2 Ιουλ 2022

Θά βλέπουν τά χέρια τους βαμμένα στό αἷμα τῶν παιδιῶν τους, πού μέ τίς ἐκτρώσεις τά ἔσφαξαν μέσα στίς κλινικές καί οἱ τύψεις τῆς συνείδησής τους θά εἶναι ἀφόρητες.

Ἀντιγραφή μέ ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης
Στρατιωτική Σχολή Ἀξιωματικῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων
(Τό ἄρθρο αὐτό γράφτηκε ἀπό τόν ἐπίσκοπο Αὐγουστῖνο Καντιώτη καί δημοσιεύτηκε στό φύλλο τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας» τόν Ἰούνιο τοῦ 1964. Ἀναφέρεται στήν τερατώδη διάταξη τοῦ Νόμου 2976/1954, ἄρθρο 3, παρ. 3, σύμφωνα πρός τόν ὁποῖο οἱ γυναῖκες ἀξιωματικοί ἀδελφές νοσοκόμες στεροῦνταν τό δικαίωμα τῆς μητρότητας)

Ἕνα ἄρθρο γραμμένο πρό ἑξῆντα ἐτῶν τόσο ἐπίκαιρο, ὡσάν νά τό ἔγραψε σήμερα ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος. Ἐμεῖς, λόγῳ τῆς ἐπικαιρότητας τοῦ θέματος περί τῶν ἐκτρώσεων, ἡ ὁποία προῆλθε ἀπό τήν ἀπαγόρευσή τους ἀπό τό Ἀνώτατο δικαστήριο... τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἀλλά καί τίς ἀντιδράσεις πού ἀκολούθησαν ἀπό  πλῆθος προσωπικοτήτων καί φορέων ἀκόμη καί ἐδῶ στήν Ἑλλάδα καί μάλιστα μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση καί ὀξύτητα, θά ἐρανιστοῦμε τά ἀναγκαῖα ἀποσπάσματα ἀπό τό ἄρθρο, ὡς θέση καί ἀπάντηση ἑνός ὀρθοδόξου ἐπισκόπου, αὐτοῦ τοῦ μακαριστοῦ Αὐγουστίνου Φλωρίνης καί ὡς φυσικῶς προϋποτιθέμενη ἐξ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀφοῦ κάνει μακρά ἀναφορά στήν ἱστορία σχετικά μέ τόν γάμο, ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἀκόμη καί τονίζει τήν ἱερότητα πού προσέδιδαν σ΄αυτόν οἱ  ἀρχαῖοι εἰδωλολάτρες πρόγονοί μας, ἔρχεται καί στήν ἐποχή τοῦ χριστιανισμοῦ, ὅπου ὁ γάμος καθιερώνεται ὡς Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Καί ἐνῶ τό ἑλληνικό κράτος εἶναι τυπικῶς Ὀρθόδοξο χριστιανικό, ἐκδίδει νόμους μέ φοβερές ἀντιφάσεις.

Ἕνας ἐξ αὐτῶν ἦταν καί ὁ προαναφερθείς, ὁ ὁποῖος ἀφοροῦσε στίς Ἀξιωματικούς Ἀδελφές Νοσοκόμες, πού εἰσήχθησαν στήν νέα Σχολή. 

Γράφει: «Καί αὐτά μέν περί γάμου διακηρύττει τό Ἑλληνικό Ἔθνος διά τῆς φωνῆς τῶν ἱερέων καί ἀρχιερέων καί δί΄ αὐτῶν ἀκόμη τῶν τάφων τῶν προγόνων του, τῶν θεμελιωτῶν τῆς μαρτυρικῆς μας Πατρίδας. Ἀλλά, ἐνῶ αὐτά τά διακηρύττει ἐπισήμως τό Ἑλληνικό Κράτος, ἰδού τί ἀποφαίνεται ὁ σοφός νομοθέτης στό Νομοθετικό Διάταγμα:

Ἑλληνίδες κόρες! Σᾶς καλῶ στήν Σχολή τῶν Ἀξιωματικῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων, ἡ ὁποία τίθεται ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς βασιλομήτορος Φρειδερίκης. Θά σπουδάσετε. Θά βγεῖτε ἀπό τήν Σχολή. Θά σᾶς δώσω τήν ἐπωμίδα τοῦ Ἕλληνα ἀξιωματικοῦ. Μπορεῖτε νά φτάσετε μέχρι τόν βαθμό τοῦ ἀντισυνταγματάρχη. Θά ἔχετε ὅλες τίς ἀπολαβές καί τά προνόμια τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν. Θά εἶστε κατά πάντα ἰσότιμες πρός τούς ἀξιωματικούς, ἀλλά ὑπό ἕναν όρο΄ ἐπί μία πενταετία θά παραμείνετε ἄγαμες. Ἄν ἐντός τῆς πρώτης  πενταετίας παντρευτεῖτε, θά σᾶς ἀποστρατεύσω.

