11 Ιαν 2023

Εὐτυχῶς, ὁ Ἀρχηγός καί Πρῶτος τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι θνητός!

Πορφυρίτης

Ὁ στόχος πού ἔθεσε γιά τό νέο πολιτικό ἔτος ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος, εἶναι ὄντως ὁ ὡραιότερος, ἁγιοπνευματικός: «Αὐτὸ τὸ ἔτος, ἂς ὑποσχεθοῦμε στὸν ἑαυτό μας κάτι διαφορετικό, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἀπὸ τὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας. Ἂς γίνουμε θεοφόροι, κινούμενοι πρὸς τὴ θέωση, παρὰ τὴν ἀναξιότητα καὶ τὶς ἀδυναμίες μας.»[1]. Προκαλεῖ ἐντύπωση ἡ ρήση αὐτή, ἑνός ἀνθρώπου πού ὅλα αὐτά τά χρόνια ἔχει κατασκανδαλίσει τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ, φροντίζοντας ἐπιμελλῶς νά πραγματοποιηθοῦν «μέχρι κεραίας» οἱ μιαροί στόχοι τῆς παναιρέσως τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Μήπως μετανόησε ἤ εἶναι...

ἡ συνηθισμένη διγλωσσία τῶν οἰκουμενιστῶν; (Ἄλλωστε, ὁ ἀρχέκακος ὄφις ἔχει διχαλωτή γλῶσσα!)

Τό ἐρώτημα εἶναι: δύναται νά θεωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας; Ὄχι, θά ἀπαντοῦσε ὁ μακαριστός Γέροντας Γεώργιος Καψάνης, Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου«Ὅσοι θέλουν νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸν Χριστὸ καὶ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα γνωρίζουν ὅτι αὐτὴ ἡ ἕνωσις γίνεται στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. ... Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ὅμως εἶναι ὁ ἀνεπανάληπτος, μοναδικὸς χῶρος τῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἄνθρωπο, τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου. Μόνο μέσα στὴν Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ γίνει θεός, πουθενὰ ἀλλοῦ.»[2]. Τό ἴδιο λέγει καί ὁ Ἅγιος Γέροντας Αὐγουστῖνος μέ ἄλλα λόγια: «ἡ Ἐκ­κλησία εἶνε τὸ ἐργαστήριο τῆς ἁγιότητος»[3]!

Πῶς λοιπόν, αὐτός ὁ ἐνίοτε κουστουμοφόρος μέ τό περιποιημένο γένι, ἀπό τή μιά ὁμιλεῖ γιά Μέγα Βασίλειο καί θέωση, δηλώνει ὅτι «ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης ἁγωνίζεται ... νὰ διαφυλάξει τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν παράδοση τοῦ Γένους μας»[4] καί ἀπό τήν ἄλλη, ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι μυριάδες μονοπάτια πού ὁδηγοῦν σέ ἕναν Θεό»![5] ἤ ὅτι «ἡ οἰκουμενικὴ δέσμευση (σ.γρ. δηλ. ἡ οἰκουμενιστική δέσμευση) βρίσκεται στὴν καρδιὰ τοῦ τί σημαίνει νὰ εἶσαι Χριστιανός»[6]Πῶς ταιριάζει τά ἀταίριαστα; Προφανῶς διότι εἶναι πιστός ἀκόλουθος τοῦ «πρώτου χωρίς ἴσους»[7]! Διότι εἶναι στρατευμένος ἀπό τόν «Δεσπότη καί αὐθέντη» του, γι’ αὐτό καί τόν ἐγκωμιάζει σέ κάθε εὐκαιρία ἴσως περισσότερο[8] καί ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό, «ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ»[9]. Διότι, ὅπως σαφέστατα λέγει γιά τόν «Πρῶτο τῆς Οἰκουμένης»: «Θά μπορούσαμε νά μιλήσουμε γιά τό ἔργο του στόν οἰκουμενικό τομέα, τό ὁποῖο ἐπαινεῖ ὁ Olivier Clément, σημειώνοντας τά ἑξῆς: “Ὁ Οἰκουμενισμός, γιά τόν Βαρθολομαῖο Α΄, δέν εἶναι πολυτέλεια, εἶναι καθῆκον. Τοῦ ἀρέσει νά ἀναφέρεται στήν ἀδιαίρετη Ἐκκλησία, πνευματική μήτρα τῆς Εὐρώπης, ὅπου ἑνώνονταν ἤ συνεργάζονταν ἡ Ἀνατολή καί ἡ Δύση”»[10]! Αὐτό εἶναι τό μεγάλο πρόβλημα καί ταυτόχρονα ἡ ἀπάντηση στό προηγηθέν ἐρώτημα: ὁ Οἰκουμενισμός! Οἱ δουλεύοντες γιά τόν Οἰκουμενισμό τά χωροῦν καί τά ταιριάζουν ὅλα! Διότι «Ὁ Οἰκουμενισμός δέν πιστεύει, ὅτι κἄπου ὑπάρχει ἡ Ἀλήθεια, οὔτε ἐνδιαφέρεται γιά τήν Ἀλήθεια. Γι’ αὐτό καί δέν ψάχνει νά τήν βρῆ. Ὁ Οἰκουμενισμός δέν πιστεύει, ὅτι ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ΜΙΑ, ἡ ΑΓΙΑ, καί ἡ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ, ἡ διαπυρουμένη ἀπό τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Δέν πιστεύει ὅτι ὑπάρχει τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ἡ Νύμφη τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε στόν Χριστό πιστεύει, οὔτε στό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Ὅταν ὁ Οἰκουμενισμός λέγη ‘‘Μία Ἐκκλησία’’ δέν ἐννοεῖ Μία καί ἡ Ἀλήθεια, Μία καί ἡ Διδασκαλία, Μία ἡ Λειτουργική καί Πνευματική ζωή. Ἀλλά ἐννοεῖ μία ὑπεράνω Ἐκκλησιῶν ‘‘Ἐκκλησία’’ καί μία ὑπεράνω θρησκειῶν Θρησκεία. Μία χωρίς δόγματα καί χωρίς Ἀλήθειαν ‘‘Ἐκκλησία’’. Μέ ἄλλα λόγια ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ τελεία ἄρνησις καί τό πλῆρες ξεθεμελίωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.»[11].

