ὑγιῆ.

Τὰ παιδιὰ (ὁἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές), ὑπενθυμίζουμε σὲ ὅλούς, πῶς δὲν ἐμφανίστηκαν ἐπὶ τῆς γῆς ὁὐρανοκατέβατα. Ἔχούν γονεῖς, ὁἰκογένεια, ἐθνικότητα, θρησκεία, πολιτισμό, ἀξίες καὶ ἤθή. Ὅλά ἄὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπολογίζονται ὑπεύθυνα καὶ σοβαρὰ ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Ὑπούργὸ Παιδείας καὶ τὰ τύχὸν προγράμματα νὰ προσαρμόζονται στὶς ἔἰδικὲς πολιτισμικὲς σύνθῆκες τῆς χώρας μας. Δυστυχῶς κάτι τέτοιο δὲν ἔχεί συμβεῖ.

Δὲν μπορεῖ νὰ ἔχούν λόγο γιὰ τὰ παιδιά μας, πάνω στὸ ἔὐαίσθητο θέμα τῆς Σεξουαλικῆς Ἀγώγῆς, ἐκπαιδευτικοί τόῦ σχολείου, τὸ «Μαράσλειο Διδασκαλεῖο», ψυχολόγοι, κοινωνικοὶ λειτουργοί, σεξολόγοι καὶ σύμβουλοι ἐκπαίδευσης καὶ νὰ μὴν ἔχούν λόγο ὁἱ γονεῖς.

Στήν Κύπρο πάντως ὡς σήµαντικότερη πήγὴ πληροφόρησης καί πρώτη προτεραιότητα, σὲ θέµατα πόὺ ἀφοροῦν τή σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση, ὁἱ µἀθητὲς (720 ἀγόρια καί 950 κορίτσια) θεωροῦν τόὺς γονεῖς.


ΤΙ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

Ἐπείδὴ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δὲν μᾶς ἔχεί συνηθίσει νὰ ἐπανεξετάζει τὶς λαθεμένες ἐπιλογές του, ἰδίως ὅτάν ὑπάρχει ἔξωθεν ἰσχύρὴ πίεση, ἔχουμε χρέος ὡς γονεῖς καὶ ὡς κοινωνία νὰ προστατέψουμε τὰ παιδιά μᾶς ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ μίᾶς πολιτιστικῆς ὑποκουλτούρας. Ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τόὺς παραπάνω λόγους νὰ ἐξαιρεθοῦν τὰ Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα ἀπὸ τὰ ἀμοραλιστικὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων τὰ ὁπόῖα ἀπειλοῦν ἄμεσα τὶς ἠθίκὲς τούς ἀρχὲς.

Διαφορετικά ὁἱ τρόποι ἀντίδρασης ἔἶναι μπροστά μας καὶ ἀπροσδιόριστοι. Ἤδή σὲ πάρα πόλλὰ σχολεῖα ὁἱ γονεῖς ζήτησαν τὴν ἐξαίρεση τῶν παιδιῶν τούς ἀπὸ τὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων καί τά ἀποσύρουν ἀπὸ τὰ προγράμματα.

Θυμίζουμε ὅτί τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἦτάν ἀνυποχώρητο καὶ γιὰ τόὺς ἐπικίνδυνους φακέλους θρησκευτικῶν. Ὡστόσο, γνωρίζουμε ὅλοί ὅτί ὁἱ γονεῖς ἀντέδρασαν στὸ Ὑπουργεῖο, ἐπιστρέφοντας τά ἀπαράδεκτα διδακτικά ἐγχειρίδια. Τελικά τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας δικαίωσε ὁριστικά τούς γονεῖς καὶ μόνον ἔτσί τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὑποχώρησε.

ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ Θ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

1 σχόλιο:

 1. Ανόητα ανθρωποειδή... Αντί να αναθέσουν στην Εκκλησία να διαμορφώσει το μάθημα θρησκευτικών φέρνουν ένα σωρό επικίνδυνες ανοησίες για να καταστήσουν εν τέλει τα παιδιά στην ενηλικίωση τους ψυχασθενής. Καταραμένα δίποδα κτήνη...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.