15 Μαΐ 2023

Δελτίο Τύπου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) : Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴν προεκλογικὴ ἐπικαιρότητα!

Στὴν προεκλογικὴ ἐπικαιρότητα ἀναδείχτηκε ἐμφαντικὰ μέσα ἀπὸ τὴν εἰκονογράφηση τοῦ Βιβλίου Θρησκευτικῶν τῆς Γ΄ Δημοτικοῦ, τὸ προβλημα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέσα ἀπὸ τὶς μεθοδεύσεις συγκεκριμένων προσώπων τοῦ πολιτικοῦ, θεολογικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, τὰ ὁποία διαχειρίζονται, ἐπὶ μακρὸν χρόνο, τὸ θέμα τῆς ἐπιλογῆς τῆς σχολικῆς ὕλης τοῦ μαθήματος καί, γενικά, τὰ θέματα τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς σύμφωνα μὲ τὴ δική τους προσωπικὴ ἢ ἰδεολογικὴ ἀντίληψη, χωρὶς νὰ λαμβάνουν ὑπόψη τους τὴν παιδαγωγικὴ ἐπιστήμη, τὴν ὀρθοδοξη θεολογία καὶ τὶς συνταγματικὲς ἐπιταγές.

Εἰδικότερα ἀναφέρουμε ὅτι τὰ σημερινὰ Βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ εἶναι ἀντισυνταγματικὰ μὴ θεολογικὰ καὶ μὴ παιδαγωγικά, διδάσκονται ἀπὸ τὸ...

2016 ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ, στὸ σχολεῖο, ἐγκρίθηκαν καὶ δημοσιεύτηκαν ἀπὸ τοὺς κ. Φίλη καὶ κ. Γαβρόγλου, ἀκυρώθηκαν ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ὡς μὴ νόμιμα, μὴ θεολογικὰ καὶ μὴ παιδαγωγικὰ καὶ παρὰ ταῦτα ἡ ὑπουργὸς Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως καὶ ὁ μόνιμος(;) πλέον ἐπὶ (12) δώδεκα συναπτὰ ἔτη,  Γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλαντζής, ἀντὶ νὰ τὰ ἀπομακρύνουν ἄμεσα ἀπὸ τὰ σχολεία τὰ διατήρησαν σὲ ἰσχύ, ἐλαφρῶς διορθωμένα, συνεχίζοντας νὰ συνεργάζονται συνεχῶς καὶ ἄριστα μὲ τὴν ἀποτυχημένη συγγραφικὴ θεολογικὴ ὁμάδα, τὸ ἔργο τῆς ὁποίας ἀπέρριψε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ κατήργησε τὸ ΣτΕ!

Ἡ παραπάνω συγγραφικὴ θεολογικὴ ὁμάδα, μέσα ἀπὸ τὴν αὐλὴ τῶν ὑπουργῶν Φίλη – Γαβρόγλου – Κεραμέως συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται ἁρμοδίως, ἀφενός, γιὰ νὰ βροῦν τρόπο ἢ εὐκαιρία ἐπανεισαγωγῆς τῶν ἀκυρωμένων ἀπὸ τὸ ΣτΕ Βιβλίων τους στὰ σχολεῖα, ἀφετέρου γιὰ τὴν ἀναβίωση τῆς ὕλης τους, καθώς, ἐνεπλάκησαν ξανὰ στὴ συγγραφὴ τῶν νέων Προγραμμάτων 2021 καὶ προβλέπεται ἡ ἐμπλοκή τους στὴ συγγραφὴ καὶ στὴν ἐπιλογὴ τῶν νέων Βιβλίων Θρησκευτικῶν, μὲ τὴ συνδρομὴ πάντοτε τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Νὰ σημειώσουμε ἐπίσης, ὅτι ἡ κ. Κεραμέως, παρὰ τὶς πολλὲς καὶ συνεχεῖς ἐπὶ (4) χρόνια προσπάθειες τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (ΠΕΘ), δὲν καταδέχτηκε νὰ συναντήσει τοὺς ἐκπροσώπους της.