Αὐτός ἦταν ὁ πρῶτος περιορισμός. Ἄν ὑποκύψει ἡ ἀδελφή νοσοκόμος σ΄αυτήν τήν διάταξη, θά δεῖ τά ὡραιότερα νεανικά της χρόνια νά περνᾶνε, χωρίς νά μπορεῖ νά σκεφτεῖ γιά γάμο. Ἀλήθεια, πόσο πιό εὐτυχισμένη ἀπό αὐτήν εἶναι μιά βοσκοπούλα, ἡ ὁποία εἶναι ἀδέσμευτη ἀπό τέτοια διάταξη καί παντρεύεται καί συμβιώνει μέ ἀγάπη καί ἁρμονία μέ τόν ἐκλεκτό τῆς καρδιᾶς της! Ἡ ἀδελφή νοσοκόμα πρέπει νά περιμένει νά ἔλθει «τό πλήρωμα τοῦ χρόνου», τό ὁποῖο ἐδῶ δέν τό ὁρίζει ὁ Θεός ἀλλά ὁ Σατανᾶς! Ἀλλά, ὅταν ἔλθει «τό πλήρωμα τοῦ χρόνου», θά βρεῖ τήν Ἑλληνίδα νοσοκόμα ἁγνή καί παρθένο, ἐνῶ θά συναναστρέφεται καί θά συμβιώνει μέσα σέ τόσους πειρασμούς; Ἤ θά ἔχουν μαραθεῖ τά παρθενικά της ἄνθη; Ἤ, ἀφοῦ παλέψει σκληρά μέ τήν φύση της, ὡς μή προορισμένη γιά γάμο, θά διατηρήσει μέν τήν παρθενική της τιμή, ἀλλά θά εἰσέλθει ἐνδόξως στήν τάξη τῶν γεροντοκορῶν; Οἱ εὐκαιρίες θά ἔχουν χαθεῖ καί ἡ ἀποκατάστασή της θά εἶναι πολύ δύσκολη. Καί δέν θά θεωρεῖ ἡ κόρη αὐτή ὡς ὑπαίτιο τῆς ἀποτυχίας της τόν ἀπάνθρωπο νόμο;

Ἀλλά ὁ νομοθέτης προχωράει ἀκόμη περισσότερο. Λέει πρός τήν ἀδελφή νοσοκόμα:
 Ἀφοῦ συμπληρώσεις πενταετία ὑπηρεσίας, ἔχεις τό δικαίωμα νά παντρευτεῖς. Ἀλλά πρόσεξε. Σέ προειδοποιῶ. Πρόσεξε μήν γεννήσεις παιδί. Διότι, ἄν γεννήσεις παιδί, ἀμέσως θά σέ ἀποστρατεύσω!

Σᾶς φαίνονται ἀπίστευτα, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες τά παραπάνω; Ἀλλά ἰδού ἐπί λέξει ἡ τερατώδης διάταξη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη ἀντινομία στήν σύγχρονη κοινωνία:

«Ἐν περιπτώσει τελέσεως παρά τούτων γάμου ἐντός πενταετίας ἀπό τῆς ὀνομασίας των ὡς ἀξιωματικῶν ἤ ἀποκτήσεως ἐξωγάμου τέκνου ὁποτεδήποτε, ἀποστρατεύονται αὐτεπαγγέλτως. Ἀποστρατεύονται αὐτεπαγγέλτως ἐπίσης ὁποτεδήποτε ἤθελον ἐκ τοῦ γάμου των ἀποκτήσει τέκνον». (ἄρθρον 3, παράγραφος 3 τοῦ ὑπ. Ἀριθμ. 2976/1954 Ν.Δ.).

ΔΙΛΗΜΜΑ
Κατόπιν τῆς παραπάνω διατάξεως οἱ ἀξιωματικοί ἀδελφές νοσοκόμες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Χώρας τίθενται πρό ἑνός διλήμματος, τό ὁποῖο δημιουργεῖ κρίση συνειδήσεως.

