18 Ιουλ 2022

Γιατί μᾶς ἀπογοητεύετε;

Ἀντώνιος Ι. Βασιλειάδης Θεολόγος
Ἡ ἐποχή μας, τό κοινωνικό σύστημα μοιάζει μέ τήν εἰκόνα τοῦ ἐκτροχιασμένου τρένου. Καί ἡ εἰκόνα αὐτή παρατηρεῖται σ ὅλους τούς τομεῖς τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου μας.
Στήν πολιτική, στήν ἐκκλησιαστική, στήν ὅλη ἐν γένει κοινωνική ζωή μέ τούς ποικίλους τομεῖς καί ὑπηρεσίες, δημόσιες καί ἰδιωτικές, προκαλῶντας ἀπογοήτευση, θλίψη καί πόνο.
Ποτέ ἄλλοτε δέν ἀμφισβητήθηκε τόσο ἡ τάξη τῶν πολιτικῶν. Τόση καί τέτοια ἀπογοήτευση δέν νομίζω νά δοκίμασε στό παρελθόν ὁ λαός μας. Ἡ προσπάθεια νά πεισθεῖ ὁ κόσμος, ὅτι τό μαῦρο εἶναι ἄσπρο καί ὅτι τό ψέμα εἶναι ἀλήθεια, ποτέ δέν... ἐπιχειρήθηκε ἔτσι τόσο ''χοντρά''.

Καί δέν ἀναφέρομαι σ ἕνα μόνο χῶρο, ἀλλά σέ ὅλο τό φάσμα τῶν πολιτικῶν. Ἀριστερά ἡ Δεξιά, καμιά πιά διαφορά, ἀφοῦ, τόσο οἱ ἄθεοι ὅσο καί οἱ ἀθεόφοβοι, ὑπηρετοῦν τό ἴδιο ἀφεντικό. Καί ὁ λαός « ὁ πάντα εὐκολόπιστος καί πάντα προδομένος » θλιβερός θεατής, μένει ἀνήμπορος, ἐξαρτημένος κυριολεκτικά ἀπό τά κόμματα , χωρίς τήν ἀπαραίτητη δύναμη ἔκφρασης ἀντίστασης καί διαμαρτυρίας, -(ἐξαιρέσεις πάντα θά ὑπάρχουν)- τέτοιες πού νά ὑποχρεώσουν τούς ὑπεύθυνους νά ἀλλάξουν πορεία. Ἀφάνταστα ἀπογοητευμένος ! Τό νά γίνονται λάθη ὡς ἕνα σημεῖο εἶναι ἀνθρώπινο. Ἀλλά νά μή βρίσκουν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν λαθεμένων ἐπιλογῶν, πού στοίχησαν πολύ στόν τόπο, τήν παλικαριά καί νά ζητήσουν συγγνώμη, εἶναι ἄκρως ἀπογοητευτικό! Δέν ἀφήνει ἐλπίδα διόρθωσης τῶν κακῶν.

Ἀλήθεια θυμᾶται κανείς νά εἰπώθηκε συγγνώμη ἀπό τά κόμματα ,ἀριστεράς ἡ δεξιάς, γιά τά λάθη πού ἔκαναν καί χάθηκαν τόσες ζωές ἑλλήνων πατριωτῶν; Ζήτησαν ποτέ κόμματα καί κυβερνήσεις   συγγνώμη γιά τά λάθη, πού ἦταν αἰτία δυσμενῶν ἐξελίξεων σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος καί πού συνεχίζουν νά ταλαιπωροῦν τόν τόπο.

