22 Ιαν 2022

Ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ Σαμάκος ὁ Ἡγιασμένος (22 Ἰανουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Τό ἁγιασμένο νησί τῆς Ζακύνθου ἔχει τήν εὐλογία νά κατέχει ὡς πολύτιμους θησαυρούς, ὡς «λίθων πολυτίμων πολυτιμότερα», δύο ἄφθαρτα ἱερά σκηνώματα, τοῦ ἁγίου Διονυσίου καί προστάτη τοῦ νησιοῦ καί τοῦ ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡγιασμένου του Σαμάκου τοῦ Κρητός. Τό ἱερό σκήνωμα τοῦ ἁγίου Ἰωσήφ φυλάσσεται ἐδῶ καί πεντακόσια χρόνια στόν Ἱερό Ναό Παντοκράτορος Γαϊτανίου Ζακύνθου, τό ὁποῖο θαυματουργεί καί ἁγιάζει τούς εὐλαβῶς προσερχόμενους προσκυνητές.
ἅγιος Ἰωσήφ, ὁ ἐπονομαζόμενος Σαμάκος, καταγόταν ἀπό τήν Κρήτη. Γεννήθηκε στό χωριό τῶν Κεράμων τῆς Σητείας στά 1440, στό σημερινό χωριό Ἀζωκέραμο, ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς καί πλούσιους, οἱ ὁποῖοι τόν μεγάλωσαν μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. Ἀπό μικρό παιδί εἶχε δείξει σημάδια εὐσέβειας καί ἀρετῆς, διακρινόμενος ἀπό ὅλα τά ἄλλα παιδιά τοῦ χωριοῦ. Ὁ ἀγαπημένος του τόπος ἦταν ἡ ἐκκλησία τοῦ... χωριοῦ, ὅπου σύχναζε καί βοηθοῦσε τόν ἱερέα. Ζητοῦσε ἀπό τούς γονεῖς του νά τόν γνωρίσουν μέ σοφούς πνευματικούς δασκάλους γιά νά μάθει τήν χριστιανική πίστη.
Ὅταν ἔγινε ἔφηβος τόν παρέδωσαν στή μικρή Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, τοῦ Δερματάνου, ὅπως πολλοί τό ἤξεραν. Αὐτό βρισκόταν κοντά στή θάλασσα, στόν Χάνδακα (Ἡράκλειο), ὅπου ζοῦσε ἕνας ἐνάρετος καί σοφός μοναχός. Αὐτός τόν μύησε στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί τοῦ ἔμαθε τά πρῶτα γράμματα. Κοντά σ' αὐτόν τοῦ γεννήθηκε ἡ ἐπιθυμία νά ἀκολουθήσει τή μοναχική ζωή καί νά ἀφιερωθεῖ στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ ἀσκήθηκε στήν καλλιγραφία, ἀποκτῶντας τό χάρισμα καί τήν ἱκανότητα νά ἀντιγράφει καί νά καλλιτεχνεί ἐκκλησιαστικά καί πατερικά βιβλία, σέ μιά ἐποχή πού ἦταν ἀκόμη ἄγνωστη ἡ τυπογραφία.
Ὕστερα ἀπό λίγο καιρό κοιμήθηκαν οἱ γονεῖς του. Χωρίς ὑποχρεώσεις καί δεσμεύσεις ἦταν ἐλεύθερος νά πραγματοποιήσει τήν ἐπιθυμία του. Μοίρασε τήν μεγάλη πατρική του περιουσία στούς φτωχούς καί σέ μοναστήρια τῆς περιοχῆς καί ἀποφάσισε νά γίνει μοναχός. Πῆγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στόν ἀγαπημένο του δάσκαλο καί τοῦ ζήτησε νά τόν δεχθεῖ στήν ἀδελφότητα.
