12 Ιαν 2022

Καθηγητής Ἰωαννίδης : Τό ποσοστό ἐπιβίωσης τῶν ἀνεμβολίαστων ἀτόμων κάτω τῶν 20 ἐτῶν ἐάν νοσήσουν εἶναι 99,9987%

Τά ἀποτελέσματα τῆς μελέτης θέτουν γιά ἄλλη μιά φορά ὑπό ἀμφισβήτηση τόν ὀρθολογισμό τῆς χορήγησης ἐμβολίων COVID-19 σέ νέους καί παιδιά.
Ὁ κορυφαῖος ἐπιδημιολόγος καθηγητής Ἰωάννης Ἰωαννίδης τοῦ Stanford University δημοσίευσε μιά νέα μελέτη στό MedRxiv ἡ ὁποία καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι τό ποσοστό ἐπιβίωσης τῶν ἀτόμων κάτω τῶν 20 ἐτῶν πού κολλοῦν COVID εἶναι 99,9987%.

Τά δεδομένα πού χρησιμοποιήθηκαν ἀπό τή μελέτη... ἐλήφθησαν πρίν ἀπό τήν ἐμφάνιση τῶν προγραμμάτων μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ, πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι οἱ ἀριθμοί ἰσχύουν γιά μή ἐμβολιασμένους ἀνθρώπους.

Ὁ Ἰωαννίδης δημοσίευσε προηγουμένως μιά ἀνάλυση μελετῶν ὀροθετικοῦ ἐπιπολασμοῦ (ἀντισώματος) ἀπό τό 2020, ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά ἀποκαλύψει ὅτι τό ποσοστό θνησιμότητας ἀπό μόλυνση ἀπό τόν COVID παγκοσμίως ἦταν περίπου 0,15%.
Στήν Εὐρώπη, ὁ ἀριθμός διαμορφώθηκε στό 0,3%-0,4%, ἐνῶ στήν Ἀφρική καί τήν Ἀσία ὑποχώρησε στό 0,05%.

Τώρα ὁ καθηγητής δημοσίευσε νέες πληροφορίες πού ἀναλύουν τά ποσοστά θνησιμότητας ἀπό μόλυνση ἀνά ἡλικία.

«Ἀπό τήν ἀνάλυση 25 ἐρευνῶν ὀροθετικοῦ ἐπιπολασμοῦ σέ 14 χῶρες, ὁ καθηγητής Ἰωαννίδης βρῆκε ὅτι τό IFR κυμαινόταν ἀπό 0,0013% στούς κάτω τῶν 20 ἐτῶν (περίπου ἕνα στά 100.000) ἕως 0,65% σέ ἄτομα ἡλικίας 60 ἐτῶν».

Γιά τά ἄτομα ἄνω τῶν 70 ἐτῶν πού δέν βρίσκονται σέ οἶκο φροντίδας ἦταν 2,9%, αὐξανόμενο στό 4,9% γιά ὅλα τά ἄτομα ἄνω τῶν 70 ἐτῶν.
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀκόμη καί γιά τούς ἡλικιωμένους, περισσότερο ἀπό τό 95% τῶν μολυσμένων ἐπιβιώνουν - 97,1% ὅταν λαμβάνουμε ὑπόψη ἐκείνους πού δέν βρίσκονται σέ οἶκο φροντίδας.
Γιά τούς νεότερους ὁ κίνδυνος θνησιμότητας εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 99,9987% ἀκόμη καί ἐάν νοσήσουν βαριά.
Αὐτά τά ποσοστά ἐπιβίωσης περιλαμβάνουν ἄτομα μέ ὑποκείμενες παθήσεις, ἑπομένως γιά τούς ὑγιεῖς τά ποσοστά θά εἶναι ἀκόμη ὑψηλότερα (καί τά ποσοστά θνησιμότητας χαμηλότερα).

Οἱ συγγραφεῖς τῆς μελέτης κατέληξαν στό συμπέρασμα ὅτι τά δεδομένα ἀντικατοπτρίζουν τήν πραγματικότητα ὅτι τό ποσοστό θνησιμότητας λόγῳ μόλυνσης ἀπό τόν COVID εἶναι σημαντικά χαμηλότερο ἀπό τίς προηγούμενες ἐκτιμήσεις.

«Τά εὑρήματα τῆς μελέτης ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ὁ Covid εἶναι μιά ἤπια ἀσθένεια σέ ὅλες ἐκτός ἀπό μιά μικρή μειοψηφία τῶν περιπτώσεων.
Μέ τήν Omicron νά μειώνει τώρα τή σοβαρότητα βαριᾶς νόσησης, ἀκόμη καί οἱ ὑποστηρικτές τοῦ lockdown θά πρέπει νά ἀποδεχτοῦν ὅτι αὐτός ὁ ἰός εἶναι πολύ κάτω ἀπό ἕνα ἐπίπεδο ὅπου οἱ περιορισμοί καί τά μέτρα νά θεωροῦνται δικαιολογημένα».

Τά ἀποτελέσματα τῆς μελέτης θέτουν γιά ἄλλη μιά φορά ὑπό ἀμφισβήτηση τόν ὀρθολογισμό τῆς χορήγησης ἐμβολίων COVID-19 σέ νέους καί παιδιά.

Μέρος τῆς μελέτης ἀναφέρει τά ἑξῆς:

Συμπεριλήφθηκαν εἴκοσι πέντε ἔρευνες ὀροεπιπολασμοῦ πού ἀντιπροσωπεύουν 14 χῶρες.
Σέ ὅλες τίς χῶρες, ἡ διάμεση τιμή IFR σέ ἡλικιωμένους καί ἡλικιωμένους πού κατοικοῦν στήν κοινότητα συνολικά ἦταν 2,9% (εὗρος 0,2%-6,9%) καί 4,9% (εὗρος 0,2%-16,8%) χωρίς νά λαμβάνεται ὑπόψη ἡ ὀροαναστροφή (2,4% καί 4,0%, ἀντίστοιχα, ἀντιπροσωπεύοντας 5% μηνιαία,μηνιαῖα ὀροαναστροφή).
Πολλαπλές ἀναλύσεις εὐαισθησίας ἔδωσαν παρόμοια ἀποτελέσματα.
Τό IFR ἦταν ὑψηλότερο μέ μεγαλύτερα ποσοστά ἀτόμων >85 ἐτῶν.
Τά στρώματα νεότερης ἡλικίας εἶχαν χαμηλές τιμές IFR (διάμεσος 0,0013%, 0,0088%, 0,021%, 0,042%, 0,14% καί 0,65%, σέ 0-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, καί 60-69 ἐτῶν ἀκόμη καί χωρίς νά λαμβάνεται ὑπόψη ἡ ὀροαναστροφή).
Συμπεράσματα Τό IFR τοῦ COVID-19 σέ ἡλικιωμένους πού κατοικοῦν στήν κοινότητα εἶναι χαμηλότερο ἀπό ὅ,τι εἶχε ἀναφερθεῖ προηγουμένως.
Πολύ χαμηλά IFR ἐπιβεβαιώθηκαν στούς νεότερους πληθυσμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.