Ἀντίθετα, δειλοί, μικρόψυχοι καί πονηροί, προσπάθησαν μέ κάθε τρόπο νά παρουσιαστοῦν ὡς πατριῶτες καί πώς τάχα ὅ,τι ἔκαναν τό ἔπραξαν γιά τό συμφέρον τοῦ λαοῦ Ἔσκυψαν ποτέ, ὅπως θά ὄφειλαν, μέ εἰλικρινές ἐνδιαφέρον πάνω στά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας καί ὁ Λαός της; Πότε οἱ πολιτικοί θά θεωρήσουν ἀκριβή,ἀκριβῆ τους περιουσία τήν ἀγάπη τοῦ λαοῦ; Καί πότε θά μάθουν πώς αὐτή κερδίζεται ἐφαρμόζοντας τό ἀξίωμα τοῦ Εὐαγγελίου:'' Μακάριον ἐστί διδόναι μᾶλλον ἡ λαμβάνειν ; '' Κι ἀκόμη, οἱ κατά τά ἄλλα συμπαθεῖς βουλευτές μας, πῶς ἀντέδρασαν στά τόσα ἀπαράδεκτα λόγια καί ἔργα τῶν ἀρχηγῶν τους; Μέχρι ποιοῦ,ποιού σημείου θά τούς ἀκολουθοῦν;

Μέχρι πότε θά συνεχίσουν νά τούς χειροκροτοῦν; Πότε ἐπιτέλους θά βροῦν τό θάρρος νά διαφωνήσουν μέ τίς λάθος ἐπιλογές τους; Τόση ἐξάρτηση; Τόσος φόβος καί ἀγωνία μή πέσουν στή δυσμένεια τοῦ ἀρχηγοῦ καί ἀποκλεισθοῦν ἀπό τή λίστα τῶν ὑποψηφίων; Ξεχνοῦν ὅτι ἡ ἀπόστολή τους εἶναι νά προασπίζονται τό συμφέρον τῆς Πατρίδας καί τοῦ Λαοῦ της ἀπό ὁποιονδήποτε, ἀκόμη κι ἀπό τόν ἀρχηγό τους ; Ἐκτός καί ἄν συμφωνοῦν καί ταυτίζονται μέ ὅποια ἐπιλογή καί γραμμή του ,ὁπότε εἶναι καί αὐτοί τό ἴδιο ὑπεύθυνοι. Καί ἐδῶ τίθεται τό ἐρώτημα: Μᾶς χρειάζονται τέτοιοι καί τόσοι-300!-; Ἀφοῦ ἡ γνώμη τοῦ ἀρχηγοῦ, σωστή ἡ λάθος θά περάσει, ἄς παύσουν νά ὑπάρχουν οἱ 300.φτάνει πολύ μικρότερος ἀριθμός, οἱ ὑπόλοιποι εἶναι ὄχι μόνο ἄχρηστοι ἀλλά καί κοστίζουν ἀκριβά στό λαό. Ἔτσι βλέπουν οἱ πολλοί τό πολιτικό σύστημα, ἐκτροχιασμένο. Ἔφυγε ἀπ τίς γραμμές, καί οἱ συνέπειες ὀλέθριες!

Κρίμα ! Γιατί δέν εἶχαν τό δικαίωμα νά μᾶς ἀπογοητεύσουν!

Καί δέ φτάνει μόνο αὐτό, ἀλλά κατά πόδι πρός τόν πολιτικό ἐκτροχιασμό καί ἐκτροπή, ἀκολουθεῖ ὁ ἐκκλησιαστικός ἐκτροχιασμός, ὁ ὁποῖος καί μᾶς πονᾶ ἰδιαίτερα. Ἐξηγοῦμαι: Ἡ Ἐκκλησία ἔχει κι αὐτή τίς γραμμές, τίς ρᾶγες πάνω στίς ὁποῖες ὀφείλει νά κινηθεῖ. Εἶναι τό Εὐαγγέλιο καί οἱ ἀποφάσεις τῶν θεόπνευστων ἁγίων Πατέρων της.      Πορεύεται πάνω σ αὐτές τίς γραμμές; Ὁ πιστός λαός ἀπαντᾶ : ὄχι. Μέ πόνο παρακολουθοῦμε νά ἐγκαταλείπονται ἀπό τούς ἁρμοδίους θέσεις, πού μέχρι πρίν ἀκολουθοῦσε ἡ Ἐκκλησία μας καί νά υἱοθετοῦνται πιά ξένες πρός τίς παραδεδομένες ἀλήθειες. Παρατηρεῖται ἐκτροπή.

