27 Ιαν 2023

Εἰκόνες τοῦ προετοιμαζομένου ζοφεροῦ μέλλοντος γιά τήν ὀρθόδοξη Ἀνατολή ἤ, ἀλλιῶς, ἡ κατάντια τοῦ δευτέρου τῆ τάξει Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Τό κατανοήσαμε: Ἡ «ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν», ὡς διαφαίνεται, ἔχει (προ-)ἀποφασισθεῖ καί ἀπομένει τό, τυπικό γιά τούς ἰθύνοντας, «κοινό Ποτήρι»!
τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Κατ’ αὐτάς (Ἰανουάριος 2023) ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στό Βατικανό προσκεκλημένος τοῦ Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου. Ἡ ἐπίσκεψη εἶχε ὅλα τά χαρακτηριστικά ἐπισκέψεως ἑνός ὀρθοδόξου Προκαθημένου σέ ἕναν ἄλλον….ὁμόδοξον Προκαθήμενον!

Ὁ δεύτερος τῆ τάξει Ἀλεξανδρείας ἐπισκέπτεται ἐπισήμως τόν πρῶτον τῆ τάξει Προκαθήμενον τῆς…..ὑπ’ οὐρανόν Ἐκκλησίας! Ἐναγκαλισμοί, γεύματα, συμπροσευχές, προσκυνήματα, μνημονεύσεις κεκοιμημένων Προκαθημένων καί... προκατόχων διανθίζουν τό πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως. Καί, βεβαίως, δηλώσεις, συζητήσεις καί ἐπισημάνσεις ἀπό τά κειμένα τῶν ὁποίων προκύπτει τό, σύνηθες πλέον καί δεδομένον, πλαίσιο τοῦ ἀνομολόγητου καί ὁμολογημένου παναιρετικοῦ καί ἀντιχρίστου Οἰκουμενιστικοῦ καί πανθρησκειακοῦ πνεύματος.

Καί ἐάν κάποιος ἀναγνώστης τοῦ παρόντος σπεύσει νά ἐπικρίνει τίς ἐν τοῖς προλεγομένοις λεκτικές παρασπονδίες, ἐξ ὀρθοδόξου ἀπόψεως, ὅπως ὁ χαρακτηρισμός τοῦ αἱρετικοῦ Φραγκίσκου ὡς Προκαθημένου, ὡς πρώτου τῆ τάξει τῆς ὑπ’ οὐρανόν κ.τ.ὅ., εἶναι προφανές ὅτι σκοπίμως τοῦτο γίνεται, οὐχί ὅμως αὐθαιρέτως.

Πρόκειται γιά ὅσα πλέον χαρακτηρίζουν τόν λόγο καί τίς πράξεις τῶν φερομένων ὡς ὀρθοδόξων Ποιμένων. Πρόκειται γιά τίς ὁμολογημένες πεποιθήσεις αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι συνειδητῶς ἐκφράζουν καί ὑποστηρίζουν τό φρόνημά των. Αὐτό τό φρόνημα, τό ὁποῖο διακρίνεται πλέον ὀφθαλμοφανῶς παντοῦ καί μάλιστα προβάλλεται καί προωθεῖται, σκοπίμως, ὡς προετοιμασία περί τῶν προετοιμαζομένων καί τάχιστα ἐπερχομένων γεγονότων.

Ὁ στενός συνεργάτης καί ὑποστηρικτής καί συνοδοιπόρος τοῦ ἄλλου «πρώτου» τῆς Ὀρθοδοξίας (ὡς ἀλλου Πάπα τῆς Ἀνατολῆς) κ. Βαρθολομαίου, ὁ Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος δέν παραλείπει νά τό διακηρύττει εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔχοντας πρό πολλοῦ ὑπερβεῖ κάθε ὅριο ἀποστασίας, ὅπως συνέβη μέ τήν πρό καιροῦ βλάσφημη καί γυμνῆ τῆ κεφαλῆ διακήρυξή του, ἐν ὠμοφορίῳ καί ἐπιτραχηλίῳ, ὅτι ὁ ἴδιος Θεός πιστεύεται καί λατρεύεται ὑπό τῶν Μωαμεθανῶν σέ ἕνα Τζαμί καί ὑπό τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν σέ ἕναν Ναό!