Σέ εἰσήγησή του[12] στήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἀντωνίου τῆς Ἀριζόνα, ὁ ἀρχιεπ. Ἐλπιδοφόρος, μετά ἀπό μία ὀρθοδοξότατη «πραγματεία» περί τοῦ μοναχισμοῦ, καί πρίν τό κλείσιμό της, μέσα σέ ἄλλα, εἶπε καί τά ἑξῆς: «Ἐνίοτε, ἀνθρωπίνως, ἴσως νὰ λυπούμαστε ἢ καὶ νὰ διαφωνοῦμε μὲ κάποιες ἀποφάσεις ἢ ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχου μας. Νὰ νομίζουμε ὅτι κάνει λάθη. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως δὲν κάνει λάθη. Τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας καὶ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἰς τοὺς αἰώνας.»[13]Δυνατός γρίφος! Ὅλα ὅσα ἀποδίδουμε στόν Πατριάρχη ὡς λάθη, στήν πραγματικότητα δέν εἶναι· νομίζουμε ὅτι εἶναι. Στήν πραγματικότητα εἶναι ἐνέργειες πού δέν κατανοοῦμε! Τό λάθος εἶναι καθαρά δικό μας, πού νομίζουμε ὅτι ὁ Πατριάρχης δύναται νά κάνει λάθη! Ὁ Πατριάρχης δέν κάνει λάθη, διότι ἡ Ἐκκλησία δέν κάνει λάθη! Ὁ Πατριάρχης καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ταυτόσημες ἔννοιες! Ἡ  Ἐκκλησία εἶναι ἀλάνθαστη, τό ἴδιο καί ὁ Πατριάρχης, εἶναι ἀλάνθαστος! Ἀπό ἐδῶ καί πέρα ἀρχίζουν νά χάνονται οἱ συλλογισμοί μας: Ἕνας ἄνθρωπος (θνητός) προσδιορίζει τήν Ἐκκλησία ἤ ἕνας τόπος (μεταβλητός) τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο; Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός, ἄρα...; Εὐτυχῶς, ὁ δικός μας Ἀρχηγός καί Πρῶτος τῆς Ἐκκλησίας μας, Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δέν εἶναι θνητός καί δέν ἀναγκαζόμαστε νά πονοκεφαλιάζουμε μέ τούς γρίφους τοῦ Ἀμερικῆς!

Πορφυρίτης


[1] «Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὸ Νέο Ἔτος 2023», https://www.goarch.org/-/archiepiscopal-encyclical-new-year-2023

[2] Ἀρχιμ. Γεωργίου, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἁγίου Ὄρους, «Ἡ θέωσις ὡς σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου», Ἐκδ. Ἱ.Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.

[3] Φυλλάδιον «Κυριακή - Σύντομον Κήρυγμα», Συντάκτης (+) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης, «Στό ἐργαστήρι τῆς ἁγιότητος», 8 Ἰανουαρίου 2023.

[4] [4] Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς, «Εἰσήγησις Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου», 2α Μοναστικὴ Σύναξις Ἀριζόνα, Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Ἀντωνίου, 17 Δεκεμβρίου 2022, https://www.goarch.org/-/12-17-2022-address-archbishop-elpidophoros-second-monastic-synaxis

[5] Γραφεῖο ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῶν Παραθρησκειῶν (ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ», https://orthodoxostypos.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9/

[6] «Σεβ. Ἀμερικῆς: ‘‘ὁ γνήσιος οἰκουμενισμὸς δὲν παίρνει τίποτε δεδομένο’’!», https://orthodoxostypos.gr/%CF%83%CE%B5%CE%B2-%E1%BC%80%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%E1%BF%86%CF%82-%E1%BD%81-%CE%B3%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83/

[7] «Γιά τόν ἱεράρχη τοῦ Φαναρίου ὑπάρχει σωτηρία χωρίς τόν Χριστό!», https://spzh.news/gr/zashhita-very/81377-net-spasenija-bez-khrista-no-ijerarkh-fanara-utverzhdajet-obratnoje

[8] «Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος: ''Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ὑπερέβη κάθε προσδοκία''», https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/arxiepiskopi-amerikis/37572-amerikis-elpidoforos-o-oikoumenikos-patriarxis-bartholomaios-uperebi-kathe-prosdokia

[9] Τιμόθεον Β΄ 2, 4

[10] «Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος: ''Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ὑπερέβη κάθε προσδοκία''», https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/arxiepiskopi-amerikis/37572-amerikis-elpidoforos-o-oikoumenikos-patriarxis-bartholomaios-uperebi-kathe-prosdokia

[11] Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, «Ἡ Ἀποκάλυψις Ἐξηγημένη (Τό κατά δύναμιν)», Τόμος 1ος, Ἐκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ».

[12] Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς, «Εἰσήγησις Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου», 2α Μοναστικὴ Σύναξις Ἀριζόνα, Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Ἀντωνίου, 17 Δεκεμβρίου 2022, https://www.goarch.org/-/12-17-2022-address-archbishop-elpidophoros-second-monastic-synaxis

[13] Ὅ.π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.