Τό δίλημμα εἶναι τό ἑξῆς. Ὀφείλουν ἤ νά ὑπακούσουν στόν νόμο καί νά παντρευτοῦν (μετά ἀπό πενταετία, ἐννοεῖται) καί νά μήν δημιουργήσουν παιδιά καί νά παραμείνουν στό στράτευμα, νά προάγονται καί νά φθάσουν μέχρι τόν βαθμό τοῦ ἀντισυνταγματάρχη. Νά ἔχουν ἐπωμίδες καί ἀπολαβές καί συντάξεις, ἀλλά νά καίγονται ἐσωτερικῶς γιά τήν φυσική καί ἠθική ἀταξία. Ἤ νά μήν ὑπακούσουν στόν νόμο, νά παντρευτοῦν, νά ἀποκτήσουν παιδιά καί νά ἀποστρατευτούν, χάνοντας τήν ἐπίζηλη θέση, τούς μισθούς, τίς συντάξεις, ἀλλά νά εἶναι ἥσυχες μέ τήν συνείδησή τους.
Πῶς ἀντιμετώπισαν τό δίλημμα; Πῶς ἔλυσαν τό ἠθικό αὐτό πρόβλημα οἱ Ἑλληνίδες νοσοκόμες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων;

Ἄλλες μέ ἀπό αὐτές ἔθεσαν πάνω ἀπό τό ἀξίωμα καί τούς μισθούς τόν ἠθικό νόμο, ἄκουσαν τήν φωνή τῆς συνειδήσεώς τους, ἦλθαν σέ νόμιμο γάμο, γέννησαν παιδιά καί, ἐπειδή ἡ τεκνογονία θεωρεῖται ἔγκλημα γί΄ αὐτές, τό ὁποῖο συνεπάγεται καθαίρεση ἀπό τό ἀξίωμα, βρέθηκαν ἔξω ἀπό τό στράτευμα, ἐκτός ἐργασίας, περιφρονημένες καί ἄδοξες, ἀλλά στεφανωμένες μέ τό στεφάνι τῆς μητρότητας, τό ὁποῖο ἀξίζει περισσότερο ἀπό ὅλες τίς χρυσές ἐπωμίδες καί ἀπό ὅλα τά πλούτη καί τούς θησαυρούς. Τό γέλιο τοῦ παιδιοῦ τους γέλιο ἀγγέλου. Πλούσια ἡ ἀμοιβή τῆς θυσίας τους.

Σ΄ αὐτές τίς νοσοκόμες ἀξίζει ἕνα μυριόστομο «εὖγε» ἀπό μέρους τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.  Στόν αἰῶνα αὐτόν τῆς ὕλης φανερώθηκαν Ἑλληνίδες ἀντάξιες τοῦ ὀνόματός τους καί ἔδωσαν ὑπέροχο παράδειγμα, ἀνανεώνοντας τό παράδειγμα τῆς Ἀντιγόνης, ἡ ὁποία πάνω ἀπό τίς διαταγές ἑνός ἀπαίσιου τυράννου ἔθεσε τούς αἰώνιους ἄγραφους νόμους, τούς ὁποίους δέν τούς γέννησε ἡ γῆ ἀλλά ὁ οὐρανός. Ὡς χριστιανές δέ, ἐφάρμοσαν τόν θεόπνευστο λόγο τοῦ ἀποστόλου Πέτρου: «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5,29).

Ἀλλά ὅλες οἱ ἀξιωματικοί δέν εἶχαν τόν ψυχικό ἡρωισμό αὐτῶν τῶν συναδέλφων τους. Δέν ἔμειναν βεβαίως σέ ἀναγκαστική ἀγαμία, μέ ὅλα τά ὀλέθρια ἀποτελέσματά της. Παντρεύτηκαν. Ἀλλά, ἀντιμετωπίζοντας στήν οἰκογενειακή τους ζωή οἰκονομικές δυσχέρειες καί φοβούμενες μήπως ἀπολυθοῦν ἐξαιτίας τῆς τεκνογονίας καί βρεθοῦν ἐκτός ἐργασίας, καταδίκασαν τούς ἑαυτούς τους στήν ἀτεκνία, τήν ὁποία, καθώς εἶναι εὐνόητο, τήν πέτυχαν συντρίβοντας μέσα στά σπλάχνα τους κάθε σκίρτημα νέας ζωῆς, ρίχνοντας τά ἔμβρυα, τρέχοντας σέ γυναικολογικές κλινικές γιά ἐκτρώσεις καί ἀμβλώσεις ἤ καί προλαμβάνοντας τήν σύλληψη τῆς νέας ζωῆς μέ σατανικές μεθόδους, τίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία καταδικάζει μέ τίς αὐστηρότερες τιμωρίες, διότι ὅλα αὐτά τά θεωρεῖ ὡς εἶδος φόνου, τοῦ χειρότερου φόνου, πού γίνεται μέ κοινή σατανική συμφωνία τῶν συζύγων!