Ἐκτὸς αὐτοῦ, ἡ ΠΕΘ ἀναμένει, εὐελπιστώντας ὄχι μάταια, τὶς θέσεις τῶν κομμάτων ὄχι μόνο ἐπὶ τῶν οἰκονομικῶν καὶ ἄλλων θεμάτων τῆς καθημερινότητας ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν πνευματικῶν θεμάτων ποὺ ἅπτονται τῆς ὑπαρξιακῆς δομῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς ἰδιοσυστασίας τοῦ γένους μας καὶ ἰδιαίτερα, τὶς προθέσεις τοὺς ὅσον ἀφορᾶ στὸν προγραμματισμό τους γιὰ τὸ περιεχόμενο, τὸν σκοπὸ καὶ τὸν χαρακτήρα τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στοὺς ὀρθόδοξους μαθητὲς τῶν σχολείων μας, λαμβάνοντας ὑπόψη τὸ δικαίωμά τους νὰ διδάσκονται τὴν ὀρθόδοξη πίστη τους, σύμφωνα μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο καὶ τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας μας.

  

Ἀναλυτικότερα

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς Ἀρχηγούς, στὴν τηλεμαχία (Debate) ποὺ ἔγινε στὶς (10/05/2023) ἀλλὰ καὶ σὲ συνέντευξή του τὴν ἑπόμενη ἡμέρα σὲ τηλεοπτικὸ σταθμὸ (11/05/2023) ἀνέδειξε ἕνα πολὺ βασικὸ θέμα, ὕψιστης σημασίας γιὰ τὴν ἠθικοπνευματικὴ ἀνάπτυξη τῶν νέων μας, τὸ θέμα τοῦ περιεχομένου τῶν Βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Μὲ ἀφορμὴ τὴ συζήτηση ποὺ ἄνοιξε γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ἡ Ἕνωσή μας, ὡς ὑπεύθυνος καὶ εἰδικὸς φορέας, ἐνημερώνει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι τὸ περιεχόμενο τῆς ὕλης καὶ τῆς εἰκόνων ποὺ προσφέρεται στοὺς μαθητὲς γιὰ νὰ εἶναι κατάλληλο καὶ ἱκανὸ νὰ συμβάλει στὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ τοῦ μαθήματος, ποὺ εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν/τριῶν, εἶναι ἀνάγκη νὰ λαμβάνει ὑπόψη ὅτι ἀτομικὲς γνῶμες καὶ τὶς ἀντιλήψεις, ἀλλὰ τὴν ἐπιστήμη τῆς παιδαγωγικῆς, τῆς θεολογίας καὶ τὶς συνταγματικὲς καὶ νομικὲς προϋποθέσεις τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

Τὸ ἐπίκαιρο ζήτημα ποὺ προέκυψε μὲ τὴν εἰκονογράφηση τοῦ Βιβλίου Θρησκευτικῶν τῆς Γ΄ Τάξεως Δημοτικοῦ, ἔχει ὡς αἰτία τὸ γεγονὸς α) ὅτι ἡ ὁμάδα τῶν «θεολόγων» συγγραφέων τῶν Προγραμμάτων καὶ τῶν Βιβλίων Θρησκευτικῶν, ποὺ εἶχαν ὁριστεῖ, μὲ τὰ γνωστὰ κριτήρια «ἐπιλογῆς» ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δὲν ἔλαβε ὑπόψη της τὶς παιδαγωγικές, θεολογικὲς καὶ νομικές  προϋποθέσεις συγγραφῆς Προγραμμάτων καὶ διδακτικῶν Βιβλίων καὶ β) Ἡ ἐποπτεία καὶ ἡ κρίση τους δὲν ἦταν ἀντικειμενικὴ καὶ ἀμερόληπτη καὶ δὲν βασιζόταν σὲ ἐπιστημονικά, θεολογικὰ καὶ παιδαγωγικὰ κριτήρια.

Εἶναι σαφὲς καὶ τὸ εἴχαμε καταγγείλει ἀπὸ τότε ὅτι ὑπῆρχε μεθόδευση παρέμβασης στὴ σχολικὴ ὕλη γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν μαθητῶν/τριῶν. Δημοσιεύτηκαν καὶ ἐκδόθηκαν τὸ 2016 - 2017, μὲ ὑπουργοὺς Παιδείας τοὺς κ. Φίλη καὶ κ. Γαβρόγλου καθὼς πληροῦσαν τὶς πολυθρησκειακές, πολυπολιτισμικὲς καὶ οὐδετερόθρησκες ἰδεοληψίες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ μετάλλαξη τῆς Ἑλλάδος σὲ ἕνα οὐδετερόθρησκο κράτος.