Τά λόγια, λοιπόν, εἶναι περιττά, ὅπως καί οἱ ἀλυσιτελεῖς θεωρητικές ἐπισημάνσεις καί καταγγελίες τῶν ἐκτροπῶν ὅλων αὐτῶν τῶν φθορέων Ποιμένων. Εἶναι πλέον ἤ σαφές καί καταφανές ὅτι ὑπ’ αὐτῶν ἡ μέν Ὀρθοδοξία ἔχει προδοθεῖ, τό δέ θράσος αὐτῶν ἔχει περισσεύσει, ἐνῶ δυστυχῶς τό ποίμνιο κινδυνεύει ἀπό πνευματικό Μιθριδατισμό!

Καιρός, λοιπόν, νά ἀναλάβωμε ὅλοι τίς εὐθύνες μας, ἔναντι τοῦ κοινοῦ θησαυροῦ τῆς ὑγιαινούσης Πίστεως τῶν Πατέρων μας! Ἤ θά ἀνεχόμεθα νά ἀκοῦμε ὑπό τῶν ἀρνητῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως νά μᾶς ἐγκαλοῦν προκλητικῶς, ὑπερασπιζομένους τήν παραδοθεῖσα Πίστη, περί «ἐσωστρεφείας», «φοβικῆς πνευματικῆς ἀνασφαλείας» ἤ, ἀναισχύντως, καί περί «ἐγωκεντρικῶν ἐξάρσεων πνευματικῆς ἀνωτερότητος»!

Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας στό Βατικανό καί ἡ, δίκην ὑποτελοῦς, ἐνημέρωση ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ «τοποτηρητοῦ τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς» ἀμετανοήτου αἱρετικοῦ Πάπα τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, περί τοῦ παραγομένου ἱεραποστολικοῦ ἔργου του καί τῶν «παραπόνων» του στόν «Ἅγιο Πατέρα» γιά τήν Ρωσική ἐπέμβαση στήν δικαιοδοσία του, ὑπό τόν χαρακτηρισμό τῶν «ἀναφυομένων προσκομμάτων», ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ προετοιμαζομένου ζοφεροῦ μέλλοντος γιά τήν ὀρθόδοξη Ἀνατολή!

Ἡ κατά τά ἀνωτέρω κατάντια τοῦ ἐπικαθημένου στόν Θρόνο τῶν μεγάλων καί ἁγίων Ἀθανασίων καί Κυρίλλων κ. Θεοδώρου, ὡς συνεπής ἐπί ἔτη καί παγία πλέον πρακτική του, μᾶς ὑπενθυμίζει καί ἐπισημαίνει τή ζοφερή πραγματικότητα τήν ὁποία ὀφείλουμε νά ἀντιμετωπίσουμε, ἐάν δέν εἶναι ἤδη ἀργά, δηλαδή ὅτι, ὡς φαίνεται, ἡ λεγομένη «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἔχει προ-ἀποφασισθεῖ, ἐφαρμόζεται ἐν πολλοῖς καί ἀπομένει τό ὑπό τῶν ἀρχιτεκτόνων καί ἰθυνόντων της, ὡς τυπικό μέρος της, «κοινό Ποτήριο»!

Τά κάτωθι σχετικά δημοσιογραφικά ρεπορτάζ (σημ.: δικές μας οἱ ὑπογραμμίσεις καί τά ἔντονα στοιχεῖα στά ἐπίμαχα σημεῖα τῶν κειμένων) καθώς καί οἱ σχετικές φωτογραφίες, ὄντως μέ ἀξία χιλίων λέξεων, μαρτυροῦν τῶν λόγων τό ἀληθές.

ΤΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Επίσημη επίσκεψη στην έδρα της Ρ/Καθολικής Εκκλησίας, στο Βατικανό, πραγματοποίει η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’, κατόπιν προσκλήσεως της Α.Α. του Πάπα Ρώμης κ.κ.Φραγκίσκου.

Στα πλαίσια της επισκέψεως αυτής ο Μακαριώτατος συναντήθηκε το πρωί της 21ης Ιανουαρίου 2023 με την Α.Α. τον Πάπα κ.κ.Φραγκίσκο, στον οποίο παρουσίασε το πολυμερές ιεραποστολικό και ανθρωπιστικό έργο που αναπτύσσει το παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας σε ολόκληρη της Αφρικανική ήπειρο, τα αντικειμενικά προβλήματα, ως και τα αναφυόμενα σε αυτό προσκόμματα.

Οι δύο Προκαθήμενοι επεσήμαναν ότι στην παρούσα χρονική περίοδο, όπου ο πόλεμος, όπως συμβαίνει στην αυταρχικώς βαλλομένη μαρτυρική Ουκρανία, η φτώχεια και η εξαθλίωση, η κλιματική αλλαγή, το προσφυγικό πρόβλημα, η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η κοινωνική ανισότητα, η προστασία της παιδικής ηλικίας και της γυναίκας, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, η κρίση αρχών και αξιών κ.α., ο κοινός αγώνας όλων αποτελεί μονόδρομο, πρωτίστως των πνευματικών ταγών, για την προώθηση της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης των λαών, εν επιγνώσει ότι η ίδια η ζωή της Εκκλησίας είναι η μεγάλη επανάσταση στον χώρο των ανθρωπίνων σχέσεων, της προστασίας, της ιερότητος και της ωραιότητος του προσώπου και της αναδείξεως του εν Χριστώ αιωνίου προορισμού του.

Στην συνάντηση παρέστησαν ο Εκλαμπρότατος Καρδινάλιος κ.Kurt Koch, Πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας, ο Σεβ. Επίσκοπος κ. Brian Farell και ο Πανοσιολ.Monsignor Andrea Palmieri, Γραμματεύς και Υπογραμματεύς αντιστοίχως του ανωτέρω Συμβουλίου, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γουϊνέας κ. Γεώργιος, Μποτσουάνας κ.Γεννάδιος και Ναυκράτιδος κ.Παντελεήμων και η Εριτ.κα. Αικατερίνη Σοφιανού, Αρχόντισσα του Πατριαρχικού Θρόνου.

Το μεσημέρι η Α.Α. ο Πάπας Φραγκίσκος παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β’.»

«Την 23η Ιανουαρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον Εξοχ. κ.Mahmoud Ali Talaat, Πρέσβυ της Αιγύπτου στην Αγία Έδρα.

Κατά την συνάντηση o Εξοχώτατος εξέφρασε την χαρά του για την επίσκεψη του Μακαριωτάτου, με τον οποίο συνδέεται με προσωπική φιλία από τα έτη της διπλωματικής θητείας του στην Κένυα, ενώ τον διαβεβαίωσε για την αμέριστη στήριξη του αιγυπτιακού κράτους στο πολυσχιδές έργο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.

Στην συνάντηση παρέστη μεταξύ άλλων και ο Σεβ.Αρχιεπίσκοπος Paul Richard Gallagher, Γραμματέας της Αγίας Έδρας για τις σχέσεις με τα κράτη και τους διεθνείς Οργανισμούς.

Ακολούθησε επίσημη εκδήλωση της παγκοσμίου Κοινότητος του Αγίου Εγιδίου προς τιμήν του Μακαριωτάτου σε κεντρικό Ναό της Ρώμης.