Ὁ πνευματικός του βλέποντας τήν πνευματική του πρόοδο τόν χειροθέτησε μοναχό δίνοντάς του τό ὄνομα Ἰωσήφ. Ἐπιδόθηκε σέ σκληρούς ἀγῶνες, προκειμένου νά ἀπαλλαχτεῖ ἀπό τά πάθη του καί νά ζήσει τήν κατά Χριστόν ζωή μέ ἀκρίβεια. Στή συνέχεια χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, διακρινόμενος γιά τήν εὐλάβειά του καί τήν ταπεινοφροσύνη του.
Μετά το θάνατο τοῦ γέροντος πνευματικοῦ του ἀνέλαβε ἡγούμενος τῆς Μονῆς του. Μάλιστα ἐπέδειξε μεγάλη ἱκανότητα, ζῆλο καί διάκριση, ὥστε ἔγινε ἀγαπητός ἀπό τήν ἀδελφότητα καί ἡ φήμη του διαδόθηκε σέρ ὅλη τήν περιοχή.
Ἀργότερα ἱκανοποίησε παιδική του ἐπιθυμία νά ἐπισκεφτεῖ τά θεοβάδιστα ἱερά προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων, ὅπου ἔμεινε γιά ἀρκετό καιρό στά θεοβάδιστα μέρη, ὅπου βάδισε καί ἔζησε ὁ Κύριος. Ἐκεῖ γνώρισε ἁγίους καί ἐνάρετους ἀνθρώπους, ἀπό τούς ὁποίους ἔλαβε εὐλογία, δύναμη καί σοφία. Ἡ διαμονή του στούς Ἁγίους Τόπους ἔντεινε τόν πνευματικό του ἀγῶνα καί καλλιέργησε στήν ψυχή του τήν χριστιανική ὑποχρέωση τῆς φιλανθρωπίας.
Ὅταν γύρισε στή Μονή του, ἄρχισε ἕνα μεγάλο ἔργο φιλανθρωπίας, διότι εἶχε τή βεβαιότητα ὅτι στά πρόσωπα τῶν ἐνδεῶν ἀνθρώπων εὐεργετοῦσε τό Χριστό. Μοίραζε ἀδιάκοπα ό, τί ὑπῆρχε στό μοναστήρι, ὥστε πολλές φορές ἔμεινε ὁ ἴδιος νηστικός προκειμένου νά θρέψει τούς ἐνδεεῖς τῆς περιοχῆς. Ἐπισκεπτόταν ἀσθενεῖς, στούς ὁποίους προσεύχονταν μέ θέρμη γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τους,
φυλακισμένους, τούς ὁποίους ἐμψύχωνε καί στήριζε καί κάθε πονεμένη ψυχή, παρηγοροῦσε. Σέ πολλές περιπτώσεις θαυματουργοῦσε, ὅπως λ. χ. προμηθεύονταν θαυματουργικῶς πρόσφορα γιά τή Θεία Λειτουργία.
Ἡ ἀδιάκοπη ἄσκηση, ἡ νηστεία, οἱ ἀγρυπνίες καί ἡ κόπωση ἔφθειραν τό ἁγιασμένο σῶμα του. Στίς 22 Ἰανουαρίου τοῦ 1511, σέ ἡλικία 70 ἐτῶν κοιμήθηκε εἰρηνικά καί ἐνταφιάστηκε στήν ἀγαπημένη του Μονή. Λίγα χρόνια ἀργότερα ἔγινε ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του βρέθηκε τό σῶμα του ἄφθορο καί ἀναλλοίωτο, κάνοντας ἄπειρα θαύματα. Ἡ συνεχής θεραπεία πλήθους ἀσθενῶν, τυφλῶν καί δαιμονισμένων καί μετά τήν κοίμησή του, καθιέρωσε εὐρύτατα τήν φήμη τοῦ ὡς θαυματουργοῦ.