Τό ἔγκλημα εἶναι ἔγκλημα γενοκτονίας!
Ἰδού λοιπόν ποῦ ἐξωθεῖ ἡ τερατώδης διάταξη τοῦ Νόμου. Εὐτυχῶς δέ πού ἡ διάταξη αὐτή δέν ἐπεκτάθηκε καί στούς ὑπαλλήλους τῶν ἄλλων ὑπηρεσιῶν!
Πρός τί λοιπόν κατηγοροῦμε τούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδας, οἱ ὁποῖοι μέ ἐγκλήματα γενοκτονίας ἐπιδιώκουν τήν ἐξόντωση τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς, ὅταν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες μέ τέτοιους νόμους κάνουμε τό ἴδιο ἔγκλημα σέ βάρος τῆς ἴδιας τῆς φυλῆς μας;  Πόσα θαυμάσια Ἑλληνόπουλα δέν θά γεννιοῦνταν ἀπό τίς μορφωμένες καί ὑγιέστατες Ἑλληνίδες ἀδελφές νοσοκόμες, οἱ ὁποῖες θά ἦταν ἄξιες κατά πάντα νά ἀναλάβουν τά βάρη τῆς μητρότητας; Γιατί τίς στεροῦμε ἀπό τό θεῖο δῶρο τῆς δημιουργίας;

Μπορεῖτε τώρα νά φανταστεῖτε τήν ψυχολογική κατάσταση τῶν Ἑλληνίδων αὐτῶν, οἱ ὁποῖες, παρόλη τήν ἐπιθυμία τους, δέν ἔφεραν παιδιά στόν κόσμο; Ὅταν αὔριο βλέπουν ἄλλες συνομήλικές τους νά κρατοῦν στήν ἀγκαλιά τους χαριτωμένα βρέφη, αὐτές ἐσωτερικά θά ἀναστενάζουν  καί θά λένε: «Ἀνάθεμα στό σημερινό κράτος, πού μέ τούς νόμους του μᾶς στέρησε αὐτήν τήν θεία εὐλογία».  Ὄνειρα τρομακτικά θά ταράζουν τόν ὕπνο τους γιά τά ἐγκλήματα στά ὁποῖα προέβησαν... Θά βλέπουν τά χέρια τους βαμμένα στό αἷμα τῶν παιδιῶν τους, πού μέ τίς ἐκτρώσεις τά ἔσφαξαν μέσα στίς κλινικές καί οἱ τύψεις τῆς συνείδησής τους θά εἶναι ἀφόρητες. Θά ἀκοῦνε μυστικές φωνές:

Κακοῦργοι, τί κάνατε; Γιά μιά ἐπωμίδα, γιά ἕναν μισθό, μᾶς θυσιάσατε στόν νεότερο Μολώχ, τό ἀντιχριστιανικό κράτος. Δέν ἀξίζαμε, ἐμεῖς τά ἀθῶα παιδιά, περισσότερο ἀπό ὅλε στίς ἐπωμίδες καί τούς θησαυρούς τοῦ κόσμου; Φόνισσες! Γιατί μᾶς θυσιάσατε; Ποιός τόπος τῆς γῆς, ποιά ἔπαυλη, ποιό ἀνάκτορο μπορεῖ νά σᾶς ἀναπαύσει, ὅταν μέσα σ΄ αὐτά δέν ἀκούγεται τό ἀηδονολάλημα τῶν παιδιῶν; Σέ ποιόν Θεό πιστεύετε; Στόν Χριστό ἤ στόν Μαμωνά;...

