6 Απρ 2022

Ι. Ἰωαννίδης: "Διεθνῶς νά δηλώσουν τό τέλος τῆς πανδημίας οἱ ὑπεύθυνοι δημόσιας ὑγείας"

«Ἐάν ἡ ἀντίληψη τοῦ κινδύνου ἐπικεντρώνεται σέ ἀριθμό τεκμηριωμένων κρουσμάτων, ἡ ψευδής ἀντίληψη των καταστάσεων ἔκτακτης ἀνάγκης μπορεῖ νά εἶναι δύσκολο νά ἀρθεῖ», γράφει ὁ Ἰωαννίδης

Ὁ Γιάννης Ἰωαννίδης , Καθηγητής Ἰατρικῆς, Ἐπιδημιολογίας καί Ὑγείας τοῦ Πληθυσμοῦ ἀλλά καί τῆς Στατιστικῆς καί τῆς Ἐπιστήμης Βιοϊατρικῶν Δεδομένων στό Stanford University, καί ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ἀπό τους ἐξέχοντες ἐπιστήμονες γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἰατρικῆς πού βασίζεται σέ στοιχεῖα, ἔχει.... δεχτεῖ σκληρή κριτική τά τελευταῖα δύο χρόνια.

Ὅπως πολλοί εἰδικοί σέ θέματα ὑγείας ὑψηλοῦ κύρους, ὁ Ἰωαννίδης ἔκανε κάποιες προβλέψεις κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας πού τελικά ἀποδείχθηκαν λανθασμένες.
Κατά τή διάρκεια μιᾶς πανδημίας μιά φορά στόν αἰῶνα γεμάτη μέ ἄγνωστες παραμέτρους, αὐτό ἦταν ἀναμενόμενο.

Ἀλλά ἴσως ὁ μεγαλύτερος λόγος πού ἔχει δεχτεῖ πυρά εἶναι ἐπειδή ἀμφισβητεῖ τήν ὀρθότητα τῶν αὐστηρῶν περιορισμῶν, τῶν διχαστικῶν ἐντολῶν ἐμβολίων καί ἄλλων περιοριστικῶν μέτρων γιά τή διαχείριση τῆς πανδημίας.
Ὁ Ἰωαννίδης εἶναι βέβαιο ὅτι θά προκαλέσει περισσότερες διαμάχες μέ ἕνα νέο σχόλιο πού δημοσιεύεται στό European Journal of Clincial Investigation στό ὁποῖο ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι καιρός νά κηρύξουμε τό τέλος τῆς πανδημίας COVID-19.

Νά κηρύξουμε τό τέλος τῆς πανδημίας covid 19

«Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι τό πρόβλημα ἐλαχιστοποιεῖται ἤ ξεχνιέται ἀλλά θά πρέπει οἱ πολῖτες τοῦ κόσμου νά ἐπανέλθουν στήν κανονικότητα τούς».
«Ἡ ἑτοιμότητα γιά τήν πανδημία θά πρέπει νά μελετηθεῖ προσεκτικά καί νά ὀργανωθεῖ ἐκ τῶν προτέρων, ἀλλά δέν πρέπει νά διαταράξει τή ζωή».
Ἐνῶ ὁ Ἰωαννίδης ἀναγνωρίζει ὅτι δέν ὑπάρχουν ποσοτικοί ὁρισμοί γιά τό τέλος μιᾶς πανδημίας ὅπως ὁ COVID-19, ὑποστηρίζει ὅτι τό ποσοστό ἀνοσίας πού ὑπάρχει τώρα παγκοσμίως ὑπερβαίνει τό ὅριο πού ἀπαιτεῖται γιά νά δηλωθεῖ ὁ SARS-CoV-2, ὁ ἰός πού προκαλεῖ τό COVID-19, ἐνδημικός - θά συνεχίσει νά εἶναι μαζί μας ἀλλά πλέον δέν δικαιολογεῖται τό καθεστώς ἔκτακτης ἀνάγκη γιά τή δημόσια ὑγεία -.

«Μέχρι τό τέλος τοῦ 2021, πιθανῶς τό 73%-81% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ εἶχε ἐμβολιαστεῖ, εἶχε μολυνθεῖ ἤ συνδυασμός καί τῶν δύο».
Οἱ θύλακες χαμηλῆς ἀνοσίας, ὅπως σέ μέρη πού ἀκολούθησαν πολιτικές μηδενικοῦ COVID-19 ἤ εἶχαν περιορισμένη πρόσβαση σέ ἀποτελεσματικά ἐμβόλια, μπορεῖ νά ἐπιμείνουν, προκαλῶντας περιφερειακές ἑστίες, ἀλλά πιθανότατα δέν θά δοῦμε ποτέ ξανά τόν COVID-19 νά προκαλεῖ ἔξαρση καί νά ὑποχρεώνει τόν πλανήτη νά λειτουργήσει σέ καθεστώς ἔκτακτης ἀνάγκης.

