16 Σεπ 2023

Ὁ εὔλογος προβληματισμός τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν γιά τίς νέες ταυτότητες

Ἡ ΝΙΚΗ ἔχει τοποθετηθεῖ διεξοδικά γιά τίς ἐπιστημονικές, τεχνολογικές καί νομικές παραμέτρους πού καθιστούν τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες ἄκρως ἀμφιλεγόμενες. Διακυβεύεται, σήμερα καί στό ἐγγύς μέλλον, ἡ ἐλευθερία κάθε Ἕλληνα πολίτη, ἡ προστασία τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων καί τοῦ ἀπορρήτου τῆς ζωῆς μας, ἀλλά καί ἡ ἐθνική μας κυριαρχία καί ἀσφάλεια.

Ἰδιαιτέρως, ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ μετατροπή τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας σέ ψηφιακή ταυτότητα (δηλαδή ἐνσωματωμένη στό κινητό ἤ ἀλλοῦ) ἤ σέ κάρτα πολίτη, δηλαδή ὡς κάρτα ἀσκήσεως δικαιωμάτων καί πρόσβασης σέ ἀγαθά καί ὑπηρεσίες, καί δή μέ ἐνσωματωμένο «πορτοφόλι ψηφιακοῦ εὐρώ», εἶναι σημεία... στά ὁποῖα ἡ ΝΙΚΗ ἔχει κάθετη ἀντίρρηση, καθώς δημιουργούν πρόσφορο ἔδαφος γιά τήν ἄσκηση ἐξουσιών μέ ὁλοκληρωτισμό. Πολεμήσαμε τόν Χίτλερ καί κάθε τύραννο καί θά τόν πολεμήσουμε καί πάλι!

Φυσικά, ὅλα τά παραπάνω ἀφορούν κάθε Ἕλληνα πολίτη ἀσχέτως θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, καί στήν βάση αὐτή ἀναμένουμε καί ὅλα τά ὑπόλοιπα κόμματα νά υἱοθετήσουν ἀνάλογες θέσεις. Ἡ ἐλευθερία καί ἡ ἀσφάλεια δέν ἔχουν πολιτική ἀπόχρωση.

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ΝΙΚΗΣ ὅμως εἶναι καί σώμα ἀπό τό σώμα τῆς Ἐκκλησίας, σάρκα ἀπό τήν σάρκα της, ὅπως καί κάθε Ὀρθόδοξος, ἀσχέτως ἄλλων πολιτικῶν πεποιθήσεων. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει κατά καιρούς ἐκφράσει σαφή καί συγκεκριμένη θέση, ἐκφράζοντας ἐπιφυλάξεις καί ἀνησυχίες γιά τίς ἀπόπειρες κατάργησης τῶν προσωπικῶν ἐλευθεριών διαμέσου τῆς κάρτας τοῦ πολίτη. Συγκεκριμένα, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τό Ἀνακοινωθέν 17/11/2010, τόνιζε, ἐκτός τῶν ἄλλων, κατηγορηματικά, ὅτι «...κατ' ὁὐδένα τρόπο πρέπει νά παραβιάζονται μέ ἄὐτήν (τήν «κάρτα τοῦ πολίτη») ὁἱ προσωπικές ἐλευθερίες». Σέ παλαιότερο ἀνακοινωθέν (9/3/1993) ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀναδεικνύοντας τούς κινδύνους τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων (ὅταν ἀκόμη περιείχαν ἁπλές μαγνητικές λωρίδες καί ὄχι τά ἔξυπνα μικροτσίπ (RFID) τόνιζε ὅτι «...ὑπάρχει ἡ δυνατότης μίᾶς ἐφιαλτικῆς ἀπείλῆς κατά τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τόῦ πολίτου...». Στό ἴδιο μῆκος κύματος ἐκινεῖτο καί ἡ Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἀλλά καί οἱ Ἱερές Μονές τῶν Ἁγίων Μετεώρων (13-6-1997).

Ἀναμφιβόλως, τά παραπάνω ἰσχύουν ἀνεξαρτήτως ἐάν ὑπάρχει κάποιος δυσώνυμος ἤ τυχαῖος ἀριθμός πού ἐμπεριέχεται ἤ συμβολίζει τή νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα. Νά τό ποῦμε ἁπλά: Ἀκόμη καί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ νά ἔβαζε ἡ κυβέρνηση ἐπάνω στήν ταυτότητα-κάρτα πολίτη, τήν ἀπορρίπτουμε καί ἐπιφυλασσόμαστε γιά αὐτό πού ἀντιπροσωπεύει καί γιά αὐτό στό ὁποῖο μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ. Ὁ Χριστός σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου, καί γιά τό λόγο αὐτόν ὅ,τι πολεμά τήν ἐλευθερία μας βρίσκει ἀντίθετους.