Αὐτές οἱ φωνές, δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς θά δημιουργήσουν σαιξπήρεια δράματα. Ἡ ἀπώθηση τῆς μητρότητας, ἡ ἀναγκαστική κατάργηση θεμελιώδους λειτουργίας τῆς γυναικείας φύσης, πού διψάει νά δεῖ παιδιά, σύμφωνα μέ τούς ἀπαράβατους ψυχολογικούς νόμους θά δημιουργήσει στήν ψυχή τῆς γυναίκας ἕνα τεράστιο κενό, τό ὁποῖο μέ κανέναν ἄλλο ἐπίγειο θησαυρό δέν μπορεῖ νά συμπληρωθεῖ. Θά μείνει κενό ἀβυσσαλέο. Καί μέσα σ΄ αὐτήν τήν ἄβυσσο τῆς γυναικείας ψυχῆς θά παρουσιαστοῦν ὅλα τά φοβερά νευροψυχικά φαινόμενα, τά ὁποῖα θά ὁδηγήσουν τήν δυστυχισμένη γυναῖκα σέ νευρολογική κλινική ἤ θά τήν κάνουν μιά ὑστερική, μελαγχολική καί ἀπελπισμένη ὕπαρξη, ἡ ὁποία θά εἶναι τελείως ἀκατάλληλη γιά νά ἐμπνεύσει αἰσιοδοξία καί νά μεταδώσει παρηγοριά στούς ἀσθενεῖς στρατιῶτες».

Ἀντιγραφή μέ ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης - ΑΜΑΣΕΥΣ

22 σχόλια:

 1. Τέτοιους ιεράρχες ζητά το Έθνος μας.
  Ιεράρχες που δεν μασούν τα λόγια τους και δεν διστάζουν να τα βάλουν με τα τέρατα και τους υπο δαιμονική επήρεια πολιτικούς ποντικούς.
  Δυστυχώς οι σημερινοί ιεράρχες και κληρικοί έχουν υποταχθεί στο καίσαρα παραδίδοντας αμαχητί τα πάντα.
  Ας σταματήσω όμως διότι κάποιοι γνωστοί άγνωστοι θα με κατηγορήσουν για ιεροκατάκριση.
  Όχι πως τους φοβάμαι αλλά να στο τέλος θα με αποκαλέσουν και σχισματικό μη βλέποντας το σχίσμα που έχει προέλθει από τους ίδιους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ορθόδοξος Χριστιανός Έλληνας3 Ιουλίου 2022 στις 4:36 μ.μ.

   Ο Ιεράρχης αυτός ίδρυσε Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα, Αδελφότητα από τις Ορθόδοξες Χριστιανικές Αδελφότητες εκείνες που άνθρωποι συκοφάντες και προβληματικοί που ξέρουν μόνο να κατακρίνουν αλόγιστα και με εγωισμό ονομάζουν "προτεσταντικές και οικονομικές οργανώσεις"!!!
   Όμως αυτός ο Ιεράρχης τις εκτιμούσε πολύ και έφτιαξε και δική του τέτοια Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα.
   Αυτά για να κλείσουν κάποια στιγμή το εγωιστικό στόμα τους οι γνωστοί-άγνωστοι συκοφάντες των Ορθόδοξων Χριστιανικών Αδελφοτήτων.

   Διαγραφή
  2. Βρέ καλώστον και ας άργησε.
   Είναι αλήθεια είχα μιά αγωνία, θα σε δώ δεν θα σε δώ.
   Ξεκόλλα ρε κολημένε.
   Αυτός ίδρυσε σαν επίσκοπος μιά αδελφότητα Θεολόγων και όχι οργάνωση όπως ας πούμε ΚΚΕ ΠΑΣΟΚ ΣΩΤΗΡ κ.τ.λ-κ.τ.λ.
   Τελικά γουστάρω να σου χαλάω την σούπα....

   Διαγραφή
  3. Κολλημένε και αόμματε από τα πάθη σου, "Πολύτεκνε" γιατί ο ΣΩΤΗΡ τί είναι; Αδελφότητα Θεολόγων δεν είναι; Αυτό δεν γράφει;
   Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος δεν είναι ίδρυσε Αδελφότητα Θεολόγων αλλά Ιεραποστολική Αδελφότητα όχι μόνο Θεολόγων.
   Είσαι άσχετος και αόμματος από τα πάθη σου και τις κακίες σου και δεν ξέρεις τι λές.
   Το επίπεδο σου είναι επίπεδο πεζοδρομίου. Δεν αξίζει να κάνει κανείς διάλογο μαζί σου. Τα σχόλια αξίζουν μόνο για να μην παρασύρονται άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. Εσύ μέχρι να ξετυφλωθείς, είσαι ανεπίδεκτος κάθε διαλόγου.