Ἡ μετάλλαξη αὐτή, ὅπως ἦταν φυσικό, μετέτρεπε τὴν ταυτότητα, τὸν χαρακτήρα καὶ τὸ ἦθος τῶν παιδιῶν καὶ ἀκύρωνε, ἀφενός, τὸ ἔργο τῆς ἀνατροφῆς τῶν ὀρθοδόξων γονέων καί, ἀφετέρου, τὸ ἔργο καὶ τὴν ἀποστολὴ τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα. Γι΄ αὐτὸ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, ἂν καὶ φέρεται πὼς συμπαθοῦσε τὰ μέλη τῆς συγγραφικῆς ὁμάδας, ὡς πρόσωπα, ἔγραψε ἀμέσως βαρυσήμαντη Ἐπιστολή, στὸν πολιτικὸ κόσμο, μετὰ τὴν δημοσίευση τῶν ὡς ἄνω Προγραμμάτων σὲ ΦΕΚ, ὅπου ἀνέφερε ὅτι εἶναι ἀκατάλληλα καὶ ἐπικίνδυνα, ὅτι θὰ προξενήσουν μεγάλη ζημιὰ στὴν Παιδεία καὶ τὴν κοινωνία ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ θρησκευτικὰ ἀλλὰ γιὰ ἐπιχείρηση ἀλλοιώσεως τῆς πίστεώς μας, ὅτι πρόκειται πλέον γιὰ ἕνα μὴ θεολογικὸ μάθημα καὶ ὅτι «δὲν μπορεῖ νὰ ἐκριζώνεται ἡ θεολογικὴ ἐπιστήμη ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, προκειμένου τὸ μάθημα νὰ ὑπηρετήσει σκοποὺς πολιτικῆς καθοδηγήσεως».

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωσή μας, μετὰ ἀπὸ προσφυγή της μὲ ἄλλους φορεῖς καὶ γονεῖς στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, τὸ  (ΣτΕ), μὲ (4) διαδοχικὲς Ἀποφάσεις τοῦ (2018 καὶ 2019), ἀκύρωσε ἐξολοκλήρου τὶς Ὑπουργικὲς Ἀποφάσεις Φίλη – Γαβρόγλου ποὺ περιελάμβαναν τὰ Προγράμματα καὶ τὰ Βιβλία τοῦ 2016-2017,   ἐπειδὴ δὲν περιεῖχαν ὕλη μὲ ἀμιγῶς ὀρθόδοξο χαρακτήρα καὶ περιεχόμενο μὲ βάση τὰ δόγματα, τὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ τὶς παραδόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ὕλη ποὺ περιεῖχε τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἀναμεμειγμένη, ὅμως, μὲ δόγματα καὶ διδασκαλίες ἄλλων ὁμολογιῶν καὶ θρησκειῶν. Ὡστόσο, ἡ νομοθεσία, ὅπως ἔχει ἐκτεθεῖ, προβλέπει γιὰ μαθητὲς ρωμαιοκαθολικούς, ἑβραίους καὶ μουσουλμάνους τὴ δυνατότητα νὰ διδάσκονται ἀποκλειστικῶς καὶ ἀμιγῶς τὰ δόγματα τῆς πίστεώς τους (ὄχι δὲ καὶ τὰ δόγματα ἄλλων θρησκειῶν).

Τὸ πρόβλημα συνεπῶς τῆς ὕλης καὶ τῆς εἰκονογράφησης τοῦ Βιβλίου τῆς Γ΄ Τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ, τὸ ἔχουν ὅλα τὰ σχολικὰ Βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ βασικὴ αἰτία ποὺ ἀκυρώθηκαν ἀπὸ τὸ ΣτΕ, τὸ ὁποῖο διαπίστωσε ὅτι μὲ αὐτὰ τὰ Προγράμματα καὶ τὰ Βιβλία φαλκιδεύεται ἡ ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνειδήσεως τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, καθώς, μὲ τὴ σύγχυση ποὺ προκαλοῦν, κλονίζεται ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική τους συνείδηση.

Πέραν τούτων τὸ ΣτΕ ἐπεσήμανε ὅτι μὲ αὐτὴ τὴν ὕλη α) διενεργεῖται στὰ σχολεῖα προσηλυτισμός, καθὼς τὰ παιδιὰ δὲν διδάσκονται τὴν πίστη τους, ἀλλὰ μία καρικατούρα της καὶ β) παραβιάζεται τὸ δικαίωμα τῆς ἰσότητας καὶ ἰσονομίας τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν, ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων μὴ ὀρθοδόξων μαθητῶν, καθὼς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν διδάσκεται μὲ διαφορετικὸ τρόπο, ποὺ ἀντὶ νὰ βοηθᾶ τὰ παιδιὰ νὰ ἔχουν πίστη στὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ παράδοση, ὅπως προβλέπει τὸ Σύνταγμα καὶ οἱ νόμοι, τὰ καθοδηγεῖ στὴ σύγχυση, στὸν συγκρητισμὸ καὶ τελικὰ στὴν οὐδετεροθρησκεία.