Στά 1669 οἱ Ἀγαρηνοί κατέλαβαν τήν Κρήτη. Γιά νά μήν τό καταστρέψουν, ὁ εὐλαβής κληρικός Ἀντώνιος Ἀρμάκης τό μετέφερε, στίς 29 Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους, στή Ζάκυνθο, ὅπου τό τοποθέτησε στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαντινειοῦ στά Ξηροβούνια Γαϊτανίου, ὅπου ἔμεινε ὡς τό 1915. Κατόπιν μεταφέρθηκε στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό τοῦ παντοκράτορος Γαϊτανίου καί παραμένει ὡς τά σήμερα θαυματουργώντας. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 22 Ἰανουαρίου.
Ὁ ἅγιος Ἰωσήφ Σαμάκος κλήθηκε ἡγιασμένος, διότι πράγματι ὁλόκληρη ἡ ζωή του ἦταν ἕνας συνεχής ἀγῶνας ἁγιασμοῦ ἀπό τίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὑπῆρξε πολύτιμο σκεῦος τῆς θείας χάριτος. Φανερή εἰκόνα τῆς ἁγιότητάς του ἦταν ἡ παροιμιώδης φιλανθρωπία του. Ἔκανε πράξη τήν ὑποχρέωσή νά εἶναι φιλάνθρωπος. Ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος μᾶς βεβαιώνει πώς ὅλα τά ἀγαθά μας τά στέλνει ὁ Οὐράνιος Πατέρας μας. Εἶναι δῶρα ἀπό Ἐκεῖνον γιά μας, γιά νά μποροῦμε νά ζοῦμε καί νά ἀπολαμβάνουμε τίς δωρεές Του, ὅλοι μᾶς χωρίς τήν παραμικρή διάκριση. Κατά συνέπεια: δέν εἴμαστε ἰδιοκτῆτες τους, ἀλλά διαχειριστές τους. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἔγραψε πώς ό, τί μᾶς περισσεύει καί τό κρύβουμε στίς ἀποθῆκες μας εἶναι σάν νά τό κλέβουμε ἀπό ἐκείνους πού τό στεροῦνται. Τό περίσσευμά μας εἶναι τό ὑστέρημα τοῦ ἄλλου καί ὡς ἐκ τούτου, ἄν θέλουμε νά θεωροῦμε τόν ἑαυτό μας καλό χριστιανό, θά πρέπει νά τό ἀποδώσουμε σέ ἐκεῖνον πού ἀνήκει! Αὐτό ἔκανε σέ ὅλη του τή ζωή ὁ ἅγιος Ἰωσήφ Σαμάκος. Ὄχι μόνον δέν κατακρατοῦσε τά περισσεύματα στίς ἀποθῆκες τῆς Μονῆς, ἀλλά ἔδινε καί ἀπό τά ἀπαραίτητα πού εἶχε ἀνάγκη ὁ ἴδιος. Προτιμοῦσε ὅπως προαναφέραμε, νά μένει νηστικός καί ρακένδυτος ὁ ἴδιος καί νά χορτάσει καί νά ντύσει τούς ἐνδεεῖς.
Σήμερα ζοῦμε δυστυχῶς ὅλοι μας μιά δύσκολη περίσταση, ὅπου ἡ ἀνέχεια ἔχει χτυπήσει τήν πόρτα πολλῶν συνανθρώπων μας. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν ἀδελφῶν μας κάνουν τό χριστιανικό μας καθῆκον καί βοηθοῦν τούς φτωχούς καί πεινασμένους. Ἀλλά ὑπάρχουν καί πολλοί πού περιχαρακώνονται στήν αὐτάρκειά τους καί ἀδιαφοροῦν γιά τήν πεῖνα καί τήν ἀνέχεια τῶν ἀδελφῶν μας. Ἄν ζοῦσε στίς μέρες μας ὁ ἅγιος Ἰωσήφ θά ἔμπαινε πρῶτος στή σειρά γιά ἄν δώσει τό καλό παράδειγμα σέ ὅσους ἀδιαφοροῦν γιά τήν ἀρετή καί τήν ὑποχρέωση τῆς φιλανθρωπίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.