   Διαγραφή
  4. Καλώς τοοοον.
   Βγάλε την μαρμελάδα από τον εγκέφαλό σου.
   Πολύ μασουλάς μέσα στην οργάνωση, αλήθεια πως φαίνονται όσοι τρώνε από κάπου ρε φίλε.
   Το πεζοδρόμιο το έχω σπουδάσει σαράντα ολόκληρα χρόνια.
   Εκεί γνώρισα ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που βρίσκονται πολύ πιό κοντά στον θεό από όλους εσάς που στήνεται τα τραπεζάκια σας έξω από τους ναούς για να πουλήσετε κανένα βιβλίο και να βγεί το μεροκάματοπ, ξέρεις αυτές τις αγαπητικές ιστοριούλες τύπου γίνε καλό παιδάκι και ο θεούλης θα σε αγαπάει πάντα.
   Α ρε στραβάδι που θα μιλήσεις για το πεζοδρόμιο λες και ο Χριστός βρισκόταν μέσα σε παλάτια και σε χρυσοποίκιλτους ναούς και εκεί έτρεχε ο κόσμος να τον βρεί, ή οι απόστολοι για να πάρουν την ευλογία και την ίαση....
   Αυτοί είσαστε και αυτά πρεσβεύεται όλοι οι οργανωσιακοί.
   Και κάτι τελευταίο για τον μακαριστό Αυγουστίνο...
   Τα βιβλία του κοσμούν τις βιβλιοθήκες μου.
   Σε τιμή κόστους αγόραζες βιβλία αξιόλογων ιερέων και θεολόγων και εάν δεν είχες σου χαρίζονταν αυτά.
   Και η ΄΄οργάνωση΄΄ όπως την αποκαλείς ήταν μη κερδοσκοπική και αυτό το καταλαβαίνει κανείς από τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είχε.
   Αυτά στραβάδι και καλή σου νύχτα.

   Διαγραφή
  5. Δεν την ίδρυσε ως επίσκοπος "πολύτεκνε", ως αρχιμανδρίτης την ίδρυσε.
   Και σ΄ αυτό έξω πέφτεις. Μαύρα σκοτάδια έχεις και σ΄ αυτό.

   Διαγραφή
  6. Την μαρμελάδα στον εγκέφαλο σου την έχεις εσύ συκοφάντη ή τρελλέ "Πολύτεκνε" ή και τα δύο μαζί, που βλέπεις μασουλήματα μέσα στην τρελλή κατάκριση που σε έχει καταλάβει και στην παθιασμένη φαντασία σου, εκεί που δεν υπάρχουν!
   Και μόνο αυτό φτάνει για να καταλάβει κανείς γενικά πώς κρίνεις, κατακρίνεις και αδικείς τους ανθρώπους τόσο ασυνείδητα μόνο με ψεύτικες φαντασίες του βεβλαμμένου μυαλού σου!!!
   Αυτό δείχνει και πόσο στραβάδι είσαι! Που νομίζεις πώς θα πείσεις με τις ψευτιές και τις φαντασίες, ενώ τα σχόλια σου είναι όλο παραλογισμός και ανακρίβειες και ψέματα και πεζοδρομιακές εκφράσεις.
   Εγώ δεν στήνω κανένα τραπεζάκι για να πουλήσω βιβλία όπως φαντάζεται το βεβλαμμένο μυαλό σου και γράφεις ασυνείδητα και μάλιστα χωρίς να κοκκινίζεις από ντροπή για τις ψευτιές σου.
   Ούτε με αγαπητικές ιστοριούλες έχω σχέση.
   Πόσο στραβάδι θα μας αποδείξεις ακόμα ότι είσαι και πόσο τυφλωμένος από κακία και πάθη προς τις Οργανώσεις; Σε κάθε νέο σχόλιο σου φαίνεται όλο και περισσότερο η ζήλεια και η κατάκριση σου και η κακία σου.
   Μην κάνεις πώς δεν καταλαβαίνεις και μην συσχετίζεις τον εαυτό σου με τον Χριστό. Όταν μιλώ για πεζοδρόμιο δεν εννοώ το φυσικό πεζοδρόμιο όπου μπορεί να κατέβει και ο κάθε πνευματικός άνθρωπος και πολυτισμένος. Εννοώ το πνευματικό πεζοδρόμιο, την κακή συμπεριφορά, τις αγοραίες εκφράσεις, το χαμηλό και αμαρτωλό επίπεδο συμπεριφορές και σκεπτικού. Ο Χριστός δεν είναι καμία σχέση με το πεζοδρόμια ως ήθος και τρόπο συμπεριφοράς. Μην παριστάνεις πώς δεν καταλαβαίνεις.
   Τί και αν έχεις μερικά βιβλία του μακαριστού π. Αυγουστίνου Καντιώτη. Τίποτα δεν φαίνεται να κατάλαβες από τα βιβλία του , αν είχες καταλάβεις δεν θα βρισκόσουν σ΄ αυτό το πεζοδρομικό επίπεδο και δεν θα συκοφαντούσες τις ορθόδοξες χριστιανικές οργανώσεις.
   Σε τιμή κόστους πουλάγανε και πουλάνε και οι οργανώσεις "Ζωή" και "Σωτήρ" τα βιβλία τους. Και εδώ είσαι αδιάβαστος και εδώ πιάνεσαι να μην έχεις να πεις κάτι παρά μόνο κατάκριση και πάθη βγάζεις ξανά.
   Τί σχέση έχουν τα όποια περιουσιακά στοιχεία μπορεί να έχουν; Άραγε ζηλεύεις τα περιουσιακά στοιχεία των οργανώσεων; Το τί μπορεί να φαντάζεται το μυαλό σου εδώ και πόσο σχέση μπορεί να έχει με την πραγματικότητα το αφήνω...
   Μήπως θα κατηγορήσεις και την Μονή Βατοπαιδίου και τον ηγούμενο Εφραίμ επειδή έχει μεγάλη περιουσία η Μονή;
   Κατάλαβες ψεύτη και στραβάδι πεζοδρομιακέ "πολύτεκνε" ; Οι κακίες και τα πάθη σου σε ξευτελίζουν.