Τον Μακαριώτατα προσεφώνησαν ο ιδρυτής της Κοινότητος, Καθηγητής κ.Andrea Ricardi, τέως Υπουργός και ο Πρόεδρος αυτής κ. Marco Impagliazzo, υπογραμμίζοντες την σπουδαιότητα της επισκέψεως του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην έδρα του Επισκόπου της Πρεσβυτέρας Ρώμης.

Ακόμη, ανάπτυξαν ιστορικώς την καθοριστική συμβολή της Αλεξανδρινής θεολογίας στην διαμόρφωση της δογματικής διδασκαλίας της υπ’ ουρανόν Εκκλησίας, επαινώντας την σύγχρονη ιεραποστολική δράση του παλαιφάτου Πατριαρχείου ως την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της πίστεως στην Αφρικανική ήπειρο.

Κατά την ομιλία του ο Μακαριώτατος υπεγράμμισε την ανάγκη εντατικοποιήσεως του κοινού αγώνος υπέρ των εμπεριστάτων συνανθρώπων μας αδιακρίτως φυλετικών, εθνικών, γλωσσικών ή θρησκευτικών διαχωρισμών, «…την καταπολέμηση κάθε βίαιης και εμπόλεμης αυθαιρεσίας που οδηγεί το ανθρώπινο πρόσωπο στην εξαθλίωση, την επιτακτική ανάγκη «αντικατάστασης» της εσωστρέφειας με την κενωτική κίνηση αγάπης προς τον άλλο και μάλιστα τον εκ των ελαχίστων αδελφόν, την υπέρβαση της φοβικής πνευματικής ανασφάλειας περί «υποτιθεμένης νοθείας, απειλής ή απομειώσεως της πίστεώς μας» και την θαρραλέα διακήρυξη της ακλονήτου βεβαιότητος για την πίστη των Πατέρων μας, η οποία μας δίνει την χαρά και την δύναμη της εντίμου συνομιλίας με κάθε αδελφό γύρω μας χωρίς επιφυλάξεις, προσποιήσεις ή εγωκεντρικές «εξάρσεις πνευματικής ανωτερότητος» έναντι των άλλων. Tότε ο συνάνθρωπος ως ζώσα εικόνα του Θεού, άξια κάθε τιμής, διακονίας και σεβασμού, καθίσταται μία ακόμη αφορμή προσωπικού αγιασμού και όχι προσωπική κόλαση (Jean Paul Sartre)».

Ακολούθησε εόρτια σύναξη, μετά το πέρας της οποίας η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ.Θεόδωρος και η συνοδεία του ανεχώρησαν προς Αίγυπτον.»

(Ἀπό τό Πρακτορεῖο ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων "Romfea.gr")

ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΠΩΝ

Ἐπιμνημόσυνη εὐχή γιά τόν ἀποβιώσαντα
προσφάτως Πάπα Βενέδικτο


Ποιός εἶναι ὁ συνοδός Ἐπίσκοπος;


Προσκύνημα (;)
στόν ἁγιοποιηθέντα Πάπα Ἰωάννη-Παῦλο

2 σχόλια:

  1. οι ποιμένες κάνουν συνάξεις αντιαιρετικού αγώνα (καλώς) όμως ποιός με το ίδιο ποιμαντικό έργο, θα προστατεύσει το ποίμνιο από τους λύκους μέσα στη στάνη?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Άλλο το λαμπερό δοχείο, άλλο το περιεχόμενο! Άλλο ο κεκονιαμένος τάφος και άλλο το γέμισμά του! Άλλο το κρυστάλλινο ποτήρι και άλλο το περιεχόμενό του! Τι πάει να πει "δεύτερος τη τάξει"; Ένας "χαλκός ηχών"! Τίποτε περισσότερο, από την μέχρι τούδε πολιτεία του! Τον βρήκαν ως τον πιο αφελή και τον βάζουν να κάνει τις "βρώμικες δουλειές"!;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.