Σαφέστατα ἑπομένως, ἐάν ὑπάρχει καί ἐπιπρόσθετο ζήτημα θεολογικοῦ χαρακτήρα στίς νέες ταυτότητες, πέρα ἀπό τίς δηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πού ὅλοι ἀπό ἐτών γνωρίζουμε, ἡ τοποθέτηση γιά τά θέματα αὐτά εἶναι ἁρμοδιότητα ἄλλων, τήν ὁποία καί ἐμείς ἀναμένουμε ἀπό τό σύνολο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὡς ἐπίλογο, χωρίς τήν παραμικρή ἑρμηνεία ἤ δικό μας σχόλιο, ὑπενθυμίζουμε δύο ἐπίσημες αὐθεντικές μαρτυρίες τοῦ Ἁγίου Παϊσίου του Ἁγιορείτου.

Ἡ πρώτη μαρτυρία ἀνήκει στόν π. Γρηγόριο τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου στή Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, ὁ ὁποῖος περιγράφει σέ χειρόγραφη ἐπιστολή του τό ἔτος 2015: «Πρίν ἀπό 30 χρόνια περίπου ὁ Ἃγιός Παΐσιος μόῦ ἔἲχε πῆ θά σᾶς συνηθίσουν στίς κάρτες (ποῦ δέν ἔἶναι τίποτε) ἓὡς ὃτοῦ φθάσουν στήν ἒξυπνη κάρτα ποῦ θά ἔἶναι γιά ὃλές τίς χρήσεις: Ταυτότητα, διαβατήριο, ὑγεία, γιά ψώνια, γιά ὃλά. Ἄὐτήν ἔἶπε νά μήν τήν πάρετε. Δέν ἔἶναι τό σφράγισμα, ἀλλά ἒχεί σχέση μέ τό σφράγισμα.»

Ἡ δεύτερη μαρτυρία ἀντλεῖται ἀπό τό περίφημο χειρόγραφό του «Τά σημεῖα τῶν καίρῶν» ὅπου ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ἀναφέρει: «Ἡ κάρτα, ἡ ταυτότητα, ἡ ἔἰσαγωγή τόῦ σφραγίσματος» τί φανερώνουν; Δυστυχῶς τό ράδιο μόνο παρακολουθοῦμε τί καιρό θά ἔχουμε. Τί θά μᾶς πῆ ὁ Χριστός; «ὑποκριταί, τό μέν πρόσωπον τόῦ ὁὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ σημεῖα τῶν καίρῶν ὁὐ δύναστε γνῶναι;» Μάτθ. κέφ. 16,3. Μετά λοιπόν ἀπό τήν κάρτα, καί τήν ταυτότητα, «τό φακέλλωμα» γιά νά προχωρίσουν πονηρά στό σφράγισμα, θά λένε συνέχεια στήν τηλεόραση, ὅτί πῆρε κάποιος τήν κάρτα τόῦ δείνα, καί τόῦ σήκοσε (sic) τά χρήματα ἀπό τήν τράπεζα».

1 σχόλιο:

  1. Στην Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας το 1998 αναγράφονται επί λέξει τα εξής : "Ἐάν ἑπομένως καί ἐφ’ ὅσον οἱ νέες ταυτότητες μέλλουν νά χρησιμοποιήσουν σάν κωδικό ἀριθμό ἀναγνώσεώς τους ἀπό ἠλεκτρονικά μηχανήματα τόν δυσώνυμο καί ἀπαράδεκτο ἀριθμό 666, τότε ἡ Ἱερά Σύνοδος, θεωροῦσα ὅτι παραβιάζεται ἡ θρησκευτική συνείδηση τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, συνιστᾶ στούς πιστούς νά μή δεχθοῦν τίς νέες ταυτότητες. Στήν περίπτωση αὐτή ὀφείλει ἡ Κυβέρνηση νά θεωρήση τούς πιστούς αὐτούς ὡς προβάλλοντας λόγους συνειδήσεως καί νά ρυθμίση μέ ἄλλο τρόπο τήν ἔναντί της Πολιτείας τακτοποίησή τους.".
    Νομίζω ότι το κίνημα ΝΙΚΗ εκφράζει κυρίως Ορθόδοξους Χριστιανούς πολίτες. Συνεπώς, θεωρώ ότι, με βάση τα προαναφερθέντα, θα ήταν σκόπιμο να υποβάλλει Ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (διαδικασία Κοινοβουλευτικού Ελέγχου) σχετικά με το εάν οι νέες ταυτότητες θα χρησιμοποιούν ως κωδικό αριθμό ανάγνωσής τους από ηλεκτρονικά μέσα τον αριθμό 666 (σε οιανδήποτε μορφή).
    Επίσης, νομίζω ότι η φράση "ἐάν ὑπάρχει καί ἐπιπρόσθετο ζήτημα θεολογικοῦ χαρακτήρα στίς νέες ταυτότητες, πέρα ἀπό τίς δηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πού ὅλοι ἀπό ἐτών γνωρίζουμε, ἡ τοποθέτηση γιά τά θέματα αὐτά εἶναι ἁρμοδιότητα ἄλλων, τήν ὁποία καί ἐμείς ἀναμένουμε ἀπό τό σύνολο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος." είναι ατυχής. Δεν πρέπει να μετατίθενται οι ευθύνες ενός πολιτικού φορέα σε άλλους φορείς για ένα τόσο σοβαρό και από Εκκλησιαστικής άποψης ζήτημα, το οποίο, άλλωστε, ο εν λόγος φορέας ανακίνησε (ορθότατα) σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.