   Διαγραφή
  7. διόρθωση λέξης: πολιτισμένος Από απροσεξία την έγραψα λάθος στο 6:01 μμ

   Διαγραφή
 2. Τα χαπάκια σου τα πήρες κολλημένες οργανωσιακε;;;
  Και πρόσεχε να μασάς καλά μη σου κάτσει στον λαιμό το φαΐ οργανωσιακε.
  Τελικά είσαστε τρελλα πορωμενοι.
  Είμαι σίγουρος πως καζούρα που έχετε όλα τα λοιμα οταν σας θίγουν σωτήρες ζωές και τα σχετικά δείχνει τι πραγματικά πρεσβευετε.
  Διοτι ο κάθε μασόνος επίσκοπος που έχει ευτελισει θεολογία ευαγγέλιο και παραδόσεις δεν σας απασχολεί αλλά το μονο που σας απασχει μην θιξουν τις οργανώσεις σας.
  Ουαι υποκριτη συμφεροντολογε....
  Σύντομα θα νοιώσεις και θα αισθανθείς πολλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα χαπάκια σου φαίνεται ότι δεν τα πήρες εσύ γι΄ αυτό έχεις ξεσαλώσει με τα πικρόχολα σχόλια σου.
   Τρελλά πορωμένος φαίνεσαι ότι είσαι και βλέπεις τους άλλους σαν πορωμένους.
   Εσύ να προσέχεις να μασάς καλά μην σου κάτσει στο λαιμό το φαϊ από την κακία που έχεις με τις ορθόδοξες χριστιανικές οργανώσεις και τα απωθημένα. Πρόσεχε μην πνιγείς στο φαί. Για να μιλήσω και εγώ λίγο στο επίπεδο σου.
   Ο κάθε κακός ποιμένας και άρχοντας έχουν ξεσαλώσει και εσένα τίποτα άλλο δεν σε απασχολεί παρά να βγάλεις τις κακίες και τα απωθημένα σου για ανθρώπους που μόνο καλό έκαναν.
   Ουαί ψεύτη και τυφλωμένα από τις κακίες σου.
   Θα χάσεις την ψυχή σου αν δεν μετανοήσεις και δεν διορθώσεις για όλα τα κακόχολα σχόλια σου.