Τό νά κηρύξουμε τήν ὁλοκλήρωση τῆς πανδημικῆς φάσης τοῦ COVID-19 σημαίνει κατανόηση καί ἀποδοχή ἑνός νέου «κανονικοῦ».

«Ἡ μείωση τῶν θανάτων ἀπό COVID-19 πίσω στά τυπικά ἐπίπεδα τῆς ἐποχικῆς γρίπης μπορεῖ νά μήν συμβεῖ ἀπαραίτητα τό 2022 ἤ ἀκόμα καί μετά», προειδοποιεῖ ὁ Ἰωαννίδης.
«Μέ ἕναν ὁλοένα καί πιό γηρασμένο παγκόσμιο πληθυσμό, τό «φυσιολογικό» μπορεῖ νά ἐξακολουθεῖ νά ἀντιστοιχεῖ σέ ὑψηλότερους ἀριθμούς θανάτων...
Αὐτό δέν πρέπει νά ἐκλαμβάνεται ὡς μιά συνεχιζόμενη πανδημική φάση».

Ἡ χαλάρωση ἀπό τήν πανδημία ἀπαιτεῖ ἐπίσης μιά εὐρεῖα διανοητική μετατόπιση.
Αὐτό σημαίνει νά ἑστιάσουμε περισσότερο σέ δεῖκτες ὅπως οἱ εἰσαγωγές σέ νοσοκομεῖα ἐντατικῆς θεραπείας γιά τήν καθοδήγηση τῆς πολιτικῆς καί ὄχι μόνο ἀνάλυση λοιμώξεων ἤ ἑστίαση στά κρούσματα.

«Ἐάν ἡ ἀντίληψη τοῦ κινδύνου ἐπικεντρώνεται σέ ἀριθμό τεκμηριωμένων κρουσμάτων, ἡ ψευδής ἀντίληψη των καταστάσεων ἔκτακτης ἀνάγκης μπορεῖ νά εἶναι δύσκολο νά ἀρθεῖ», γράφει ὁ Ἰωαννίδης.

Ἡ ἔξοδος ἀπό τήν πανδημία σημαίνει ἐπίσης μείωση τῆς κάλυψης τοῦ COVID-19 στά δημοφιλῆ ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης πού ἔφθασε στά ὅρια τῆς τρομοκρατίας.
Κατά μέσο ὅρο, οἱ Ἀμερικανοί πίστευαν στίς ἀρχές τοῦ 2021 ὅτι τό 8% τῶν θανάτων εἶχε συμβεῖ σέ ἄτομα ἡλικίας κάτω τῶν 24 ἐτῶν. Τό πραγματικό ποσοστό τῶν θανάτων σέ ἡλικίες κάτω τῶν 24 ἐτῶν εἶναι σήμερα 0,3%.
Ἐπιπλέον, τό 33% τοῦ πληθυσμοῦ πιστεύει σταθερά ὅτι ὁ COVID ὁδηγεῖ σέ νοσηλεία σέ περισσότερα ἀπό τά μισά κρούσματα.
Κατά τό πιό πρόσφατο κῦμα Omicron, τό ποσοστό ἦταν 3% ἤ χαμηλότερο.

Ἡ κήρυξη τῆς λήξης τῆς πανδημικῆς φάσης τοῦ COVID-19 ἔχει ὀφέλη, λέει ὁ Ἰωαννίδης.
Γιά παράδειγμα, θά μποροῦσε νά ἐπιτρέψει στούς ὀργανισμούς δημόσιας ὑγείας νά ἐπικεντρωθοῦν ξανά σέ πιό πιεστικά παγκόσμια ζητήματα ὑγείας, ὅπως ἡ κακή διατροφή καί ἡ πεῖνα, πού συλλογικά σκοτώνουν 9 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένων 3,1 ἑκατομμυρίων παιδιῶν.
Ὡς μέτρο σύγκρισης τοὐλάχιστον 6,2 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι πέθαναν ἀπό COVID-19 τά τελευταῖα δύο χρόνια, ἡ συντριπτική πλειοψηφία ἄνω τῶν 65 ἐτῶν καί μείωση τῆς παγκόσμιας ἀνισότητας.
Τέλος, ἡ μετάβαση ἀπό τήν πανδημία στήν κανονικότητα θά μποροῦσε νά ἀμβλύνει ὁρισμένες ἀπό τίς πολιτικές διαιρέσεις πού ἔχουν διασπάσει τίς κοινωνίες σέ ὅλο τόν κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.