Αὐτὰ ὅλα ἔπρεπε νὰ ἐξετάσει σοβαρὰ ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας τὸ 2019, μετὰ τὶς ἀλλεπάλληλες ἀκυρώσεις τῶν μὴ ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὸ ΣτΕ, νὰ ἀκούσει τὶς γραπτὲς προτάσεις τῆς Ἑνώσεώς μας, ἐπειδή, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, εἴχαμε δικαιωθεῖ ἀπὸ τὸ ΣτΕ, νὰ ἀπομακρύνει, ἄμεσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα, τὰ Προγράμματα καὶ τὰ Βιβλία (Φίλη – Γαβρόγλου) καὶ νὰ ἐπανέλθει στὰ ἀμέσως προηγούμενα Προγράμματα καὶ Βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν τοῦ 2003 -2006. Ἐὰν ἄκουγε τοὺς ὀρθόδοξους Θεολόγους καὶ ὄχι τὴν ὁμάδα τῶν «πρόθυμων θεολόγων» καὶ φίλων τοῦ κ. Φίλη, ποὺ ὡς σκοπὸ εἶχαν καὶ ἔχουν ὄχι τὴν ἀναβάθμιση ἀλλὰ τὴν ὑποβάθμιση καὶ τὴν ἀποορθοδοξοποίηση τοῦ μαθήματος, τότε δὲν θὰ ὑπῆρχαν μὴ παιδαγωγικὰ καὶ μὴ θεολογικὰ στοιχεῖα (κείμενα καὶ εἰκόνες) στὰ Βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν. 

Ἄλλωστε τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει ἄμεσα συμμορφωθεῖ πρὸς τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, σύμφωνα μὲ τὴν Ἀπόφαση τοῦ (ΣτΕ) 7/2010, ποὺ ἀναφέρει ὅτι: «Ἡ Διοίκηση μετὰ τὴν ἔκδοση (τῆς ἀνωτέρω) δικαστικῆς ἀποφάσεως ἔχει ὑποχρέωση, συμμορφουμένη μὲ τὸ περιεχόμενο αὐτῆς, ὄχι μόνο νὰ θεωρήσει ὡς ἀνύπαρκτες τὶς ἀκυρωθεῖσες μὲ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ διοικητικὲς πράξεις ἀλλὰ καὶ μὲ θετικὲς ἐνέργειές της νὰ χωρήσει στὴν ἀναμόρφωση τῆς δημιουργηθείσας, βάσει τῶν ἐν λόγω πράξεων, καταστάσεως, ὥστε νὰ ἐπανέλθουν τὰ πράγματα στὴν θέση ποὺ θὰ βρίσκονταν, ἂν οἱ πράξεις αὐτὲς δὲν εἶχαν ἐκδοθεῖ». (Νομικὸ Βῆμα 2010, σέλ. 513). Τὰ ἴδια ἀναφέρονται στὴν Ἀπόφαση ΣτΕ 276/2016 (Νομικὸ Βῆμα 64, σελ. 676).

Δυστυχῶς, ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Κεραμέως ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη νὰ κρατήσει στὰ σχολεῖα, ὡς μεταβατικά, μὲ κάποιες μικρὲς τροποποιήσεις, τὰ ἀκυρωμένα Προγράμματα καὶ Βιβλία Φίλη – Γαβρόγλου καὶ τὴν ὁμάδα τῶν συγγραφέων τὸ ἔργο τῶν ὁποίων ἀκυρώθηκε ἀπὸ τὸ ΣτῈ ὡς συνεργάτες ἕως καὶ σήμερα. Ἔτσι,  μὲ τὰ ἴδια αὐτὰ πρόσωπα στὴν αὐλὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς προβλέπονται χειρότερες ἐξελίξεις στὴν πραγματοποίηση τῆς συγγραφῆς καὶ τῆς ἐπιλογῆς τῶν νέων Βιβλίων Θρησκευτικῶν, ποὺ προβλέπεται νὰ ἰσχύσουν ἀπὸ τὸ σχόλ. ἔτος 2025 καὶ τῶν ὁποίων ἡ προκήρυξη συγγραφῆς ἔχει ἤδη γίνει.

Ἡ Ἕνωσή μας ζητοῦσε καὶ ἐπιζητοῦσε, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, ἐπὶ (4) χρόνια νὰ συναντηθεῖ μὲ τὴν κ. Ὑπουργό, ἀλλὰ ἐκείνη οὐδέποτε δέχτηκε ἢ ὅρισε συνάντηση!!!

 

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.