   Διαγραφή
 3. Ο Τρεμπέλας, κατεκρινε τον άγιο Μάξιμο τον ομολογητή κ τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Για τον Άγιο Συμεών τον νέο θεολόγο έλεγε ότι ήταν τρελός, επειδή μιλούσε για νοερά προσευχή! Τώρα τι ορθοδοξία πρεσβεύουν... Ο Θεός κ η ψυχή τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι έτσι όπως τα γράφεις 10,39πμ. Κάπου έχει φράσεις για τους αγίους που αναφέρεις που δεν είναι σωστές. Αλλά όχι έτσι όπως τα γράφεις.
   Μέσα σε μια προσπάθεια θα γίνουν και λάθη όχι από πρόθεση αίρεσης.
   Για ρώτα τους επιγόνους τους Παναγιώτη Τρεμπέλα, την αδελφότητα "Ο Σωτήρ" να δεις ότι κανείς δεν συμφωνεί με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς και πώς ήταν απόψεις των χρόνων εκείνων επηρεασμένες από Δυτικούς θεολόγους επιστήμονες. Προς τί η αναφορά; Ποιός σου είπε κανείς ότι ήταν αλάθητοι όλοι και παντού;
   Ο πολύτεκνος είσαι;

   Διαγραφή
 4. εύχος Α,Ανάτυπο εκ του ΙΘ τόμου της Επιστ.Επετηρίδος της Θεολ.Σχ.Πανεπ.Αθηνων,1974 σ.21, 19, 74, 61, 31,36 κ Τεύχος Β ανάτυπο εκ του Κ τόμου της Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α.,1975
  ΛΕΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ..."οι εμπειρίες θεοπτιας του Συμεών του νέου Θεολόγου οφείλονται εις υπερεντασιν των νεύρων...
  Επιπλέον σε αυτές τις παραπομπες χαρακτηρίζει τον Μάξιμο τον ομολογητή κ τον Γρηγόριο Παλαμά "αφελείς και απλοϊκούς ησυχαστάς)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σου έγραψα μόλις τώρα απάντηση στο προηγούμενο σχόλιο σου 10:39πμ
   Δεν ήταν αλάθητος ο Τρεμπέλας και όλα αυτά δεν τα δέχεται κανείς από την αδελφότητα του "Ο Σωτήρ". Άρα άστοχα τα σχόλια σου. Δεν μπορείς για κάποια λάθη του Τρεμπέλα που δεν τα δέχονται να κατηγορήσεις και να απορρίψεις γενικά τις αδελφότητες όπως κάνει ο παθιασμένος και φαντασμένος "πολύτεκνος".

   Διαγραφή
 5. Επιπλέον ο Τρεμπέλας χαρακτήριζε τον Θωμά Ακινάτη ως μέγα πατέρα της Εκκλησίας! Κοιτάξτε τις επιστολές που έστειλε στον Παπαγιάννη Ρωμανίδη κ τις δημοσίευσε πριν 10 χρόνια ο Μεταλληνός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε βιβλίο του π. Ρωμανίδη παρ΄ότι τα ήξερε όλα αυτά τα λάθη του Παναγιώτη Τρεμπέλα, χαρακτηρίζει επαινετικά τον Παναγιώτη Τρεμπέλα γιατί δεν τα έγραφε από αντί-ορθόδοξο πνεύμα.
   Και μιας και βρισκόμαστε κάτω από ανάρτηση όπου υπάρχει κείμενο του π. Αυγουστίνου Καντιώτη, για διάβασε και άκουσε ομιλίες του να δεις με ποιά εκτίμηση και σεβασμό μιλάει για τον Παναγιώτη Τρεμπέλα.
   Μην ακούς τί γράφουν τα παθιασμένα αντιοργανωσιακά στραβάδια γεμάτα κακίες σαν τον "πολύτεκνο", εκτός και αν είσαι εσύ ο "πολύτεκνος".

   Διαγραφή
 6. Μην ασχολείστε με τα λοιμά.
  Ότι και να τους κάνεις δεν πρόκειται να καταλάβουν.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λοίμα είσαι και φαίνεσαι εσύ ψευτρόνι και παθιασμένε! Ό,τι και να σου πούνε δεν καταλαβαίνεις.

   Διαγραφή
 7. Απαντήσεις
  1. Αυτό είναι το επίπεδο σου, το μορφωτικό και πνευματικό "Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ". Δείξτο και άλλο για να καταλάβει και ο τελευταίος άσχετος επισκέπτης που μας διαβάζει την ποιότητα σου και ποιός έχει τόσα αντιοργανωσιακά ψυχολογικά μπερδέματα και κακίες σε μόνιμη βάση.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.