Συμβαίνει αὐτό πού γράφει ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης: Ὁ Νόμος ἠσθένησεν, ἀργεῖ τό Εὐαγγέλιον , Γραφή δέ πᾶσα ...παραμέληται!

Μιλοῦν καί γράφουν οἱ ἱεράρχες γιά τόν κίνδυνο πού διατρέχει ὁ λαός ἀπό τίς αἱρέσεις καί ἀδιαφοροῦν γιά ἐνέργειες ἄκρως αἱρετικές μιτροφόρων ἱεραρχῶν. Στίς περιπτώσεις αὐτές ἐφαρμόζεται ἡ ἀκίνδυνη τακτική τῆς σιωπῆς. Διερωτῶμαι, τί νόημα ἔχουν οἱ ἑορταστικές λαμπρές τελετές καί συλλείτουργα πρός τιμήν τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων, ὅταν στήν πράξη καταφρονοῦνται; Ὁ λόγος τοῦ θεοῦ τονίζει πώς τέτοιες ἑορτές καί πανηγύρεις τίς μισεῖ ὁ Θεός!

Παγιδευμένος κι ἐδῶ ὁ χριστιανός. Ἐνῶ θέλει νά ἐκφράσει τόν πηγαῖο καί ἔμφυτο σεβασμό στό ράσο, ἀποτρέπεται ἀπό τή συμπεριφορά πολλῶν ρασοφόρων. Στό πρόσφατο παρελθόν ἕνας ἀρχιεπίσκοπος ζήτησε δημόσια συγγνώμη καί παραδέχτηκε τήν εὐθύνη του. Θά ἔχουμε ἄραγε, καί ἀπό τούς σημερινούς συστημικούς ἱεράρχες, τήν εὐκαιρία νά ἀκούσουμε τήν εἰλικρινῆ καί τόσο λυτρωτική γι αὐτούς συγγνώμη καί παραδοχή των εὐθυνῶν τους;

Εἶναι κανείς τόσο ἀφελής πού νά πιστεύει πώς τό σύστημα θά ἀφήσει κάποιον εὐλαβῆ, χωρίς γνωστούς προστάτες, ἱκανό ἀρχιμανδρίτη νά γίνει ἐπίσκοπος; Στό παρελθόν εἴδαμε περιστατικά παραγκωνισμοῦ ἱκανῶν ἱερομονάχων προκειμένου νά προβληθοῦν κάποιοι ἄλλοι, φίλοι καί πειθήνια ὄργανα τοῦ συστήματος. Ἔτσι καί γι αὐτό κλονίζεται ἡ πίστη πολλῶν ὅτι ἡ ἐκλογή τέτοιων προσώπων δέν μπορεῖ νά εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου    Πνεύματος. Ἕνα  χαρακτηριστικό «ἐκτροχιασμοῦ » καί ἀνακολουθίας σημειώθηκε μέ τή στάση τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Μακεδονίας. Πρίν λίγα χρόνια ὑπέγραψαν ἕνα ὑπέροχο - ἱστορικό κείμενο μέ ἀφορμή τήν ἐκκλησία τῶν Σκοπίων. Σήμερα μετά τήν ἀναγνώριση αὐτοκεφαλίας τους   ἀπό τό πατριαρχεῖο, ξεχάστηκαν τά λόγια μεγάλα. Ἔγινε ἐκτροπή. Σιωπή μέ ἄρωμα προδοσίας. Ὁ λαός δικαιοῦται μιά ἐξήγηση ἡ ἔστω ἕνα συγγνώμη!

Κρίμα, γιατί μᾶς ἀπογοητεύσατε! Δέν εἴχατε τό δικαίωμα!
Ἀλήθεια, Γιατί μᾶς ἀπογοητεύετε ;
Οἱ παραπάνω γραμμές εἶναι κραυγές πολλῶν. Μή τίς ἀγνοήσετε...

Ἀντώνιος Ι. Βασιλειάδης Θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.