5 Φεβ 2022

Τά αὐστηρά μέτρα ἐγκλεισμοῦ ἐλάχιστα βοήθησαν στήν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ σύμφωνα μέ μελέτη τοῦ John’s Hopkins

Τὰ αὐστηρὰ περιοριστικὰ μέτρα ἐγκλεισμοῦ κατὰ τὸ πρῶτο κύμα COVID-19 τήν ἄνοιξη τοῦ 2020 μείωσαν τὴ θνησιμότητα ἀπὸ COVID-19 μόνο κατὰ 0,2% στὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Εὐρώπη, σύμφωνα μὲ μία μετὰ-ἀνάλυση πολλῶν μελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου Johns Hopkins.
«Ἐνῷ αὐτὴ ἡ μετὰ-ἀνάλυση καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ lockdown ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ εἶχαν ἐλάχιστες ἕως καθόλου ἐπιπτώσεις στὴ δημοσια υγεία, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔχουν ἐπιφέρει... τεράστιο οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ κόστος ὅπου υἱοθετήθηκαν», ἔγραψαν οἱ ἐρευνητές. «Συνεπῶς, οἱ πολιτικὲς lockdown εἶναι ἀβάσιμες καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀπορριφθοῦν ὡς μέσο πολιτικῆς γιὰ τὴν πανδημία».

Οἱ ἐρευνητὲς -ὁ καθηγητὴς οἰκονομικῶν του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, Steve Hanke, ὁ καθηγητὴς οἰκονομικῶν του Πανεπιστημίου Lund, Lars Jonung, καὶ ὁ εἰδικὸς σύμβουλος στὸ Κέντρο Πολιτικῶν Σπουδῶν τῆς Κοπεγχάγης Jonas Herby – ἀνέλυσαν τὶς ἐπιπτώσεις τῶν μέτρων καραντίνας, ὅπως τὸ κλείσιμο σχολειων , ἐπιχειρήσεων καὶ οἱ ἐντολὲς ὑποχρεωτικῆς μασκοφορίας στὴν θνητότητα τοῦ Covid 19

«Βρίσκουμε ἐλάχιστα ἕως καθόλου στοιχεῖα ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι τὰ ὑποχρεωτικὰ lockdown στὴν Εὐρώπη καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶχαν ἀξιοσημείωτη ἐπίδραση στὰ ποσοστὰ θνησιμότητας ἀπὸ τὸν COVID-19», ἔγραψαν οἱ ἐρευνητές.

Οἱ ἐρευνητὲς κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ περιορισμὸς τῶν συγκεντρώσεων μπορεῖ στὴν πραγματικότητα νὰ αὔξησε τὴ θνησιμότητα ἀπὸ τὸν COVID-19.

«Ἡ ἐντολὴ γιὰ παραμονὴ στὸ σπίτι, μπορεῖ νὰ ἀπομονώσει ἕνα μολυσμένο ἄτομο στὸ σπίτι μὲ τὴν οἰκογένειά του, ὅπου κινδυνεύει νὰ μολύνει μέλη τῆς οἰκογένειας μὲ ὑψηλότερο ἰικὸ φορτίο, προκαλώντας πιὸ σοβαρὴ ἀσθένεια», ἔγραψαν οἱ ἐρευνητές.

«Συχνά, ὅμως, τὰ lockdown περιορίζουν τὴν πρόσβαση τῶν ἀνθρώπων σὲ ἀσφαλῆ (ὑπαίθρια) μέρη ὅπως παραλίες, πάρκα καὶ ζωολογικοὺς κήπους, ἢ περιλαμβάνουν ἐντολὲς γιὰ μασκοφορία σὲ ἐξωτερικοὺς χώρους ἢ αὐστηροὺς περιορισμοὺς συγκέντρωσης σὲ ἐξωτερικοὺς χώρους, ὠθώντας τοὺς ἀνθρώπους νὰ συναντιοῦνται σὲ λιγότερο ἀσφαλεῖς (ἐσωτερικοὺς) χώρους».

Οἱ ἐρευνητὲς ἐξέτασαν ἐπίσης μελέτες ποὺ ἐπικεντρώθηκαν σὲ συγκεκριμένα μέτρα ἐγκλεισμοῦ καὶ διαπίστωσαν ὅτι ἡ μόνη ἐπίπτωση ποὺ μείωσε τὴ θνησιμότητα ἀπὸ τὸν COVID-19 ἦταν τὸ κλείσιμο μὴ βασικῶν ἐπιχειρήσεων, τὸ ὁποῖο μείωσε τὴ θνησιμότητα κατὰ 10,6%, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα πιθανότατα ὀφείλεται στὸ κλείσιμο τῶν μπάρ.

Οἱ ἐρευνητὲς ἐπεσήμαναν ἐπίσης ἄλλες παράπλευρες συνέπειες τῶν lockdown, ὅπως ἡ αὔξηση τῆς ἀνεργίας, ἡ μείωση τοῦ σχολείου, ἡ αὔξηση τῶν περιστατικῶν ἐνδοοικογενειακῆς βίας καὶ ἡ αὐξανόμενη ὑπερβολικὴ χρήση ναρκωτικῶν.

Ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 2020 ἕως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2021, οἱ ΗΠΑ κατέγραψαν 100.306 θανάτους ἀπὸ ὑπερβολικὴ δόση ναρκωτικών, αὔξηση 28,5% ἀπὸ τοὺς 78.056 θανάτους ποὺ καταγράφηκαν τὸ προηγούμενο 12μηνο, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ CDC.

Μία μελέτη ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸν COVID-19 καὶ τὴν Ποινικὴ Δικαιοσύνη πέρυσι διαπίστωσε ὅτι τὰ περιστατικὰ ἐνδοοικογενειακῆς βίας αυξήθηκαν κατὰ 8,1% στὶς ΗΠΑ  μετά τὴν ἔκδοση διαταγῶν lockdown.

Περίπου το 97% τῶν δασκάλων τῶν ΗΠΑ δήλωσαν ὅτι οἱ μαθητὲς τοὺς ὑπέστησαν ἀπώλεια ἐκπαίδευσης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, σύμφωνα μὲ ἔρευνα Horace Mann πέρυσι.

Τὸ ποσοστὸ ἀνεργίας κορυφώθηκε σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο στο 14,8% τον Ἀπρίλιο τοῦ 2020, ἀλλά μειώθηκε στὸ 3,9% τον Δεκέμβριο, τὸ ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἐλαφρῶς ὑψηλότερο ἀπὸ τὸ ποσοστὸ 3,5% ποὺ ἦταν τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2020.

«Αὐτὸ τὸ κόστος γιὰ τὴν κοινωνία πρέπει νὰ συγκριθεῖ μὲ τὰ ὀφέλη τῶν lockdown, τὰ ὁποία ἡ μετὰ-ἀνάλυσή μας ἔδειξε ὅτι στὴν καλύτερη περίπτωση εἶναι ὁριακά», ἔγραψαν οἱ ἐρευνητὲς στὴ μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

«Ἕνας τέτοιος τυπικὸς ὑπολογισμὸς ὀφέλους-κόστους ὁδηγεῖ σὲ ἕνα ἰσχυρὸ συμπέρασμα: τὰ lockdown θὰ πρέπει νὰ ἀπορριφθοῦν ἀδικαιολόγητα ὡς μέσο πολιτικῆς γιὰ τὴν πανδημία».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.